مقالات حقوقي > فلسفه حقوق > ۱۳۸۷/۰۲/۲۱
۱ بازدید
 

تاریخ فلسفه حقوق - نظر اجمالی به فلسفه حقوق در ایتالیا


با آنكه ایطالیا اثر افتخار آمیزی در تاریخ فلسفه بجا گذارده معهذا دوره های فتور فكری نیز داشته است .
ویكو ، مانند چند نفر دیگر نقطة درخشانی را در یكی از ادوار ظلمانی تشكیل میدهد . معذلك معاصرینش ، آنطوریكه باید ویرا نشناختند .
كشور ایتالیا از چنگال این فتور بوسیله فضائل خویش و همچنین تحت تأثیر افكار سایر ملل كمك كم نجات یافت . با این جهت است كه میبینیم كشور نامبرده در قرن هیجدهم در جنبش تحقیق و تفكر كه مسلك روشن بینی نامیده میشود بنحو افتخار آمیزی شركت جست . جنبش مذكور ابتدا در آلمان و سپس بخصوص بیركت اصحاب دائره المعارف در فرانسه توسعه یافت .
در ایتالیا نیز نویسندگانی چند پا بعرصة وجود گذاردند كه سعی آنان بالا بردن سطح فرهنگ كشور و بهبودی نظام سیاسی آن بود . اكثر آنان بیش از اینكه فیلسوف باشند نویسنده سیاسی اجتماعی اقتصادی مورخ و حتی حقوقدان بودند و همه آنان در پی آزادی از چنگ روشی بودند كه طی قرون متمادی در ایطالیا حكومت میكرد.
گراوینا آثاری تهیه كرد كه تبحر كامل ویرا نشان میدهد . جیانون كه دارای روحی نقاد بود، با عشق فراوان از تفوق دولت نسبت به كلیسا دفاع میكرد .
از میان نویسندگان سیاسی این عصر مافی (۱۷۵۵-۱۶۷۵) از اهالی ورون را نام میبریم كه در تألیف خود بنام شورای سیاسی (كه در ۱۷۳۶ برشتة تحریر در آمده و پس از مرگ مؤلف در ۱۷۹۷ منتشر شد ملاحظاتی مشابه با ملاحظات مونتسكیو بخصوص در مورد رژیم مشروطه سلطنتی انگلستان ابراز داشته است . گرچه از نظر فكری عمیق بوده ولی نمیتوان آنرا پیشقدم مونتسكیو دانست چه روح القوانین با آنكه در ۱۷۴۸ به پایان رسید لااقل بیست سال پیش از این تاریخ شروع شده بود ، بعلاوه اقامت مونتسكیو در انگلستان (۱۷۳۱-۱۷۲۹) سابق بر اقامت مافی (۱۷۳۶) در این كشور میباشد . اگر بخواهیم در این خصوص بكسی عنوان پیشقدم دهیم ، ویكو و گراوینا سزاوراترند .
همچنین دونی (۱۷۸۱-۱۷۱۴ و از اهالی ماترا ) را بایستی از پیروان ویكو دانست . وی در آثار خود (بحث در خصوص علم حقوق جهانی ۱۷۶۰ ریشه و پیشرفتهای عضو جامعه و دولت مدنی رم ۱۷۶۳ علم بعادات یا سیستم حقوق جهانی ۱۷۷۵) قدم بقدم از نظریه های ویكو پیروی كرده بدون اینكه واقعاً به معنای عمیق آنها پی برده باشد .
علیه دونی وجود ویكو فی نتی یسوعی (۱۷۸۲-۱۷۵۰ ،اهل ونیز) قیام نمود . این شخص در كتاب « اصول حقوق طبیعت و ملل »(۱۷۶۴) خود دو نویسندة مزبور را به علت تحسین از حالت بربریت اولیة انسانی بالحاد متهم ساخت .
دونی در ۱۷۶۵ مفصلاً به فینتی جواب داد این شخص نیز در جواب دونی رسالة « دفاع از نوع انسان كه متهم بسابقة حماقت است » را در ۱۷۶۸ و بنام مستعار فیلاندرو میزوتریو منتشر ساخت سپس متناوباً انتقادات قلمی دیگری ازدونی ، در مجلة علم بعادات و رسوم و از فی نتی در چاپ دوم كتابش ( اصول حقوق طبیعت و ملل ) منتشر گردید .
كسیكه دارای اهمیت زیادی است جنووزی (۱۷۶۹-۱۷۱۲ ) از اهالی سالرن میباشد كه در دانشگاه ناپل به تدریس اخلاق و اقتصاد سیاسی اشتغال داشت . وی حتی اولین كسی بود كه در اروپا ، در ۱۷۵۴ ، تدریس سیاسی اقتصادی را آغاز كرد . این شخص ، در خصوص حقوق و تكالیف افراد انسانی ، كتابی تحت عنوان دیچوزینا یا فلسفة عدل و تقوی ۱۷۶۷ نگاشت نوعی التفاط ، بخصوص از عقاید ولف ، است . رسائل وی در تجارت نیز هنوز مورد استفاده و قابل ملاحظه میباشد .
دیگر از كسانیكه تحت تأثیر عقاید ولف قرار گرفتند لاهپرودی (۱۷۹۳-۱۷۳۳) اهل روزانو است كه مؤلف كتابی در فلسفه حقوق ،تحت عنوان حقوق عمومی جهانی یا مسائل حقوق طبیعت و ملل (۱۷۷۸-۱۷۷۶) میباشد . این كتاب بوسیلة ساچی بزبان ایتالیائی ترجمه گردید و تا سال ۱۷۹۱ متن دروس لامپرودی در دانشگاه پیز را تشكیل میداد .
یكی از پیروان لایپرودی بنام كارمیگنانی كه از جزادانان معروف است ، در كتاب « تاریخ ریشه و پیشرفتهای فلسفه حقوق » خود ، بررسی دامنه داری بكتاب مزبور اختصاص داده .

منبع:
1-Moratori
2-Vignola
3-Della Carita Cristiana
4- La filosofia morale
5- Della publica
6- Dei difletti della giurisprudenga
7- G. Gravina
1-Origines juris Civilis
2-P.Giannone
3- Lstoria civile del Regno di Nappoli
4- S.Maffei
5- Consiglio Politico
6- J.Stellini
7- E.Duni
8- G.Finetti
9-Filandro Misoterio
1- A.Genovsi
بانک مقالات حقوقی