آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۱۹۷
بازديد روز قبل: ۴۱۳
بازديد هفته: ۳۰۴۰
بازديد ماه: ۶۷۹۰
بازديد کل: ۶۲۸۱۷۹۲
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
محدوده جستجو: متن جستجو:
نوع جستجو:

پرسش و پاسخ
۳۰/۱۳۸۸

پرسش :

ماده ۳۹ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اشعار می دارد: حقوق ومزایای حالت اشتغال ،بازنشستگی و وظیفه ومستمری بگیری مستخدمان جانباز كه كارافتاده تلقی می شوند با رعایت قانون حالت اشتغال توسط دستگاه ذیربط پرداخت می شود و در پارگراف آخر آن عنوان شده كلیه مزایای رفاهی و خدماتی كه برای پرسنل منظور می شود برای مستخدمان جانباز نیز اعطاء خواهد شد .
با امعان نظر به موضوع ، با توجه به اینكه برای ایام اشتغال فرد ،كسور بازنشستگی به صندوق بازنشستگی ذیربط پرداخت شده آیا پرداخت حقوق ایام بازنشتگی ازاعتبارات دستگاه اجرایی مغایر با اصل موضوع كه تامین اعتبارات بازنشستگی از تكالیف صندوق بازنشستگی ذیربط است نمی باشد ؟
با توجه به پارگراف آخر ماده فوق آیا مزایای رفاهی و خدماتی كه جنبه استمرار نداشته مانند : اضافه كاری و كمك هزینه مسكن و سایر مزایا را هم شامل می شود كه به بازنشتگان ووظیفه بگیران مشمول پرداخت گردد ؟
پرداخت های فوق به بازنشتگان و وظیفه بگیران مشمول ، با توجه به اینكه سایر بازنشستگان از آن بهرمند نیستند اصل موضوع را مخدوش نمی كند ؟
باتوجه به اینكه بنظر میرسد كلمه های« بازنشستگی و وظیفه و مستمری بگیری »پس از حالت اشتغال در ماده فوق باید گنجانده نمی شد نحوه اصلاح آن چگونه است ؟

۳/۱۳۸۸

پاسخ :

بسمه تعالی
با سلام
در قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید ، جانباز ، از کار افتاده و مفقود الاثر مصوب ۱۳۷۲ ، پرداخت حقوق به جانبازان به دو حالت جانبازان مستخدم دولت و جانبازان غیر مستخدم و غیر شاغل در دستگاههای دولتی تقسیم شده است .
با قانون اصلاح تبصر&#۱۷۲۸; (۱) قانون حالت اشتغال در سال ۷۴ نحوه پرداخت حقوق به جانبازان غیر مستخدم تبیین و تکمیل شده است ، لکن مطابق قانون اصلاح تبصر&#۱۷۲۸; (۶) قانون حالت اشتغال مصوب ۷۲ ، قانونگذار پرداخت حقوق حالت اشتغال ، بازنشستگی ، وظیفه و مستمری جانبازان مستخدم در دستگاههای اجرایی را نیز بر عهد&#۱۷۲۸; بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار داد ، که این حکم عملا با موانع اجرایی از سوی دستگاهها و جانبازان ذینفع مواجه گردید و در عمل منسوخ شد . قانگذار جهت رفع این نارسائی قانونی با وضع احکام مشابه در بند ( ۴) تبصر&#۱۷۲۸; ( ۴) قانون بودجه ۸۳ ، قسمت ( ۲ ) بند ( ب) تبصر&#۱۷۲۸; (۱۹) قانون بودجه ۱۳۸۴ و ماده (۳۹) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت ، مجددا بین مراجع پرداخت حقوق جانبازان حالت اشتغال مستخدم و غیر مستخدم تفاوت قائل شده و تاکید نموده است که حقوق حالت اشتغال ، بازنشستگی ، وظیفه و مستمری جانبازان مستخدم باید توسط دستگاه متبوع پرداخت شود .
به عبارت دیگر احکام مندرج در ماده ( ۳۹ ) مورد سئوال و قوانین مشابه به معنای نسخ قانونی قانون اصلاح تبصره ( ۶) قانون حالت اشتغال مصوب ۷۲ است ، فلذا به معنای پرداخت حقوق بازنشستگی ، مستمری و وظیف&#۱۷۲۸; جانبازان توسط سازمانها و دستگاهها و از محل اعتبارات هزینه ای شاغلین نمی باشد ، بلکه عبارت ( دستگاه ذیربط ) در مقابل ( بنیاد شهید ایثارگران ) است .
نتیجه اینکه در داخل یک دستگاه دولتی حقوق حالت اشغال جانبازان در سامانه شاغلین آن دستگاه و حقوق بازنشستگی و مستمری و وظیفه جانبازان در سامان&#۱۷۲۸; بازنشستگان و از محل اعتبارات صندوق بازنشستگی مربوط قابل پرداخت است و با توجه به سوابق معنونه ، نقصی در ماد&#۱۷۲۸; ( ۳۹) مشاهده نمی شود و بدیهی است درخواست اصلاح آن نیز منتفی به نظر می رسد .
www.hvm.ir