آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۳
بازديد امروز: ۴۵۴
بازديد روز قبل: ۵۰۲
بازديد هفته: ۲۵۹۰
بازديد ماه: ۲۷۱۹
بازديد کل: ۶۲۷۷۹۷۸
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
مصوبات هیات وزیران
۴۱۲ بازدید
 
   
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: - تاريخ تصويب: ۱۳۶۶/۰۵/۱۸ - شماره ثبت روزنامه رسمي :


ایجاد و تشکیل تعداد ۲۰ دهستان شامل روستاها، مزارع و مکانها در شهرستان باختران تابع استان باختران


ایجاد و تشکیل تعداد ۲۰ دهستان شامل روستاها، مزارع و مکانها در شهرستان باختران تابع استان باختران
۱۳۶۶.۰۵.۱۸ - .۱۱۸۶۹۴ت۹۶۶ - ۱۳۶۶.۱۱.۰۴ - ۱۶۴۹
& تقسیمات کشوری و وظائف استانداران و فرمانداران
& وزارت کشور
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۶.۵.۱۸ بنا به پیشنهاد شماره ۱۱۷۳۸.۱.۵۳ مورخ ۱۳۶۵.۱۲.۲۰ وزارت کشور و به استناد ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب تیر ماه سال ۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی، در اجرای ماده ۳ قانون و تبصره های ذیل آن و ماده ۳۱ آیین نامه اجرایی قانون مذکور تصویب نمودند:
در شهرستان باختران تابع استان باختران تعداد ۲۰ دهستان شامل روستاها، مزارع و مکانها در محدوده جغرافیایی معین مطابق با کروکی و نقشه ۱.۲۵۰.۰۰۰ ضمیمه که ممهور به مهر دفتر هیأت وزیران است به شرح زیر ایجاد و تشکیل گردد.
۱ - دهستان دهستان ماهیدشت
--------------------------------------------------------
به مرکزیت روستای رباط مشتمل بر ۱۵۷ روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
۱ - قمشه سید یعقوب، ۲ - قمشه بابا کرم خان، ۳ - قمشه لرزنگنه، ۴ - قمشه سید امین، ۵ - قمشه سید قاسم، ۶ - قمشه تپه، ۷ - درکه چشمه سفید، ۸ - درکه خلیفه قلی، ۹ - درکه غلامعلی، ۱۰ - درک محمدعلی، ۱۱ - درکه ملاعلی کرم، ۱۲ - چقاصفر، ۱۳ - چقاکلبعلی، ۱۴ - چقازرد، ۱۵ - چقابلک کوچک، ۱۶ - چقابلک خواجه باشی، ۱۷ - چقابلک محمدزمان، ۱۸ - چقابلک علیرضا، ۱۹ - چقانقدعلی علیا، ۲۰ - چقانقدعلی سفلی، ۲۱ - چقاحسین، ۲۲ - چقاگینو،۲۳ - چقابهار، ۲۴ - چقانرگس، ۲۵ - سه چقا، ۲۶ - عباس آباد سه چقا، ۲۷ - دوچقای درویش، ۲۸ - سیاه چقا علیا، ۲۹ - سیاه چقا سفلی، ۳۰ - لعل آباد سید صادقی، ۳۱ - لعل آباد گل گل یک، ۳۲ - لعل آباد گل گل دو، ۳۳ - لعل آباد سید جعفری، ۳۴ - لعل آباد حسینقلی خانی، ۳۵ - ریزه وند لعل اباد، ۳۶ - ذالکه وزیری، ۳۷ - ذالکه حاج عباس قلی، ۳۸ - ذالکه حاج فرج منتظری، ۳۹ - رباط، ۴۰ - جامعه شوران، ۴۱ - سیاه کمر سفلی، ۴۲ - سیاه کمر علیا معرف، ۴۳ - سیاه کمر علیا، ۴۴ - سیاه کمر شیخه، ۴۵ - کاشنبه لک، ۴۶ - کاشنبه دودانگی، ۴۷ - کاشنبه چهاردانگی، ۴۸ - پیر حیاتی سفلی، ۴۹ - پیر حیاتی وسطی، ۵۰- پیر حیاتی علیا، ۵۱ - کنگریان علیا، ۵۲ - کنگریان وسطی،
۵۳ - کنگربان سفلی، ۵۴ - کلیایی، ۵۵ - علی آباد علیا، ۵۶ - میمز، ۵۷ - والی آباد، ۵۸ - بندرآباد،۵۹ - سنگ تراش، ۶۰ - ملازمان، ۶۱ - بان گنجاب، ۶۲ - گوهرآباد، ۶۳ - بند بلوط، ۶۴ - خانه بگی، ۶۵ - نامیوند سفلی، ۶۶ - عالی بر، ۶۷ - نامیوند علیا،۶۸ - خزل، ۶۹ - قلندر لکی، ۷۰ - دولت آباد علیا، ۷۱ - دولت آباد سفلی، ۷۲ - مزرعه آقا اقبال، ۷۳ - حاجی آباد نصیرالسلطان، ۷۴ - سامره علیا، ۷۵ - سامره سفلی، ۷۶ - بلمانه موقوفه علیا، ۷۷ - بلمانه رفیق آباد سفلی، ۷۸ - سید نقی رفیق آباد، ۷۹ - چالابه سفلی، ۸۰ - چالابه علیا، ۸۱ - حاجی آباد سفلی، ۸۲ -قلعه نجف قلی خان، ۸۳ - دوکوشکان رضاخانی، ۸۴ - دیزگران علیا، ۸۵ - دیزگران سفلی، ۸۶ - قیماس، ۸۷ - بان لرینی، ۸۸ - میرگ، ۸۹ - چهارزیر علیا، ۹۰- چهارزیر سفلی، ۹۱ - شرف، ۹۲ - قلعه داراب خان، ۹۳ - کله سواری، ۹۴ - سته تپه، ۹۵ - رحیم آباد سفلی، ۹۶ - رحیم آباد علیا، ۹۷ - پیت آباد، ۹۸ - تازه آباد نایموند، ۹۹ - فرخ خان، ۱۰۰ - سیمینه علیا، ۱۰۱ - سینیمنه سفلی، ۱۰۲ - رشبوکر، ۱۰۳ - ده پیر، ۱۰۴ - دم شمشه، ۱۰۵ - حاجی عزیز چشمه سفید، ۱۰۶ - چشمه سفید، ۱۰۷ - چاوشان، ۱۰۸ - توه لطیف، ۱۰۹ - پشتوه، ۱۱۰ - قوچمی، ۱۱۱ -
جوره، ۱۱۲ - سرتپه، ۱۱۳ - علی آباد سفلی، ۱۱۴ - ریزه وند، ۱۱۵ - چقازرد باغی، ۱۱۶ - درکه حسن خان، ۱۱۷ - قره یاروبی، ۱۱۸ - عزیزآباد شیرزادی، ۱۱۹ - کلین لعل آباد، ۱۲۰ - ربیع، ۱۲۱ - ده سفید، ۱۲۲- یک دانگی، ۱۲۳ - مزرعه دالکی شیرازدی، ۱۲۴ - چقاکبود، ۱۲۵ - نامیوندوسطی، ۱۲۶ - دوکوشکان حسین خانی، ۱۲۷ - حسین آباد، ۱۲۸ - امامزادهقاسم، ۱۲۹ - نیروگاه برق، ۱۳۰ - دکل مخابرات، ۱۳۱ - مجتمع صنعتی مهدیه، ۱۳۲ - مرغداری یاوری، ۱۳۳ - مرغداری جوانمیر، ۱۳۴ - مرغداری حکمت، ۱۳۵ - مرغداری مسعودی، ۱۳۶ - امامزاده قاسم، ۱۳۷ - مزرعه رحیمی، ۱۳۸ - مرکز آموزش کشاورزی، ۱۳۹ - تعاونی ۱۵، ۱۴۰ - شرکت شیمایی دشت غرب، ۱۴۱ - پادگان شهید رجایی، ۱۴۲ - قهوه خانه علی بیگ، ۱۴۳ - قهوه خانه یاسر، ۱۴۴ - قهوه خانه قهرمان، ۱۴۵ - مرکز تحقیقات، ۱۴۶ - مزرعه خالدی، ۱۴۷ - شرکت سهامی خاص تولیدی دان طیور، ۱۴۸ - کمپ راهداری، ۱۴۹ - مؤسسه زرین مرغ، ۱۵۰ - پلیس راه، ۱۵۱ - مرغداری غبرب، ۱۵۲ - کارخانه بابایی، ۱۵۳ - انبار مرکزی جهاد، ۱۵۴ - نمک الوند، ۱۵۵ - مجتمع تولیدی چشمه سفید، ۱۵۶ - گچ قدس، ۱۵۷ - تعاونی ۳۵.
۲ - دهستان جلالوند
--------------------------------------------------------
به مرکزیت روستای چنار مشتمل بر ۶۳ روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
۱ - انجیرک، ۲ - بان رمضان، ۳ - بربلوطستان پلکانه، ۴ - پرگلی سفلی، ۵ - پرگلی علیا، ۶ - تازه آباد خلیفه، ۷ - تلل، ۸ - توه خشگه، ۹ - چشمه سرخقبربابا، ۱۰ - چشمه کبود چنار، ۱۱ - چشمه کبود سفلی، ۱۲ - چشمه کبود علیا، ۱۳ - چشمه گچ، ۱۴ - چنار سفلی، ۱۵ - چنار علیا، ۱۶ - چنار وسطی، ۱۷- خوبیاران سفلی، ۱۸ - خوبیاران علیا، ۱۹ - دارونه، ۲۰ - دره بادام سفلی، ۲۱ - دره بادام علیا، ۲۲ - دوردشت، ۲۳ - ده عباسیان، ۲۴ - ده موسی، ۲۵ - زینلان سفلی، ۲۶ - زینلان علیا، ۲۷ - سراب کریان، ۲۸ - سراییلان سرقلعه، ۲۹ - سرجوب، ۳۰ - سرزل، ۳۱ - سکری، ۳۲ - سولاب، ۳۳ - سه چکان مله شاهی، ۳۴ - شاه ولی، ۳۵ - شجاع، ۳۶ - طویله سفلی، ۳۷ - طویله علیا، ۳۸ - فریادرس، ۳۹ - قاب قوی، ۴۰ - قلعه سرخ، ۴۱ - کریان، ۴۲ - کلک سفلی،۴۳ - کلک علیا، ۴۴ - گله زرد، ۴۵ - گاو مره، ۴۶ - گراب، ۴۷ - گلان، ۴۸ - گلستان، ۴۹ - گلیانه ملی باقر، ۵۰ - لاله بک، ۵۱ - مار خمور، ۵۲ - ملک حسین یاریحان، ۵۳ - می می، ۵۴ - میان رود، ۵۵ - میرحسن، ۵۶ - نوراز، ۵۷ - دول معصوم، ۵۸ - ورگچگه زیدعلی، ۵۹ - یاریجان علیا، ۶۰ - یاریجان سفلی، ۶۱- مزرعه دهران، ۶۲ - ملک زید قلعه چهر.
۳ - دهستان میان دربند
--------------------------------------------------------
به مرکزیت روستای قزانچی مشتمل بر ۱۵۰ روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
۱ - دارچادمان، ۲ - هجوم آباد، ۳ - پیرمزد، ۴ - پاامام، ۵ - سرآسیاب، ۶ - بی ابر چقارماران، ۷ - چقاماران، ۸ - وزمله، ۹ - علی آباد، ۱۰ - گروران دودانگ،۱۱ - گروران چهلردانگ، ۱۲ - بکتاش آباد، ۱۳ - چراغ آباد، ۱۴ - سروران، ۱۵ - سرتیپ آباد، ۱۶ - برنجان، ۱۷ - ورله، ۱۸ - بوان، ۱۹ - ده باغ، ۲۰ - دامپروری ناصرخان، ۲۱ - کورسراب، ۲۲ - ورمنجه علیا، ۲۳ - رومنجه سفلی، ۲۴ - دهگل، ۲۵ - خانم آباد، ۲۶ - محمودآباد، ۲۷ - اکبرآباد، ۲۸ - گاکیه، ۲۹- سورکال، ۳۰ - گوهر چقا، ۳۱ - تپه افشار، ۳۲ - قاقلستان، ۳۳ - جعفرآباد، ۳۴ - ولی آباد، ۳۵ - تکیه، ۳۶ - سرآبله، ۳۷ - شهرک سرآبله، ۳۸ - سیاه چقا،۳۹ - عمله علیا، ۴۰ - عمله سفلی، ۴۱ - شیرعلی، ۴۲ - تازه آباد عمله، ۴۳ - نظام آباد، ۴۴ - احمدوند، ۴۵ - توللی، ۴۶ - قزانچی، ۴۷ - خلک، ۴۸ - خانه خدا، ۴۹ - چناره، ۵۰ - تیرآباد، ۵۱ - حجت آباد سفلی، ۵۲ - حجت آباد علیا، ۵۳ - چقاماران بی ابر، ۵۴ - پیرویس آباد، ۵۵ - دولت آباد، ۵۶ - کثیرآباد، ۵۷ - ایستگاه دامپروری مهرگان، ۵۸ - باقرآباد، ۵۹ - رحمت آباد، ۶۰ - دوآب، ۶۱ - رحیم آباد، ۶۲ - نوروزآباد، ۶۳ - گره چقا، ۶۴ - سته تپان، ۶۵ - بله کبود، ۶۶ - شالی آباد، ۶۷ - سالار
آباد، ۶۸ - جهان آباد، ۶۹ - یاوری، ۷۰ - سرتپه، ۷۱ - نهفته، ۷۲ - ریکا، ۷۳ - رستم آباد ریکا، ۷۴ - میمون باز، ۷۵ - بریموند، ۷۶ - شاهرضا، ۷۷ - جلوگیره سفلی، ۷۸ - جلوگیره علیا، ۷۹ - سراب خشکه، ۸۰ - دوچقا، ۸۱ - کلاه کبود علیا، ۸۲ - کلاه کبود وسطی، ۸۳ - کلاه کبود سفلی،۸۴ - ملک تپه، ۸۵ - خوشینان وسطی، ۸۶ - خوشبنان سفلی، ۸۷ - خوشبنان علیا، ۸۸ - اکبرآباد، ۸۹ - مصرخان، ۹۰ - تاسوره جان، ۹۱ - تپه لری، ۹۲ - احمدی آباد سفلی، ۹۳ - احمدآباد علیا، ۹۴ - صفی آباد، ۹۵ - تلعل آباد علیا، ۹۶ - لعل آباد سفلی، ۹۷ - هشیلان، ۹۸ - تپه سبز، ۹۹ - میان کوه، ۱۰۰ - سلطان کوه، ۱۰۱ - دوتپه، ۱۰۲ - امیرآباد، ۱۰۳ - چشمه کبود، ۱۰۴ - کنشت، ۱۰۵ - پیرغیب، ۱۰۶ - قره قوین، ۱۰۷ - کوچکله، ۱۰۸ - تیراندازه، ۱۰۹ - بلین،۱۱۰ - چشمه باغ، ۱۱۱ - سه چشمه، ۱۱۲ - دوچشمه، ۱۱۳ - طاویله، ۱۱۴ - مزرعه سنقرآباد، ۱۱۵ - مزرعه کیانی، ۱۱۶ - مزرعه مهندس آزادی، ۱۱۷ - شاهرخ آباد، ۱۱۸ - کمک، ۱۱۹ - چشمه کبود، ۱۲۰ - مزرعه بریموندی، ۱۲۱ - خالدی، ۱۲۲ - برادران، ۱۲۳ - تپه کبود، ۱۲۴ - مزرعه خورنگستان، ۱۲۵ - شهرک ورله، ۱۲۶ - مرکز خدمات میان دربند، ۱۲۷ - مارآب، ۱۲۸ - گاوبنده، ۱۲۹ - کرناچی
، ۱۳۰ - پیرحیاتی، ۱۳۱ - امامزاده قاسم، ۱۳۲ - مرکز خدمات،۱۳۳ - ایستگاه مخابراتی، ۱۳۴ - کارخانه سنگ بری مرمر، ۱۳۵ - کارخانه عقب آلومینیم، ۱۳۶ - شرکت بنادر، ۱۳۷ - فرستنده رادیو، ۱۳۸ - تعاونی ۸، ۱۳۹- مجتمع پرورشی مرغ مادر، ۱۴۰ - تعاونی ۴۹، ۱۴۱ - امامزاده ویس قرنی، ۱۴۲ - کارخانه سنگ شکنی، ۱۴۳ - پادگان آموزش، ۱۴۴ - شکرت ماسه شویی،۱۴۵ - پاسگاه نوروزآباد، ۱۴۶ - منگبری نیک نام، ۱۴۷ - شرکت دادنه های روغنی، ۱۴۸ - کارگاه سروش غرب، ۱۴۹ - شرکت کابل باختر، ۱۵۰ - مرغداری.
۴ - دهستان دورود فرامان
--------------------------------------------------------
به مرکزیت روستای فرامان مشتمل بر ۶۲ روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
۱ - سلیمانیه، ۲ - شاه ملکی، ۳ - تپه شعبان، ۴ - ده کبود، ۵ - حاجی آباد، ۶ - رحیم آباد، ۷ - سرارود علیا، ۸ - سرارود سفلی، ۹ - میرزاکوسه، ۱۰ - کرانی علیا، ۱۱ - کرانی سفلی، ۱۲ - کرانی هاشم سلطان، ۱۳ - خل خال، ۱۴ - زنگی چقا، ۱۵ - علی اکبر، ۱۶ - گاوپناه، ۱۷ - سیاه بیدعلیا، ۱۸ - سیاه بید سفلی،۱۹ - گاکیه، ۲۰ - چال آباد، ۲۱ - حصار سفید، ۲۲ - سه چک، ۲۳ - فرامان، ۲۴ - کاورلوان، ۲۵ - باغ فلک، ۲۶ - گله جار، ۲۷ - نیم دانگی، ۲۸ - موریان، ۲۹- قمشه، ۳۰ - بزرگدار علیا، ۳۱ - بزرگدار سفلی، ۳۲ - توبره ریز، ۳۳ - ده پهن، ۳۴ - قلعه قباد، ۳۵ - ساتدآباد، ۳۶ - بیجانه، ۳۷ - پایروند تکیه، ۳۸ - منوچهرآباد، ۳۹ - نیروند، ۴۰ - برآفتاب مزرعه، ۴۱ - چالی قنبر، ۴۲ - نوکان، ۴۳ - ایستگاه راهدار، ۴۴ - گاوداری بذر و نهال، ۴۵ - گاوداری تعاونی، ۴۶ - درب و پنجه سازی غریب، ۴۷ - باسکول رحیم آباد، ۴۸ - آسفالت سازی، ۴۹ - سنگ کوبی میرزایی، ۵۰ - پشتیبانی ۵۱۱ ارتش، ۵۱ - سیمان غرب، ۵۲ - پادگان نبی اکرم، ۵۳ - سنگ کوبی، ۵۴ - پاسگاه ژاندارمری، ۵۵ - مؤسسه مرغک شه ملکی، ۵۶ - کارخانه سنگ بری، ۵۷ - تعاونی ۶۶، ۵۸ - تعاونی ۲۶، ۵۹- تعاونی ۲۵، ۶۰ - مرغداری تعاونی ۲۳، ۶۱
- کارخانه آجر حسنا، ۶۲ - پاسگاه پلیس راه.
۵ - دهستان پشت دربند
--------------------------------------------------------
به مرکزیت روستای مرزبانی مشتمل بر ۶۶ روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
۱ - زامله، ۲ - سرزامله، ۳ - ساز، ۴ - روح اله، ۵ - گندآباد، ۶ - قلعه فیروزآباد، ۷ - جرز، ۸ - مله شیخ، ۹ - سرینجگه، ۱۰ - بولان، ۱۱ - حسن آباد، ۱۲ - کالیان علیا، ۱۳ - کالیان سفلی، ۱۴ - درآب، ۱۵ - پیرکاشان، ۱۶ - قره حسن، ۱۷ - قشلاق امیر محترم، ۱۸ - کولان، ۱۹ - کمال آباد، ۲۰ - سراب شاحسین،۲۱ - زرین، ۲۲ - گروران علیا، ۲۳ - گروران سفلی، ۲۴ - موشاخان، ۲۵ - رزلانسر، ۲۶ - زین الدین، ۲۷ - میان رود، ۲۸ - هورتکه، ۲۹ - سماق، ۳۰ - جبارآباد علیا، ۳۱ - جبارآباد سفلی، ۳۲ - قزل، ۳۳ - تلمه، ۳۴ - مرزبانی، ۳۵ - هوکر، ۳۶ - کهریز، ۳۷ - سلاطنقلی، ۳۸ - قلوز، ۳۹ - سورنی علیا، ۴۰ - سرونی سفلی، ۴۱ - دولتیار، ۴۲ - رازیان، ۴۳ - چشمه کبود، ۴۴ - سالارآباد، ۴۵ - کمره گره، ۴۶ - قیسوند، ۴۷ - قلعه شاهخانی، ۴۸ - گنداب، ۴۹ - جوب تاشان، ۵۰ - ده خران، ۵۱ - وزمله، ۵۲ - باقرآباد میان رود، ۵۳ - کمشور، ۵۴ - بهرام آباد، ۵۵ - هنیاندر، ۵۶ - دیگران، ۵۷ - حیدرآباد، ۵۸ - علی آباد، ۵۹ -قلعه امیر محترم، ۶۰ - مزرعه شعبان آباد، ۶۱ - پایین درآب، ۶۲ - مزرعه هاله کبود، ۶۳ - مزرعه تنگنه جوب، ۶۴ - مزرعه مرادآباد، ۶۵ - نظرگاه دول دول سوار، ۶۶ - امامزاده علمدار.
۶ - دهستان سرفیروزآباد
--------------------------------------------------------
به مرکزیت روستای هلشی مشتمل بر ۱۲۱ روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
۱ - توله روئیله حاجی محمد، ۲ - تنوره، ۳ - چراغ آباد، ۴ - چروریش، ۵ - چشمه کبود، ۶ - چشمه ماکان، ۷ - حاجی آباد سه، ۸ - حاجی آباد علیا، ۹ - خرگ آب سفلی، ۱۰ - ده روتکه، ۱۱ - سید شکر، ۱۲ - طهنه وسطی، ۱۳ - علی آباد، ۱۴ - کاروانه وسطی، ۱۵ - کوچک دانه، ۱۶ - کامیزج سفلی، ۱۷ - گزاف علیا، ۱۸ - گرمیان پشت راه، ۱۹ - چالاب پایین، ۲۰ - چشمه سفید، ۲۱ - جاجی آباد یک، ۲۲ - چلسه سفلی، ۲۳ - چلسه علیا، ۲۴ - حسن آباد رییس تن، ۲۵- خرخر سفلی، ۲۶ - خرگ آب وسطی، ۲۷ - خرگ آب علیا، ۲۸ - خلیلان علیا، ۲۹ - دارا مرود علیا، ۳۰ - دارا مرود سفلی، ۳۱ - داربدره، ۳۲ - داربید، ۳۳- دربند زرد، ۳۴ - دوبرجی، ۳۵ - دیلانچی علیا، ۳۶ - ریخل، ۳۷ - زمان آباد، ۳۸ - سالمه سفلی، ۳۹ - سامله علیا، ۴۰ - سراب، ۴۱ - سرتپه زنگنه، ۴۲ - سرپوزل، ۴۳ - سرچم، ۴۴ - سروناو سفلی، ۴۵ - سروناو علیا، ۴۶ - سیاه گل، ۴۷ - شاه بداغ، ۴۸ - سخر علیا، ۴۹ - سخر سفلی، ۵۰ - طهنه علیا، ۵۱ - گاف علیا، ۵۲ - گزاف سفلی، ۵۳ - گل دره، ۵۴ - طهنه سفلی، ۵۵ - گلم کبود سفلی، ۵۶ - گلم کبود وسطی، ۵۷ - گلم کبود علیا، ۵۸ - گونی، ۵۹ - ظلان سفلی، ۶۰ - ظلان علیا، ۶۱ - فیروزآباد، ۶۲ - قمش، ۶۳ - کاروانه سفل
ی، ۶۴ - کاروانه علیا، ۶۵ - گرگان، ۶۶ - کره جوب، ۶۷ - کژوک، ۶۸ - کوره خسروی،۶۹ - کنار مراد، ۷۰ - کهریز علیا، ۷۱ - کهریز سفلی، ۷۲ - کله جوب، ۷۳ - گامیزج علیا، ۷۴ - موسی نارنج، ۷۵ - مهدی آباد علیا، ۷۶ - نجف آباد، ۷۷ - نظرگاه، ۷۸ - نوجوب، ۷۹ - میانه، ۸۰ - نور علیا، ۸۱ - نور ظفلی، ۸۲ - ولیخانی، ۸۳ - هلشی، ۸۴ - آخوندی، ۸۵ - تالاندشت، ۸۶ - تق تق، ۸۷ - تکیه سفلی، ۸۸ - توه روئیله علیا، ۸۹ - طاویران علیا، ۹۰ - طاویران سفلی، ۹۱ - احمدآباد، ۹۲ - اسدآباد، ۹۳ - باغ بیگلری، ۹۴ - باغ طیفون، ۹۵ - باغ کرم بیگ،۹۶ - پشته ریزه سفلی، ۹۷ - پشته ریزه علیا، ۹۸ - پشته ریزه وسطی، ۹۹ - جلو، ۱۰۰ - جیران بلاغ، ۱۰۱ - گزاف رویین، ۱۰۲ - خلیلان سفلی، ۱۰۳ - مزرعه گریمان زیر راه، ۱۰۴ - مزرعه میانه مفروضه، ۱۰۵ - مهدی آباد سفلی، ۱۰۶ - دیلانچی، ۱۰۷ - سردار، ۱۰۸ - پاسگاه میدان تیر، ۱۰۹ - گدار پیر علیا،۱۱۰ - گدار پیر سفلی، ۱۱۱ - چم نوزده، ۱۱۲ - زنگی، ۱۱۳ - گرد کاندار علیا، ۱۱۴ - گردکاندار سفلی، ۱۱۵ - میان سراوان، ۱۱۶ - چنار، ۱۱۷ - کولسه،۱۱۸ - بان ریوند، ۱۱۹ - آبطاف، ۱۲۰ - چشمه پونه، ۱۲۱ - باغ یاسم.
۷ - دهستان عثمانوند
--------------------------------------------------------
به مرکزیت روستای سرجوب قلعه مسگره مشتمل بر ۶۲ روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
۱ - اشباخ، ۲ - انارک ( علیا و سفلی)، ۳ - انجاب بوژان، ۴ - پلسک تپه، ۵ - پاقلعه خشک رود، ۶ - پشت تنگ شامیرزا، ۷ - پشتاله، ۸ - پلکانه، ۹ - توه امن شینه، ۱۰ - جوجار، ۱۱ - جهانگیروند بوژان، ۱۲ - چشمه خیره فیروزان، ۱۳ - چشمه شاهرخ مسگره، ۱۴ - حیاشوند دورنگین، ۱۵ - خرونان شینه، ۱۶ - خشکه رود حسین، ۱۷ - دره دوزخ، ۱۸ - شیرخان، ۱۹ - زرد شیخ حسن، ۲۰ - سرجوب قلعه مسگره، ۲۱ - زینلان سفلی، ۲۲ - زینلان علیا، ۲۳ - سرائیلان توه خاکی، ۲۴ - سراب سرین، ۲۵ - سلاطین، ۲۶ - سید حسن، ۲۷ - شینه، ۲۸ - قادرمزد، ۲۹ - کل کوشک، ۳۰ - کلاک بایه، ۳۱ - گرگاوان، ۳۲ - گل جیران، ۳۳ - مستعلی سفلی، ۳۴ - مستعلی علیا، ۳۵ - نسگره، ۳۶ - میدان حاجی محمدخانی، ۳۷ - نامدار، ۳۸ - ورداران طلاسه، ۳۹ - وزم خشکه رود،۴۰ - وینه، ۴۱ - هزارخانی، ۴۲ - بزه رشستان گل زرد، ۴۳ - مزرعه ورداران طلاسه، ۴۴ - وزم خشکه رود، ۴۵ - پشت کبود جهانگیروند، ۴۶ - چشمه سرخ،۴۷ - زیر چقاموسی، ۴۸ - سرخه دره، ۴۹ - گلیل، ۵۰ - گیه در، ۵۱ - مویای، ۵۲ - مزرعه میدان حیا سوند، ۵۳ - مزرعه میدان حاجی محمدخان، ۵۴ - مزرعه گلیل، ۵۵ - مزرعه ورداران طلاسه، ۵۶ - مزرعه دورگین، ۵۷ - کمرآباد، ۵۸ - مزرعه س
لاطین، ۵۹ - مزرعه دیون، ۶۰ - مزرعه خرونان، ۶۱ - مزرعه مسگره بالا، ۶۲ - مزرعه تلخستان.
۸ - دهستان قره سو
--------------------------------------------------------
به مرکزیت روستای کهراز موقوفه مشتمل بر ۵۹ روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
۱ - پشته کش، ۲ - کبوده علیا، ۳ - کبوده سفلی، ۴ - شواربه، ۵ - باقله، ۶ - سنگ سفید، ۷ - عمه، ۸ - اشرف آباد، ۹ - گوشبریان، ۱۰ - بالاگبری، ۱۱ - سیابان، ۱۲ - شلان، ۱۳ - زنگیشه، ۱۴ - شادمان، ۱۵ - چوب دراز، ۱۶ - هولان، ۱۷ - کنجور سفلی، ۱۸ - کنجور علیا، ۱۹ - قروباغستان علیا، ۲۰ -قورباغستان سفلی، ۲۱ - تیشه کن، ۲۲ - گاوشان علیا، ۲۳ - گاوشان سفلی، ۲۴ - کهرار علیا، ۲۵ - کهرار سفلی، ۲۶ - کهرار موقوفه، ۲۷ - کهرار جگد، ۲۸ - سنبل سفلی، ۲۹ - سنبل تازه آباد، ۳۰ - زنگی وند، ۳۱ - ماواء علیا، ۳۲ - ماواء سفلی، ۳۳ - دشتله سفلی، ۳۴ - دشتله علیا، ۳۵ - سردشتله، ۳۶ - هفت چشمه، ۳۷ - بلین، ۳۸ - سردوکانه، ۳۹ - دوکانه، ۴۰ - کمرآب، ۴۱ - جامه شوران سفلی، ۴۲ - جامه شوران علیا، ۴۳ - سرجامه شوران، ۴۴ - انگزبان، ۴۵- انگز، ۴۶ - کله هو، ۴۷ - شیرازی علیا، ۴۸ - کهریز، ۴۹ - شیرازی سفلی، ۵۰ - شیرازی میرزابگ، ۵۱ - شیرازی وسطی، ۵۲ - حاج علیان، ۵۳ - نیروند،۵۴ - بریموند، ۵۵ - حسین آباد، ۵۶ - وروا، ۵۷ - مزرعه شیرازی بوری، ۵۸ - مزرعه سنبله، ۵۹ - پاسگاه ژاندارمری.
۹ - دهستان دهستان بالادربند
--------------------------------------------------------
به مرکزیت روستای سراب نیلوفر مشتمل بر ۶۵ روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
۱ - داردرفش محمدامین میرزا، ۲ - داردرفش سید کریم، ۳ - داردرفش قلعه، ۴ - داردرفش ابراهیم بیگی، ۵ - داردرفش خانم آباد، ۶ - داردرفش تازه آباد، ۷ - داردرفش فرج الله بیگی، ۸ - سرکن، ۹ - گلالی، ۱۰ - خرس آباد کوچک، ۱۱ - خرس آباد بزرگ، ۱۲ - خرس آباد آقا جعفر، ۱۳ - قزقبری دکتر حبیب، ۱۴ -قزقبری بهادر، ۱۵ - قزقبری رشیدعلی، ۱۶ - قزقبری ابراهیم، ۱۷ - کوربلاغ دو، ۱۸ - کوربلاغ یک، ۱۹ - کهریز کوربلاغ، ۲۰ - ده قاسم، ۲۱ - ویس احمد، ۲۲- تنوردل، ۲۳ - تازه آباد موچی، ۲۴ - سفید چقا، ۲۵ - چقا سفید، ۲۶ - سفید چقای سرکن، ۲۷ - ریزوند، ۲۸ - گرگه چقا، ۲۹ - بتی آباد، ۳۰ - قلعه کهنه، ۳۱- گراوند، ۳۲ - نظرآباد سفلی، ۳۳ - نظرآباد، ۳۴ - حسین آباد، ۳۵ - سراب خشکه، ۳۶ - سراب خشکه سفلی، ۳۷ - کهریز، ۳۸ - مهدی پور، ۳۹ - شاهینی،۴۰ - چقاکبود، ۴۱ - چقاقاسم، ۴۲ - دایی چی، ۴۳ - ملک خطبی، ۴۴ - سراب نیلوفر، ۴۵ - کولسه وند، ۴۶ - شهرک سراب نیلوفر، ۴۷ - چقازرد، ۴۸ -قره تپه، ۴۹ - یلوه علیا، ۵۰ - یلوه سفلی، ۵۱ - سیاه کمر، ۵۲ - عمرمل، ۵۳ - دوستوند، ۵۴ - باباجان پالیزی، ۵۵ - بابجان ضرابی، ۵۶ - مورچی، ۵۷ - گلالی جدید، ۵۸ - مزرعه حسن آباد، ۵۹ - تپه کبود، ۶۰ - ک
ارگاه آسفالت سازی شهرداری، ۶۱ - مرغداری علایی، ۶۲ - تعاونی، ۶۳ - تعاونی، ۶۴ - تعاونی،۶۵ - تعاونی
۱۰ - دهستان کیونانات
--------------------------------------------------------
به مرکزیت روستای کیونان مشتمل بر ۳۳ روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
۱ - کیونان، ۲ - آگاه سفلی، ۳ - سمن بان، ۴ - ورج، ۵ - لنجاب، ۶ - کهریز حاج خانمراد، ۷ - سرخم، ۸ - خلیفه باپیر، ۹ - قول دره، ۱۰ - ویژه، ۱۱ - سامله،۱۲ - باقرآباد، ۱۳ - خانقاه سفلی، ۱۴ - خانقاه وسطی، ۱۵ - خانقاه علیا، ۱۶ - کاهل باد، ۱۷ - پیرمحمد، ۱۸ - چنگیزه، ۱۹ - مشکمیر، ۲۰ - سرکشکمیر،۲۱ - باقله علیا، ۲۲ - باقله سفلی، ۲۳ - چشمه باد، ۲۴ - چشمه زنگی، ۲۵ - چشمه خسرو، ۲۶ - اکبراباد، ۲۷ - پنبه دول، ۲۸ - پشت دربند، ۲۹ - تپه اسماعیل، ۳۰ - قشلاق سردار اشرف، ۳۱ - سه قولان، ۳۲ - مزرعه تازه آباد، ۳۳ - مزرعه کانی باباپیر.
۱۱ - دهستان دهستان شیزر
--------------------------------------------------------
به مرکزیت روستای چهر مشتمل بر ۴۴ روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
۱ - چهر، ۲ - بابازید، ۳ - قیسوند، ۴ - الیاسوند علیا، ۵ - الیاسوند سفلی، ۶ - قلی آباد، ۷ - سنجابید رایگان، ۸ - صوفیوند، ۹ - قلعه محمدعلی، ۱۰ - شمس آباد، ۱۱ - چشمه بیگی، ۱۲ - گرمیانک، ۱۳ - عزیزآباد، ۱۴ - چقاکبود، ۱۵ - پریوه علیا، ۱۶ - پریوه سفلی، ۱۷ - علی آباد، ۱۸ - سرماج کرمی، ۱۹ - سرماج حسین خانی، ۲۰ - شادآباد علیا، ۲۱ - شادآباد سفلی، ۲۲ - سردوله، ۲۳ - مله ولی، ۲۴ - پشت تنگ چناران، ۲۵ - چقا سعید، ۲۶ - تمرگ، ۲۷ - زازرم علیا، ۲۸ - زازرم سفلی، ۲۹ - حسن بقعه، ۳۰ - مله حسن بقعه، ۳۱ - کهریز سفلی، ۳۲ - کهریزی علیا، ۳۳ - داودی علیا، ۳۴ - کاهرنگی، ۳۵ - خرخر،۳۶ - میان تنگ علیا، ۳۷ - میان تنگ سفلی، ۳۸ - میان تنگ وسطی، ۳۹ - قلعه جوق، ۴۰ - داودی سفلی، ۴۱ - مزرعه علی آباد، ۴۲ - پاسگاه ژاندارمری، ۴۳- مرغداری افضلی، ۴۴ - مرغداری طهماسبی.
۱۲ - دهستان چشمه کبود
--------------------------------------------------------
به مرکزیت روستای چشمه کبود مشتمل بر ۳۸ روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
۱ - چشمه کبود، ۲ - بالندر علیا، ۳ - بالندر سفلی، ۴ - چنار، ۵ - چلوگیرنگه، ۶ - سرآسیاب، ۷ - میرمنگه، ۸ - جوجار، ۹ - کله هو، ۱۰ - دورآباد، ۱۱ - گنجران، ۱۲ - چمش اهی، ۱۳ - گره بان، ۱۴ - سرخوند، ۱۵ - باباعلی، ۱۶ - باغ زینب، ۱۷ - چم حیدر، ۱۸ - کرفله، ۱۹ - باقله، ۲۰ - چم کبود، ۲۱ - چمن اسماعیل، ۲۲ - میدان، ۲۳ - ده نو، ۲۴ - پاسار، ۲۵ - کل کشوند علیا، ۲۶ - کل کشوند سفلی، ۲۷ - کل کشوند وسطی، ۲۸ - سرخه ده، ۲۹ - اسحاقوند علیا،۳۰ - اسحاقوند سفلی، ۳۱ - قم لیجه، ۳۲ - انجیرک، ۳۳ - سرانجیرک، ۳۴ - سعدوند علیا، ۳۵ - سعدوند سفلی، ۳۶ - چشمه مهدی، ۳۷ - گرمابه، ۳۸ - برآفتاب.
۱۳ - دهستان دینور
--------------------------------------------------------
به مرکزیت روستای میان راهان مشتمل بر ۶۲ روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
۱ - کاکاوند، ۲ - جیحون آباد، ۳ - احمدآباد، ۴ - چشمه، ۵ - قیطاس آباد، ۶ - عزیزآباد، ۷ - کله جوب درتنگ، ۸ - میان راهان، ۹ - تپه کلوچه، ۱۰ - خدرآباد،۱۱ - دستجرده علیا، ۱۲ - دستجرده سفلی، ۱۳ - میر طاهر، ۱۴ - مریم نگار، ۱۵ - کرج علیا، ۱۶ - کرج سفلی، ۱۷ - باباکمال علیا، ۱۸ - باباکمال سفلی، ۱۹- چراغ آباد، ۲۰ - کرکسار، ۲۱ - جبارآباد، ۲۲ - نظرآباد، ۲۳ - پیرقاسم، ۲۴ - سید شهاب، ۲۵ - طاهرآباد، ۲۶ - ایمن آباد، ۲۷ - امیرآباد، ۲۸ - قلعه ده خانجان، ۲۹ - ده خانجان، ۳۰ - حسن آباد سفلی، ۳۱ - حسن آباد علیا، ۳۲ - گیلانه، ۳۳ - ارمنی جان، ۳۴ - زیبا جوب، ۳۵ - شاهمار، ۳۶ - شیرخان، ۳۷ - بالاجوب، ۳۸ - کله جوب علیا، ۳۹ - سفیدخانی، ۴۰ - هریله، ۴۱ - رشیدآباد، ۴۲ - تینموسفلی، ۴۳ - تینمو علیا، ۴۴ - احمدآباد مله ماس، ۴۵ - گون بان،۴۶ - ده آسیاب، ۴۷ - محمودآباد، ۴۸ - دوآبان، ۴۹ - محمدآبادبان مله، ۵۰ - پنگیجه، ۵۱ - مزرعه دولت آباد، ۵۲ - چالاب قجر، ۵۳ - مزرعه عالی سیاه، ۵۴- محمودآباد، ۵۵ - امامزاده الله، ۵۶ - امامزاده سید عباس، ۵۷ - امامزاده کاظم سید شهاب الدین، ۵۸ - امامزاده محمود، ۵۹ - ابیستگاه جهاد، ۶۰ - تعاونی۴۶، ۶۱ - قهوه خانه، ۶۲ - مرکز خ
دمات.
تذکار = نام روستای ردیف ۴۷ دهستان فوق قبلاً ویراته بوده که بر اساس این تصویب نامه به محمودآباد تغییر می یابد.
۱۴ - دهستان گاماسیاب
--------------------------------------------------------
به مرکزیت روستای گاوکل علیا مشتمل بر ۲۷ روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
۱ - تخت شیرین، ۲ - چقاجان علی، ۳ - مال امیری سفلی، ۴ - مال امیری علیا، ۵ - یک دانگی، ۶ - بابان آباد، ۷ - سرخه میری، ۸ - ایلخانی آباد، ۹ - محمودآباد، ۱۰ - گاوکل قلعه، ۱۱ - گاوکل علیا، ۱۲ - یک جفتی، ۱۳ - سرخه میری سفلی، ۱۴ - اسدآباد، ۱۵ - چشمه قادر، ۱۶ - علی گرزان سفلی، ۱۷ - علی گرزان علیا، ۱۸ - گاو دانه گدار، ۱۹ - ارگنه سفلی، ۲۰ - ارگنه علیا، ۲۱ - سراب بادیه علیا، ۲۲ - سراب بادیه سفلی، ۲۳ - لرخانی، ۲۴ - عمارت، ۲۵ - چرخاب، ۲۶ - چشمه حیدر، ۲۷ - مرکز خدمات.
۱۵ - دهستان صحنه
--------------------------------------------------------
به مرکزیت روستای درکه مشتمل بر ۲۲ روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
۱ - گروس علیا، ۲ - گروس سفلی، ۳ - عامله، ۴ - چم سرخ، ۵ - چنار شوه، ۶ - علی آباد، ۷ - سیاه چقا، ۸ - سرآسیاب، ۹ - درکه، ۱۰ - عین القاص، ۱۱ - بید سرخ، ۱۲ - درویشان، ۱۳ - دره مران، ۱۴ - دهمرادخان، ۱۵ - سراب، ۱۶ - علی آباد گروس، ۱۷ - قشلاق کلیددره، ۱۸ - قشلاق حمام دره، ۱۹ - لولان،۲۰ - مزرعه دره نظر، ۲۱ - مزرعه چنار، ۲۲ - امامزاده خیراله.
۱۶ - دهستان هجر
--------------------------------------------------------
به مرکزیت روستای سمنگان علیا مشتمل بر ۲۸ روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
۱ - سفید چقا، ۲ - قشلاق محمدمراد، ۳ - قشلاق، ۴ - حسین آباد، ۵ - بدربان، ۶ - شیخی آباد سفلی، ۷ - شیخی آباد علیا، ۸ - نصرت آباد، ۹ - محمودآباد زردآب، ۱۰ - چقاگلان، ۱۱ - شریف آباد، ۱۲ - سردارآباد، ۱۳ - سمنگان علیا، ۱۴ - آهنگران، ۱۵ - پاقلعه، ۱۶ - هاشم آباد، ۱۷ - دولت آباد، ۱۸ - آبباریک جنوبی، ۱۹ - آبباریک شمالی، ۲۰ - سنگ چین، ۲۱ - کاوس، ۲۲ - قشلاق سید ناصر، ۲۳ - عباس آباد، ۲۴ - الهیه، ۲۵ - میر عزیزی، ۲۶ - شاهسون، ۲۷ - سمنگان سفلی، ۲۸ - قشلاق رستم پور.
۱۷ - دهستان خدابنده لو
--------------------------------------------------------
به مرکزیت روستای دهلق مشتمل بر ۳۰ روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
۱ - بکتر سفلی، ۲ - بکتر علیا، ۳ - کپرگاه، ۴ - سماقستان علیا، ۵ - سماقستان وسطی، ۶ - سماقستان سفلی، ۷ - گلم کبود، ۸ - هالان، ۹ - اسلام آباد سفلی،۱۰ - اسلام آباد علیا، ۱۱ - قشلاق علیا، ۱۲ - قشلاق سفلی، ۱۳ - کل گدار، ۱۴ - گرگلان، ۱۵ - گرگه بیشه علیا، ۱۶ - گرگه بیشه سفلی، ۱۷ - سردهقلق، ۱۸- دهلقین، ۱۹ - عزیزآباد، ۲۰ - حسین آباد، ۲۱ - پیر سراب، ۲۲ - منجق تپه، ۲۳ - دوآب، ۲۴ - کریم آباد، ۲۵ - همت آباد، ۲۶ - قاسم آباد، ۲۷ - نظرگاه وته بکتر، ۲۸ - مزرعه دهلق بالا، ۲۹ - مزرعه دهلق پایین، ۳۰ - مزرعه ده چال.
تذکار = نام روستای ردیف ۹ و ۱۰ دهستان فوق قبلاً کنگرشاه سفلی و کنگر شاه علیا بوده که بر اساس این تصویب نامه به اسلام آباد سفلی و اسلام آباد علیا تغییر می یابد.
۱۸ - دهستان کندوله
--------------------------------------------------------
به مرکزیت روستای کندوله مشتمل بر ۳۳ روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
۱ - کندوله، ۲ - پشت پیرافته، ۳ - پریان، ۴ - شریف آباد، ۵ - بزه رود، ۶ - قلعه بزه رود، ۷ - کهریز، ۸ - چشمه غلامویس، ۹ - حجت آباد، ۱۰ - تراز و بره، ۱۱- مله هانه، ۱۲ - تازه آباد، ۱۳ - امیرآباد، ۱۴ - کری زاغه، ۱۵ - سرچمن، ۱۶ - گرماب، ۱۷ - قروجنگ، ۱۸ - سیاه خانی، ۱۹ - چشمه آلوچه، ۲۰ - خلیل اله،۲۱ - علی آباد، ۲۲ - کرتویچ علیا، ۲۳ - کرتویچ سفلی، ۲۴ - ازناب علیا، ۲۵ - ازناب سفلی، ۲۶ - چشمه بیگلر، ۲۷ - چشمه قبنر، ۲۸ - کنک، ۲۹ - کرم بست، ۳۰ - اسلام آباد بزه رود، ۳۱ - مزرعه عثمان دره، ۳۲ - امامزاده سید جلال الدین، ۳۳ - پایگاه سپاه.
۱۹ - دهستان چم چمال
--------------------------------------------------------
به مرکزیت روستای بیستون مشتمل بر ۶۹ روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
۱ - حسین آباد درتنگ، ۲ - چشمه سهراب، ۳ - چشمه کبود، ۴ - چشمه کره، ۵ - کمیجه، ۶ - نازلیان، ۷ - برناج، ۸ - قشلاق دریاچه، ۹ - جلیلوند، ۱۰ -قلعه گاه، ۱۱ - قلعه علی، ۱۲ - تلخبا، ۱۳ - داروند، ۱۴ - زالوآب، ۱۵ - شرکت تعاونی تولیدی چشمه سهراب، ۱۶ - باقرآباد، ۱۷ - ظلم آباد علیا، ۱۸ - ظلم آباد سفلی، ۱۹ - نجوبران، ۲۰ - سنقرآباد، ۲۱ - مارانتو، ۲۲ - محمدآباد، ۲۳ - مال امیری حاج سعادت کرم، ۲۴ - کاشانتو ( مال امیری وسطی)، ۲۵ - علی آباد کاشانتو، ۲۶ - محمودآباد کاشانتو، ۲۷ - حیدرآباد، ۲۸ - گرگوند، ۲۹ - هریل آباد، ۳۰ - سگاز، ۳۱ - قوزیوند، ۳۲ - نادرآباد، ۳۳ - بیستون، ۳۴ - شهرک برناح، ۳۵ - شهرک بیستون، ۳۶ - بلوردی (قدیم و جدید)، ۳۷ - فراش، ۳۸ - قره ولی، ۳۹ - چمبطان علیا، ۴۰ - بزن آباد علیا، ۴۱ - بزن آباد سفلی، ۴۲- چمبطان سفلی، ۴۳ - جهانشاه آباد، ۴۴ - قیطول، ۴۵ - آوازکوهی، ۴۶ - گوهره، ۴۷ - زردآب محب، ۴۸ - برآفتاب، ۴۹ - آزان وازان، ۵۰ - قشلاق علیا، ۵۱- قشلاق سفلی، ۵۲ - علی آباد، ۵۳ - سراب برناج، ۵۴ - قشلاق بزن آباد، ۵۵ - پاتپه، ۵۶ - شهرک الزهراء، ۵۷ - شهرک هوانیروز، ۵۸ - کارخانه قند، ۵۹ - کارخانه شیر پاستوریزه، ۶۰ - کمپ راهداری،
۶۱ - مزرعه نیروزان، ۶۲ - گاوداری عسگر کرمی، ۶۳ - کارخانه گونی بافی، ۶۴ - تعاونی ۴۲، ۶۵ - شهرک هوانیروز، ۶۶ - کشتارگاه، ۶۷ - سنگبری سعیدی، ۶۸ - باطری سازی برادران، ۶۹ - تعویض روغن توحید.
۲۰ - دهستان حر
--------------------------------------------------------
به مرکزیت روستای موئینه مشتمل بر ۳۷ روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
۱ - جامیشان سفلی، ۲ - جامیشان وسطی، ۳ - گنداب علیا، ۴ - گنداب سفلی، ۵ - زحمانی، ۶ - محمدآباد، ۷ - شاه ویس آباد، ۸ - شوربلاغ، ۹ - چوبینه، ۱۰- عبدالمحمد، ۱۱ - مزرعه چشمه نظر، ۱۲ - مزرعه چالاب، ۱۳ - قره قاچ، ۱۴ - سلطان آباد، ۱۵ - گیجی دره، ۱۶ - دره خلیل، ۱۷ - مؤینه، ۱۸ - حرین، ۱۹- شاپورآباد، ۲۰ - اشرف آباد، ۲۱ - کلکان آفتاب رو، ۲۲ - کلکان نسار، ۲۳ - بلشت، ۲۴ - قلعه سبزی، ۲۵ - پویان، ۲۶ - سادول، ۲۷ - قزل دره، ۲۸ - پشتگلان، ۲۹ - کوره، ۳۰ - سیاه دره، ۳۱ - سربرزه، ۳۲ - مله بید، ۳۳ - سنگ سفید، ۳۴ - سرتخت، ۳۵ - مزرعه کانی کبود، ۳۶ - امامزاده مله بید، ۳۷ - امامزاده شاه محمد.
تبصره ۱
هر گونه روستا، مزرعه و مکان که قبلاً در تابعیت این شهرستان بوده و در فهرست نقاط واقع در دهستانهای تابعه و کروکیهای مربوطه منظور نشده مادامی که دهستان بندی در شهرستانهای همجوار به اجراء در نیامده همچنان از لحاظ نظام اداری در تابعیت دهستان مربوطه در این شهرستان باقی خواهد بود.
تبصره ۲
وزارت کشور موظف است امکانات اجرایی این مصوبه را در مورد دهستانهای همجوار با شهرستانهای دیگر در اولین فرصت فراهم نماید.
تبصره ۳
با تصویب محدوده دهستانهای واقع در این شهرستان چنانچه روستا، مزرعه و مکان دیگری به جزء فهرست اسامی نقاط مندرج در نقشه کروکی ضمیمه در محدوده آن ملاحظه شود یا در آینده در ان بوجود آید در حوزه و تابعیت دهستان مربوطه خواهد بود.
میرحسین موسوی - نخست وزیر