نظريات مشورتي > نظريات مشورتي سازمان قضايي نيروهاي مسلح > ۱۳۹۱/۱۲/۲۷
۱ بازدید
 

لغودستور به استثناء مواردی كه صرفاً تخلف انضباطی محسوب می شود جرم است


.سوال:
ماده (۳۸) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح لغودستور را جرم دانسته لیكن استثنائاتی را برای آن در نظر گرفته كه این استثنائات در دستورالعمل موضوع ماده (۱۳۰) ق.م.ج.ن.م آمده است كه این موارد جرم نیست و صرفاً تخلف انضباطی است. حال برخی بر این عقیده¬اند كه ماده (۳۸) اصل را بر این قرار داده كه لغو دستور جرم است و استثنائات آن در دستور العمل فوق احصاء شده است و غیر از این استثنائات هر لغو دستور دیگری جرم است. (از قبیل امتناع از حضور در محل نگهبانی، غیبت در ایام نگهبانی، ...) لكن برخی دیگر بر این عقیده¬اند مطابق قاعده قبح عقاب بلابیان، صرفاً فعل یا ترك فعل جرم است كه در قانون آن عمل صراحتاً جرم شناخته شده باشد. بنابراین به جز لغو دستور مندرج در تبصره ماده (۳۸) (ازدواج با اتباع بیگانه) و استثنائات مذكور در ماده (۸) دستورالعمل فوق، بقیه لغو دستورها جرم نیست و مشمول مقررات انضباطی می¬باشد؟
نظریه شماره ۷/۳۴/۸۹/۴۵۱۴۷- ۱۳۸۹/۹/۱۶
با عنایت به تصریح ماده (۳۸) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح لغو دستور به استثناء مواردی كه صرفاً تخلف انضباطی محسوب می¬شود جرم و مرتكب برابر مقررات قانونی مزبور قابل تعقیب كیفری است و مواردی كه لغو دستور تخلف انضباطی محسوب می¬شود در دستورالعمل اجرایی موضوع ماده (۱۳۰) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح احصاء شده است. به عبارت دیگر اصل بر جرم بودن لغو دستور و مواردی كه لغو دستور تخلف انضباطی محسوب می¬شود در دستورالعمل مزبور احصاء شده است.


منبع:
imj.ir