آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۱۰
بازديد روز قبل: ۱۳
بازديد هفته: ۱۳۰
بازديد ماه: ۱۳۲۳
بازديد کل: ۶۲۸۵۵۹۷
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
کتابخانه > كتابخانه الكترونیكی > ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
۱۷۳۵ بازدید
 
   

جایگاه بکارگیری جایگزین های حبس در حقوق کیفری نظامی ایران - علی اکبر شکوهی


سرشناسه : شکوهی، علی اکبر، ۱۳۵۹
عنوان و نام پدیدآور : جایگاه بکارگیری: جایگزین حبس در حقوق کیفری نظامی ایران/ نویسنده
علی اکبر شکوهی؛ ویراستار سجاد شکوهی.
. مشخصات نشر : آبادان: علی اکبر شکوهی ، ۱۳۹۵
مشخصات ظاهری : ۱۵۵ ص. : جدول .وزیری
:۹۷۸-۶۰۰-۰۴-۵۸۹۳- شابک : ۹۰۰۰۰ ریال ۵
وضعیت فهرست
نویسی
: فیپا
موضوع : مجازات های جایگزین زندان -- ایران
Alternatives to imprisonment -- Iran : موضوع
موضوع : جرایم نظامی -- ایران
Military offenses -- Iran : موضوع
H رده بندی کنگره : ۸۱۳۹۵ ش ۳ آ/ ۷۹۲۷۶
۳۶۴/ رده بندی دیویی : ۶۸۰۹۵۵
شماره کتابشناسی
ملی
۴۳۷۴۸۷

انتشارات
نام کتاب: جایگاه بکارگیری جایگزین های حبس در حقوق کیفری نظامی ایران
مولف: علی اکبر شکوهی
ویراستار: سجاد شکوهی
چاپ اول : تابستان ۹۵
تیراژ : ۱۰۰۰
قطع: وزیری
چاپ: پیشگام
طراح جلد: سجاد شکوهی
قیمت: ۹۰۰۰۰ ریال
:۹۷۸-۶۰۰-۰۴-۵۸۹۳- شابک: ۵
کلیة درآمد حاصل از فروش این کتاب برای جبهه مقاومت و مدافعین حرم هزینه می گردد.
:
- سرشناسه : شکوهی، علی اکبر، ۱۳۵۹
عنوان و نام پدیدآور : جایگاه بکارگیری: جایگزین حبس در حقوق کیفری نظامی ایران/ نویسنده
علی اکبر شکوهی؛ ویراستار سجاد شکوهی.
. مشخصات نشر : آبادان: علی اکبر شکوهی ، ۱۳۹۵
مشخصات ظاهری : ۱۵۵ ص. : جدول .وزیری
:۹۷۸-۶۰۰-۰۴-۵۸۹۳- شابک : ۹۰۰۰۰ ریال ۵
وضعیت فهرست
نویسی
: فیپا
موضوع : مجازات های جایگزین زندان -- ایران
Alternatives to imprisonment -- Iran : موضوع
موضوع : جرایم نظامی -- ایران
Military offenses -- Iran : موضوع
H رده بندی کنگره : ۸۱۳۹۵ ش ۳ آ/ ۷۹۲۷۶
۳۶۴/ رده بندی دیویی : ۶۸۰۹۵۵
شماره کتابشناسی
ملی
۴۳۷۴۸۷۱ :
جایگزیجایگا نه بکا هراگیری ی حبس
در حقوق کیفری نظامی ایران
نویسنده: علی اکبر شکوهی
تقدیم به :
عاشقان و وارستگان امروز، آنانکه در ظلمت دنیای امروزمان؛
غیرت را علم کرده ستاره شدند تا راه را گم نکنیم ...
تقدیم به " شهدای مدافع حرم "
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه................................................................................................................................................ ۷
فصل اول- نگاهی گذرا برتاریخچه ی زندان
-۱-۱ سیرمجازات ها در طول تاریخ................................................................................ ۱۳
-۱-۱-۱ مجازات های غیر انسانی.......................................................................................... ۱۳
-۱-۲ تاریخچه زندان ونقش تحولات اجتماعی در حبس زدایی ............................... ۱۷
-۱-۲-۱ مفهوم وتاریخچه مختصر زندان................................................................................ ۱۷
-۱-۲-۲ زندان در ایران........................................................................................................ ۱۹
-۱-۲-۳ زندان در ادبیات حقوقی اسلام................................................................................. ۲۰
-۱-۲-۴ گرایش به حبس زدایی............................................................................................ ۲۳
فصل دوم – معرفی جایگزین های حبس
-۲-۱ فلسفه پیدایش جایگزین های حبس........................................................................ ۲۸
-۲-۱-۱ دلایل ناکارآمدی زندان......................................................................................... ۲۹
-۲-۲ جایگزین های حبس.................................................................................................. ۳۵
-۲-۲-۱ مفهوم وماهیت جایگزین های حبس........................................................................ ۳۵
-۲-۲-۲ تاریخچه ی مجازات های جایگزین......................................................................... ۳۷
-۲-۳ شرایط کلی انتخاب مجازات جایگزین حبس....................................................... ۴۰
-۲-۴ انواع مجازات های جایگزین حبس....................................................................... ۴۳
-۲-۴-۱ دوره مراقبت........................................................................................................... ۴۳
-۲-۴-۲ خدمات عمومی رایگان........................................................................................... ۴۶
-۳-۴-۳ جزای نقدی............................................................................................................ ۵۰
-۲-۴-۴ جزای نقدی روزانه.................................................................................................. ۵۳
-۲-۴-۵ محرومیت از حقوق اجتماعی.................................................................................... ۵۶
-۲-۴-۶ سایر مقررات مربوط به مجازات های جایگزین حبس................................................ ۵۹
-۲-۴-۷ موانع اعمال مجازات جایگزین حبس...................................................................... ۶۱
-۲-۵ دیگر گونه های نوین جایگزین حبس..................................................................... ۶۴
-۲-۵-۱ معافیت از کیفر....................................................................................................... ۶۴
-۲-۵-۲ تعویق صدور حکم................................................................................................... ۷۰
-۲-۵-۳ نظام نیمه آزادی....................................................................................................... ۷۵
-۲-۵-۴ نظارت الکترونیکی................................................................................................. ۷۸
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل سوم- بررسی امکان بکارگیری جایگزین های حبس در حقوق کیفری نظامی
-۳-۱ تاریخچه سازمانی و حقوق کیفری نظامی ایران.................................................. ۸۴
-۳-۱-۱ تاریخچه سازمان قضایی نیروهای مسلح..................................................................... ۸۴
-۳-۱-۲ حدودصلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح.......................................................... ۸۶
-۳-۱-۳ مشمولین قانون مجازات نیروهای مسلح.................................................................... ۸۷
-۳-۲ جایگزین های حبس در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح......................... ۹۶
-۳-۲-۱ بررسی جرایم نظامی و میزان مجازات های آن ها در ق .م .ن. م .ج. ا .ا..................... ۹۷
-۳-۲-۲ جایگزین ها ی حبس و تبدیل مجازات در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح...... ۱۰۵
-۳-۳ امکان سنجی اعمال دیگرجایگزین های مصرح در ق.م.ا در دادگاه های
نظامی ................................................................................................................................... ۱۰۸
-۳-۳-۱ مخالفین اعمال سایر جایگزین ها ی حبس در دادگاه های نظامی............................ ۱۰۸
-۳-۳-۲ دلایل موافقین اعمال جایگزین های حبس در مجازات نیروهای مسلح.................... ۱۱۳
۳-۴ - مزایا و معایب بکارگیری مجازات های جایگزین حبس در نیروهای مسلح.. ۱۱۹
-۳-۴-۱ شرایط ،معایب ومحاسن اجرای خدمات عمومی رایگان......................................... ۱۲۰
-۳-۴-۲ شرایط،معایب و محاسن مراقبت با دستگاه الکترونیک)نظارت الکترونیکی(............. ۱۳۰
-۳-۴-۳ شرایط ،معایب و محاسن محرومیت ها و ممنوعیت های اجتماعی............................ ۱۳۵
-۳-۴-۴ معایب و محاسن جزای نقدی برای پایوران نظامی................................................... ۱۳۷
-۳-۴-۵ معایب و محاسن دوره مراقبت برای محکومین نظامی................................................... ۱۳۹
فصل چهارم -نتیجه گیری ،بحث پیشنهادها
-۴-۱ نتایج به دست آمده.................................................................................................. ۱۴۳
-۵-۲ بحث و بررسی.......................................................................................................... ۱۴۵
-۵-۳ محدودیت ها............................................................................................................ ۱۴۶
-۵-۴ پیشنهادها.................................................................................................................... ۱۴۷
فهرست منابع
فهرست منابع................................................................................................................................ ۱۴۸

پیشگفتار
تجربه ی استفاده از جایگزین حبس و محاسن آن در کشورهای مختلف ، راه را برای ورود
اینگونه مجازات ها به حقوق کیفری ایران هموار نمود تا نهاد عدالت کیفری ما نیز بتواند
ضمن کاهش هزینه های زندان و کنترل جمعیت کیفری ،قضات را از حبس گرایی به سمت
جایگزین های حبس سوق دهد.
قانونگذار در فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ ،این جایگزین ها را برای
اعمال در دادگاه های عمومی کیفری احصا نموده است و مقرر شده با تصویب آیین نامه ها
ی مورد نیاز لازم الاجرا گردند.
از آنجایی که قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح بعنوان یک قانون خاص ، که نسبت به
قانون مجازات اسلامی مقدم می باشد برخی از مواد خود را به تخفیف و تبدیل مجازات
ها اختصاص داده است ، اما به صراحت می توان گفت که نظام های جدید و گونه های
جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی جدیدمنصرف از موارد مصرح در قانون مجازات
جرایم نیروهای مسلح بوده و ابتکار و ابداعی نو در نظام کیفری می باشد، لذا در این کتاب
برآنیم تا جایگاه بکارگیری مجازات های جایگزین حبس را در این قانون بررسی نماییم و
با در نظرگرفتن مقتضیات قانونی وشرایط و الزامات هر یک از جایگزین ها ، اعمال آن را
در دادگاه های نظامی بررسی می گردد.
ومن الله التوفیق
علی اکبر شکوهی
تابستان ۱۳۹۵

دریافت فایل کتابنام
پست الکترونيک
پيام شما