آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۸
بازديد روز قبل: ۱۵
بازديد هفته: ۱۵۶
بازديد ماه: ۲۲۳۸
بازديد کل: ۶۲۸۵۵۲۵
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
محدوده جستجو: متن جستجو:
نوع جستجو:

پرسش و پاسخ
۱۹/۱۱/۱۳۹۶

پرسش :

در صورت بیمه نبودن کارگر چنانچه وی به دلیل بیماری قادر بكار نباشد آیا کارفرما
نسبت به پرداخت حقوق و مزایای او در مدت بیماری تكلیف دارد؟

۱۹/۱۱/۱۳۹۶

پاسخ :

در قانون کار و مقررات مرتبط در زمینه تكلیف کارفرما برای پرداخت مزد و مزایا به کارگرانی که بیمه
نشده و به دلیل بیماری و یا حادثه قادر بكار نباشند قواعد خاصی پیش بینی نشده است اما طبق
ماده ٣۶ قانون تامین اجتماعی کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان
می باشد و همانگونه که در قسمت پایانی ماده مرقوم آمده است تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه
یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود ضمن اینكه برابر
ماده ١۴٨ قانون کار کارفرما مكلف است کارگران را نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه نماید تخلف از
اجرای این ماده قانونی مجازات مندرج در ماده ١٨٣ این قانون را به دنبال خواهد داشت.