مقالات حقوقي > فلسفه حقوق > ۱۳۸۸/۰۷/۰۸
۱ بازدید
 

اصول كلی حقوق و حقوق موضوعه


دریافت مقاله مورد نظر
منبع:
مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي شماره 35
نويسنده : ژان بلانژ(استاد دانشكده حقوق دانشگاه ليل فرانسه)
مترجم: دكتر عليرضا محمد زاده وادقاني