آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۷
بازديد امروز: ۷۳۱
بازديد روز قبل: ۱۶۳۹
بازديد هفته: ۹۹۴۹
بازديد ماه: ۳۱۳۳۳
بازديد کل: ۵۱۶۶۵۲۲
آي پي: ۵۴.۱۵۸.۶۷.۹۵
جستجوی بانک پرسش و پاسخ
محدوده جستجو: متن جستجو:
نوع جستجو:

تعداد موارد یافت شده: ۳۶۳

حداکثر ساعات اضافه کاري در روز در موارد استثنائي مذکور در تبصره ماده ۵۹ قانون کار چند ساعت است؟
چنانچه در قرارداد کار کارگر متعهد شده باشد روزانه مدتي مثلاً ۴ ساعت اضافه کاري داشته باشد آيا مي تواند از انجام تعهد خودداري نمايد؟
محاسبه اضافه کاري
کارگر براي اضافه کاري استحقاق چه مزايائي را خواهد داشت و در صورت تقارن آن با روزهاي تعطيل رسمي چگونه عمل مي شود؟
ساعت کاري
تنظيم جدول زماني استفاده از مرخصي
ساعت کار در ماه
وضعيت کارگراني که ۲۴ ساعت کار و ۲۴ ساعت متوالي استراحت مي کنند
آيا اوقاتي که قبل از شروع کار و پس از خاتمه آن صرف استحمام و تعويض لباس مي گردد جزء ساعات کار کارگر محسوب مي شود؟
آيا اوقات صرف غذا و استراحت جزء ساعات کار کارگر محسوب مي شود؟
ساعات کار کارگران
افزايش ساعت کاري
طلب کارفرما از کارگر
حق کارگران
ميزان فوق العاده اي که براي کار در ايام تعطيل رسمي بايد پرداخت شود چقدر است؟
ساعات کار
تغيير ساعات کاري
افزايش ساعت کاري
منظور از ساعات کار چيست و آيا ساعات صرف غذا جزء ساعت کار کارگران به حساب مي آيد؟
اطلاق کار فصلي
آيا در کارهاي فصلي نوعي خاص از قرارداد کار مورد استفاده قرار مي گيرد يا هر سه نوع قرارداد ?
رابطه کارگران فصلي با کارفرما در غير فصل کار چگونه است؟آيا براي اين مدت استحقاق دريافت مزد دارند؟ سابقه کار اين کارگران چگونه محاسبه مي شود؟
تعدادي از کارگران فصلي در دو سال گذشته به دليل نياز کارگاه پس از اتمام فصل کار نيز مشغول کار بوده اند، آيا اين کارگران هنوز هم فصلي شناخته مي شوند؟
فعاليت هاي فصلي چه فعاليت هائي هستند؟
آيا مزد ثابت يا مزد مبنا مفاهيمي جدا از مفهوم مزد هستند؟
آيا دريافت تمام مزد به صورت غير نقدي با توافق دوطرف از لحاظ قانون اشکالي ندارد ؟
افزايش مزد
مشمولين افزايش مزد
پرداخت مزد روز جمعه و تعطيلات رسمي
پورسانت
افزايش مزد کارگران
مستمري بازنشستگي
مزد و مزاياي کارگران در ايام بيماري
بيماري کارگر و پرداخت مزد وي
ميزان تعلق پاداش افزايش توليد
طرح طبقه بندي مشاغل
آيا اين پورسانت جزء مزد ثابت کارگران به حساب مي آيد؟
آيا مزايايي که در ارتباط با نوع شغل و يا شرايط کار به کارگر پرداخت مي شود جزء حقوق مكتسبه آنهاست و يا با تغيير شغل و يا شرايط کار قابل قطع مي باشد؟
مزد کارگران
اشتباه در محاسبه و پرداخت اختلاف
توافق بين کارگر و کارفرما بر پرداخت مزد با پول خارجي
سنوات خدمت و مطالبات کارگر
کسر از حقوق کارگري
پرداخت ديون
مقررات کسر ماليات و حق بيمه
طلب کارگر از مزد وي
برخورد با متخلفين اجبار افراد به کار معين و بهره کشي از ديگري
آيا کارگران خارجي شاغل در ايران نيز مشمول قانون کار هستند ?
اگر اشخاصي ضمن سهامدار بودن در شرکتي در همان واحد شاغل نيز باشند آيا مي توان آنان را مشمول قانون کار نيز به حساب آورد؟
آيا وکلاي دادگستري چنانچه به عنوان مشاور حقوقي اشتغال به کار داشته باشند در شمول مقررات قانون کار قرار خواهند گرفت يا خير؟
تصدي وظايف و مسئوليت ها
رابطه کارگري و کارفرمائي مشمول قانون کار
در خصوص شمول يا عدم شمول قانون کار به رانندگان و کمك رانندگان اتوبوس
مشموليت رانندگان آژانس هاي مسافربري
عقد پيمانكاري
شمول قانون کار به اشخاصي که بصورت مشاور در کارگاهها شاغل هستند؟
آيا برخورداري يك شخص در دو يا چند کارگاه مختلف از مزاياي قانون کار قانوناً اشكالي ندارد؟
تکليف تبديل شدن مقررات استخدامي به مقررات قانون کار؟
وضعيت خارج شدن از دايره قانون کار
پيش بيني وضع مقررات خاص براي خدمه و مستخدمين منازل در ماده ۱۹۰ قانون کار
در قانون کار چه کارگاهي به عنوان کارگاه خانوادگي مي باشد ؟
مقررات کارگاه خانوادگي
استثناء کارگاهها از قانون کار
مشمولين قانون کار
قانون کار
دريافت اضافه كار مستمر
رسيدگي به تقصير کارکنان دادگستري
اعتبار احکام قانوني بودجه سنواتي
استفاده فرزندان شاهد و جانباز از ماموريت آموزشي (موضوع ماده ۹)
لحاظ نمودن پاداش اضافه کاردرپايان خدمت کارکنان به استناد بند۲ماده ۱۹وماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري
حقوق و مزاياي دوران اخراج پس از گرفتن برائت از هيات عالي نظارت
چگونگي ابطال راي قطعي هيئت حل اختلاف اداره کار
شکايت تعدادي با عنوان يک متن ودادخواستي مشابه
تخليه اپارتمان
مستثنيات دين
راهکاراعلان دعوي براي رسيدن به حقوق قانوني
شرايط تبديل وضعيت از پيماني به رسمي
ديه کارگر ساختمان
قانون مديريت خدمات کشوري و کاهش حقوق کارمندان جديد
ممنوعيت تصدي بيش از يک شغل
<<   ۱۰-   [ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ]   ۱۰+  >>