آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۸
بازديد روز قبل: ۱۵
بازديد هفته: ۱۵۶
بازديد ماه: ۲۲۳۸
بازديد کل: ۶۲۸۵۵۲۵
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
جستجوی بانک پرسش و پاسخ
محدوده جستجو: متن جستجو:
نوع جستجو:

تعداد موارد یافت شده: ۳۷۳

اثبات اینکه اقراری با اکراه یا تقلب یا تدلیس توام بوده، آن را بی‌اثر می‌کند


مراجعه متعهدله سند رسمی به مراجع غیرثبتی


تقاضای اجرای سند رسمی از سوی برخی وراث با مخالفت سایر ورثه


تکالیف کارفرما در مورد کارگر بیماری که فاقد بیمه است


عدم تمکین زوجه و بردن اثاثیه مشترک از منزل شوهر


الزام به تخلیه عین مستأجره پس از اتمام مدت اجاره بوسیله سند عادی


وضعیت حق الاجرا در صورت انصراف از ادامه اجرا


رابطه مالک با وراث بعد از فوت صاحب حق سرقفلی


ارتباط عدم تمکین با طلاق


انتقال اموال به موجب وصیت


حداکثر ساعات اضافه کاری در روز در موارد استثنائی مذکور در تبصره ماده ۵۹ قانون کار چند ساعت است؟


چنانچه در قرارداد کار کارگر متعهد شده باشد روزانه مدتی مثلاً ۴ ساعت اضافه کاری داشته باشد آیا می تواند از انجام تعهد خودداری نماید؟


محاسبه اضافه کاری


کارگر برای اضافه کاری استحقاق چه مزایائی را خواهد داشت و در صورت تقارن آن با روزهای تعطیل رسمی چگونه عمل می شود؟


ساعت کاری


تنظیم جدول زمانی استفاده از مرخصی


ساعت کار در ماه


وضعیت کارگرانی که ۲۴ ساعت کار و ۲۴ ساعت متوالی استراحت می کنند


آیا اوقاتی که قبل از شروع کار و پس از خاتمه آن صرف استحمام و تعویض لباس می گردد جزء ساعات کار کارگر محسوب می شود؟


آیا اوقات صرف غذا و استراحت جزء ساعات کار کارگر محسوب می شود؟


ساعات کار کارگران


افزایش ساعت کاری


طلب کارفرما از کارگر


حق کارگران


میزان فوق العاده ای که برای کار در ایام تعطیل رسمی باید پرداخت شود چقدر است؟


ساعات کار


تغییر ساعات کاری


افزایش ساعت کاری


منظور از ساعات کار چیست و آیا ساعات صرف غذا جزء ساعت کار کارگران به حساب می آید؟


اطلاق کار فصلی


آیا در کارهای فصلی نوعی خاص از قرارداد کار مورد استفاده قرار می گیرد یا هر سه نوع قرارداد ?


رابطه کارگران فصلی با کارفرما در غیر فصل کار چگونه است؟آیا برای این مدت استحقاق دریافت مزد دارند؟ سابقه کار این کارگران چگونه محاسبه می شود؟


تعدادی از کارگران فصلی در دو سال گذشته به دلیل نیاز کارگاه پس از اتمام فصل کار نیز مشغول کار بوده اند، آیا این کارگران هنوز هم فصلی شناخته می شوند؟


فعالیت های فصلی چه فعالیت هائی هستند؟


آیا مزد ثابت یا مزد مبنا مفاهیمی جدا از مفهوم مزد هستند؟


آیا دریافت تمام مزد به صورت غیر نقدی با توافق دوطرف از لحاظ قانون اشکالی ندارد ؟


افزایش مزد


مشمولین افزایش مزد


پرداخت مزد روز جمعه و تعطیلات رسمی


پورسانت


افزایش مزد کارگران


مستمری بازنشستگی


مزد و مزایای کارگران در ایام بیماری


بیماری کارگر و پرداخت مزد وی


میزان تعلق پاداش افزایش تولید


طرح طبقه بندی مشاغل


آیا این پورسانت جزء مزد ثابت کارگران به حساب می آید؟


آیا مزایایی که در ارتباط با نوع شغل و یا شرایط کار به کارگر پرداخت می شود جزء حقوق مكتسبه آنهاست و یا با تغییر شغل و یا شرایط کار قابل قطع می باشد؟


مزد کارگران


اشتباه در محاسبه و پرداخت اختلاف


توافق بین کارگر و کارفرما بر پرداخت مزد با پول خارجی


سنوات خدمت و مطالبات کارگر


کسر از حقوق کارگری


پرداخت دیون


مقررات کسر مالیات و حق بیمه


طلب کارگر از مزد وی


برخورد با متخلفین اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از دیگری


آیا کارگران خارجی شاغل در ایران نیز مشمول قانون کار هستند ?


اگر اشخاصی ضمن سهامدار بودن در شرکتی در همان واحد شاغل نیز باشند آیا می توان آنان را مشمول قانون کار نیز به حساب آورد؟


آیا وکلای دادگستری چنانچه به عنوان مشاور حقوقی اشتغال به کار داشته باشند در شمول مقررات قانون کار قرار خواهند گرفت یا خیر؟


تصدی وظایف و مسئولیت ها


رابطه کارگری و کارفرمائی مشمول قانون کار


در خصوص شمول یا عدم شمول قانون کار به رانندگان و کمك رانندگان اتوبوس


مشمولیت رانندگان آژانس های مسافربری


عقد پیمانكاری


شمول قانون کار به اشخاصی که بصورت مشاور در کارگاهها شاغل هستند؟


آیا برخورداری یك شخص در دو یا چند کارگاه مختلف از مزایای قانون کار قانوناً اشكالی ندارد؟


تکلیف تبدیل شدن مقررات استخدامی به مقررات قانون کار؟


وضعیت خارج شدن از دایره قانون کار


پیش بینی وضع مقررات خاص برای خدمه و مستخدمین منازل در ماده ۱۹۰ قانون کار


در قانون کار چه کارگاهی به عنوان کارگاه خانوادگی می باشد ؟


مقررات کارگاه خانوادگی


استثناء کارگاهها از قانون کار


مشمولین قانون کار


قانون کار


دریافت اضافه كار مستمر


رسیدگی به تقصیر کارکنان دادگستری


اعتبار احکام قانونی بودجه سنواتی


استفاده فرزندان شاهد و جانباز از ماموریت آموزشی (موضوع ماده ۹)


لحاظ نمودن پاداش اضافه کاردرپایان خدمت کارکنان به استناد بند۲ماده ۱۹وماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری


<<   ۱۰-   [ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ]   ۱۰+  >>