آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۲
بازديد امروز: ۹۵
بازديد روز قبل: ۱۹۷
بازديد هفته: ۱۳۱۱
بازديد ماه: ۸۸۲۴
بازديد کل: ۶۲۵۶۰۳۵
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
مصوبات هیات وزیران
۴۴۸ بازدید
 
   
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۸۸/۱۲/۰۶ - تاريخ تصويب: ۱۳۸۸/۱۱/۱۱ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۸۹۳۱


تصویب نامه درخصوص اصلاحات و تقسیمات کشوری در استان مرکزی


۱/۱۲/۱۳۸۸                                              شماره ۲۳۶۷۳۴/ت۴۳۹۰۰هـ 
 تصویب نامه درخصوص اصلاحات و تقسیمات کشوری در استان مرکزی
    
وزارت کشور
         هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۸ بنا به پیشنهاد شماره ۱۶۳۳۶۴/۴۲/۴/۱ مورخ ۲۹/۹/۱۳۸۸ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ ـ تصویب نمود:
اصلاحات و تغییرات تقسیماتی زیر در استان مرکزی انجام می شود:
         ۱ـ روستاها، مزارع و مکانهای سمقاور، چالمیان، فرک، میدانک، عودآغاج و روشنایی از دهستان خنجین بخش مرکزی شهرستان کمیجان منتزع و مطابق نقشه ۱:۲۵۰۰۰۰ پیوست که به مهر «پیوست تصویب نامه هیئت وزیران» تأیید شده است، به دهستان اسفندان از توابع بخش مرکزی همین شهرستان الحاق می گردد.
         ۲ـ روستاها، مزارع و مکانهای چهره قان، آمره، ولازجرد، استهری و فریس آباد از دهستان خسروبیک بخش میلادجرد شهرستان کمیجان منتزع و مطابق نقشه ۱:۲۵۰۰۰۰ پیوست که به مهر «پیوست تصویب نامه هیئت وزیران» تأیید شده است، به دهستان اسفندان بخش مرکزی همین شهرستان الحاق می گردد.
         ۳ـ دهستان وفس به مرکزیت شهر کمیجان از ترکیب روستاها، مزارع و مکانهای زیر مطابق نقشه ۱:۲۵۰۰۰۰ پیوست که به مهر «پیوست تصویب نامه هیئت وزیران» تأیید شده است، در تابعیت بخش مرکزی شهرستان کمیجان ایجاد می گردد.
وفس، آبرنگ، معدن گچ، امامزداه شاهزاده حسین، تکیه، غار، امامزاده حاج رضوان، فضل آباد، احمدآباد، فتح آباد، ذادق آباد، خمارباغی، دامداری خسرو، دامداری جعفر، منابع آب، قازوق، فریس آباد، سیدآباد، زیدآباد، بلاغ رضا، ولازجرد، فیض آباد، استهری، آمره، یوسف کهریز، چهره قان، عودآغاج، میدانک، فرک و چالمیان.
         ۴ـ روستاها، مزارع و مکانهای و سمق، هفتیان، کوره، قره جاقیه و قوشه خانی از دهستان رودبار بخش مرکزی شهرستان تفرش منتزع و مطابق نقشه ۱:۲۵۰۰۰۰ پیوست که به مهر «پیوست تصویب نامه هیئت وزیران» تأیید شده است، به دهستان خنجین بخش مرکزی شهرستان کمیجان الحاق می گردد.
         ۵ ـ دهستان خنجین از توابع بخش مرکزی شهرستان کمیجان منتزع و مطابق نقشه ۱:۲۵۰۰۰۰ پیوست به مهر «پیوست تصویب نامه هیئت وزیران» تأیید شده است، به بخش فراهان شهرستان تفرش الحاق می گردد.
         ۶ ـ روستاها، مزارع و مکانهای عباس آباد، شیرین آباد و امیرآباد از دهستان فرمهین بخش فراهان شهرستان تفرش منتزع و مطابقه نقشه ۱:۲۵۰۰۰۰ پیوست که به مهر «پیوست تصویب نامه هیئت وزیران» تأیید شده است، به دهستان فشک بخش فراهان همین شهرستان الحاق می گردد.
         ۷ـ روستاها، مزارع و مکانهای ونک هفته خانک، ضیاءآباد و زنجیران از دهستان خنجین بخش مرکزی شهرستان کمیجان منتزع ومطابق نقشه ۱:۲۵۰۰۰۰ پیوست که به مهر «پیوست تصویب نامه هیئت وزیران» تأیید شده است، به دهستان فشک بخش فراهان شهرستان تفرش الحاق می گردد.
         ۸ ـ دهستان تلخ آب به مرکزیت روستای تلخ آب از ترکیب روستاها، مزارع و مکانهای زیر مطابق نقشه ۱:۲۵۰۰۰۰ پیوست که به مهر « پیوست تصویب نامه هیئت وزیران» تأیید شده است، در تابعیت بخش فراهان شهرستان تفرش ایجاد می گردد.
ونک، هفته خانک، کهه، هارون آباد، ضیاء آباد، صفربلاغی، امامزاده عبدالله، زنجیران، آرزومند، چاقر، تلخ آب، تکنه، مجتمع موتور آبهای تلخ آب، مجتمع دامداریهای تلخ آب، عباس آباد، امیرآباد و شیرین آباد.
         ۹ـ روستاها، مزارع و مکانهای خورچه و محسن آباد از دهستان گرکان بخش مرکزی شهرستان آشتیان منتزع و مطابق نقشه ۱:۲۵۰۰۰۰ پیوست که به مهر « پیوست تصویب نامه هیئت وزیران» تأیید شده است، به دهستان فرمهین بخش فراهان شهرستان تفرش الحاق می گردد.
         ۱۰ـ روستاها، مزارع و مکانهای زرنوشه، سقرجوق و سعدآباد از دهستان گرکان بخش مرکزی شهرستان آشتیان منتزع و مطابق نقشه ۱:۲۵۰۰۰۰ پیوست که به مهر « پیوست تصویب نامه هیئت وزیران» تأیید شده است، به دهستان کوه پناه بخش مرکزی شهرستان تفرش الحاق می گردد.
         ۱۱ـ روستاها، مزارع و مکانهای نوده و نجف آباد از دهستان سیاوشان بخش مرکزی شهرستان تفرش منتزع و مطابق نقشه ۱:۲۵۰۰۰۰ پیوست که به مهر « پیوست تصویب نامه هیئت وزیران» تأیید شده است، به دهستان فرمهین بخش فراهان شهرستان تفرش الحاق می گردد.
         ۱۲ـ روستاها، مزارع و مکانهای مصلح آباد، کمال آباد بالا، کمال آباد پایین، حرآباد و شاهد از دهستان مشهد میقان بخش مرکزی شهرستان اراک منتزع و مطابق نقشه ۱:۲۵۰۰۰۰ پیوست که به مهر « پیوست تصویب نامه هیئت وزیران» تأیید شده است، به دهستان فرمهین بخش فراهان شهرستان تفرش الحاق می گردد.
         ۱۳ـ روستاها، مزارع و مکانهای خوشدون و شمس آباد از دهستان داودآباد بخش مرکزی شهرستان اراک منتزع و مطابق نقشه ۱:۲۵۰۰۰۰ پیوست که به مهر « پیوست تصویب نامه هیئت وزیران» تأیید شده است، به دهستان فرمهین بخش فراهان شهرستان تفرش الحاق می گردد.
         ۱۴ـ دهستان حاجی آباد به مرکزیت روستای حاجی آباد از ترکیب روستاها، مزارع و مکانهای زیر مطابق نقشه ۱:۲۵۰۰۰۰ پیوست که به مهر « پیوست تصویب نامه هیئت وزیران» تأیید شده است، در تابعیت بخش مرکزی شهرستان اراک ایجاد می گردد.
احمدآباد، انبار جهاد، ایستگاه آزمایش آونگان، مزرع بلندا، بغدادی، مزرعه بیشه، پادگان مالک اشتر، تپه زرده، چقا، حاجی آباد، حسین آباد بغدادی، رسول آباد سنگ بری مالکا، شهرجرد، شهرک دانشگاه آزاد، شرکت تولید برق باختر، مزرعه شبیه خون، فرودگاه امام خمینی، قنات آقاکوچک، مزرعه کنگان، مزرعه شهرجرد و مزرعه لطفی.
         ۱۵ـ بخش ساروق به مرکزیت روستای ساروق از شهرستان اراک منتزع و به شهرستان تفرش الحاق می گردد.
         ۱۶ـ بخش خنجین به مرکزیت روستای خنجین از ترکیب دهستانهای خنجین و تلخ آب در تابعیت شهرستان تفرش ایجاد می گردد.
         ۱۷ـ بخش معصومیه به مرکزی روستای کارچان از ترکیب دهستانهای مشک آباد و معصومیه در تابعیت شهرستان اراک ایجاد می گردد.
         ۱۸ـ روستای کارچان مرکز بخش معصومیه شهرستان اراک به شهر تبدیل و به عنوان شهر کارچان شناخته می شود.
         ۱۹ـ شهرستان فراهان در تابعیت استان مرکزی از ترکیب بخشهای زیر ایجاد می گردد:
         ۱ـ بخش مرکزی به مرکزیت شهر فرمهین شامل دهستانهای فرمهین، فشک و کوه پناه.
         ۲ـ بخش خنجین به مرکزیت روستای خنجین از ترکیب دهستانهای خنجین و تلخ آب.
         ۳ـ بخش ساروق به مرکزیت روستای ساروق از ترکیب دهستانهای مشهدالکوبه و ساروق.


متن کامل(pdf)
 
معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی