آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۳۲
بازديد امروز: ۲۷۵۲
بازديد روز قبل: ۲۸۳۵
بازديد هفته: ۱۸۰۶۴
بازديد ماه: ۲۷۶۰۲
بازديد کل: ۶۲۳۰۹۳۵
آي پي: ۱۸.۲۰۵.۲۴۶.۲۳۸
مصوبات هیات وزیران
۷۹ بازدید
 
   
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۳۳۱


آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور


شماره ۲۷۹۷۹/ت۵۵۲۴۲هـ                                                               ۱۳۹۷/۳/۷

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۳/۲ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه­های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد بند (ج) تبصره (۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، آیین­نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین­نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷

کل کشور

ماده۱ـ در این آیین­نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به  کار می روند:

الف ـ مؤسسات متقاضی: دانشگاه   ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری از جمله پارک   های علمی و فناوری دارای ردیف بودجه ای در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور.

ب ـ بانک عامل: بانک هایی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک می­باشند.

پ ـ وزارتخانه و سازمان: کلیه وزارتخانه ها و سازمان هایی که مؤسسات متقاضی تابع آنها تقاضای برخورداری از تسهیلات موضوع این آیین نامه را دارند.

ماده۲ـ در اجرای این آیین نامه رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیاز های کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۱ـ الزامی است. همچنین خرید تجهیزات تخصصی آزمایشگاه های تحقیقاتی تولید خارج از کشور از محل تسهیلات موضوع این آیین نامه، الزاماً با تأیید معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و یا وزارتخانه تخصصی مربوط مبنی بر نداشتن مشابه داخلی امکان پذیر است .

ماده۳ـ مؤسسات متقاضی حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۳۹۷ پس از تصویب
هیأت  امنای مربوط، میزان تسهیلات پیشنهادی خود برای خرید تجهیزات تخصصی و به روزرسانی آزمایشگاه ها و کارگاه ها را با معرفی اموال دولتی در اختیار خود با هماهنگی
وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال دولتی) با قابلیت توثیق و به  منظور تضمین بازپرداخت تسهیلات به وزارتخانه  و سازمان ذی­ربط اعلام می نمایند .

تبصره۱ـ دانشگاه آزاد اسلامی از محل توثیق اموال خود نسبت به تضمین بازپرداخت تسهیلات اقدام می   نماید .

تبصره۲ـ سقف تسهیلات درخواستی هر یک از مؤسسات متقاضی حداکثر معادل عملکرد درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۶ مؤسسات مذکور خواهد بود .

ماده۴ـ وزارتخانه ها و سازمان ها و دانشگاه آزاد اسلامی پس از دریافت و جمع بندی تقاضاهای مؤسسات متقاضی تابع خود حداکثر تا پایان تیر ماه سال ۱۳۹۷ فهرست نهایی درخواست تسهیلات مورد نظر را به همراه تأیید هیأت امناء به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام می   نمایند .

ماده۵ ـ سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر ظرف یک ماه پس از دریافت فهرست های پیشنهادی موضوع ماده (۴) این آیین­نامه، مراتب را بررسی و فهرست نهایی مورد توافق وزارتخانه ها و سازمان  ذی­ربط و دانشگاه آزاد اسلامی را در سقف چهل هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۴۰) ریال به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می نماید و بانک یادشده ظرف یک  ماه دستورالعمل مربوط به تعیین نرخ سود، دوران تأمین مالی و سایر شرایط تسهیلات را تهیه و به بانک های عامل ابلاغ می  کند .

ماده۶ ـ تضمین این تسهیلات پس از تصویب هیأت امنا برعهده مؤسسات متقاضی و دانشگاه آزاد اسلامی بوده و بازپرداخت تسهیلات برای مؤسسات متقاضی از محل درآمد اختصاصی آنها و برای دانشگاه آزاد اسلامی از محل درآمدهای مربوط خود خواهد بود .

ماده۷ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش عملکرد شش ماهه تسهیلات موضوع این آیین نامه را به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام می   نماید .

  معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری