نظريات مشورتي > نظريات مشورتي سازمان قضايي نيروهاي مسلح > ۱۳۹۱/۱۲/۱۰
۱ بازدید
 

برابر مقررات طرح دعوی جدید نسبت به اتهامات رسیدگی شده ممكن نیست


سؤال


در پرونده كلاسه ... غیرنظامی آقای ایوب یدالهی در شكایتی كه در تاریخ ۱۹/۸/۸۶ به دادسرای نظامی كرمانشاه، تسلیم نموده، بیان داشته: در تاریخ ۵/۸/۸۶ نزاعی بین برادرش و چندنفر در شهر هرسین به وقوع پیوسته كه در آن جا مأمورین نیروی انتظامی به اسامی استوار محمدباقر خواجوی و سرباز هوشمند زرسكه وی را مورد كتك كاری قرار داده اند. از طرفی پرونده دیگری در خصوص شكایت آقای ایوب یدالهی علیه استوار باشد در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان هرسین تشكیل كه نهایتاً آن دادسرا در خصوص اتهام درجه دار یادشده قرار منع تعقیب صادر می كند. بازپرس محترم وقت شعبه اول دادسرا نیز پس از رسیدگی در خصوص اتهام متهمان موصوف قرار مجرمیت صادر و پرونده را با صدور كیفرخواست به دادگاه ارسال می كند كه به موجب حكم دادگاه مامورین موصوف به حبس و پرداخت دیه محكوم می گردند. دادگاه نظامی یك در مقام تجدیدنظر با این استدلال كه مأمورین در مقام ضابط نبوده اند، رأی دادگاه بدوی را تأیید می نماید. حال با توجه به اینكه به اتهام استوار خواجوی در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان هرسین (قبل از صدور قرار مجرمیت از سوی دادسرای نظامی كرمانشاه) رسیدگی شده و قرار منع تعقیب صادر شده است، به نظر می رسد رسیدگی مجدد به همان اتهام در محاكم نظامی كرمانشاه وجاهت قانونی نداشته است. پس از ارسال پرونده به اجرای احكام، دادیار اجرای احكام پرونده را به دیوان عالی كشور ارسال و تقاضای نقض قرار منع تعقیب صادرشده از سوی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان هرسین را می نماید، معاون اول دادستان كل كشور با این دلیل كه اختلاف صلاحیت ایجاد نشده است، پرونده را به دادسرای نظامی كرمانشاه اعاده می كند. حال با توجه به مراتب یادشده، خواهشمنداست این مرجع را در خصوص اجرای حكم صادرشده، ارشاد فرمائید؟« نظریه شماره : ۴۱۰۰۴/۳۴/۷- ۹/۱۰/۱۳۸۸»درفرض سؤال با توجه به اینكه دادسرای عمومی و انقلاب در مورد اتهامات متهم، قرار قطعی منع تعقیب صادر نموده است، برابر مقررات طرح دعوای جدید نسبت به اتهامات رسیدگی شده، ممكن نیست و دادسرای نظامی فارغ از رسیدگی بوده و حق ورود مجدد به موضوع را ندارد. زیرا طبق موازین قضایی و اصول و قواعد كلی حقوقی و مقررات بند «هـ» ماده (۶) قانون آِیین دادرسی كیفری ۷۸، اعتبار امر مختومه كیفری از جهات سقوط دعوای عمومی و موقوف شدن تعقیب امر جزایی محسوب می شود، بنابراین دادسرای نظامی صرف نظر از ماهیت قرار دادسرای عمومی، می بایست در خصوص موضوع، قرار موقوفی تعقیب صادر می نمود و رسیدگی مجدد به موضوع توسط دادسرا و دادگاه نظامی با وجود اعتبار امر مختومه، فاقد وجه قانونی است و رأی صادرشده با عنایت به ملاك ماده (۳۷۶) قانون آیین دادرسی مدنی، فاقد اعتبار قانونی می باشد. فلذا باید از طریق قانونی مانند اعمال قانون اصلاح ماده (۱۸) اصلاحی قانون تشكیل دادگاه های عمومی و انقلاب، نقض شود.

منبع:
imj.ir