آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: 11
بازديد امروز: 443
بازديد روز قبل: 879
بازديد هفته: 6586
بازديد ماه: 28752
بازديد کل: 5100783
آي پي: 107.22.47.32
آراي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 1378/07/19 - تاريخ تصويب: 22/04/1378 - شماره ثبت روزنامه رسمي : 15912


رأي ديوان عدالت اداري درمورد معافيت مالياتي شرکتها و مؤسسات وابسته به آستان قدس رضوي (321) نقل ازشماره 15912-1378.7.19 روزنامه رسمي


رأي ديوان عدالت اداري درمورد معافيت مالياتي شرکتها و مؤسسات وابسته به آستان قدس رضوي (321) نقل ازشماره 15912-1378.7.19 روزنامه رسمي
شماره هـ 227.77. 1378.4.22
تاريخ 1378.2.11 شماره دادنامه 24 کلاسه پرونده 227.77
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي مهدي شالفروشان.
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6 و 16 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف - شعبه ششم در رسيدگي به پرونده کلاسه 220.71 موضوع شکايت شرکت انتشاراتي به نشر به طرفيت وزارت اموراقتصادي و دارائي به خواسته عدم توجه به معافيت مالياتي و نقض رأي صادره به شرح دادنامه شماره 1038 مورخ 1371.9.28 چنين رأي صادرنموده است، شکايت شرکت به جهات ذيل وارد مي باشد، زيرا اولاً حضرت امام رضوان الله تعالي عليه ضمن نظريه مورخ 1368.1.2 خودشان صريحاً آستان قدس رضوي و شرکتهاو مؤسسات وابسته را از پرداخت هرگونه ماليات معاف اعلام فرموده اند، که فرمان فوق الذکر لازم الاتباع و واجب الاطاعه مافوق برقانون بوده، چراکه قانون پس از تصويب مجلس محترم شوراي اسلامي و تائيد نمايندگان آن مرحوم در شوراي نگهبان قابليت اجرائي پيدامي کند که اين مطلب نيز مورد تائيد اداره مربوطه مي باشد. ثانياًاستدلال و دفاع اداره طرف شکايت داير به اينکه نظريه حضرت امام مربوط است به سهام شرکتها و مؤسساتي که سهام آنها مستقيماًمتعلق به آستان قدس رضوي مي باشد، نه شرکتهائي که سهام آنها با واسطه متعلق به آستان قدس رضوي است موجه نمي باشد، نه شرکتها و مؤسسات وابسته رااز پرداخت ماليات معاف نموده است و وابسته اعم از مستقيم و غير مستقيم مي باشد. ثا
لثاً سهام شرکت به نشر کلاًبا سرمايه آستان قدس رضوي خريداري، منتهي تحت پوشش مؤسسه چاپ و انتشارات استان قدس رضوي که خود مؤسسه اخير نيز متعلق به آستانقدس رضوي مي باشد قرار گرفته است. رابعاًطبق ماده واحده قانون معافيت سهام و سهم الشرکه آستان قدس رضوي از ماليات بر درآمد مصوب1355.11.7 مؤسساتي که تمام سرمايه يا سهام آنها متعلق به آستان قدس رضوي است از پرداخت ماليات بر درآمد و سود سهام معاف گرديده اند. وزير وقت دارائي نيز طي نامه شماره 2489 مورخ 1368.1.29 خطاب به معاونت درآمدهاي مالياتي آستان قدس رضوي و شرکتها و مؤسسات وابسته به آستان قدس رضوي را از پرداخت ماليات معاف اعلام نموده است. عليهذا نظر به مراتب فوق و اينکه کميسيون حل اختلاف مالياتي همعرض و شوراي عالي مالياتي مفاد ماده واحده و فرمان واجب الاطاعه و لازم الاتباع حضرت امام رضوان الله تعالي عليه را در صدور رأي خود مورد توجه قرار ندادند، شکايت وارد تشخيص و رأي به نقض آراء صادره و رسيدگي مجدد با رعايت مفاد دادنامه فوق الذکر صادر و اعلام مي گردد.
ب - شعبه شانزدهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 337.77 موضوع شکايت شرکت سنگاه به طرفيت اداره اموراقتصادي و دارائي تربت حيدريه به خواسته ابطال رأي شوراي عالي مالياتي شماره 30.4.1967 مورخ 1368.11.25 و اوراق تشخيص و قطعي مالياتي به شرح دادنامه شماره 385 مورخ 1377.3.12 چنين رأي صادر نموده است،... در مورد معافيت مالياتي که وکيل محترم نسبت به عدم اعمال آن اعتراض نموده است، با توجه به اينکه رأي شوراي عالي مالياتي که براي مأمورين مالياتي لازم الاجراء مي باشد مقررداشته است که شرکت سنگاه نمي تواند تا پايان سال 1367 از معافيت مالياتي استفاده نمايد و درمورد سالهاي 1368 تا سال 1372 نيز با توجه به اينکه اوراق تشخيص قابل رسيدگي در هيات هاي حل اختلاف مي باشد واوراق قطعيت مالياتي نيز بر اساس آراء صادره از هيات هاي حل اختلاف صادر مي شود و از طرفي اصولاً فرمان حضرت امام رضوان الله تعالي عليه در خصوص شرکتها و مؤسساتي است که مستقيماًوابسته به آستان قدس رضوي مي باشد و رأي شوراي عالي مالياتي نيز با در نظر گرفتن فرمان مورخ 1368.6.10 و بعد از تاريخ مذکور صادر گرديده است، و فرمان مذکور نيز در مورد شرکتهائي که غير مستقيم وابسته به آستان قد
س بوده باشند قابل تسري به نظر نمي رسد ، عليهذا حکم به رد شکايت را صادر و اعلام مي دارد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت الله موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
[z] رأي هيأت عمومي
با عنايت به نظريه مورخ 1368.1.20 حضرت امام رضوان الله تعالي عليه به شرح بين الهلالين " جناب آقاي موسوي نحست وزير محترم ، همانطور کهقبلاً گفته ام آستان قدس رضوي و شرکتها و مؤسسات وابسته از پرداخت هر گونه مالياتي معاف مي باشند. نظر اينجانب را به مقامات ذيربط ابلاغ نمائيد." که شامل کليه شرکتها و مؤسسات وابسته به آستان قدس رضوي اعم از مستقيم و غير مستقيم مي باشد. بنابراين دادنامه شماه 1038 مورخ1371.9.28 شعبه ششم ديوان که متضمن اين معني است موافق اصول و موازين قانوني تشخيص مي گردد. اين رأي به استناد قسمت اخير ماده 20 ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري - سيدابوالفضل موسوي تبريزي