آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۱۳۸
بازديد روز قبل: ۱۷۳
بازديد هفته: ۳۸۰
بازديد ماه: ۴۸۳۴
بازديد کل: ۶۲۸۳۰۲۸
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
معاضدت حقوقي > نمونه قرارها > ۱۳۸۷/۰۷/۲۷
۱۲۵۰ بازدید
 
   

قرارهای حقوقیقرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دیوان عدالت اداری


نمونه دیگر عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دیوان عدالت اداری


قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت واحد ثبتی در مورد دعوی تقسیم و افراز ملك مشاع 


قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت واحد ثبتی در دعوی افراز ملكی كه جریان ثبتی آن خاتمه یافته و محجور یا غایب مفقود الاثر ندارد 


قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت مرجع اداری (اداره ثبت اسناد و املاك) 


قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیات حل اختلاف ثبت احوال در مورد اصلاح نام ممنوع 


قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیات حل اختلاف ثبت احوال در دعوی ابطال شناسنامه مكرر 


قرار عدم صلاحیت ذاتی به اعتبار صلاحیت شورای حل اختلاف وزارت كار  


قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیات تشخیص و حل اختلاف كار راجع به دستمزد   


قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت شعبه تحقیق اوقاف در رسیدگی به درخواست تولیت    


قرار عدم صلاحیت نسبی    


قرار عدم صلاحیت محلی (قرار دادگاه اول)    


قرار عدم صلاحیت محلی (قرار دادگاه دوم)    


نمونه حل اختلاف در صلاحیت توسط دادگاه تجدید نظر استان


قرار رد دادخواست خواهان به لحاظ شناخته نشدن محل خواهان (طبق ماده ۸۳)

قرار رد دادخواست به لحاظ عدم تودیع تامین در مدت مقرر

قرار رد دادخواست خواهان به تقاضای خوانده به دلیل عدم تودیع تامین (تبعه خارجی )

قرار رد دادخواست تجدید نظر خواه به دلیل تقدیم اعتراض بعد از انقضاء مهلت قانونی 

قرار رد دادخواست خواهان به دلیل نداشتن شرایط موت فرضی

قرار رد دادخواست جلب ثالث

نمونه دیگر قرار رد دادخواست جلب ثالث


قرار رد درخواست (دادخواست ) تجدید نظر


قرار رد درخواست واخواهی


قرار قبولی درخواست واخواهینمونه دیگر قرار رد دادخواست اعاده دادرسی

جهات اعاده دادرسی در امر حقوقی


قرار قبولی دادخواست اعاده دادرسی


قرار ابطال دادخواست به لحاظ استرداد دادخواست توسط خواهان 


قرار ابطال دادخواست در مورد نپرداختن هزینه كارشناسی در موعد مقرر قانونی توسط خواهان  


قرار ابطال دادخواست در مورد اخذ توضیح از خواهان


قرار ابطال دادخواست به دلیل عدم تهیه وسیله برای اجرای قرار توسط خواهان 


قرار ابطال دادخواست در مورد معترض ثبت


قرار رد دعوی به لحاظ عدم توجه دعوی به خوانده 


نمونه دیگر قرار رد دعوی به لحاظ عدم توجه دعوی به خوانده


قرار رد دعوی به لحاظ عدم اهلیت قانونی خواهان 


قرار رد دعوی به علت  غیر ثابت تشخیص دادن آن  


قرار رد دعوی به علت  فقدان سمت خواهان   


قرار رد دعوی به دلیل عدم حضور در اجرای قرار تحقیق و معاینه محلی و عدم تهیه وسیله اجرای قرار   


قرار رد دعوی به دلیل استرداد دعوی توسط خواهان


قرار رد دعوی به لحاظ اعتبار امر محكوم بها 


نمونه دیگر قرار رد دعوی به لحاظ اعتبار امر مختومه


قرار رد دعوی (به لحاظ شمول مرو زمان )


قرار سقوط دعوی به دلیل عدم تودیع دستمزد كارشناس در موعد مقرر قانونی 


قرار سقوط دعوی به لحاظ استرداد دعوی به طور كلی توسط خواهان


قرار سقوط دعوی به دلیل عدم تهیه وسیله اجرای قرار توسط خواهان 


قرار سقوط دعوی خواهان در مورد متعرض ثبت 


قرار عدم استماع دعوی  


قرار عدم استماع دعوی به دلیل مالك نبودن خوانده بر ملك متنازع فیه  


قرار عدم استماع دعوی به لحاظ  عدم ارائه دلیل وراثت انحصاری  


قرار عدم استماع دعوی به كیفیت مطروحه به علت عدم رسیدگی اولیه دیوان عدالت اداری   


قرار عدم استماع دعوی به لحاظ عدم ارائه گواهی مبنی بر عدم قابلیت افراز مال مشاعی   


قرار عدم استماع دعوی به لحاظ عدم مالكیت رسمی خواهان بر ملك مورد دعوی    


قرار عدم استماع دعوی به لحاظ عدم واخواست در مهلت مقرر قانونی     


قرار عدم استماع دعوی به كیفیت مطروحه به علت عدم رسیدگی در كمیسیون مخصوص وزارت نیرو      


مقایسه بین قرار عدم صلاحیت و قرار عدم استماع دعوی


قرار امتناع از رسیدگی (دادرسی )


قرار امتناع از رسیدگی به جهت اعتبار امر محكوم بها (مختوم بها )


قرار امتناع از رسیدگی به جهت مطرح بودن موضوع متنازع فیه در شعبه دیگر


قرار رسیدگی توام (توامان )


قرار رسیدگی توام با توجه به ارجاع رئیس دادگستری


قرار رسیدگی توامان به علت ورود ثالث


قرار توقیف دادرسی به لحاظ فوت خوانده 


قرار توقیف دادرسی به لحاظ محجور شدن یكی از اصحاب دعوی


قرار توقیف عملیات اجرایی 


قرار توقیف عملیات اجرایی (اجراییه )


قرار توقیف عملیات اجرایی (و ابطال اجراییه )


قرار تاخیر عملیات اجرایی


قرار تامین خواسته 


قرار تامین خواسته به تقاضای خواهان 


قرار تامین خواسته به استناد سند رسمی


قرار تامین خواسته به استناد اسناد تجاری (سفته )


نمونه دیگر قرار تامین خواسته به استناد اسناد تجاری


نمونه دیگر قرار تامین خواسته به استناد اسناد عادی


قرار تامین خواسته به استناد در معرض تضییع و تفریط بودن خواسته


قرار تامین خواسته (توقیف تلفن )


طریق عملی صدور و اجرای  قرار تامین خواسته


قرار توقیف اموال موضوع ماده ۲۱۸ مكرر قانون مدنی


قرار رسیدگی به صحت و اصالت سند ابرازی با توجه به انكار خوانده


قرار رسیدگی به صحت و اصالت سند مدركیه دعوی با توجه به تردید خوانده 


قرار رسیدگی به صحت و اصالت سند مدركیه دعوی با توجه به ادعای جعلیت خوانده  


قرار رسیدگی به جعلیت سند 


قرار ارجاع امر به كارشناس  


نمونه دیگر قرار ارجاع امر به كارشناس  


نمونه دیگر قرار ارجاع امر به كارشناس  


قرار كارشناسی (برای تعیین حق كسب ، پیشه و تجارت )


قرار كارشناسی (برای حسابداری )


قرار ارجاع امر به هیات كارشناسان


قرار ارجاع امر به داوری (داوری نامه )


قرار معاینه محلی


قرار معاینه و تحقیق محلی (تواماً )


نمونه دیگر قرار معاینه و تحقیق محلی


قرار تامین دلیل


نمونه دیگر قرار تامین دلیل


نمونه دیگر قرار تامین دلیل


قرار تامین دلیل با جلب نظر كارشناس


نمونه دیگر قرار تامین دلیل با جلب نظر كارشناس


قرار تامین دلیل محكوم به 


قرار اجرای موقت حكم  


قرار قبولی تقاضای اجرای حكم  دادگاه خارجی   


قرار تاخیر اجرای حكم    


قرار اتیان سوگند     


قرار استماع شهادت شهود (گواهی گواهان )     


قرار نیابت قضایی برای انجام استكتاب و ارجاع امر به كارشناسی


قرار گزارش اصلاحی به لحاظ حصول سازش بین طرفین دعوی 


قرار قبولی درخواست دستور موقت (دادرسی فوری ) 


قرار دستور موقت دایر بر منع و جلوگیری از نقل و انتقال پلاك ثبتی


قرار دستور موقت بر منع نقل و انتقال پلاك ثبتی 


قرار دستور موقت دایر بر اجازه ورود (تردد )


قرار دستور موقت مبنی بر بازگشایی ملك


قرار رد درخواست دستور موقت (به لحاظ فراهم نبودن شرایط )


قرار مهر و موم و تحریر تركه (متوفی )


قرار مهر و موم تركه متوفی


قرار رفع مهر و موم تركه


قرار تعیین مدیر تركه و تحریر تركه


نمونه ای از اجرای قرار رفع مهر و موم تركهنام
پست الکترونيک
پيام شما