نظريات مشورتي > نظريات مشورتي > ۱۳۹۱/۰۳/۰۶
۱ بازدید
 

نشست قضایی دادگستری شفت، مرداد ۸۸


پرسش:
با لحاظ مواد ۳۱۹، ۳۲۳ و ۳۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد مطالبه خسارت ناشی از صدور دستور موقت، اگر دستور موقت لغو گردد یا به موجب حکم نهایی، دعوای خواهان مردود اعلام شود، آیا خوانده برای مطالبه خسارت
در صورتی که مستند رأی دادگاه، گواهی گواهان باشد و یکی از جهات تجدیدنظرخواهی ایراد شهادت شهود باشد، آیا دادگاه تجدیدنظر می تواند به لحاظ تلقین دانش گواهان بدون ذکر سبب و دلیل، رأی صادره را نقض کند؟


پاسخ:
الف) نظر اکثریت
نظر به اینکه به دلالت ماده ۲۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی، تشخیص ارزش و تأثیر گواهی با دادگاه است و این مقررات با استناد به ماده ۳۵۶ این قانون، در دادگاههای تجدیدنظر نیز لازم الرعایه است و به استناد بندهای (الف و ب) ماده ۳۴۸ همین قانون، دو مورد از جهات تجدیدنظرخواهی ادعای عدم اختیار مستندات دادگاه و فقدان شرایط قانونی شهادت شهود می باشد و دادگاه تجدیدنظر نیز اجازه بررسی شهادت شهود را دارد و در صورتی که شهادت شهود را فاقد ارزش تشخیص دهد، می تواند آن را از عداد دلایل خارج دانسته و اگر دلیل دیگری نباشد، رأی صادره را نقض کند.
ب) نظر اقلیت
تلقینی بودن یا داشتن شهادت شهود از جمله شرایط شهود است نه از مواردی که محکومٌ علیه حق ایراد داشته باشد و تشخیص ارزش گواهی با دادگاه بدوی است و دادگاه تجدیدنظرنمی¬تواند شهادت شهود را از دلایل خارج و در نتیجه رأی را نقض کند.


نظر کمیسیون
علی الاصول با لحاظ اصل ۱۶۶ قانون اساسی رأی صادره از محاکم اعم از بدوی و تجدیدنظر، باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است. دادگاههای تجدیدنظر با ورود در ماهیت دعوا باید به ادعای عدم اعتبار شهادت شهود رسیدگی کنند و در صورت احراز صحت ادعای تجدیدنظرخواه، با ذکر اسباب موجهه حکم، رأی تجدیدنظر خواسته را نقض کنند. بنابراین، رأی اکثریت صائب تشخیص داده می شود.

منبع:
چهارشنبه 3 خرداد 1391 www.maavanews.ir