آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: 7
بازديد امروز: 290
بازديد روز قبل: 1217
بازديد هفته: 6471
بازديد ماه: 28654
بازديد کل: 5098643
آي پي: 54.162.126.136
مصوبات هيات وزيران
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 06/12/1388 - تاريخ تصويب: 11/11/1388 - شماره ثبت روزنامه رسمي : 18931


تصويب نامه درخصوص اصلاحات و تقسيمات کشوري در استان مرکزي


1/12/1388                                              شماره 236734/ت43900هـ 
 تصويب نامه درخصوص اصلاحات و تقسيمات کشوري در استان مرکزي
    
وزارت کشور
         هيئت وزيران در جلسه مورخ 11/11/1388 بنا به پيشنهاد شماره 163364/42/4/1 مورخ 29/9/1388 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات کشوري ـ مصوب 1362 ـ تصويب نمود:
اصلاحات و تغييرات تقسيماتي زير در استان مرکزي انجام مي شود:
         1ـ روستاها، مزارع و مکانهاي سمقاور، چالميان، فرک، ميدانک، عودآغاج و روشنايي از دهستان خنجين بخش مرکزي شهرستان کميجان منتزع و مطابق نقشه 1:250000 پيوست که به مهر «پيوست تصويب نامه هيئت وزيران» تأييد شده است، به دهستان اسفندان از توابع بخش مرکزي همين شهرستان الحاق مي گردد.
         2ـ روستاها، مزارع و مکانهاي چهره قان، آمره، ولازجرد، استهري و فريس آباد از دهستان خسروبيک بخش ميلادجرد شهرستان کميجان منتزع و مطابق نقشه 1:250000 پيوست که به مهر «پيوست تصويب نامه هيئت وزيران» تأييد شده است، به دهستان اسفندان بخش مرکزي همين شهرستان الحاق مي گردد.
         3ـ دهستان وفس به مرکزيت شهر کميجان از ترکيب روستاها، مزارع و مکانهاي زير مطابق نقشه 1:250000 پيوست که به مهر «پيوست تصويب نامه هيئت وزيران» تأييد شده است، در تابعيت بخش مرکزي شهرستان کميجان ايجاد مي گردد.
وفس، آبرنگ، معدن گچ، امامزداه شاهزاده حسين، تکيه، غار، امامزاده حاج رضوان، فضل آباد، احمدآباد، فتح آباد، ذادق آباد، خمارباغي، دامداري خسرو، دامداري جعفر، منابع آب، قازوق، فريس آباد، سيدآباد، زيدآباد، بلاغ رضا، ولازجرد، فيض آباد، استهري، آمره، يوسف کهريز، چهره قان، عودآغاج، ميدانک، فرک و چالميان.
         4ـ روستاها، مزارع و مکانهاي و سمق، هفتيان، کوره، قره جاقيه و قوشه خاني از دهستان رودبار بخش مرکزي شهرستان تفرش منتزع و مطابق نقشه 1:250000 پيوست که به مهر «پيوست تصويب نامه هيئت وزيران» تأييد شده است، به دهستان خنجين بخش مرکزي شهرستان کميجان الحاق مي گردد.
         5 ـ دهستان خنجين از توابع بخش مرکزي شهرستان کميجان منتزع و مطابق نقشه 1:250000 پيوست به مهر «پيوست تصويب نامه هيئت وزيران» تأييد شده است، به بخش فراهان شهرستان تفرش الحاق مي گردد.
         6 ـ روستاها، مزارع و مکانهاي عباس آباد، شيرين آباد و اميرآباد از دهستان فرمهين بخش فراهان شهرستان تفرش منتزع و مطابقه نقشه 1:250000 پيوست که به مهر «پيوست تصويب نامه هيئت وزيران» تأييد شده است، به دهستان فشک بخش فراهان همين شهرستان الحاق مي گردد.
         7ـ روستاها، مزارع و مکانهاي ونک هفته خانک، ضياءآباد و زنجيران از دهستان خنجين بخش مرکزي شهرستان کميجان منتزع ومطابق نقشه 1:250000 پيوست که به مهر «پيوست تصويب نامه هيئت وزيران» تأييد شده است، به دهستان فشک بخش فراهان شهرستان تفرش الحاق مي گردد.
         8 ـ دهستان تلخ آب به مرکزيت روستاي تلخ آب از ترکيب روستاها، مزارع و مکانهاي زير مطابق نقشه 1:250000 پيوست که به مهر « پيوست تصويب نامه هيئت وزيران» تأييد شده است، در تابعيت بخش فراهان شهرستان تفرش ايجاد مي گردد.
ونک، هفته خانک، کهه، هارون آباد، ضياء آباد، صفربلاغي، امامزاده عبدالله، زنجيران، آرزومند، چاقر، تلخ آب، تکنه، مجتمع موتور آبهاي تلخ آب، مجتمع دامداريهاي تلخ آب، عباس آباد، اميرآباد و شيرين آباد.
         9ـ روستاها، مزارع و مکانهاي خورچه و محسن آباد از دهستان گرکان بخش مرکزي شهرستان آشتيان منتزع و مطابق نقشه 1:250000 پيوست که به مهر « پيوست تصويب نامه هيئت وزيران» تأييد شده است، به دهستان فرمهين بخش فراهان شهرستان تفرش الحاق مي گردد.
         10ـ روستاها، مزارع و مکانهاي زرنوشه، سقرجوق و سعدآباد از دهستان گرکان بخش مرکزي شهرستان آشتيان منتزع و مطابق نقشه 1:250000 پيوست که به مهر « پيوست تصويب نامه هيئت وزيران» تأييد شده است، به دهستان کوه پناه بخش مرکزي شهرستان تفرش الحاق مي گردد.
         11ـ روستاها، مزارع و مکانهاي نوده و نجف آباد از دهستان سياوشان بخش مرکزي شهرستان تفرش منتزع و مطابق نقشه 1:250000 پيوست که به مهر « پيوست تصويب نامه هيئت وزيران» تأييد شده است، به دهستان فرمهين بخش فراهان شهرستان تفرش الحاق مي گردد.
         12ـ روستاها، مزارع و مکانهاي مصلح آباد، کمال آباد بالا، کمال آباد پايين، حرآباد و شاهد از دهستان مشهد ميقان بخش مرکزي شهرستان اراک منتزع و مطابق نقشه 1:250000 پيوست که به مهر « پيوست تصويب نامه هيئت وزيران» تأييد شده است، به دهستان فرمهين بخش فراهان شهرستان تفرش الحاق مي گردد.
         13ـ روستاها، مزارع و مکانهاي خوشدون و شمس آباد از دهستان داودآباد بخش مرکزي شهرستان اراک منتزع و مطابق نقشه 1:250000 پيوست که به مهر « پيوست تصويب نامه هيئت وزيران» تأييد شده است، به دهستان فرمهين بخش فراهان شهرستان تفرش الحاق مي گردد.
         14ـ دهستان حاجي آباد به مرکزيت روستاي حاجي آباد از ترکيب روستاها، مزارع و مکانهاي زير مطابق نقشه 1:250000 پيوست که به مهر « پيوست تصويب نامه هيئت وزيران» تأييد شده است، در تابعيت بخش مرکزي شهرستان اراک ايجاد مي گردد.
احمدآباد، انبار جهاد، ايستگاه آزمايش آونگان، مزرع بلندا، بغدادي، مزرعه بيشه، پادگان مالک اشتر، تپه زرده، چقا، حاجي آباد، حسين آباد بغدادي، رسول آباد سنگ بري مالکا، شهرجرد، شهرک دانشگاه آزاد، شرکت توليد برق باختر، مزرعه شبيه خون، فرودگاه امام خميني، قنات آقاکوچک، مزرعه کنگان، مزرعه شهرجرد و مزرعه لطفي.
         15ـ بخش ساروق به مرکزيت روستاي ساروق از شهرستان اراک منتزع و به شهرستان تفرش الحاق مي گردد.
         16ـ بخش خنجين به مرکزيت روستاي خنجين از ترکيب دهستانهاي خنجين و تلخ آب در تابعيت شهرستان تفرش ايجاد مي گردد.
         17ـ بخش معصوميه به مرکزي روستاي کارچان از ترکيب دهستانهاي مشک آباد و معصوميه در تابعيت شهرستان اراک ايجاد مي گردد.
         18ـ روستاي کارچان مرکز بخش معصوميه شهرستان اراک به شهر تبديل و به عنوان شهر کارچان شناخته مي شود.
         19ـ شهرستان فراهان در تابعيت استان مرکزي از ترکيب بخشهاي زير ايجاد مي گردد:
         1ـ بخش مرکزي به مرکزيت شهر فرمهين شامل دهستانهاي فرمهين، فشک و کوه پناه.
         2ـ بخش خنجين به مرکزيت روستاي خنجين از ترکيب دهستانهاي خنجين و تلخ آب.
         3ـ بخش ساروق به مرکزيت روستاي ساروق از ترکيب دهستانهاي مشهدالکوبه و ساروق.


متن کامل(pdf)
 
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا رحيمي