آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱۲
بازديد امروز: ۳۷
بازديد روز قبل: ۱۲۳۶
بازديد هفته: ۷۶۳۴
بازديد ماه: ۳۰۳۰۶
بازديد کل: ۵۱۰۴۸۰۷
آي پي: ۵۴.۸۱.۲۲۹.۱۶۵
نظريه هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۲۸/۱۲/۱۳۹۰ - تاريخ تصويب: ۲۷/۱۲/۱۳۹۰ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۹۵۲۹


نظريه هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و يکصد و سي و هشتم (۱۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»


شماره 77782هـ/ب                                                   27/12/1390
 
جناب آقاي دکتر احمدي نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
        بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره 186946/ت45435هـ مورخ 19/8/1389، موضوع: «واگذاري حق امتياز صدور پروانه و مجوز خدمات پستي به شرکت پست جمهوري اسلامي ايران»، متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يکصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين نامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي گردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود.
        « به رغم نامه دبير محترم هيأت دولت به شماره 298790/45435 مورخ 25/12/1389 مبني بر رفع اشکالات واژگاني مصوّبه 186946/ت 45435هـ مورخ 19/8/1389 و در نتيجه منتفـي شدن ايـراد مذکـور در رأي مقدماتـي به شمـاره 84935/هـ/ب مورخ 17/12/1389، لکن، مصوّبه مذکـور از حيث عدم تصـريح به واريـز وجه به حساب خـزانه، مغـايـر مـواد (11 و 39) قانون محاسبات عمومي کشور مي باشد.»   


رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني


              
     
شماره77775هـ/ب                                     27/12/1390
جناب آقاي دکتر احمدي نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
        بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره 119281/ 47234 مورخ 12/6/1390، موضوع: «تصميمات هيأت وزيران در خصوص حمل و نقل، اتحاديّه هاي امور صنفي و ...»، متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يکصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين نامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي گردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود.
         «1ـ الف: به موجب ماده (32) قانون رسيدگي به تخلّفات رانندگي ـ مصوّب 1389ـ  «ساماندهي و نظارت بر کليّه فعاليّتهاي مربوط به حمل و نقل کالا و بار و مسافر در محدودة شهرها» بر عهدة شهرداري مي باشد؛ ب: طبق بند (3) ماده واحده قانون اخذ بهاي خدمات انجام شده توسط وزارت راه و ترابري ـ مصوّب 1368ـ : «صدور و تجديد پروانه فعاليّت شرکتها و مؤسسات حمل و نقل» در امور برون شهري از جمله وظايف و اختيارات وزارت راه و شهرسازي مي باشد؛ ج: به موجب ماده (91) قانون نظام صنفي کشور ـ مصوّب 1382ـ : « اشخاص حقيقي يا حقوقي ـ موضوع قانون ـ ... مکلّفند علاوه بر دريافت مجوّز فعاليّت يا پروانه تأسيس از وزارتخانه ها، مؤسسات، سازمانها يا شرکتهاي دولتي ... نسبت به اخذ پروانه کسب از اتحاديه مربوط اقدام کنند...»، عليهذا، بند (1) تصويب نامه که علاوه بر پروانه يا جواز کسب، صدور پروانه فعاليّت را نيز در صلاحيّت اتحاديه هاي صنفي مربوط مي داند، از حيث توسعة شمول قانون و مخلّ بودن با وظايف و اختيارات نهادهاي قانوني ذيربط، مغاير قوانين مذکور در فوق مي باشد؛ 2ـ تبصره بند (1) تصويب نامه از حيث مکلّف نمودن استانداران و فرمانداران به واگذاري کليّة امور مربوط به حمل و نقل درون شهري و برون شهري به اتحاديه صنفي ذيربط، از حيث مخلّ بودن با وظايف و اختيارات قانوني دستگاه هاي مربوط و مبنيّاً بر مغايرت هاي اعلامي در فوق، مغاير قانون است؛ 3ـ ماده (29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامة پنجساله پنجم توسعة جمهوري اسلامي ايران ـ مصوّب 1389ـ مقرّر مي دارد: «کليّة تصويب نامه ها ... که متضمّن بار مالي براي ... دستگاه هاي اجرائي و دولت باشد در صورتي قابل اجراء است که بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قوانين بودجه کلّ کشور و يا بودجه سالانه دستگاه يا صندوق ذيربط تأمين اعتبار شده باشد»، عليهذا، بند (2) تصويب نامه مبني بر الزام معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور به اختصاص مبلغ چهل هزار ميليارد 40،000،000،000،000) ريال تسهيلات جهت تجهيز واحد هاي صنفي به صندوق مکانيزه فروش، با عنايت به متضمّن بار مالي بودن و عدم محاسبه قبلي و پيش بيني نشدن آن  در قانون بودجه کلّ کشور يا بودجه سالانه دستگاه هاي اجرائي ذيربط، مغاير قانون است؛ 4ـ با عنايت به تبصره ماده (14) قانون نظام پولي و بانکي کشور ـ مصوّب 1351ـ و ماده(29) قانون برنامة پنجساله پنجم توسعه مبني بر ضرورت وجود مصوّبه شوراي پول و اعتبار جهت استفاده از تسهيلات بانکي و تعيين نرخ سود تسهيلات، عليهذا، قسمت اخير  بند (2) تصويب نامه از حيث عدم تصريح به وجود مصوّبه شوراي پول و اعتبار در امکان استفاده از تسهيلات و تعيين نرخ شش درصد (6%) براي سود حاصل از تسهيلات اعطائي، مغاير قانون است؛ 5 ـ بند (3) تصويب نامه از حيث الزام وزارت راه و شهر سازي به ارائة تسهيلات بانکي، با عنايت به عدم تصريح به ضرورت وجود مصوّبه شوراي پول و اعتبار، مبنياً بر ايراد فوق، مغاير قانون است؛ 6 ـ بند (5) مصوّبه در خصوص آماده سازي زير ساخت هاي مجتمع ها و شهرک هاي صنفي با توجّه به متضمّن بار مالي بودن و عدم پيش بيني آن در قوانين بودجه سالانه يا بودجه دستگاه هاي ذيربط، مبنيّاً بر مغايرت اعلامي در فوق، مغاير قانون است».


   رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني


                         
     
شماره77760هـ/ب                                  27/12/1390
جناب آقاي دکتر احمدي نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
        بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره 226960/ت45427ک مــورخ 11/10/1389، موضوع: « اجراي پروژه آزاد راه مراغه ـ هشترود توسط وزارت راه و شهرسازي»، متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يکصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده(10) آئين نامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي گردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود.
         «1- اطلاق عبارت «اعتبارات عمومي» مذکور در بند (2) مصوبه فوق الذّکر از آنجا که مستلزم هزينه کرد اعتبارات در غير محلّ مصوّب قانوني مي باشد، مغاير ماده (7) قانون محاسبات عمومي ـ مصوب 1366ـ مي باشد. 2ـ نظر به اينکه به موجب ماده (27) قانون برگزاري مناقصات، درمواردي که انجام مناقصه بر اساس گزارش توجيهي دستگاه مناقصه گزار «به تشخيص هيأت سه نفره» مرکب از مقامات مذکور در ماده (28) همان قانون ميسّر نباشد، مي توان معامله را به ترتيبي که هيأت ترک تشريفات مناقصه با رعايت مقرّرات و صرفه و صلاح دستگاه اجرائي ذي ربط ـ وزارت راه و ترابري ـ تعيين مي نمايد انجام داد، عليهذا، تبصره (1) بند (2) تصويب نامه به لحاظ تجويز واگذاري پيمانکاري اجراي طرح به روش ترک تشريفات مناقصه به شرکت ديداس، بدون رعايت ترتيبات مقرّر در ماده (27) قانون فوق الذّکر، مغاير با قانون است.»


 رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني


                         
     
شماره77836هـ/ب                                  27/12/1390
جناب آقاي دکتر احمدي نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
        بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره 189098/ت 46517هـ مورخ 27/9/1390، موضوع: «تعيين نرخ سود تسهيلات پرداختي به مسکن مهر»، متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يکصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين نامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي گردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود.
        «1ـ نظر به اينکه به موجب ماده (92) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ـ مصوّب 1389ـ : « بانکها در صورتي ملزم به پرداخت تسهيلات در قالب عقود مبادله اي با نرخي کمتر از نرخ اعلام شده توسط شوراي پول و اعتبار مي باشند که علاوه بر تأييد معاونت، مابه التفاوت سود از طريق يارانه يا وجوه اداره شده توسط دولت تأمين گردد.»، عليهذا، تبصره بندهاي (1) تا (3) و همچنين بند (4) مصوّبه از حيث عدم پيش بيني «مابه التفاوت سود ازطريق يارانه يا وجوه اداره شده توسط دولت»، مغاير قانون مي باشد. 2ـ مضافاً اينکه به موجب ماده (29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه، تصويب مصوّبه داراي بار مالي مستلزم پيش بيني قبلي اعتبارات لازم در بودجه کل کشور يا بودجه سالانه دستگاه يا صندوق ذيربط بوده، لذا تبصره بندهاي (1) تا (3) و همچنين بند (4) مصوّبه از حيث عدم تأمين بار مالي به يکي از طرق مقرّر در قانون، مغاير با قانون مي باشد.»


 رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
                         


     
شماره77762هـ/ب                              27/12/1390
جناب آقاي دکتر احمدي نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
        بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره 161874/ت 43505هـ مورخ 14/8/1390، موضوع: «تفويض اختيار هيأت وزيران در تعيين سود بازرگاني به نماينده ويژه رئيس جمهور»، متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يکصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين نامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي گردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود.
        «صدر ماده (41) قانون ماليات بر ارزش افزوده ـ مصوّب 1387ـ مقـرّر مي دارد: «حقوق گمرکي معادل چهار درصد (4%) ارزش گمرکي کالاها تعيين مي شود. به مجموع اين دريافتي و سود بازرگاني که طبق قوانين مربوط توسط هيأت وزيران تعيين مي شود حقوق ورودي اطلاق مي گردد.» با عنايت به مراتب فوق و با قطع نظر از فراز مياني اصل (138) قانون اساسي که به موجب آن: « دولت مي تواند تصويب برخي از امور مربوط به وظايف خود را به کميسيون هاي متشکّل از چند وزير واگذار نمايد»، عليهذا، بند (1) تصويب نامه، از حيث اقدام هيأت محترم وزيران به تفويض اختيارات حاصل از صدر ماده (41) قانون ماليات بر ارزش افزوده به وزير صنعت، معدن و تجارت به جاي کميسيون هاي متشکل از چند وزير، با قطع نظر از اصل (138) قانون اساسي، مغاير با قانون مذکور مي باشد که به جاي وزير واحد، بر ضرورت تعيين سود بازرگاني توسط هيأت وزيران تصريح و تأکيد دارد.»


 رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني


                        
     
شماره77806هـ/ب                                         27/12/1390
جناب آقاي دکتر احمدي نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
        بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره 162682/ت47036ک مورخ 15/8/1390، موضوع: «اجازه فروش ملک به استانداري کرمان»، متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يکصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين نامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي گردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود.
        « از آنجا که به موجب ماده (115) قانون محاسبات عمومي ـ مصوّب 1366ـ ، علاوه بر مصوّبه هيأت دولت، پيشنهاد وزير مربوط نيز براي فروش اموال غيرمنقول وزارتخانه ها ضروري است، مصوّبه مذکور از حيث فقدان پيشنهاد وزارتخانه ذيربط، مغاير قانون است.»


رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني


                        
     
شماره77768هـ/ب                                  27/12/1390
جناب آقاي دکتر احمدي نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
        بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره 153829/ت47277هـ مورخ 2/8/1390، موضوع: «اختصاص وجه از محلّ منابع مربوط به حوادث غيرمترقبه جهت عمران شهري و روستائي و زيرسازي آسفالت معابر در استان اردبيل»، متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يکصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين نامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي گردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود.
        «نظر به بند «ش» ماده (224) قانون برنامة پنجساله پنجم توسعة جمهوري اسلامي ايران ـ مصوّب 1389ـ ناظر بر مواد (10) و (12) به ترتيب از قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت ـ مصوّب 1389ـ و قانون تشکيل سازمان مديريّت بحران کشور ـ مصوّب 1387ـ دولت مجاز است تا حسب مورد تنخواه گردان و اعتبارات حاصل از قوانين مذکور را به منظور پيشگيري، مقابله و جبران خسارات ناشي از حوادث غيرمترقبه و مديريّت خشکسالي و ... هزينه نمايد، عليهذا، متن مصوّبه از حيث تجويز دولت به هزينه نمودن وجوه حاصل از منابع فوق الذّکر جهت عمران شهري و روستائي در استان اردبيل با اولويت زيرسازي و آسفالت معابر، از آنجا که محلّ هاي مصرف مورد نظر دولت، خارج از عناوين و مصاديق مقرّر در قانون است از حيث توسعة شمول قانون و هم چنين مصرف اعتبارات و تنخواه گردان ها در خارج از محل ّ هاي مصرف معيّن شده در قانون، مغاير قوانين مذکور در فوق مي باشد.»


         رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني


                        
     
شماره77837هـ/ب                                     27/12/1390
جناب آقاي دکتر احمدي نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
        بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره 33817/ت46236ن مورخ 18/2/1390، موضوع: «تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران»، متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يکصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين نامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي گردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود.
        «1ـ به موجب ماده (120) قانون مديريّت خدمات کشوري ـ مصوّب 1386ـ انتقال کارکنان به دستگاه هاي اجرائي ديگر، مختصّ کارمندان رسمي است، عليهذا،  بند (6) مصوّبه راجع به انتقال متقاضيان سازمان چاپ و انتشارات به دستگاه هاي متناظر استاني، از حيث اطلاق، چون موجب توسعه شمول قانون و شامل ديگر کارمندان شاغل در همان دستگاه خواهد شد، مغاير قانون است. 2ـ بند (7) مصوّبه، مبنيّاً بر مغايرت مذکور در فوق، مغاير قانون است. 3ـ به موجب بند «الف» ماده (65) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعة جمهوري اسلامي ايران ـ مصوّب 1389ـ : «هرگونه انتقال به کلان شهرها جز در مورد مقامات و در موارد خاص ممنوع است...»، عليهذا، بندهاي (6 و 7) مصوّبه، علاوه بر مغايرت هاي اعلامي در فوق، از حيث اطلاق و عدم تصريح به رعايت محدوديّت ها و شرايط مندرج در قانون اخير الذّکر، مغاير قانون است. 4ـ با قطع نظر از تبصره (2) ماده (75) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه، به موجب تبصره (1) ماده (46)  قانون مديريّت خدمات کشوري، تبديل وضعيّت خدمتي به يکي از دو روش يعني حسب مورد از آزمايشي به رسمي و يا از آزمايشي به پيماني مقدور است، مضافاً اينکه به موجب ديگر مواد مندرج در همين قانون، از جمله مواد (41 و 46)، ورود به خدمت در دستگاه هاي اجرائي بر اساس برابري فرصت ها و پس از پذيرفته شدن در امتحان عمومي و... امکان پذير است، عليهذا، اوّلاً: بند (15) مصوّبه که امکان تبديل وضعيّت نيروهاي کارشناس قرارداد کار معيّن را در صورت انتقال به ساير استان ها به پيماني تجويز مي نمايد، علاوه بر مغاير بودن اطلاق عبارت با بند «الف» ماده (65) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه، مغاير با مواد مذکور در قانون مديريّت خدمات کشوري است، ثانياً: بند (16) مصوّبه از حيث تبديل وضعيّت نيروهاي کارشناس قرارداد کار معيّن، مغاير با مواد مذکور در قانون مديّريت خدمات کشوري مي باشد.»


رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني                        
     
شماره77788هـ/ب                                27/12/1390
جناب آقاي دکتر احمدي نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
        بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره 175029/ت47244هـ مــورخ 6/9/1390، موضوع: «تسرّي آيين نامه هاي مالي، معاملاتي و... سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران به صندوق توسعه ملّي»، متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يکصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين نامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي گردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود.
         «از آنجا که بر اساس جزء «6» بند «ي» ماده (84) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ـ مصوّب 1389ـ «آئين نامه هاي لازم به پيشنهاد هيأت امناي صندوق به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد ...» عليهذا، مصوّبه فوق الذّکر از حيث فقدان پيشنهاد هيأت امناي صندوق، مغاير با قانون مي باشد.» رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني


                        
     
شماره77800هـ/ب                                    27/12/1390
جناب آقاي دکتر احمدي نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
        بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره 166639/ت47368هـ مورخ 22/8/1390 موضوع: «اختصاص اعتبار به استان همدان»، متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يکصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين نامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي گردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود.
        «علاوه بر بند «ش» ماده (224) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعة جمهوري اسلامي ايران ـ مصوّب 1389ـ به موجب ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت ـ مصوّب 1380ـ و ماده (12) قانون تشکيل سازمان مديريّت بحران کشور ـ مصوّب 1387ـ نيز: «دولت مجاز است تا اعتبارات و تنخواه گردان هاي حاصل از منابع قوانين مذکور را در صورت وقوع حوادث طبيعي و سوانح پيش بيني نشده و يا به منظور پيش آگاهي ها، پيشگيري، مقابله و جبران خسارات ناشي از حوادث غيرمترقبه و مديريّت خشکسالي، هزينه نمايد.»، بنابراين، متن مصوّبه مبني بر تجويز دولت به هزينه شدن اعتبارات و تنخواه گردان هاي حاصل از منابع قوانين مذکور جهت عمران شهري و روستائي و توانمندسازي و سامان دهي حاشيه شهرهاي استان و احداث حوزه هاي علميه زير نظر امام جمعه همدان، چون منصرف از حوادث طبيعي و سوانح پيش بيني نشده و خارج از عناوين ناظر به محل هاي مصرّف معيّن شده در مستندات قانوني مصوّبه، يعني مواد (10) و (12) قوانين صدر الذّکر است، مغاير قوانين مذکور مي باشد.»


رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني


                        
     
شماره77765هـ/ب                                     27/12/1390
جناب آقاي دکتر احمدي نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
        بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره 159889/ت47361هـ مورخ 10/8/1390، موضوع: «اصلاح آئين نامه ضوابط اجرائي قانون بودجه سال 1390 کل کشور»، متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يکصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين نامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي گردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود.
        «علاوه بر تبصره ماده (32) قانون مديريّت خدمات کشوري ـ مصوّب 1386ـ که به موجب آن: «دستگاه هاي اجرائي مي توانند در شرايط خاص با تأييد سازمان تا ده درصد (10%) پستهاي سازماني مصوّب، بدون تعهّد استخدامي و در سقف اعتبارات مصوّب افرادي را به صورت ساعتي يا کار معين براي حداکثر يک سال به کارگيرند»، طبق بند «هـ» ماده (50) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعة جمهوري اسلامي ايران ـ مصوّب 1389ـ نيز: «به کارگيري افراد در قالب قرارداد کار معين (مشخص) يا ساعتي براي اجراي وظايف پستهاي سازماني فقط در سقف مقرّر در قانون مديريّت خدمات کشوري مجاز است...»، عليهذا، مفاد تبصره (2) الحاقي به متن مصوّبه قبلي، چون از حيث اطلاق و مقيّد نشدن به قيود مندرج در قوانين مذکور، متضمّن تجويز دولت به توسعة شمول قانون مي باشد، مغاير قانون است».


رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني


                        
     
شماره77755هـ/ب                                     27/12/1390
جناب آقاي دکتر احمدي نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
        نظر به اقدام هيأت محترم وزيران به صدور مصوّبه اصلاحي به شماره 3243/ت38905ک مورخ 19/1/1387، واصله در تاريخ 25/5/1390، مغايرت هاي وارده به مصوّبه شماره 35538/ت45768ک مورخ 20/2/1390 به شرح مندرج در رأي قطعي ابلاغي به شماره 31278هـ/ب مورخ 17/5/1390، منتفي و کان لم يکن مي باشد.


رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني


                         
     
شماره77804هـ/ب                                  27/12/1390
جناب آقاي دکتر احمدي نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره 173270/ت 45341هـ مورخ 2/9/1390، موضوع: « آئين نامه اجرائي قانون حمايت از حقوق مصرف کنندگان»، متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يکصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين نامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي گردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود.
«از آنجا که بر اساس تبصره (1) ماده (9) قانون حمايت از حقوق مصرف کنندگان «انجمن، تشکّل غيرانتفاعي، غيردولتي و داراي شخصيت حقوقي مستقل مي باشد که پس از ثبت در وزارت بازرگاني رسميت مي يابد.» عليهذا، ماده (2) آئين نامه که مقرّر مي دارد: « انجمن ها پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت و اخذ پروانه ... رسميّت مي يابند»، از حيث توسعة شمول قانون به لزوم اخذ پروانه فعاليّت، علاوه بر ثبت در وزارت مذکور، مغاير قانون مي باشد».   


رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني


              
     
شماره77819هـ/ب                            27/12/1390
جناب آقاي دکتر احمدي نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
        بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره 162874/ت47472هـ مورخ 15/8/1390، موضوع: « اجازه استفاده از اعتبارات مربوط به هزينه هاي پيش بيني نشده براي نهاد رياست جمهوري»، متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يکصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين نامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي گردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود.
        «نظر به اينکه براساس ماده (55) قانون محاسبات عمومي کشور ـ مصوّب 1366ـ ، علاوه بر پيشنهاد وزراي ذيربط، تأييد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور نيز، براي استفاده از اعتباراتي که تحت عنوان هزينه هاي پيش بيني نشده در قانون بودجه کلّ کشور منظور مي شود، ضروري است، بنابراين، مصوّبه مذکور از حيث فقدان پيشنهاد و تأييديه مذکور، مغاير قانون مي باشد.»


   رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني


                         
     
شماره77842هـ/ب                                      27/12/1390
جناب آقاي دکتر احمدي نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
        بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره 48790/ت46517ن مورخ 4/3/1390، موضوع: «تضمين اصل و سود تسهيلات پرداختي بابت مقاوم سازي مسکن روستايي»، متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يکصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين نامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي گردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود.
        «نظر به اينکه طبق ماده (29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ـ مصوّب 1389ـ تصويب مصوّبه داراي بار مالي، مستلزم پيش بيني قبلي اعتبارات لازم در بودجه کلّ کشور يا بودجه سالانه دستگاه يا صندوق ذيربط مي باشد، عليهذا، بند(2) تصميم مذکور در  خصوص «صدور گواهي تضمين» از حيث عدم تصريح به محاسبه و تأمين قبلي بار مالي به يکي از طرق مقرّر در قانون، مغاير قانون است.»


 رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني


                         
     
شماره77838هـ/ب                                       27/12/1390
جناب آقاي دکتر احمدي نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
        بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره 81729/ت 44939ک مورخ 27/4/1389، موضوع: «تعيين تعرفة خدمات تشخيصي و درماني در بخش دولتي»، متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يکصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين نامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي گردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود.
         « به موجب بند(2) ماده(111) قانون مديريّت خدمات کشوري ـ مصوّب 1386ـ « فرزندان اناث مشروط بر آن که ورثه قانوني باشند، در صورت نداشتن شغل يا شوهر ... از کمک هزينه اولاد، بيمه و يا مستمرّي والدين خود برخوردار مي گردند.»، عليهذا، جزء «د» بند (4) مصوّبه که شمول افراد تبعي درجه يک براي فرزندان اناث را صرفاً تا زمان ازدواج تجويز نموده است، از حيث تضييق شمول قانون، مغاير قانون است.»


 رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني                        
     
شماره77893هـ/ب                                 27/12/1390
جناب آقاي دکتر احمدي نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
        بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره 204887/ت47556هـ مورخ 17/10/1390 در موضوع «نمونه تضمين نامه موضوع ماده (62) قانون محاسبات عمومي کشور»، متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يکصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين نامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي گردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود.
         «بند (2) مصوّبه که مقرّر مي دارد: «در صورت عدم پيش بيني اعتبار براي اقساط معوّق لاوصول در لوايح بودجه سنواتي، به عنوان بدهي دولت به بانک عامل منظور مي شود»، از حيث متضمّن بار مالي بودن و ايجاد تعهّد براي دولت بدون پيش بيني محل آن به ترتيب مقرّر در قانون، مغاير با ماده (29) و بند «ت» ماده (224) قانون پنجسالة پنجم توسعة جمهوري اسلامي ايران ـ مصوّب 1389ـ مي باشد که به موجب قانون مذکور: «کليّه تصويب نامه ها، بخش نامه ها، دستور العمل ها و... که متضمّن بار مالي براي دولت باشد، در صورتي قابل طرح و تصويب و اجراء است که بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کلّ کشور يا منابع داخلي دستگاه اجرائي ذيربط تأمين شده باشد ... ».


رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني


                        
     
شماره77864هـ/ب                                  27/12/1390
جناب آقاي دکتر احمدي نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
        بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره 218568/ت43505هـ مورخ 9/11/1390، موضوع: «تعيين نمايندة ويژه براي اجراي طرح ساختمان همايش هاي بين المللي تهران»، متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يکصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين نامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي گردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود.
         «نظر به اينکه طبق اصل (127) قانون اساسي صرفاً مي توان اختيارات اجرايي «رئيس جمهور و هيأت وزيران» را به نماينده يا نمايندگان ويژه محول نمود و آنچه در مصوّبه مذکور آمده، از زمره اختيارات نهادهاي مذکور خارج بوده و طبق قوانين مربوطه از جمله ماده (22) قانون برنامه و بودجه کشور ـ مصوّب 1351ـ در خصوص مرجع تشخيص صلاحيت و ارجاع کار، قانون برگزاري مناقصات ـ مصوّب 1381ـ درباره تعيين قيمت، شرايط قرارداد، تضمين ها و حل اختلافات، مواد مختلف قانون محاسبات عمومي کشور ـ مصوّب 1366ـ از قبيل مواد (53) و (54) اين قانون در مورد مرجع، ميزان و نحوه پرداخت ها، در صلاحيت نهادهاي ديگر قرار دارد، مصوّبه مذکور از حيث اعطاي اختياراتي که در صلاحيت نهادهايي جز رئيس جمهور و هيأت وزيران است به نمايندة ويژة رئيس جمهور، مغاير قانون مي باشد.»


رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني


                        
     
شماره77814هـ/ب                                   27/12/1390
جناب آقاي دکتر احمدي نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
        بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره 153224/ت45923هـ مورخ 1/9/1390، موضوع: « اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي ماکو»، متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يکصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين نامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي گردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود.
        «1ـ به موجب ماده (1) قانون برگزاري مناقصات ـ مصوب3/11/1383ـ «کليّه دستگاه ها و واحدهايي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام است، اعم از اين که قانون خاص خود را داشته يا از قوانين و مقررات عام تبعيت نمايند... موظفند در برگزاري مناقصه مقررات اين قانون را رعايت کنند.» عليهذا، بند (1) ماده (17) اساسنامه از حيث واگذاري تعيين روش هاي اجرايي انعقاد هر گونه قرارداد و مشارکت با اشخاص ثالث بدون تصريح به ضرورت رعايت مفاد قانون برگزاري مناقصات مغاير با قانون مي باشد. 2ـ طبق بند «ج» ماده (112) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعة جمهوري اسلامي ايران ـ مصوّب 1389ـ  «مناطق آزاد مجازند نسبت به ثبت و ترخيص کشتي ها طبق قوانين جاري و بين المللي اقدام نمايند.» عليهذا بند (3) ماده (17) اساسنامه که ثبت کشتي ها را به جاي «قوانين جاري و بين المللي» منوط به چارچوب هاي مندرج در آئين نامه هاي مربوط مي نمايد، مغاير قانون است. 3ـ تبصره (5) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي ـ مصوب 21/10/1372 ـ مقرّر مي دارد: «دستگاه هاي دولتي مي توانند از خدمات سازمان حسابرسي ـ که تنها سازمان حسابرسي دولتي محسوب مي شود ـ يا حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي فوق الذّکر استفاده کنند.» عليهذا واژه «اشخاص حقيقي و حقوقي ذي صلاح» مندرج در  ماده (20) اساسنامه از آن جهت که اطلاق عبارت، با توجّه به توسعه دادن شمول قانون، شامل حسابداران خارج از حوزة «سازمان حسابرسي يا حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي موضوع قانون» مي گردد، مغاير قانون است. 4ـ نظر به بند «الف» ماده (112) قانون برنامه پنجم توسعه که مقرّر مي دارد: «سازمان هاي مناطق آزاد منحصراً براساس قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و اصلاحات بعدي آن و قانون کار اداره مي شوند.» بندهاي (11) ماده (8) و (9) ماده (17) و (2) ماده (19) از حيث عدم اشاره به لزوم رعايت «قانون کار» مغاير با قانون است.»


رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني


                        
     
شماره77817هـ/ب                            27/12/1390
جناب آقاي دکتر احمدي نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
        بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره 172374/ت47330ک مورخ 1/9/1390، موضوع: «تعيين سود بازرگاني ذرّت دامي و...»، متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يکصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين نامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي گردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود.
        «نظر به اينکه علاوه بر تبصره (2) ماده (145) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1389ـ ، تبصره «2» ماده (16) قانون افزايش بهره وري بخش کشاورزي و منابع طبيعي ـ مصوّب 1389ـ نيز مقرّر مي دارد: «مسئوليت انتخاب ابزار تعرفه‎اي، تعيين سهمية مقداري، زمان ورود و مقدار تعرفه براي کالاهاي کشاورزي و فرآورده‎هاي غذايي، با وزارت جهاد کشاورزي خواهد بود»، عليهذا، متن مصوّبه ناظر به تعيين ميزان سود بازرگاني به صرف مصوّبه هيأت محترم دولت و بدون تصريح به ضرورت تعيين آن توسط وزارت جهاد کشاورزي، چون مخلّ وظايف و اختيارات قانوني نهاد مذکور است، مغاير قانون مي باشد.»


رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني     
شماره77820هـ/ب                                27/12/1390
جناب آقاي دکتر احمدي نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
        بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره 158928/ت43583ک مورخ 9/8/1390 موضوع: «اجازه واردات کالا توسط آقاي نقوي بر اساس نرخ سود بازرگاني قوانين و مقرّرات قبل از تاريخ 1/6/1380»، متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يکصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين نامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي گردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود.
        «با توجّه به نصوص مندرج در قوانين مؤخّر التّصويب به عنوان قوانين جاري و حاکم در زمان صدور مصوّبه از جمله: الف ـ حکم صريح تبصره (1) بند «الف» ماده (117) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعة جمهوري اسلامي ايران ـ مصوّب 1389ـ ، ب ـ  بند (5) ماده (12) «قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت ـ مصوّب 1384ـ  و هم چنين تبصره (1) ماده (41) قانون ماليات بر ارزش افزوده ـ مصوّب 1387ـ مبني بر ممنوعيّت وضع سود بازرگاني ترجيحي براي اشخاص حقيقي و حقوقي که اجراي کامل دوفقره قانون اخير نيز به ترتيب به موجب صدر ماده (224) و تبصره (2) ماده (117) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه مورد تنفيذ قانونگذار قرار گرفته است، عليهذا، مصوّبه هيأت محترم وزيران که با وجود ممنوعيّت هاي مصرّح در قوانين مذکور، واردات کالا را براي يک نفر و بر اساس نرخ سود بازرگاني قوانين و مقرّرات مصوّب قبل از تاريخ 1/6/1380 تجويز مي نمايد، مغاير قانون است». 


رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني


                        
     
شماره77887هـ/ب                              27/12/1390
جناب آقاي دکتر احمدي نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
        بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره 61969/ت 46693هـ مورخ 23/3/1390، موضوع «برگزاري اجلاس بين المللي مبارزه با تروريسم»، متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يکصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين نامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي گردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود.
        «نظر به تجويز قانون به امکان برگزاري همايش ها از محلّ هزينه هاي جاري و ممنوعيّت برگزاري همايش ها و اجلاس ها از محلّ هزينه هاي سرمايه اي، عليهذا، آن بخش از مفاد مصوّبه که بيانگر تجويز استفاده از محلّ اعتبار جزء (2) رديف 510000 (هزينه هاي پيش بيني نشده سرمايه اي) قانون بودجه سال 1390 کل کشور جهت برگزاري اجلاس بين المللي مبارزه با تروريسم مي باشد، مغاير قانون است».


رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني


                        
     
شماره77822هـ/ب                            27/12/1390
جناب آقاي دکتر احمدي نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره 169373/ت43505هـ مورخ 28/8/1390، موضوع: «مطالبات شرکت هاي تابعه وزارت نفت از شرکت هواپيمائي جمهوري اسلامي ايران (هما)»، متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يکصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين نامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي گردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود.
        «با توجه به اين که شرکت هاي تابعه و وابسته به وزرات نفت داراي شخصيّت حقوقي مستقل بوده و تصميم گيري در آنها طبق اساسنامه آنها برعهده هيأت مديره و يا مجمع عمومي آنها مي باشد، بند (1) مصوّبه فوق مبني بر انتقال مطالبات اين شرکت ها به وزارت نفت، بدون وجود مصوّبه ارکان تصميم گير مربوط، مغاير قانون است. بندهاي (2) و (3) اين مصوّبه نيز به تبع ايراد مذکور، مغاير قانون مي باشد.»


رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني


                        
     
شماره77857هـ/ب                                   27/12/1390
جناب آقاي دکتر احمدي نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
        بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره 205971/ت47165هـ مورخ 18/10/1390، موضوع: «تمديد تصويب نامه شماره 51594/ت34826هـ مورخ 6/4/1386»، متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يکصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين نامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي گردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود.
        «از آنجا که مصوبه شماره 51594/ت34826هـ مورخ 6/4/1386 به استناد قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ـ مصوب 1370ـ به تصويب رسيده و قانون مديريت خدمات کشوري ـ مصوب 1386ـ نسبت به مشمولان قانون اخيرالذکر، جايگزين قانون مذکور شده است، و از سوي ديگر طبق بند (8) ماده (68) قانون مديريت خدمات کشوري «ضوابط فوق العاده اشتغال خارج از کشور» به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور (سازمان مديريت و برنامه ريزي سابق) به تصويب هيأت وزيران مي رسد، مصوبه مذکور مبني بر تمديد مصوبه سابق، به دليل عدم رعايت قانون لازم الاجراي حاکم و از حيث فقدان پيشنهاد معاونت مذکور مغاير قانون است.»


رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني


                        
     
شماره77851هـ/ب                                   27/12/1390
جناب آقاي دکتر احمدي نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
        بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره 201712/ت39305هـ مورخ 21/12/1386 موضوع: «طراحي و چاپ ايران چک توسط بانک مرکزي و فروش آن به بانکها در قبال دريافت صددرصد (100%) مبلغ ريالي»، متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يکصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين نامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي گردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود.
        1ـ نظر به ماهيّت حقوقي ايران چکها، اولاً: ايران چک، مشمول تعريف «چک» و انواع آن در ماده (1) قانون صدور چک مصوّب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن نمي باشد و چنانچه مشمول تعريف چک باشد، طبق قانون مذکور و ماده (310) قانون تجارت ـ مصوّب 1311ـ ، انتشار آن مستلزم تجويز قانون است. ثانياً: ايران چک، مشمول تعريف «اوراق بهادار» موضوع بند (24) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران ـ مصوّب 1384ـ نمي باشد چه آنکه انتشار اوراق بهادار مستلزم تعيين و اعلام «شوراي عالي بورس و اوراق بهادار»، موضوع بند (1) ماده (1) و مواد (3) و (4) قانون مذکور مي باشد. ثالثاً: ايران چک مشمول تعريف «پول رايج کشور» نمي باشد، چه آنکه به موجب ماده (2) قانون پولي و بانکي کشور مصوّب 1351 با اصلاحات بعدي، علاوه بر آنکه «پول رايج کشور به صورت اسکناس و سکه هاي فلزي قابل انتشار است» به موجب بند «ب» ماده (2) همين قانون، انتشار پول منوط به حکم قانون است، مضافاً اينکه اسکناس به موجب بند «ز» ماده (2) قانون فوق الذکر بايد داراي امضاء مشترک وزير دارائي و رئيس کل بانک مرکزي باشد. رابعاً: به موجب بند «ب» ماده (2) قانون فوق الذکر «فقط اسکناس و پولهاي فلزي ... جريان قانوني و قوّه اجراء دارد.» بنابراين، با قطع نظر از جريان متعارف و معمول ايران چکها در معاملات و فعاليت هاي تجاري کشور، ايران چکها قانوناً فاقد قوّه اجراء يا «قوّه ابراء» موضوع بند «ب» ماده (3) همين قانون مي باشند. خامساً: ايران چک، به لحاظ شکلي نيز منطبق با اسکناس نمي باشد، چون به موجب بند «و» ماده (2) قانون پولي و بانکي کشور «مبلغ اسمي، شکل، جنس، رنگ، اندازه، نقشه و ساير مشخصات اسکناسها ... به پيشنهاد رئيس کل بانک مرکزي ايران و تصويب وزير دارائي ... تعيين خواهد گرديد»، حال آنکه ايران چکها، از حيث انتشار فاقد رعايت تشريفات فوق بوده و اقل آنکه متن و ظهر ايران چکها، متضمّن امضاء وزير دارائي نمي باشد. سادساً: ايران چک، مشمول تعريف و مصاديق «ارز و دارائي هاي ارزي» موضوع ماده (7) قانون پولي و بانکي کشور نمي باشد تا بتوان ايران چک را به موجب بند «الف» ماده (5) همين قانون به عنوان پشتوانه اسکناس تلقي کرد. سابعاً: ايران چک، مشمول تعاريف «اسناد و اوراق بهادار دولتي» يا «اسناد و اوراق بهادار غيردولتي» موضوع مواد (8) و (9) قانون پولي و بانکي کشور نمي باشد تا به عنوان پشتوانه هاي اسکناس قابل اعتناء باشد. ثامناً: بانک مرکزي به موجب بند هاي «الف» مواد (3) و (11) قانون پولي و بانکي کشور، صرفاً «انتشار اسکناس و سکه هاي فلزي رايج کشور طبق مقررات اين قانون را عهده دار است» و پر واضح است که «ايران چک» از حيث تعريف و مصداق، خارج از شمول قوانين مذکور و انتشار آن نيز خارج از حدود وظايف و اختيارات دولت و بانک مرکزي است، زيرا آنچه به موجب بند «الف» ماده (3) قانون در انحصار دولت است، عبارت است از: «امتياز انتشار پول رايج کشور» و پول رايج نيز منحصر است به اسکناس هاي کاغذي و سکه هاي فلزي. تاسعاً: به موجب بند «الف» ماده واحده قانون اجازه تأسيس بانکهاي غيردولتي، مصوّب 1379 نيز، «سياست گذاري پولي، اعتباري، ارزي، چاپ اسکناس و ضرب سکه ... در قلمرو وظايف دولت بوده ... » و چاپ و انتشار ايران چک، خارج از شمول قانون مي باشد. عاشراً: طبق بند (1) ماده (2) قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) ـ مصوّب 1362ـ با اصلاحات بعدي، صرفاً «انتشار اسکناس و سکه هاي فلزي رايج کشور طبق قانون و مقررات» از جمله وظايف و اختيارات نظام بانکي مي باشد و به موجب قانون مذکور، چاپ و انتشار ايران چک، با توجّه به فقدان مجوّز قانوني، خارج از حيطه وظايف و اختيارات قانوني نظام بانکي کشور مي باشد. 2ـ با عنايت به مراتب فوق و نظر به اينکه ايران چک، هم از حيث تعريف و هم از حيث مصداق، خارج از شمول قوانين و مقررات جاريه بوده و چاپ و انتشار آن نيز به لحاظ برخوردار نبودن از پشتوانه مورد نظر در ماده (5) قانون پولي و بانکي کشور، انطباقي با قوانين پولي و بانکي کشور ندارد و از آنجاکه فروش حجم عظيم ايران چکهاي بدون پشتوانه در قبال دريافت پول نقد و وجه رايج کشور، بدون هرگونه تصريح به ضرورت امحاء و از جريان خارج کردن يکي از دو عنوان مبيع و ثمن، قطعاً موجبات بروز پول شوئي (موضوع ماده (2) قانون مبارزه با پولشوئي ـ مصوّب 1386ـ) را فراهم مي آورد که خدشه در نظام پولي و بانکي کشور را به همراه خواهد داشت و نظر به اينکه به موجب بند «ج» ماده (4) قانون پولي و بانکي کشور «بانک مرکزي ايران ... اسکناسها و سکه هاي فلزي را که ... از جريان خارج مي شوند و رواج قانوني خود را از دست مي دهند با پول رايج کشور معاوضه خواهد نمود ... » و اين در حالي است که با فروش ايران چکها و دريافت بها از طريق اخذ وجه نقد، هيچيک از دو عنوان مبيع و ثمن از جريان خارج نشده و بلکه به عنوان وجه نقد در تعاملات اقتصادي، کماکان مورد بهره برداري قرار دارند و سرانجام، نظر به اهميّت موضوع و با توجه به نبود مجوّز قانوني و فقدان پشتوانه، آثار و تبعاتي که انتشار حجم عظيم ايران چک ها در نظام پولي و بانکي و اعتباري کشور دارد، مفاد مصوّبه، ناظر به چاپ و انتشار ايران چک، با عنايت به مراتب فوق و خصوصاً از حيث دارا نبودن پشتوانه هاي لازم قانوني، مغاير با قانون است».


رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني                        
     
شماره77905هـ/ب                            27/12/1390
جناب آقاي دکتر احمدي نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
        بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره 27484/46518 مورخ 11/2/1390، موضوع: «ترک تشريفات مناقصه جهت اجراي طرح نيروگاه بخاري»، متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يکصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين نامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي گردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود.
        «با عنايت به نامه شماره 62148/46518 مورخ 24/3/1390 مبني بر مناقصه بودن موضوع قرارداد و نظر به اينکه به موجب ماده (27) قانون برگزاري مناقصات ـ مصوّب 1383ـ ، در مواردي که انجام مناقصه بر اساس گزارش توجيهي دستگاه مناقصه گزار به تشخيص هيأت ترک تشريفات سه نفره مرکب از مقامات مذکور در ماده (28) همين قانون ميّسر نباشد مي توان معامله را به ترتيبي که هيأت ترک تشريفات مناقصه با رعايت مقرّرات و صرفه و صلاح دستگاه اجرائي ذيربط تعيين مي نمايد انجام داد، عليهذا، متن مصوّبه به لحاظ تجويز واگذاري اجراي طرح به روش ترک تشريفات مناقصه، بدون رعايت ترتيبات مقرّر در ماده (27) قانون فوق الذکر، مغاير قانون مي باشد.»


رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني


                        
     
شماره77890هـ/ب                               27/12/1390
جناب آقاي دکتر احمدي نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
        بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره 248497/ 46065 مورخ 3/11/1389، موضوع: «بخشي از وظايف بنياد شهيد و امور ايثارگران در استان سمنان»، متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يکصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين نامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي گردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود.
         « 1ـ الف: «به موجب ماده (7) قانون محاسبات عمومي کشور ـ مصوّب 1366ـ : «اعتبار عبارت از مبلغي است که براي مصرف يا مصارف معيّن ... به تصويب مجلس ... مي رسد.»، ب: طبق ماده (18) همين قانون «تأمين اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام يا بخشي از اعتبار مصوّب براي مصرف معيّن»، ج: علاوه بر بند «ت» ماده (224) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه ـ مصوّب 1389ـ ، بر اساس بند (11) ماده واحده  قانون بودجه سال 1389 کلّ کشور: «کليّه تصويب نامه ها، بخش نامه ها، دستور العمل ها و ... که متضمّن بار مالي براي دولت باشد در صورتي قابل طرح، تصويب و اجراء است
که بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کلّ کشور يا منابع داخلي دستگاه اجرائي ذي ربط تأمين شده باشد... »، عليهذا، بند هاي پنجگانه تصويب نامه، علي رغم متضمّن بار مالي بودن، چون فاقد محاسبه و پيش بيني قبلي محلّ تأمين اعتبار مي باشد، مغاير قانون است. 2ـ هم چنين بندهاي (1، 2، 4 و 5) تصويب نامه، از حيث تعميم و تسرّي يافتن زمان اجراي آن به سال 1390 و سالهاي پس از آن، مبنيّاً بر ايرادات اعلامي، مغاير با قانون مي باشد».


رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
                        


     
شماره77855هـ/ب                          27/12/1390
جناب آقاي دکتر احمدي نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
        بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره 206629/ت209هـ مورخ 19/10/1390، موضوع: «تعيين تعرفه هاي پايش و بررسي پرونده هاي تشخيص صلاحيت عوامل نظام فني و اجرايي»، متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يکصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين نامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي گردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود.
        «1ـ از آنجا که طبق ماده (37) قانون محاسبات عمومي کشور ـ مصوّب 1366ـ «پيش بيني درآمد و يا ساير منابع تأمين اعتبار در بودجه کل کشور مجوزي براي وصول از اشخاص تلقي نمي گردد و در هر مورد احتياج به مجوز قانوني دارد» و ماده(4) قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت ـ مصوّب 1380ـ نيز حاوي حکمي مشابه آن است، بند (1) مصوبه مذکور مبني بر اجازه اخذ وجوه از اشخاص بدون مجوز قانوني و به صرف اتکّاء به رديف درآمدي مذکور در جداول بودجه، مغاير قانون است. بند (2) مصوّبه نيز به تبع ايراد مذکور، مغاير با قانون مي باشد. 2ـ بر اساس ماده (50) قانون محاسبات عمومي کشور ـ مصوّب 1366ـ «وجود اعتبار در بودجه کل کشور به خودي خود براي اشخاص اعم از حقيقي و يا حقوقي ايجاد حق نمي کند و استفاده از اعتبارات بايد با رعايت مقرّرات مربوط به خود به عمل آيد.» لذا بند (4) مصوّبه مبني بر اجازه پرداخت از بودجه عمومي بدون مستند قانوني و به صرف استناد به رديف اعتباري مذکور در جداول بودجه سالانه مغاير قانون است.»


رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني                        
شماره77899هـ/ب                                   27/12/1390
جناب آقاي دکتر احمدي نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
        بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره 196088/ت46975هـ مورخ 5/10/1390، موضوع: «ايجاد شهرستان آرادان در استان سمنان»، متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يکصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين نامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي گردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود.
        «مستنبط از ماده (12) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات کشوري ـ مصوّب 1362ـ که مقرّر مي دارد: «از لحاظ نظام اداري دهستان تابع بخش و بخش تابع شهرستان و شهرستان تابع استان و استان تابع تشکيلات مرکزي خواهد بود.» هر يک از واحدهاي تقسيمات کشوري صرفاً مي تواند تابع يکي از واحدهاي بالاتر از خود تلقي شود، عليهذا، بندهاي «و» و «ز» مصوّبه که مشعر به ايجاد «بخش کهن آباد» و قرار گرفتن همزمان اين بخش در تابعيّت دو  شهرستان  گرمسار و آرادان مي باشد، مغاير قانون است.»


رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني


                        
     
شماره77895هـ/ب                                    27/12/1390
جناب آقاي دکتر احمدي نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
        بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره 179209/698 مورخ 13/9/1390، موضوع: «واريز منابع حاصل از عرضه داخلي نفت خام و ... به حساب سازمان هدفمند سازي يارانه ها»، متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يکصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين نامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي گردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود.
        «1ـ با قطع نظر از مواد (85) و (229) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعة جمهوري اسلامي ايران ـ مصوّب 1389ـ  و بند (1) و اجزاء ذيل آن از ماده واحدة قانون بودجه سال 1390 کلّ کشور که ناظر بر چگونگي حقّ مالکيّت و حاکميّت بر منابع نفت و گاز و نحوة مصرف درآمد هاي حاصل از فروش نفت و گاز مي باشد، به موجب جزء «ج» از بند (46) همين قانون «اختصاص هرگونه وجهي براي اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها، غير از وجوه حاصل از محلّ اصلاح قيمت حامل هاي انرژي و ساير کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمند کردن يارانه ها به جز يارانه هاي موضوع قانون بودجه، ممنوع است»، عليهذا، متن مصوّبه از حيث مکلّف شدن وزارت نفت به واريز تمامي منابع حاصل از عرضه داخلي نفت خام، ميعانات گازي و مشتقّات آن به حساب سازمان هدفمند سازي يارانه ها نزد خزانه داري کلّ کشور و الزام نمودن خزانه داري کلّ به قرار دادن منابع مذکور در اختيار سازمان هدفمند سازي يارانه ها، مغاير با قوانين مربوط، بويژه جزء «ج» بند(46) قانون بودجه سال 1390 کلّ کشور مي باشد. 2ـ طبق بند (135) قانون بودجه سال 1390 کلّ کشور: «ضوابط اجرائي اين قانون در قالب آئين نامه اي مطابق اصل (138) قانون اساسي به پيشنهاد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور به تصويب هيأت وزيران مي رسد»، عليهذا، نظر به اينکه، تصويب ضوابط اجرائي ناظر به چگونگي مصرف حاصل از عرضه داخلي نفت خام و ... ، در حوزة وظايف و اختيارات هيأت وزيران بوده و خارج از صلاحيّت ديگر نهادها، از جمله ستاد هدفمند کردن يارانه ها مي باشد، بنابراين، اقدام ستاد هدفمند سازي يارانه ها به اتخاذ تصميم در خصوص موضوع و مآلاً ابلاغ آن توسط رئيس محترم جمهور، مغاير با بند (138) قانون بودجه سال 1390 کلّ کشور است.»


رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني


                        
شماره77901هـ/ب                              27/12/1390
جناب آقاي دکتر احمدي نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران