آشنائي با مجلس شوراي اسلامي > راهنماي مجالس قانونگذاري جهان > ۱۳۸۷/۱۰/۰۳
۱ بازدید
 

کوبا


موقعیت جغرافیایى(قاره):كشورهاى كارائیب
مساحت: ۱۱۰۸۶ 
جمعیت: ۱۱۲۷۰۹۰۰
پایتخت: هاوانا
زبان رسمى: اسپانیایى
واحد پول: پزو كوبا
عنوان ملى پارلمان: Asamblea nacional del poder Popular
ساختار: تك پارلمانى
مجلس: Asamblea nacional del poder Popular 
ریاست: آقاى ریچارد آلاركن دوكسادا
مدیر كل: آقاى ارنستو سوارزمندز
تعداد قانونى نمایندگان: ۶۰۱ نفر( انتخاب مستقیم)
تعداد نمایندگان موجود: ۱ ۶۰ نفر
زنان نما ینده:۱۶۶  نفر(۶۲/۲۷%) 
طو ل دوره نما یندگى: ۵ سال
تاریخ آخرین انتخابات و تاریخ تمدید انتخابات( از/ تا ): از تاریخ: ۱۱ژانویه۱۹۹۸، تا تاریخ: ۱ ۱ ژانویه۱۹۹۸