آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۲۸
بازديد امروز: ۱۱۷۰
بازديد روز قبل: ۲۷۱۸
بازديد هفته: ۱۸۸۰۳
بازديد ماه: ۶۵۲۳۶
بازديد کل: ۵۸۴۳۵۱۴
آي پي: ۵۴.۸۲.۱۱۲.۱۹۳
محدوده جستجو: متن جستجو:
نوع جستجو:

پرسش و پاسخ
۲۵/۱۲/۱۳۹۲

پرسش :

منظور از اضافه کار چیست؟ و کارگر برای اضافه کاری استحقاق چه مزایائی را خواهد داشت و در صورت تقارن آن با روزهای تعطیل رسمی چگونه عمل می شود؟

۲۵/۱۲/۱۳۹۲

پاسخ :

ارجاع کار اضافه بر ساعات کار عادی ( ۴۴ ساعت در هفته برای کارگران غیر نوبتكار و ۱۷۶ ساعت در چهار هفته متوالی برای کارگران نوبت آار) اضافه کار بوده و نحوه محاسبه فوق العاده مربوط و دیگر شرایط آن تابع مقررات موضوع مواد ۵۹ و ۶۰ قانون کار خواهد بود . بدیهی است در صورت تقارن هر یك از روزهای تعطیل رسمی با روزهای کار، به ازای هر روز تعطیل رسمی معادل یك ششم ساعات کار عادی هفتگی ( برای کارگران غیر نوبتی) و یك بیست و چهارم کار عادی در چهار هفته متوالی ( برای کارگران نوبتی) از ساعات عادی کار کارگر کسر و مازاد بر ساعات باقی مانده اضافه کار خواهد بود.