مقالات حقوقي > حقوق جزا و جرم شناسي > ۱۳۹۱/۰۹/۰۲
۱ بازدید
 

نقش عوامل فرهنگی و اقتصادی بر جرم زدایی


جرم عملی است که از سوی انسان ها در جامعه وقوع می یابد و چون نمی توان از تأثیر متقابل انسان و جامعه در یکدیگر اغماض کرد، ناچار باید برای اتخاذ سیاست کیفری صحیح به عوامل اقتصادی و اجتماعی توجه داشت؛ زیرا بسیاری از عوامل اجتماعی و اقتصادی از قبیل پایین بودن سطح معلومات و درآمدها، بی عدالتی در توزیع ثروت، تعلیم و تربیت اشتباه، معاشرت با بزهکاران و قاچاقچیان جنایتکار سبب می شود که افراد ساده لوح به تباهی کشیده و به راهی هدایت شوند که پایان آن زندان و محرومیت های اجتماعی است.
از سوی دیگر وضع عادلانه توزیع و تقسیم ثروت، تعلیم و تربیت صحیح، روابط اجتماعی سالم و منظم و مهم تر از همه تعلیمات اخلاقی و مذهبی از مواردی هستند که مانع وقوع بسیاری از جرایم می شوند. از این رو باید برای درک علت واقعی وقوع جرایم به میزان تأثیر این بنیادها واقف شد تا علاوه بر کشف علت ارتکاب جرایم، به منظور بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی همت گمارد. شرایط خاص هر جامعه، فرهنگ، آداب و رسوم و وضعیت اجتماعی و اقتصادی در ایجاد، ازدیاد یا کاهش جرایم تأثیر فراوانی خواهد داشت. بی تردید جرایمی که در کشورهای پیشرفته صنعتی اتفاق می افتد، با جرایم کشورهای در حال توسعه تفاوت فاحش دارد. به عنوان مثال، سرقت هایی که توسط باندهای مجهز و مسلح و گانگسترها در کشورهای پیشرفته صنعتی اتفاق می افتد، با سرقت هایی که در کشورهای فقیر و عقب افتاده روی می دهد، قیاس مع الفارق است. از قدیم این اعتقاد وجود داشته که وضـع بـد اقتصادی و فقر در ایجاد بزهکاری مؤثر است. از نظر منطقی کاملاً روشن است که بین وضع اقتصادی یک جامعه و میزان جرایم رابطه نزدیکی برقرار است و به همین علت است که ترقی وضع اقتصادی با کم شدن جرایم و بحران های اقتصادی با افزایش جرایم و جنایاتی توأم بوده است.
محیط اجتماعی نیز در پیدایش و گسترش بزهکاری نقش عمده ای ایفا می کند. در تأیید این امر آنریکوفری، دانشمند بزرگ می گوید: اگرچه عوامل زیستی و انسانی در تحریک بزهکاران به ارتکاب جرم نقش عمده ای را ایفا می کنند؛ ولی نباید شرایط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی از جمله بی سوادی، نحوه تعلیم و تربیت، ارتباطات فامیلی، رفتار والدین با اطفال و محیط خانوادگی و تحصیلی را از نظر دور داشت.
صرف نظر از حوادث و اتفاقات ناگهانی که موجب اختلال این نظم و ترتیب می شود، اصولاً تا زمانی که شرایط عادی اجتماعی و مختصات آن تغییر نیافته، میزان جرایم رقم ثابتی است. ازدیاد و کم و کسر جرایم، به تغییر شرایط و کیفیات اجتماعی مربوط می شود و با بهبود وضع اجتماعی، میزان جرایم نیز به خودی خود تقلیل خواهد یافت.
با این که نظر قانون گذاران بر آن است که مجازات بهترین درمان به منظور جلوگیری از وقوع جرایم است؛ اما باید اذعان داشت که مجازات به هیچ وجه واجد خاصیت مورد نظر نمی باشد؛ زیرا وقوع جرم نتیجه یک سلسله عوامل پیچیده و متعدد است که ارتباطی به مجازات های مقرر شده ندارد. مجازات هایی که توسط مقنن وضع و از سوی قاضی مورد حکم قرار می گیرد و از سوی مأمور زندان به اجرا گذاشته می شود، در ارتکاب و ازدیاد و نقصان جرایم کـوچـک تـریـن تـأثـیـری نـدارد. بـه نـظـر امـیـل دورکـهایم، جامعه شناس فرانسوی نتایجی که درخصوص طبیعی بودن پدیده جرم به دست می آید، به شرح زیر است: از آنجایی که بزهکاری پدیده طبیعی هر اجتماع است، از این رو نباید علل آن را در امور استثنایی جست و جو کرد؛ بلکه به عکس این علت ها در جریانات کلی بنیادها و فرهنگ های هر جامعه وجود دارند. همچنین به دلیل این که بزهکاری نتیجه کلی جـامـعه است، بنابراین وجود بزهکاری و ارتباط آن با بنیادهای جامعه و تشکیلات کلی و اجتماعی امری دایمی است. در نتیجه نمی توان بزهکاری را به طور مجرد و منفصل از سایر عوامل اجتماعی بررسی کرد؛ بلکه باید آن را در مجموعه ای از تمامی عوامل فرهنگی و اجتماعی، چه از نظر زمانی و چه از نظر مکانی، مطالبه کرد. برای کاهش میزان جرایم، جامعه مکلف است به بهبود وضع بنیادهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بپردازد. زمانی که اوضاع بد اقتصادی، توزیع ناصحیح و غیرعادلانه ثروت، تعلیم و تربیت اشتباه و سرانجام تعارض در فرهنگ ها سبب نقصان یا افزایش جرایم می شود، برای کاستن از میزان بزهکاری باید بنیادهای موضوعی را تقویت کرد و وضع نابسامان نوسان های حاکم را بهبود بخشید و به عبارتی به جای بالا بردن میزان مجازات ها به بهبود وضع اجتماعی پرداخت. به سازی محیط آلوده بهترین درمان بزهکاری و اعتلای سطح فرهنگی و اخلاقی مردم عامل پیشگیری کننده از وقوع جرم است و پرداختن به این موضوع هزار بار بیش از تدوین یک دوره قانون جزا ارزش خواهد داشت. به نظر می رسد این اقدامات منطقی ترین و صحیح ترین روش هایی است که می تواند در زمینه بهبود سیاست کیفری مؤثر و نتیجه بخش عمل کند.
 

منبع:
روزنامه حمايت 2/9/1391