نظريات مشورتي > نظريات مشورتي سازمان قضايي نيروهاي مسلح > ۱۳۹۱/۱۲/۲۴
۱ بازدید
 

فرار از خدمت سربازان در طول دوران آموزش بدو خدمت جرم محسوب می گردد


سوال:
با توجه به مواد (۱۹۳)، (۱۹۶)، (۱۹۷) و (۲۲۰) آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی و مواد (۵۹) و (۶۰) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، آیا فرار از خدمت سربازان وظیفه در طول دوران آموزش بدو خدمت، جرم محسوب می¬شود یا خیر؟
نظریه شماره ۷/۳۴/۸۹/۴۵۱۴۷- ۱۳۸۹/۹/۱۶
با عنایت به بند «و» ماده (۱) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح كاركنان وظیفه نیروهای مسلح از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن نظامی محسوب می¬شوند و فرار از خدمت آنها نیز در مدت زمان مزبور با عنایت به مواد (۵۹) و (۶۲) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح جرم محسوب و مرتكب برابر مقررات مواد قانونی مزبور قابل تعقیب كیفری است.


منبع:
imj.ir