لايحه شفاف سازي و رسيدگي به اموال و دارايي هاي مسئولين کشور پس از پيروزي انقلاب اسلامي

تاريخ اعلام وصول : 06/04/1391
دوره : نهم
شماره ثبت : 64

شماره اجلاسيه : 
ترتيب چاپ : 68
ماده ۱۴۱ : خير
ماده ۱۰۲ : خير
اعلام تقديم لايحه ( يک شوري ): 07/04/1391 

اعلام وصول طرح/ لايحه يک شوري و دو شوري ( يک شوري) : 07/04/1391
دريافت فايل مورد نظر