آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱۳
بازديد امروز: ۳۹۷
بازديد روز قبل: ۱۳۷۷
بازديد هفته: ۱۰۳۰۳
بازديد ماه: ۳۱۳۱۰
بازديد کل: ۵۱۶۷۵۶۵
آي پي: ۵۴.۲۰۵.۱۶۴.۲۰۲
آراي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۷۸/۰۷/۱۹ - تاريخ تصويب: ۲۲/۰۴/۱۳۷۸ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۵۹۱۲


رأی دیوان عدالت اداری درمورد معافیت مالیاتی شرکتها و مؤسسات وابسته به آستان قدس رضوی (۳۲۱) نقل ازشماره ۱۵۹۱۲-۱۳۷۸.۷.۱۹ روزنامه رسمی


رأی دیوان عدالت اداری درمورد معافیت مالیاتی شرکتها و مؤسسات وابسته به آستان قدس رضوی (321) نقل ازشماره 15912-1378.7.19 روزنامه رسمی
شماره هـ 227.77. 1378.4.22
تاریخ 1378.2.11 شماره دادنامه 24 کلاسه پرونده 227.77
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای مهدی شالفروشان.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6 و 16 دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف - شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 220.71 موضوع شکایت شرکت انتشاراتی به نشر به طرفیت وزارت اموراقتصادی و دارائی به خواسته عدم توجه به معافیت مالیاتی و نقض رأی صادره به شرح دادنامه شماره 1038 مورخ 1371.9.28 چنین رأی صادرنموده است، شکایت شرکت به جهات ذیل وارد می باشد، زیرا اولاً حضرت امام رضوان الله تعالی علیه ضمن نظریه مورخ 1368.1.2 خودشان صریحاً آستان قدس رضوی و شرکتهاو مؤسسات وابسته را از پرداخت هرگونه مالیات معاف اعلام فرموده اند، که فرمان فوق الذکر لازم الاتباع و واجب الاطاعه مافوق برقانون بوده، چراکه قانون پس از تصویب مجلس محترم شورای اسلامی و تائید نمایندگان آن مرحوم در شورای نگهبان قابلیت اجرائی پیدامی کند که این مطلب نیز مورد تائید اداره مربوطه می باشد. ثانیاًاستدلال و دفاع اداره طرف شکایت دایر به اینکه نظریه حضرت امام مربوط است به سهام شرکتها و مؤسساتی که سهام آنها مستقیماًمتعلق به آستان قدس رضوی می باشد، نه شرکتهائی که سهام آنها با واسطه متعلق به آستان قدس رضوی است موجه نمی باشد، نه شرکتها و مؤسسات وابسته رااز پرداخت مالیات معاف نموده است و وابسته اعم از مستقیم و غیر مستقیم می باشد. ثا
لثاً سهام شرکت به نشر کلاًبا سرمایه آستان قدس رضوی خریداری، منتهی تحت پوشش مؤسسه چاپ و انتشارات استان قدس رضوی که خود مؤسسه اخیر نیز متعلق به آستانقدس رضوی می باشد قرار گرفته است. رابعاًطبق ماده واحده قانون معافیت سهام و سهم الشرکه آستان قدس رضوی از مالیات بر درآمد مصوب1355.11.7 مؤسساتی که تمام سرمایه یا سهام آنها متعلق به آستان قدس رضوی است از پرداخت مالیات بر درآمد و سود سهام معاف گردیده اند. وزیر وقت دارائی نیز طی نامه شماره 2489 مورخ 1368.1.29 خطاب به معاونت درآمدهای مالیاتی آستان قدس رضوی و شرکتها و مؤسسات وابسته به آستان قدس رضوی را از پرداخت مالیات معاف اعلام نموده است. علیهذا نظر به مراتب فوق و اینکه کمیسیون حل اختلاف مالیاتی همعرض و شورای عالی مالیاتی مفاد ماده واحده و فرمان واجب الاطاعه و لازم الاتباع حضرت امام رضوان الله تعالی علیه را در صدور رأی خود مورد توجه قرار ندادند، شکایت وارد تشخیص و رأی به نقض آراء صادره و رسیدگی مجدد با رعایت مفاد دادنامه فوق الذکر صادر و اعلام می گردد.
ب - شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 337.77 موضوع شکایت شرکت سنگاه به طرفیت اداره اموراقتصادی و دارائی تربت حیدریه به خواسته ابطال رأی شورای عالی مالیاتی شماره 30.4.1967 مورخ 1368.11.25 و اوراق تشخیص و قطعی مالیاتی به شرح دادنامه شماره 385 مورخ 1377.3.12 چنین رأی صادر نموده است،... در مورد معافیت مالیاتی که وکیل محترم نسبت به عدم اعمال آن اعتراض نموده است، با توجه به اینکه رأی شورای عالی مالیاتی که برای مأمورین مالیاتی لازم الاجراء می باشد مقررداشته است که شرکت سنگاه نمی تواند تا پایان سال 1367 از معافیت مالیاتی استفاده نماید و درمورد سالهای 1368 تا سال 1372 نیز با توجه به اینکه اوراق تشخیص قابل رسیدگی در هیات های حل اختلاف می باشد واوراق قطعیت مالیاتی نیز بر اساس آراء صادره از هیات های حل اختلاف صادر می شود و از طرفی اصولاً فرمان حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در خصوص شرکتها و مؤسساتی است که مستقیماًوابسته به آستان قدس رضوی می باشد و رأی شورای عالی مالیاتی نیز با در نظر گرفتن فرمان مورخ 1368.6.10 و بعد از تاریخ مذکور صادر گردیده است، و فرمان مذکور نیز در مورد شرکتهائی که غیر مستقیم وابسته به آستان قد
س بوده باشند قابل تسری به نظر نمی رسد ، علیهذا حکم به رد شکایت را صادر و اعلام می دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.
[z] رأی هیأت عمومی
با عنایت به نظریه مورخ 1368.1.20 حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به شرح بین الهلالین " جناب آقای موسوی نحست وزیر محترم ، همانطور کهقبلاً گفته ام آستان قدس رضوی و شرکتها و مؤسسات وابسته از پرداخت هر گونه مالیاتی معاف می باشند. نظر اینجانب را به مقامات ذیربط ابلاغ نمائید." که شامل کلیه شرکتها و مؤسسات وابسته به آستان قدس رضوی اعم از مستقیم و غیر مستقیم می باشد. بنابراین دادنامه شماه 1038 مورخ1371.9.28 شعبه ششم دیوان که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می گردد. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - سیدابوالفضل موسوی تبریزی