آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۳
بازديد امروز: ۳
بازديد روز قبل: ۳۸۷
بازديد هفته: ۲۵۵۲
بازديد ماه: ۱۱۲۹۵
بازديد کل: ۶۱۹۰۴۸۸
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
محدوده جستجو: متن جستجو:
نوع جستجو:

معاضدت حقوقی>فرایندها و روشهای عملیات ثبتی املاك

روش اجرای ماده ۱۴۹ الحاقی قانون ثبت نسبت به املاكی كه دارای سند مالكیت میباشد
 معاضدت حقوقی/فرایندها و روشهای عملیات ثبتی املاك - ۱۳۸۷/۰۶/۰۵

روش قبول درخواست ثبت ملك
 معاضدت حقوقی/فرایندها و روشهای عملیات ثبتی املاك - ۱۳۸۷/۰۵/۰۸

روش تهیه و انتشار آگهی های نوبتی
 معاضدت حقوقی/فرایندها و روشهای عملیات ثبتی املاك - ۱۳۸۷/۰۵/۰۸

روش رسیدگی به اعتراض آگهی های موضوع ماده ۱۶ ق.ث
 معاضدت حقوقی/فرایندها و روشهای عملیات ثبتی املاك - ۱۳۸۷/۰۵/۰۸

روش تهیه و انتشار آگهی تحدید عمومی
 معاضدت حقوقی/فرایندها و روشهای عملیات ثبتی املاك - ۱۳۸۷/۰۵/۰۸

روش تحدید حدودعمومی
 معاضدت حقوقی/فرایندها و روشهای عملیات ثبتی املاك - ۱۳۸۷/۰۵/۰۸

روش تهیه و انتشار آگهی تحدید حدود اختصاصی و نحوه انجام آن
 معاضدت حقوقی/فرایندها و روشهای عملیات ثبتی املاك - ۱۳۸۷/۰۵/۰۸

روش صدور سند مالكیت املاك جاری (موضوع ماده ۲۱ ق.ث)
 معاضدت حقوقی/فرایندها و روشهای عملیات ثبتی املاك - ۱۳۸۷/۰۵/۰۸

روش ثبت و صدور اسناد مالكیت ثبت شده (ماده ۲۲ ق.ث)
 معاضدت حقوقی/فرایندها و روشهای عملیات ثبتی املاك - ۱۳۸۷/۰۵/۰۸

روش صدور سند مالكیت المثنی
 معاضدت حقوقی/فرایندها و روشهای عملیات ثبتی املاك - ۱۳۸۷/۰۵/۰۸

روش تعویض اسنادمالكیت غیرقابل استفاده (اعم از سوخته، فرسوده و امثالهم)
 معاضدت حقوقی/فرایندها و روشهای عملیات ثبتی املاك - ۱۳۸۷/۰۵/۰۸

روش تبدیل اسناد مالكیت مشاعی به یك جلد
 معاضدت حقوقی/فرایندها و روشهای عملیات ثبتی املاك - ۱۳۸۷/۰۵/۰۸

روش تجمیع حدود املاكی كه دارای سند مالكیت می باشند
 معاضدت حقوقی/فرایندها و روشهای عملیات ثبتی املاك - ۱۳۸۷/۰۵/۰۸

روش افراز املاك
 معاضدت حقوقی/فرایندها و روشهای عملیات ثبتی املاك - ۱۳۸۷/۰۵/۰۸

روش تفكیك املاك
 معاضدت حقوقی/فرایندها و روشهای عملیات ثبتی املاك - ۱۳۸۷/۰۵/۰۸

روش ثبت خلاصه معاملات و فسخ نامه های املاك ثبت شده در دفتر املاك
 معاضدت حقوقی/فرایندها و روشهای عملیات ثبتی املاك - ۱۳۸۷/۰۵/۰۸

روش وصول و ضبط خلاصه معاملات و فسخ نامه های املاك جاری
 معاضدت حقوقی/فرایندها و روشهای عملیات ثبتی املاك - ۱۳۸۷/۰۵/۰۸

روش تهیه پاسخ استعلام املاك جاری
 معاضدت حقوقی/فرایندها و روشهای عملیات ثبتی املاك - ۱۳۸۷/۰۵/۰۸

روش بازداشت املاك ثبت شده حسب تقاضای مراجع صلاحیتدار
 معاضدت حقوقی/فرایندها و روشهای عملیات ثبتی املاك - ۱۳۸۷/۰۵/۰۸

روش بازداشت املاك جاری (ثبت نشده) از مراجع صلاحیتدار
 معاضدت حقوقی/فرایندها و روشهای عملیات ثبتی املاك - ۱۳۸۷/۰۵/۰۸

روش بازداشت سرقفلی و منافع ملك
 معاضدت حقوقی/فرایندها و روشهای عملیات ثبتی املاك - ۱۳۸۷/۰۵/۰۸

روش رفع بازداشت املاك بازداشت شده
 معاضدت حقوقی/فرایندها و روشهای عملیات ثبتی املاك - ۱۳۸۷/۰۵/۰۸

روش صدور سند مالكیت اعیانی
 معاضدت حقوقی/فرایندها و روشهای عملیات ثبتی املاك - ۱۳۸۷/۰۵/۰۸

روش اجرای ماده ۴۵ آئین نامه قانون ثبت
 معاضدت حقوقی/فرایندها و روشهای عملیات ثبتی املاك - ۱۳۸۷/۰۵/۰۸

روش اجرای احكام افراز صادره از مراجع قضائی صالحه (موضوع قانون افراز مصوب سال ۵۷)
 معاضدت حقوقی/فرایندها و روشهای عملیات ثبتی املاك - ۱۳۸۷/۰۵/۰۸

روش ضمیمه نمودن دفترچه انتقالات (سند متمم)
 معاضدت حقوقی/فرایندها و روشهای عملیات ثبتی املاك - ۱۳۸۷/۰۵/۰۸

روش اصلاح حد بكوچه
 معاضدت حقوقی/فرایندها و روشهای عملیات ثبتی املاك - ۱۳۸۷/۰۵/۰۸

روش رسیدگی به اسناد مالكیتی كه معارض اعلام می شوند و نحوه ابطال آن
 معاضدت حقوقی/فرایندها و روشهای عملیات ثبتی املاك - ۱۳۸۷/۰۵/۰۸

روش صدور سند مالكیت به نام وارث
 معاضدت حقوقی/فرایندها و روشهای عملیات ثبتی املاك - ۱۳۸۷/۰۵/۰۸

روش ابطال سند مالكیت المثنی
 معاضدت حقوقی/فرایندها و روشهای عملیات ثبتی املاك - ۱۳۸۷/۰۵/۰۸

روش تشكیل پرونده ثبتی المثنی
 معاضدت حقوقی/فرایندها و روشهای عملیات ثبتی املاك - ۱۳۸۷/۰۵/۰۸

روش تهیه پاسخ استعلام املاك ثبت شده به دفاتر اسناد رسمی
 معاضدت حقوقی/فرایندها و روشهای عملیات ثبتی املاك - ۱۳۸۷/۰۵/۰۸

روش تشكیل پرونده ثبتی المثنی برای املاكی كه دارای پلاكهای فرعی مجزی شده از پلاك اصلی ..
 معاضدت حقوقی/فرایندها و روشهای عملیات ثبتی املاك - ۱۳۸۷/۰۵/۰۸

روش اقدام نسبت به رفع تزاحم و تعارض در تصرف از جهت پذیرفتن
 معاضدت حقوقی/فرایندها و روشهای عملیات ثبتی املاك - ۱۳۸۷/۰۵/۰۸

روش رسیدگی نسبت به ادعای اشخاص بعد از قبول درخواست ثبت
 معاضدت حقوقی/فرایندها و روشهای عملیات ثبتی املاك - ۱۳۸۷/۰۵/۰۸

<<   ۱۰-   [ ۱ ]   ۱۰+  >>