آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۷
بازديد امروز: ۳۹۶
بازديد روز قبل: ۴۳۱
بازديد هفته: ۲۸۹۸
بازديد ماه: ۱۰۷۲۳
بازديد کل: ۶۱۹۹۶۲۷
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
مصوبات هیات وزیران
۲۰۱ بازدید
 
   
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۴۹


تصویب نامه در خصوص تعیین صورت وضعیت مالی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم، مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰


شماره۱۴۸۰۶۷/ت۵۴۹۸۲هـ                                                         ۱۳۹۶/۱۱/۲۱

تصویب نامه در خصوص تعیین صورت وضعیت مالی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم، مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
وزارت امور اقتصادی و دارایی

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ به پیشنهاد شماره ۹۶۲/۱۰/۴۵۷۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ـ تصویب کرد:

۱ـ صورت وضعیت مالی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم، مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ به شرح صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۸ پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می شود.

۲ـ مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان حسابرس مستقل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم، برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ انتخاب و حق الزحمه حسابرس مستقل مبلغی است که در قرارداد بین مؤسسه مذکور و سازمان یادشده تعیین می شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

صورتجلسه مجمع عمومی (کارگروه تخصصی منتخب شورای عالی

مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی)

درخصوص بررسی صورت وضعیت مالی طرح های تملک دارائی های سرمایه ای سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم مربوط به سال مالی ۱۳۹۵

ـ به تاریخ ۱۳۹۶/۹/۲۸

پیرو دعوتنامه شماره ۹۶۲/۲۰/۴۱۸۰ مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۵ جلسه مجمع عمومی (کارگروه تخصصی منتخب شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی) در خصوص بررسی صورت وضعیت مالی ترکیبی طرح های تملک دارائی های سرمایه ای سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم مربوط به سال مالی ۱۳۹۵ در تاریخ ۱۳۹۶/۹/۲۸ راس ساعت ۱۰ در محل دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، با حضور اعضای کارگروه تخصصی شورا و حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان تشکیل شد. پس از آن ضمن استماع توضیحات سازمان و ذیحساب طرح در خصوص موارد مطروحه، از جمله دلایل تأخیر در ارائه صورت وضعیت مالی طرح به حسابرس مستقل و برگزاری مجمع عمومی، اعضای مجمع ضرورت ارائه بموقع مدارک و برگزاری مجمع در مهلت قانونی را متذکر شدند. پس از آن بحث و تبادل نظر در خصوص صورت وضعیت مالی ترکیبی و عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۵ مشتمل بر عملیات متمم تا تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۶ انجام شد و با استماع گزارش حسابرس مستقل مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۵ طرحهای تملک دارائی های سرمایه ای در خصوص هر یک از بندهای گزارش مذکور، تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:

۱ . در خصوص بند ۴ گزارش حسابرس مستقل (بند اظهارنظر): صورت وضعیت مالی ترکیبی طرح های تملک  دارائی های سرمایه ای سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم در تاریخ ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۵ مشتمل بر عملیات متمم تا تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت.

۲. در خصوص بندهای ۵ و ۶ گزارش (تاکید بر مطلب خاص): مقرر شد سازمان منطقه مدارک و مستندات مورد نیاز را در اختیار حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان قرار دهد. اعضای مجمع مقرر نمودند سازمان منطقه حداکثر ظرف دو هفته پیشنهاد مشخص را به کارگروه منتخب شورای عالی مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۰ ارائه دهد و تصمیمات آن مجموعه فصل الخطاب سازمان برای بحث پل خلیج فارس باشد.

۳. در خصوص بند ۷ گزارش (سایر الزامات قانونی و مقرراتی): بند گزارش و توضیحات ارائه شده به استماع مجمع رسید.

۴. در خصوص بند ۸ گزارش (سایر الزامات قانونی و مقرراتی): مجمع عمومی بر رعایت کامل الزامات قانونی ناظر بر اجرای طرح های تملک داراییهای سرمایه ای و سایر مقررات و ضوابط مربوط تأکید می نماید و مسئولیت عدم رعایت ضوابط و مقررات مربوط در هر مورد با مسئولین ذیربط خواهد بود.همچنین مقرر شد مدارک و مستندات مربوط به رعایت مقررات مندرج در این بند حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی ارائه شود.

۵. در خصوص بند ۹ گزارش (سایر الزامات قانونی و مقرراتی): مقرر شد مجری طرح در جهت رعایت مقررات موضوع ماده ۲۰ قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد مبنی بر مکانیزه نمودن فرایند امور مالی و مکاتبات اداری طرح حداکثر تا ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ اقدامات لازم را بعمل آورد و نتیجه را به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی اعلام نماید.

۶. در خصوص بند های ۱۰ و ۱۱  گزارش (سایر الزامات قانونی و مقرراتی): گزارش به استماع مجمع رسید.

۷. در خصوص بند ۱۲ گزارش (سایر الزامات قانونی و مقرراتی): مقرر شد مجری طرح دراجرای تکالیف مجمع عمومی مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۸، گزارش اقدامات انجام شده در ارتباط با تکالیف مقرر در این جلسه و تکالیف مقرر در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی ارائه نماید.

۸. در خصوص بند ۱۳ گزارش (سایر الزامات قانونی و مقرراتی): با توجه به توضیحات ارائه شده مبنی استقرار واحد مبارزه با پولشوئی در سازمان منطقه و تعیین شخص مسئول موضوع ماده (۱۰) قانون مزبور، مقرر شد مجری و ذیحساب طرح با بهره گیری از ظرفیت موجود در سازمان تمهیدات لازم در جهت رعایت قانون موصوف و آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه اتخاذ نموده و اقدامات لازم بعمل آورند.

۹ . کارگروه تخصصی منتخب مقرر نمود، به منظور قدردانی از زحمات دست اندرکاران درخصوص صورت وضعیت مالی ترکیبی طرح های تملک دارائی های سرمایه ای سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم با رعایت قوانین و مقررات، مبلغی به تشخیص مدیرعامل به کارکنان دست اندرکار اختصاص یابد.

جلسه کارگروه تخصصی منتخب شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در ساعت ۱۶:۰۰ با ذکر صلوات حاضرین به پایان رسید.