آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۱۰
بازديد روز قبل: ۱۸
بازديد هفته: ۱۴۳
بازديد ماه: ۱۵۴۴
بازديد کل: ۶۲۸۵۵۸۴
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
مصوبات هیات وزیران
۴۹۸ بازدید
 
   
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: - تاريخ تصويب: ۱۳۶۶/۰۵/۱۸ - شماره ثبت روزنامه رسمي :


ایجاد و تشکیل ۱۲ دهستان شامل روستاها، مزارع و مکانها در شهرستان بابل تابع استان مازندران


ایجاد و تشکیل ۱۲ دهستان شامل روستاها، مزارع و مکانها در شهرستان بابل تابع استان مازندران
۱۳۶۶.۰۵.۱۸ - .۱۱۶۱۸۲ت۸۶۸ - ۱۳۶۶.۱۰.۱۵ - ۱۴۲۰
& تقسیمات کشوری و وظائف استانداران و فرمانداران
& وزارت کشور
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۶.۵.۱۸ بنا به پیشنهاد مشاره ۱۱۷۰۰.۱.۵.۵۳ مورخ ۱۳۶۵.۱۲.۱۹ وزارت کور به استناد ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب تیر ماه سال ۱۳۶۲ مجلس وشرای اسلامی، در اجرای ماده ۳ قانون مزبور و تبصره های ذیل آن و ماده ۳۱ آیین نامه اجرایی قانون مذکور تصویب نمودند:
در شهرستان بابل تابع استان مازندران تعداد دوازده (۱۲) دهستان شامل روستاها، مزارع و مکانها در محدوده جغرافیایی معین مطابق با کروکی و نقشه۱.۲۵۰.۰۰۰ ضمیمه که ممهور به مهر دفتر هیأت وزیران است به شرح زیر ایجاد و تشکیل گردد.
۱ - دهستان بابل کنار
--------------------------------------------------------
به مرکزیت روستای مرزیکلاو مشتمل بر ۵۹ روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
۱ - ازارسی، ۲ - تسکالو، ۳ - حسینجانی، ۴ - شعبانعلی، ۵ - مشهدی بابا، ۶ - میرزاگل، ۷ - نعمت الله، ۸ - امیرکلاه، ۹ - بالفکلا غربی، ۱۰ - برجی کلام،۱۱ - بزچفت، ۱۲ - بی نماز، ۱۳ - پلنگ لی، ۱۴ - پیتکا، ۱۵ - پینک ابوالقاسم، ۱۶ - تسکالپر، ۱۷ - چهارشمین، ۱۸ - چهره، ۱۹ - خرماکهن، ۲۰ - خمند،۲۱ - خواجه کلاه، ۲۲ - درازکلاه،، ۲۳ - دیوانی کربلایی آقا، ۲۴ - رییسکلاه، ۲۵ - ریک چشمه، ۲۶ - زال، ۲۷ - سرسره موسی کبود تبار، ۲۸ - سیادرکا، ۲۹- سید کلاه، ۳۰ - شیردار کلاه، ۳۱ - قرآن تلاار، ۳۲ - کار درکلاه، ۳۳ - کاردیکش، ۳۴ - کبریا کلاه، ۳۵ - کرات تپه، ۳۶ - کریلکاه، ۳۷ - گاوان کلاه، ۳۸ - لپر،۳۹ - مازایی، ۴۰ - مرتع ولیک، ۴۱ - مرزیکلاه، ۴۲ - مهر دره فتح الله، ۴۳ - نورمحمد بتاشی، ۴۴ - نوملک حیدر، ۴۵ - وولی کتی، ۴۶ - دیارسره، ۴۷ - هلیخال، ۴۸ - یکشوب، ۴۹ - جاجن، ۵۰ - درونکلاه غربی، ۵۱ - درونلکاه شرقی، ۵۲ - گاوزن محله، ۵۳ - پایین مرزناک، ۵۴ - مزداکتی،، ۵۵ - فیض الله آباد، ۵۶ - اجاک، ۵۷ - لمارون، ۵۸ - از ارون، ۵۹ - تیرکن
۲ - دهستان گنج افروز
--------------------------------------------------------
به مرکزیت روستای پایین گنج مشتمل بر ۲۰ روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
۱ - انارستان، ۲ - بالا گنج افروز، ۳ - پایین گنج افروز، ۴ - ترجیکلاه، ۵ - چاره، ۶ - داردکاشت، ۷ - دیودشت، ۸ - روشن آباد، ۹ - سیاه کلاه محله، ۱۰ - شاهرضا گاوزنمحله، ۱۱ - طلوت، ۱۲ - علمدار، ۱۳ - فولاد کلاه، ۱۴ - کتی غربی، ۱۵ - لیلم دشت، ۱۶ - میررود پشت، ۱۷ - نقیب کلاه ثلاث، ۱۸ - هریکنده، ۱۹ - هتکه پشت، ۲۰ - هلیدشت.
۳ - دهستان کتاب
--------------------------------------------------------
به مرکزیت روستای پایین کتاب مشتمل بر ۴۴ روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
۱ - ملامحله، ۲ - درزیکلا آخوندی پایین، ۳ - درزیکلا نصیرایی، ۴ - سوربن، ۵ - حاجی کلاه، ۶ - ارمک، ۷ - کلاگر محله، ۸ - پایین میرکلاه، ۹ - شیرسوار،۱۰ - دونسر، ۱۱ - بنگرکلا ملامحمد، ۱۲ - درزیکلا آخوند بابا، ۱۳ - کاسمانکلاه، ۱۴ - زعفرانکلاه، ۱۵ - بالا سرست، ۱۶ - کفشگر کلاه، ۱۷ - پایین کتاب،۱۸ - پایین سرست، ۱۹ - میدانسر کشتله، ۲۰ - شوب محله، ۲۱ - پایین محله کشتله، ۲۲ - گلچوب، ۲۳ - چناربن گشتله، ۲۴ - پایین سید کلاه، ۲۵ - خراط کلاه، ۲۶ - کرتیچکلاه،، ۲۷ - بالا میرکلاه، ۲۸ - گاو انکلاه، ۲۹ - بیل پی ابوالحسنگلاه، ۳۰ - ابوالحسنکلا، ۳۱ - سرحمام ابوالحسنکلاه، ۳۲ - مشهد سرا، ۳۳- اطاقسرا، ۳۴ - بالا مرزناک، ۳۵ - افراکتی ولوکلاه، ۳۶ - ولوکلاه، ۳۷ - چوب بست، ۳۸ - بالا مرزبال، ۳۹ - بالا کتاب، ۴۰ - پایین مرزبال، ۴۱ - آهنگر کلاه، ۴۲ - درزیکلا آخوندی بالا، ۴۳ - بال سید کلاه، ۴۴ - نجارکلاه.
۴ - دهستان لاله آباد
--------------------------------------------------------
به مرکزیت روستای پایین احمد چاله پی مشتمل بر ۴۷ روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
۱ - ترک محله، ۲ - متیکلاه، ۳ - الله وردبار، ۴ - نقارچی محله، ۵ - بوله کلاه، ۶ - درویش خاک بالا، ۷ - خراسانمحله، ۸ - اسبوکلاه، ۹ - سادات محله، ۱۰- آهنگر کلاه، ۱۱ - نوشیروان کلاه، ۱۲ - قصاب زالکان، ۱۳ - شیخ محله، ۱۴ - قصاب امیر، ۱۵ - عالیزمین، ۱۶ - شاسیب کلاه،، ۱۷ - قیمیکلاه، ۱۸ - ورمتنون، ۱۹ - گرمیچ، ۲۰ - الله چال، ۲۱ - درزیکلاه آقاشفیع، ۲۲ - قصابلکاه میانده، ۲۳ - بالا بازیار، ۲۴ - پایین بازیار، ۲۵ - مهدی آباد، ۲۶ - حمزه رضا،۲۷ - دلاورلکاه، ۲۸ - رکاج، ۲۹ - آقا ملک، ۳۰ - للوک، ۳۱ - زاهد کلاه، ۳۲ - خطیب، ۳۳ - رنگرزکلاه، ۳۴ - مظفر کلاه، ۳۵ - طرفچی کلاه، ۳۶ - چناربن،۳۷ - گلی محله، ۳۸ - داود کلاه آستانه سر، ۳۹ - بلا احمد چاله پی، ۴۰ - پایین احمد چاله پی، ۴۱ - آکتیجکلا، ۴۲ - شش پل حمزه کلاه، ۴۳ - بابلکان علیا،۴۴ - بابلکان سفلی، ۴۵ - پایین درویش خاک، ۴۶ - درزیکلا نوشیروان، ۴۷ - باباآباد
تذکار نام ردیف ۲۵ دهستان فوق قبلاً باغیکلاه بوده که بر اساس این تصویبنامه به مهدی آباد تغییر یابد.
۵ - دهستان کاری پی
--------------------------------------------------------
به مرکزیت روستای زرگر محله مشتمل بر ۵۵ روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
۱ - زرگر محله، ۲ - بوله کلاه مرزون آباد، ۳ - میان رود، ۴ - درویش خاک مرزون، ۵ - آستانه سرپایین موزیرج، ۶ - تاج الدوله، ۷ - نبکلاه، ۸ - راهکلاه، ۹ - کتی سر، ۱۰ - برسمنان، ۱۱ - تلکیران، ۱۲ - بالابصرا،، ۱۳ - پایین بصرا، ۱۴ - کمانگر، ۱۵ - خردونکلاه، ۱۶ - دهک، ۱۷ - حاجیلکاه، ۱۸ - منسکلاه، ۱۹- چمازین، ۲۰ - سورن محله، ۲۱ - خلیل کلاه، ۲۲ - متکه، ۲۳ - کروکلاه، ۲۴ - امین آباد، ۲۵ - تاری محله، ۲۶ - قصاب کلاه، ۲۷ - لطفعلی آباد، ۲۸ - علی آباد، ۲۹ - درزیکلاه بزرگ، ۳۰ - درزیکلاه کوچک، ۳۱ - شریعت کلاه، ۳۲ - سنگچی، ۳۳ - هلال کلاه، ۳۴ - طغان، ۳۵ - تجنک، ۳۶ - میان دسته، ۳۷- بیجی کلاه، ۳۸ - نودهک، ۳۹ - پهناور، ۴۰ - اسب شوریی، ۴۱ - گردن بری علیا، ۴۲ - گردن بری سفلی، ۴۳ - آرد کلاه، ۴۴ - مرزبال، ۴۵ - پیچاکلاه، ۴۶ - گلنگا، ۴۷ - شهید عبداله، ۴۸ - توکل کریمکلاه، ۴۹ - شریعت کلاه، ۵۰ - کرفوکلاه، ۵۱ - درزیکلاه کریمکلاه، ۵۲ - شاره، ۵۳ - ارجی، ۵۴ - قادیکلاه، ۵۵ - ویشه محله.
تذکار - نام روستاهای ردیف ۲۸ و ۴۷ و ۴۹ دهستان فوق قبلاً الله شاه وشاه عبدالله و شاهکلاه بوده که بر اساس این تصویب نامه به علی آباد و شهیدعبدالله و شریعت کلاه تغییر می یابد.
۶ - دهستان فیضیه
--------------------------------------------------------
به مرکزیت روستای سلطان محمد طاهر مشتمل بر ۲۳ روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
۱ - سلطان محمد طاهر، ۲ - کبود کلاه، ۳ - دریکنده، ۴ - چمازکلاه، ۵ - اسرتدیلکاه، ۶ - گرجی آباد، ۷ - منصورکنده، ۸ - گلمدان نقیب، ۹ - بالا کلهو دشت،۱۰ - پایین کلهو دشت، ۱۱ - کپورچال، ۱۲ - موزیگله، ۱۳ - قائمیه، ۱۴ - رمنست، ۱۵ - محمودآباد، ۱۶ - آغوزین، ۱۷ - بالابیشه سر، ۱۸ - پایین بیشه سر،۱۹ - پایین لنگور، ۲۰ - برج خیل لنگور، ۲۱ - اسپی کلاه رمنت، ۲۲ - کتی شرقی،، ۲۳ - بندرکلاه آغوزین - :
تذکار - نام ردیف ۱۳ دهستان فوق قبلا اگر تیجکلاه بوده که بر اساس این تصویب نامه به قائمیه تغییر می یابد.
۷ - دهستان بهنمیر
--------------------------------------------------------
به مرکزیت روستای بهمنمیر مشتمل بر ۱۹ روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
۱ - افراتحت، ۲ - باقرتنگه، ۳ - بهنمیر، ۴ - تازه آباد، ۵ - دارابدین روشن، ۶ - روشندان، ۷ - عرب خیل، ۸ - کاله، ۹ - کهنه محله می رود،، ۱۰ - منگلاب،۱۱ - می رود، ۱۲ - نفتچال، ۱۳ - هلیباغ، ۱۴ - کریملکاه، ۱۵ - پارومحله منگلاب، ۱۶ - سرخدشت، ۱۷ - عزیزک، ۱۸ - اذن آباد، ۱۹ - کرفون.
۸ - دهستان رودبست
--------------------------------------------------------
به مرکزیت روستای کله بست مشتمل بر ۳۹ روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
۱ - اوجاکسر، ۲ - سادات محله، ۳ - گاوزن محله، ۴ - اسفند یارمحله، ۵ - درزی محله، ۶ - کیخامحله، ۷ - خسکرود، ۸ - بابل پشت، ۹ - آرمیج کلاه، ۱۰ - ولیک رودپشت، ۱۱ - دوغیکلاه، ۱۲ - رزکنار، ۱۳ - کاری کلاه، ۱۴ - قادیکلاه، ۱۵ - رکون، ۱۶ - باریک کلاه، ۱۷ - شمشیر محله، ۱۸ - گله کلاه، ۱۹ - مشهدی کلاه، ۲۰ - فولاد کلاه، ۲۱ - بالانغیب کلاه، ۲۲ - اسبی کلاه، ۲۳ - درزی نقیب کلاه، ۲۴ - سرحمام، ۲۵ - سیدکلاه، ۲۶ - کاسگر کلاه، ۲۷ - کردی کلاه، ۲۸ - پایین نقیب کلاه، ۲۹ - کله بست، ۳۰ - میربازار، ۳۱ - مقریکلاه، ۳۲ - کبوتردان، ۳۳ - خردمرد رضایی، ۳۴ - خرد مرد انیسی، ۳۵ - احمد کلاه،۳۶ - پایین احمد کلاه، ۳۷ - میان بار، ۳۸ - شورک، ۳۹ - شهرک دریاکنار.
تذکار - نام روستاهای ردیف ۲۲ و ۳۷ دهستان فوق قبلاً ایسی کلاه و میانبال بوده که بر اساس این تصویب نامه به اسپی کلاه و میان بار تغییر می یابد.
۹ - دهستان فریدونکنار
--------------------------------------------------------
به مرکزیت روستای فرم مشتمل بر ۱۹ روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
۱ - مزرعه عسکرنیا، ۲ - خانه چوپانی، ۳ - مزرعه تورانداز، ۴ - فیروزآباد، ۵ - سوته، ۶ - مهلبان، ۷ - فرم، ۸ - حیدرکلاه، ۹ - ملاکلاه، ۱۰ - کلاگرسرا، ۱۱ - منقاربی، ۱۲ - اسبوکلاه کریملکاه، ۱۳ - اوکسر کریمکلاه، ۱۴ - زاهد کلاه کریملکاه، ۱۵ - شیراستان، ۱۶ - بزرگ بیشه محله، ۱۷ - گالش کلاه جزین، ۱۸ - شهرک دریاسر، ۱۹ - شهرک خزرشهر:
۱۰ - دهستان خوش رود
--------------------------------------------------------
به مرکزیت روستای شهرک خوشرودیی مشتمل بر ۶۶ روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
۱ - ازارسی حاتم، ۲ - افراسیاب کلاه، ۳ - ازارگل، ۴ - اومال شکرا...، ۵ - بالاشیارده، ۶ - بالاولیک، ۷ - شهیدآباد، ۸ - بورا، ۹ - بزرودیی، ۱۰ - پایین ولیک،۱۱ - پایین شیاره، ۱۲ - پلنگ دره، ۱۳ - پاری کلاه، ۱۴ - پنبه جار، ۱۵ - پطرودپی، ۱۶ - ته بخردری، ۱۷ - خوشرودپی بالا، ۱۸ - خوشرودیی پایین، ۱۹ - دولت رودبار، ۲۰ - دیوا ملکشاه، ۲۱ - دیواعمران، ۲۲ - زرتلک، ۲۳ - سوت سی آقالر، ۲۴ - سفید تور شرقی، ۲۵ - سفید تور غربی، ۲۶ - سنگ رودپی، ۲۷- شانه تراش، ۲۸ - شهنه پشته حاج مهدی، ۲۹ - شهرک خوشرودپی، ۳۰ - شوبکلاه، ۳۱ - صلحدار کلاه، ۳۲ - فولادسی، ۳۳ - قلعه کتی آقاعلی، ۳۴ - کاردگر کلاه، ۳۵ - کاردی کلاه، ۳۶ - کرکنار، ۳۷ - کامکلاه، ۳۸ - کلاگرسرا، ۳۹ - لیس، ۴۰ - لمسوکلاه غربی، ۴۱ - مقریکلاه، ۴۲ - مؤمن آباد، ۴۳ - موزی کتبی، ۴۴ - معلم کلاه، ۴۵ - میان سی حاج نادعلی گلچوب، ۴۶ - هردورود، ۴۷ - یزدان آباد، ۴۸ - فریدونکلاه، ۴۹ - دیزنو، ۵۰ - برگ نو، ۵۱ - سوت سی شیدا، ۵۲ - چاق فیروزجایی، ۵۳ - انجیلک، ۵۴ - زربوته، ۵۵ - پنج افرا، ۵۶ - دو چهل ازار، ۵۷ - خرتوک، ۵۸ - تیرنگ سی، ۵۹ - اشکاربیشه، ۶۰ - نارنج لو، ۶۱ - نسیه، ۶۲ - لاکره، ۶۳ - سوت سی گلچوب، ۶
۴ - جهل من لیلم افغان، ۶۵ - انجیل سی، ۶۶ - کران سی.
تذکار - نام روستاهای ردیف ۷ و ۴۲ دهستان فوق قبلا بائیکلا و فکچال بوده که بر اساس این تصویب نامه به شهیدآباد و مؤمن آباد تغییر میابد.
۱۱ - دهستان سجاد رود
--------------------------------------------------------
به مرکزیت روستای گلوگاه مشتل بر ۱۶۷ روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
۱ - آخمن، ۲ - احمدکلاه، ۳ - ازراسی، ۴ - ادملاه، ۵ - ارکا، ۶ - ازارسی گنجعلی، ۷ - امیرده، ۸ - اسبو، ۹ - اطاقسر، ۱۰ - امامزاده رضا، ۱۱ - الاش میان،۱۲ - ازارسی نصراله، ۱۳ - آبندان یوسف زاده، ۱۴ - افرابن، ۱۵ - افراکتی (۱)، ۱۶ - افراکتی (۲)، ۱۷ - امامزاده عباس، ۱۸ - انجیل سی (۱)، ۱۹ - انجیل سی (۲)، ۲۰ - انجیل سی (۳)، ۲۱ - بالا گنجکلاه، ۲۲ - بتیار، ۲۳ - برف چال سی، ۲۴ - بل کرون، ۲۵ - بولک ردپی، ۲۶ - بهارستان، ۲۷ - پوستکلاه، ۲۸ - پهن کش، ۲۹ - پنبه جار، ۳۰ - پیت سره، ۳۱ - پینک، ۳۲ - تشون، ۳۳ - تنها کلاه، ۳۴ - تهمتن کلاه، ۳۵ - تیرخال گردن، ۳۶ - چاسرکاه، ۳۷ - چالرز، ۳۸ - خرطوسی، ۳۹ - خونکا، ۴۰ - خورسو، ۴۱ - درازکش، ۴۲ - دیچر، ۴۳ - ریکو، ۴۴ - رستم کلاه، ۴۵ - رودبار فیرزجاه، ۴۶ - زریروان، ۴۷ - زوارده، ۴۸ - زریجاه، ۴۹ - زربت، ۵۰ - سید نظام الدین، ۵۱ - سنگپراشت، ۵۲ - سرسم، ۵۳ - سنگسی، ۵۴ - سنگسی، ۵۵ - شالیکش امیرقلی، ۵۶ - شهر رحیم، ۵۷ - شاه فرا، ۵۸ - شهربن، ۵۹ - صورت، ۶۰ - علی ماندگار، ۶۱ - فیروزآباد، ۶۲ - فرام رودبار حاج صادق، ۶۳ - فرونه چال، ۶۴ - فلکا، ۶۵ - قراب سره، ۶۶ -قلعه، ۶۷ - قلعه، ۶۸ - کمل چوسر، ۶۹ - کنسلو، ۷۰ -
موچ سیف ا..، ۷۱ - کوهپایه سرا، ۷۲ - کاشیکلاه، ۷۳ - کردمحهل، ۷۴ - کلاگر کلاه، ۷۵ - گلوگاه، ۷۶- گنجکلاه پایین، ۷۷ - گردرودبار، ۷۸ - گری محله، ۷۹ - لیر علی بابامحمدی، ۸۰ - لیاردن، ۸۱ - لپرعلی گدا، ۸۲ - لته، ۸۳ - لدار، ۸۴ - لرکانون، ۸۵ - لیتالار، ۸۶ - لیسی، ۸۷ - مرزناک دشت، ۸۸ - ممرکزن، ۸۹ - مچی کتی، ۹۰ - مرتع زیارت کتی، ۹۱ - ناریوران شرقی، ۹۲ - ناریوران غربی، ۹۳ - ولتش بن،۹۴ - ولیک، ۹۵ - وولی گردن، ۹۶ - وولی کله، ۹۷ - هشتری، ۹۸ - هفت موزی، ۹۹ - هندوری، ۱۰۰ - جلی رود، ۱۰۱ - لیس، ۱۰۲ - کوهپاره، ۱۰۳ - گرزین چال، ۱۰۴ - نرگس کتی، ۱۰۵ - کل هوسی، ۱۰۶ - کریون، ۱۰۷ - فی صل، ۱۰۸ - دنباله، ۱۰۹ - شمیون، ۱۱۰ - کلهوچال، ۱۱۱ - کیس، ۱۱۲ - چه سر، ۱۱۳ - ایربی، ۱۱۴ - میرملک، ۱۱۵ - آل دره، ۱۱۶ - انجیل کتی، ۱۱۷ - پلم کتبی، ۱۱۸ - سنگ سی، ۱۱۹ - نسیه، ۱۲۰ - انجیل سی، ۱۲۱ - انجیل سی، ۱۲۲ - آبندان شوس، ۱۲۳ - لنگه، ۱۲۴ - بت لیم، ۱۲۵ - نسوم، ۱۲۶ - نوکار، ۱۲۷ - مرتع پرچم کش، ۱۲۸ - کمل برگ، ۱۲۹ - کل خال، ۱۳۰ - ضیافه،، ۱۳۱ - زارک، ۱۳۲ - جون، ۱۳۳ - فرونک، ۱۳۴ - مرتع افراکتی، ۱۳۵ - دینگچال، ۱۳۶ - بنه بن، ۱۳۷ - کراتلو، ۱۳۸ - چال سرون، ۱۳۹ - تختی
،۱۴۰ - شرباشی، ۱۴۱ - شنبه، ۱۴۲ - شورسر، ۱۴۳ - خردیم حسین آقا، ۱۴۴ - سی بن، ۱۴۵ - انجیل سی، ۱۴۶ - اشدکت، ۱۴۷ - هل بن، ۱۴۸ - افرابن،۱۴۹ - ولته، ۱۵۰ - علی نو، ۱۵۱ - موزیلو، ۱۵۲ - روزمه، ۱۵۳ - پینک، ۱۵۴ - کرات قدرت، ۱۵۵ - قلعه، ۱۵۶ - الاش سی، ۱۵۷ - کمیون، ۱۵۸ - چفا،۱۵۹ - ویشکون، ۱۶۰ - کلاتشکنگ، ۱۶۱ - آغوزچال، ۱۶۲ - چه کرسی، ۱۶۳ - قرق یونس، ۱۶۴ - کهلوخمن، ۱۶۵ - لرجارگردن، ۱۶۶ - چشمه سر، ۱۶۷- لیس تیمور
تذکار - نام روستاهای ردیف ۱۰ و ۵۰ و ۶۱ دهستان فوق شاهزاده رضا و پاشا امیر و شاهکلا بوده که بر اساس این تصویب نامه به امامزاده رضا، سید نظام الدین و فیروزآباد تغییر می یابد.
۱۲ - دهستان فیروزجاه
--------------------------------------------------------
به مرکزیت روستای فیروزجاه ثابت مشتمل بر ۱۲۱ روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
۱ - آری، ۲ - انجیدون، ۳ - بندبن، ۴ - بند زمین، ۵ - پرمینا، ۶ - خلیل کلاه، ۷ - خواجه کلاه، ۸ - سرجه کلاه، ۹ - سماکوش محله، ۱۰ - سبرون، ۱۱ - سیرباغ، ۱۲ - شورکش، ۱۳ - شیخ موسی، ۱۴ - فلک، ۱۵ - کلاگرسرا، ۱۶ - فیروزجاه ثابت، ۱۷ - فیلبند، ۱۸ - قراب سره، ۱۹ - کرات کتی، ۲۰ - گاوزنمحله، ۲۱ - لمسوکلاه، ۲۲ - واش سره، ۲۳ - ویتله، ۲۴ - ازروسر، ۲۵ - اسپیارملک، ۲۶ - الیون، ۲۷ - اصلح کش، ۲۸ - استاچال (۱)، ۲۹ - استاچال(۲)، ۳۰ - امیر نصراله، ۳۱ - انجیل چال، ۳۲ - اسرو، ۳۳ - افرابن سره، ۳۴ - اطاقسی، ۳۵ - ابنارکش، ۳۶ - انگرزم، ۳۷ - امامزاده حسن، ۳۸ - الیتمر، ۳۹ - آبندان، ۴۰ - اسب خونی، ۴۱ - اونکنار، ۴۲ - اقرین، ۴۳ - بایی سر، ۴۴ - بزسا، ۴۵ - برون، ۴۶ - پیت کتی، ۴۷ - پلست، ۴۸ - پیچالک، ۴۹ - پاری جان، ۵۰- پیرکلوم، ۵۱ - تورحهه، ۵۲ - ته، ۵۳ - جلون، ۵۴ - جونیکا، ۵۵ - جل کتی (۱)، ۵۶ - جل کتی (۲)، ۵۷ - چرتی، ۵۸ - خرتوک، ۵۹ - چاچلل، ۶۰ - خریون، ۶۱ - خلند، ۶۲ - درکامیان، ۶۳ - دوزخ بن، ۶۴ - دمی لز، ۶۵ - دریوک رودبار، ۶۶ - دهسر، ۶۷ - رنگر، ۶۸ - روان شین، ۶۹ - روجی کلوم، ۷۰ - زربوت، ۷۱ - سل بن، ۷۲ - سوبجی، ۷۳ - منگل پا، ۷۴ - سیج، ۷۵ - سبوخامن،
۷۶ - شمیران، ۷۷ - شالینگ چال، ۷۸ - شال درکا، ۷۹ - عباس کلاه، ۸۰ - فریدون، ۸۱ - قلعه کش، ۸۲ - کیون، ۸۳ - کل کینگ، ۸۴ - کتبی پی، ۸۵ - کتبی، ۸۶ - کپریی، ۸۷ - کرازمین، ۸۸ - کلاپی، ۸۹ - کمرپشت، ۹۰ - کنف جار،۹۱ - کیتوک، ۹۲ - کریوش، ۹۳ - گلیران، ۹۴ - گلیرون، ۹۵ - لتی، ۹۶ - لیس، ۹۷ - لیش کتی، ۹۸ - لهه، ۹۹ - مرگینه، ۱۰۰ - میدانک، ۱۰۱ - میانک، ۱۰۲- میسانک، ۱۰۳ - ماخر، ۱۰۴ - میان تلک، ۱۰۵ - موزی لو، ۱۰۶ - مینی شین، ۱۰۷ - میان درکا، ۱۰۸ - میان درکا، ۱۰۹ - ممرز کرچال، ۱۱۰ - ممرسره،۱۱۱ - مهدی خیل، ۱۱۲ - نوکار، ۱۱۳ - نو، ۱۱۴ - نراسم، ۱۱۵ - وارزی گردن، ۱۱۶ - ونه بن، ۱۱۷ - وسیه، ۱۱۸ - ولیشر، ۱۱۹ - هلس، ۱۲۰ - هلین،۱۲۱ - یخچال پشت
تبصره ۱ - هر گونه روستا، مزرعه و مکان که قبلاً در تابعیت این شهرستان بوده و در فهرست نقاط واقع در دهستانهای تابعه و کروکی های مربوطه منظور نشده مادامی که دهستان بندی در شهرستانهای همجوار به اجرا در نیآمده همچنان از لحاظ نظام اداری در تابعیت دهستان مربوطه در این شهرستان باقی خواهد بود.
تبصره ۲ - وزارت کشور موظف است امکانات اجرایی این مصوبه را در مورد دهستانهای همجواربا شهرستانهای دیگر در اولی فرصت فراهم نماید.
تبره ۳ - با تصویب محدوده دهستانهای واقع در این شهرستان چنانچه روستا، مزرعه و مکان دیگری به جز فهرست اسامی نقاط مندرج در نقشه کروکی ضیمه و در محدده آن ملاحظه شود یا در آینده بوجود آید در حوزه و تابعیت دهستان مربوطه خواهد بود.
میرحسین موسوی - نخست وزیر