واژه نامه هاي تخصصي > ترمينولوژي قوانين و مقررات > ۱۳۸۷/۱۰/۰۲
۱ بازدید
 

ژ


ژاندارم: ترتیب درجات در ژاندارمری مانند درجات نیروی زمینی خواهد بود به استثناء سـرباز و سرباز یكم كه در ژاندارمری ژاندارم و ژاندارم یكم نامیده می شوند. (تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون استخدام نیروهای مسلح مصوب ۳۰/۴/۱۳۳۶)