نظريات مشورتي > نظرات مشورتي اداره كل حقوقي و تدوين قوه قضائيه > ۱۳۸۸/۰۷/۰۵
۱ بازدید
 

محكومیت متعهدین در برگ جداگانه نسبت به پرداخت وجه سفته با متعهد و ظهرنویس آن


سؤال ـ در پرونده مطروحه افرادی در برگ جداگانه متعهد شده اند وجه سفته ای را با متعهد و ضامن (ظهرنویس) سفته پرداخت نمایند آیا می توان طبق قانون تجارت آنها را با متعهد و ظهرنویسها، متضامناً محكوم نمود یا قرار تأمین خواسته به طور تضامنی علیه آنان و متعهد و ظهرنویسها صادركرد؟


نظریه شماره ۷۶۳۷/۷ ـ ۲۷/۱۲/۱۳۷۷


نظریه اداره كل حقوقی


طبق ماده(۳) ۲۴۹ قانون تجارت هركس بخواهد از امتیازی كه قانونگذار برای دارنده سفته نسبت به ظهرنویسها استفاده كند باید رعایت مقررات قانون تجارت را در موارد واخواست و طرح دعوی در مواعد مقرر قانونی بنماید در غیر اینصورت دعوی علیه ظهرنویسان مسموع نبوده و امكان صدور قرار تأمین خواسته علیه آنان وجود ندارد در مورد صدور حكم علیه متعهدین و كسانی كه به موجب تعهدنامه جداگانه تعهد پرداخت یا ضمانت پرداخت را نموده اند در همان حد تعهد دعوی قابلیت استماع را دارد ولی صدورقرار تأمین خواسته براساس قانون تجارت خالی از اشكال نخواهد بود و مقررات قانون تجارت شامل این قبیل تعهدات جداگانه نمی شود.

منبع:
3ـ ماده 249 قانون تجارت:
برات دهنده، كسي كه برات را قبول كرده و ظهرنويسها در مقابل دارنده برات مسؤوليت تضامني دارند.
دارنده برات در صورت عدم تأديه و اعتراض مي‌تواند بهركدام از آنها كه بخواهد منفرداً يا به چند نفر يا به تمام آنها مجتمعاً رجوع كند همين حق را هريك از ظهرنويسها نسبت به برات‌دهنده و ظهرنويسهاي ماقبل خود دارند. اقامه دعوي برعليه يك يا چند نفر از مسؤولين موجب اسقاط حق رجوع به ساير مسؤولين برات نيست. اقامه كننده دعوي ملزم نيست ترتيب ظهرنويسي را از حيث تاريخ رعايت كند ضامني كه ضمانت برات دهنده يا محال عليه يا ظهرنويسي را كرده فقط با كسي مسؤوليت تضامني دارد كه از او ضمانت كرده است.