آشنائي با مجلس شوراي اسلامي > راهنماي مجالس قانونگذاري جهان > ۱۳۸۷/۱۱/۰۵
۱ بازدید
 

كرواسی


موقعیت جغرافیایى( قاره): اروپا
مساحت:۵۶۵۳۸ (كیلومتر مربع)
جمعیت:۴۸۵۴۲۰۰
پایتخت: زاگرب
زبان رسمى: كرواتی
واحد پول: كونا
عنوان ملى پارلمان:  Hrvatski brzavni sabor
ساختار: دو پارلمانى
مجلس:  Zastupnicki Dom 
ریاست: آقاى كاتسیا ایوانسیویك
مدیر كل: آقاى آنتوان راجسواك
تعداد قانونى نمایندگان: ۶ نفر: ۶۲نفر انتخاب مستقیم، ۵ نفر انتصابى توسط رئیس ایالت
تعداد نمایندگان موجود: ۶۷ نفر
زنان نماینده: ۴ نفر(۹۷/۵%)
طول دوره نمایندگى: ۴ سال
تاریخ آخرین انتخابات و تاریخ تمدید انتخابات(از/ تا): از تاریخ: ۱۳آوریل ۱۹۹۷تا تاریخ:,۱۳ آوریل۱۹۹۷