مقالات حقوقي > حقوق تجارت > ۱۳۸۸/۰۶/۱۴
۱ بازدید
 

جایگاه حقوق تجارت در حقوق ایران


دریافت مقاله مورد نظر
منبع:
مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي شماره 33
نويسنده : كورش كاوياني