آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۹
بازديد امروز: ۳۱
بازديد روز قبل: ۱۱۳۵
بازديد هفته: ۹۹۲۹
بازديد ماه: ۳۰۸۸۴
بازديد کل: ۵۱۶۸۳۳۴
آي پي: ۵۴.۱۵۸.۱۲۵.۱
انتخاب مرجع تصویب قوانین و مقررات مورد نظر:

قوانین و مقررات

مصوبه شوراي عالي آموزش و پرورش در مورد برنامه زيرنظام تأمين فضا، تجهيزات و فناوري نظام تعليم وتربيت رسمي عمومي
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۰۴/۰۸/۱۳۹۵ - تاريخ تصويب: ۲۴/۰۷/۱۳۹۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۸۶۵
مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص ارتقاء مرکز امور اجتماعي و فرهنگي وزارت کشور به سازمان امور اجتماعي کشور
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۰۴/۰۸/۱۳۹۵ - تاريخ تصويب: ۲۶/۰۷/۱۳۹۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۸۶۵
اصلاح تصويب نامه شماره ۹۷۴۳۷/ت۵۰۸۵۱هـ مورخ ۲۶/۸/۱۳۹۳
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۰۴/۰۸/۱۳۹۵ - تاريخ تصويب: ۰۶/۰۵/۱۳۹۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۸۶۵
اصلاح بند (۹) جدول پيوست تصميم نامه شماره ۲۲۴۷۰/ت۴۶۵۱۹ن مورخ ۴/۲/۱۳۹۰
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۰۴/۰۸/۱۳۹۵ - تاريخ تصويب: ۰۷/۰۵/۱۳۹۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۸۶۵
اصلاح تصويب نامه شماره ۱۱۵۰۴۵/ت۴۶۶۱۰ک مورخ ۶/۶/۱۳۹۰
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۰۴/۰۸/۱۳۹۵ - تاريخ تصويب: ۲۱/۰۶/۱۳۹۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۸۶۵
لغو تصويب نامه شماره ۱۲۷۸۲۵/ت۴۹۶۵۵هـ مورخ ۱۶/۷/۱۳۹۲
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۰۴/۰۸/۱۳۹۵ - تاريخ تصويب: ۱۰/۰۶/۱۳۹۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۸۶۵
لغو بند (۷) تصويب نامه شماره ۴۹۷۰۲/ت۵۰۷۵۴هـ مورخ ۲۱/۴/۱۳۹۴
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۰۴/۰۸/۱۳۹۵ - تاريخ تصويب: ۲۱/۰۶/۱۳۹۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۸۶۵
اصلاحيه قانون اساسنامه شرکت ملي پست جمهوري اسلامي ايران
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۰۴/۰۸/۱۳۹۵ - تاريخ تصويب: ۲۴/۰۷/۱۳۹۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۸۶۵
اصلاح بند (۱) تصويب‌نامه شماره ۲۲۰۸۶/ت۵۱۷۸۵هـ مورخ ۲۷/۲/۱۳۹۴
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۲۸/۰۷/۱۳۹۵ - تاريخ تصويب: ۰۲/۱۲/۱۳۹۴ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۸۶۰
الحاق تبصره (۳) به ماده (۴۰) آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۲۸/۰۷/۱۳۹۵ - تاريخ تصويب: ۱۴/۱۱/۱۳۹۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۸۶۰
اصلاح تصميم‌نامه شماره ۱۲۵۷۰۰/ت۴۶۵۱۹ن مورخ ۲۲/۶/۱۳۹۰
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۲۸/۰۷/۱۳۹۵ - تاريخ تصويب: ۰۲/۱۲/۱۳۹۴ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۸۶۰
اصلاح تبصره (۱) ماده (۳) آيين‌نامه توسعه و گسترش کاربري فناوري اطلاعات و ارتباطات
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۲۸/۰۷/۱۳۹۵ - تاريخ تصويب: ۰۲/۱۰/۱۳۹۴ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۸۶۰
اصلاح آيين‌نامه اجرايي بند (هـ) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: - تاريخ تصويب: ۱۸/۰۷/۱۳۹۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۸۶۰
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۵۷۹۶۱/ت۵۳۰۷۴هـ مورخ ۱۷/۵/۱۳۹۵
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۲۸/۰۷/۱۳۹۵ - تاريخ تصويب: ۱۸/۰۷/۱۳۹۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۸۶۰
تصويب‌نامه در خصوص تکميل پروژه «ترمينال سلام» فرودگاه بين‌المللي امام خميني (ره)
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۲۸/۰۷/۱۳۹۵ - تاريخ تصويب: ۱۴/۰۷/۱۳۹۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۸۶۰
رأي شماره ۴۲۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال تبصره ۳ تعرفه عوارض ارزش افزوده تجاري، کارگاهي مصوب شوراي اسلامي شهر گز برخوار
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۲۸/۰۷/۱۳۹۵ - تاريخ تصويب: ۱۸/۰۷/۱۳۹۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۸۶۰
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون لزوم تهيه طرح ويژه براي شهرهاي شوش و سلطانيه
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۲۵/۰۷/۱۳۹۵ - تاريخ تصويب: ۲۸/۰۶/۱۳۹۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۸۵۷
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع ـ تفصيلي شهر کياکلا
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۲۵/۰۷/۱۳۹۵ - تاريخ تصويب: ۰۳/۰۶/۱۳۹۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۸۵۷
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع ـ تفصيلي شهر کاخک
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۲۵/۰۷/۱۳۹۵ - تاريخ تصويب: ۰۳/۰۶/۱۳۹۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۸۵۷
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر نجف شهر
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۲۵/۰۷/۱۳۹۵ - تاريخ تصويب: ۰۳/۰۶/۱۳۹۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۸۵۷
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون اراضي عباس‌آباد
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۲۵/۰۷/۱۳۹۵ - تاريخ تصويب: ۱۵/۰۷/۱۳۹۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۸۵۷
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح ويژه مجتمع فرهنگي و تفريحي و توريستي کوثر و شهرک مسکوني الغدير يزد
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۲۵/۰۷/۱۳۹۵ - تاريخ تصويب: ۱۰/۰۶/۱۳۹۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۸۵۷
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر بجنورد
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۲۵/۰۷/۱۳۹۵ - تاريخ تصويب: ۱۰/۰۶/۱۳۹۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۸۵۷
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون ماده ۴۲ آيين‌نامه نحوه بررسي و تصويب طرح‌هاي توسعه و عمران...
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۲۵/۰۷/۱۳۹۵ - تاريخ تصويب: ۱۰/۰۶/۱۳۹۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۸۵۷
شيوه نامه تشکيل شوراي عالي مهندسي مخازن نفت و گاز
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۲۵/۰۷/۱۳۹۵ - تاريخ تصويب: ۱۴/۰۷/۱۳۹۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۸۵۷
الحاق بند (ک) به ماده (۹) آيين‌نامه اجرايي شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۲۵/۰۷/۱۳۹۵ - تاريخ تصويب: ۱۴/۰۷/۱۳۹۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۸۵۷
تصويب‌نامه در خصوص تعيين شرکت‌هاي دولتي مکلّف به انجام حسابرسي عملياتي در مرحله دوم
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۲۵/۰۷/۱۳۹۵ - تاريخ تصويب: ۱۱/۰۷/۱۳۹۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۸۵۷
اصلاح ماده (۴) آيين‌نامه اجرايي بند (و) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۹/۰۷/۱۳۹۵ - تاريخ تصويب: ۱۰/۰۷/۱۳۹۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۸۵۴
اصلاح ماده (۲) آيين‌نامه صدور رواديد اتباع خارجي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۹/۰۷/۱۳۹۵ - تاريخ تصويب: ۱۱/۱۲/۱۳۹۴ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۸۵۴
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۱۵۱۹۹/ت۵۲۵۳۴هـ مورخ ۱۲/۲/۱۳۹۵
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۹/۰۷/۱۳۹۵ - تاريخ تصويب: ۱۴/۰۷/۱۳۹۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۸۵۴