واژه نامه هاي تخصصي > ترمينولوژي قوانين و مقررات > ۱۳۸۷/۰۹/۲۳
۱ بازدید
 

ف


فاضلاب: عبارت است از هر نوع ماده مایع زاید حاصله از فعالیت های صنعتی یا كشاورزی و دامداری یا شهری و خانگی كه به آب یا خاك تخلیه گردد. (بند ۵ ماده ۱ آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب مصوب ۲۴/۹/۱۳۶۳)فته طلب: فته طلب سندی است كه به موجب آن امضا كننده تعهد می كند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله كرد آن شخص كارسازی نماید. (ماده ۳۰۷ قانون تجارت مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۱۱)فدراسیون ورزشی آماتوری: فدراسیون ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران كه در این اساسنامه فدراسیون نامیده می شود مؤسسه عمومی غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی است كه براساس مشی و اصول ورزشی آماتوری تعیین شده به موجب منشور المپیك با مراعات شئون اسلامی و مقتضیات ملی و به عنوان بالاترین مرجع ذی صلاح در هر رشته ورزشی تشكیل می شود و در چارچوب این اساسنامه با هماهنگی سازمان تربیت بدنی و رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط فعالیت می نماید. (ماده ۱ اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران مصوب ۹/۳/۱۳۷۸ هیأت وزیران)فرار با توطئه: فراری كه با تبانی بین بیش از دو نفر نظامی به عمل آید فرار با توطئه محسوب می شود. (ماده ۳۶۵ قانون دادرسی و كیفر ارتش مصوب ۴/۱۰/۱۳۱۸)  


فرار با توطئه: فراری كه با مواضعه بین بیش از ۲ نفر نظامی به عمل آید فرار با توطئه محسوب می شود. (ماده ۲۴۲ قانون محاكمات نظامی مصوب ۳۰/۴/۱۳۰۷)فراری: پرسنل ثابت نیروهای مسلح هرگاه در زمان صلح، بیش از پانزده روز غیبت متوالی داشته و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و .... (از ماده ۳۸ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۸/۵/۱۳۷۱)فراری: فراری وضع پرسنلی است كه مدت غیبت آنان در زمان صلح از ۱۵ روز و در زمان جنگ از ۵ روز تجاوز نماید. (از ماده ۱۰۵ قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب ۲۱/۷/۱۳۷۰)فراری: فراری وضع پرسنلی است كه مدت غیبت آنان در زمان صلح از ۱۵ روز و در زمان جنگ از ۵ روز تجاوز نماید. (از ماده ۹۶ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۷/۱۳۶۶)


فراری در خارجه: هر نظامی كه بدون اجازه از خاك ایران خارج شود یا در خارج ایران قسمت مربوطه خود را ترك كند در زمان صلح سه روز و در زمان جنگ یك روز پس از تاریخی كه غیبت او معلوم شد فراری به خارجه محسوب می شود (مابین مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون محاكمات نظامی مصوب ۳۰/۴/۱۳۰۷)فراری در داخله: اشخاص ذیل فراری در داخله مملكت محسوب می شوند. ۱- هر وكیل و سرجوقه و تابینی كه بدون اجازه غیبت نموده و قبل از انقضا مدت ۶ روز از تاریخی كه غیبت او معلوم شده باشد به مركز قسمت خود معاودت ننماید. هرگاه تابین بیش از سه ماه خدمت نداشته باشد در صورتی فراری محسوب است كه پس از یك ماه از روزی كه غیبت او معلوم شده است به مركز قسمت خود مراجعت ننموده باشد. ۲- هر وكیل و سرجوقه و تابینی كه مجردا از قسمتی به قسمت دیگر مسافرت نماید یا مدت مرخصی یا رخصت او تمام شده و پس از یك ماه از روزی كه برای رسیدن او به قسمت دیگر یا مراجعتش معین شده است به قسمت مربوطه نرسیده یا به قسمت خود برنگشته  باشد. (ماده ۲۳۴ قانون محاكمات نظامی مصوب ۳۰/۴/۱۳۰۷)   


فراورده: فراورده به كلیه اشیا و اجناس تولیدی یا ساخته شده منقول اطلاق می شود اگر چه به صورت دستگاه یا تأسیسات در زمین نصب شود یا در بنا به كار رود. (بند ب ماده ۲ قانون مواد الحاقی به قانون تأسیس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب ۲۴/۹/۱۳۴۹)فراورده های بیولوژیك: فراورده های بیولوژیك به موادی اطلاق می شود كه دارای منشا انسانی یا حیوانی بوده كه برای تشخیص و پیشگیری یا درمان بیماری ها به كار می رود، تعیین نوع فراورده های مذكور به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی می باشد. (تبصره ۴ ماده ۶ از قانون اصلاح بعضی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشكی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۴۴ مصوب ۲۳/۱/۱۳۶۷)فراورده های خام دامی: كلیه موادی كه در زمان حیات دام ـ مانند پشم، كك، مو، شیر، تخم طیور، تخم نطفه دار، اسپرم، تخم ماهی، نوغان و غیره یا بعد از كشتار مانند گوشت و آلایش به دست می آید. (بند ب ماده ۲ از آیین نامه چگونگی كنترل بهداشتی تردد، نقل و انتقال، واردات و صادرات دام زنده و فراورده های خام دامی موضوع بند د ماده (۳) و بند ب ماده (۵) قانون سازمان دامپزشكی كشور مصوب ۲۵/۸/۱۳۷۳ هیأت وزیران)فراوری: شامل كلیه عملیاتی است كه بر روی مواد خام معدنی یا كانه آرایی شده آن ها  انجام و در نتیجه موجب تولید مواد اولیه صنعتی می شود. (بند ز ماده ۱ قانون معادن مصوب ۲۳/۳/۱۳۷۷)


 


فرانشیز: قسمتی از هزینه درمان است كه بیمه شده باید در زمان دریافت خدمات درمانی پرداخت نماید. (بند ۷ ماده ۱ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی كشور مصوب ۳/۸/۱۳۷۳)


 


فرد صنفی: شخص حقیقی یا حقوقی كه در یكی از فعالیت های صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید و فروش، توزیع و انجام خدمات بدنی یا فكری سرمایه گذاری نموده و به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و مشاغل آزاد خواه شخصاً یا با مباشرت دیگران محل كسبی دایر یا وسیله كسبی فراهم كند و تمام یا قسمتی از كالا یا محصول یا خدمات را مستقیماً به مصرف كننده عرضه كند فرد صنفی شناخته می شود. (ماده ۲ لایحه قانونی راجع به اجازه اجرای اصلاحاتی كه توسط هیأت عالی نظارت در قانون نظام صنفی و اصلاحیه های آن به عمل آمده است مصوب ۱۳/۴/۱۳۵۹ شورای انقلاب)


 


فرد صنفی: شخصی حقیقی یا حقوقی كه در یكی از فعالیت های صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید و فروش، توزیع و انجام خدمات بدنی یا فكری سرمایه گذاری نموده و به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و مشاغل آزاد خواه بالمباشره یا با مباشرت دیگران محل كسبی دایر یا وسیله كسبی فراهم كند و تمام یا قسمتی از كالا یا محصول یا خدمات را مستقیماً به مصرف كننده عرضه كند فرد صنفی شناخته می شود. (ماده ۲ قانون نظام صنفی مصوب ۱۶/۳/۱۳۵۰)


 


فرستنده بار: فرستنده بار شخصی است كه با متصدی باربری قرارداد باربری تنظیم می نماید و بار را برای حمل به كشتی تحویل می دهد. (بند ۵ ماده ۵۲ قانون دریایی مصوب ۲۹/۶/۱۳۴۳)


 


فرض (سهم معین): سهام معینه كه فرض نامیده می شود عبارت است از نصف، ربع، ثمن، دو ثلث، ثلث و سدس تركه. (ماده ۸۹۵ قانون مدنی)


 


فرض ثلث تركه: فرض دو وارث ثلث تركه است: ۱ـ مادر متوفی در صورتی كه میت اولاد واخوه نداشته باشد. ۲ـ كلاله امی در صورتی كه بیش از یكی باشد. (ماده ۹۰۳ قانون مدنی)


 


فرض (ثمن تركه): ثمن فرضیه زوجه یا زوجه ها است در صورت فوت شوهر با داشتن اولاد. (ماده ۹۰۱ قانون مدنی)


 


فرض (دو ثلث تركه): فرض دو وارث دو ثلث تركه است: ۱ـ دو دختر و بیش تر در صورت نبودن اولاد ذكور ۲ـ دو خواهر و بیش تر ابوینی یا ابی تنها با نبودن برادر. (ماده ۹۰۲ قانون مدنی)


 


فرض (ربع تركه): فرض دو وارث ربع تركه است: ۱ـ شوهر در صورت فوت زن با داشتن اولاد. ۲ـ زوجه یا زوجه ها در صورت فوت شوهر بدون اولاد. (ماده ۹۰۰ قانون مدنی)


 


فرض (سدس تركه): فرض سه وارث سدس تركه است پدر و مادر و كلاله امی اگر تنها باشد. (ماده ۹۰۴ قانون مدنی)


 


فرض (نصف تركه): فرض سه وارث نصف تركه است: ۱ـ شوهر در صورت نبودن اولاد برای متوفات اگر چه شوهر دیگر باشد. ۲ـ دختر اگر فرزند منحصر باشد. ۳ـ خواهر ابوینی یا ابی تنها در صورتی كه منحصر به فرد باشد. (ماده ۸۹۹ قانون مدنی)


 


فرودگاه: به محلی اطلاق می شود كه در قلمرو حاكمیت دولت ایران احداث شده و آماده فرود، توقف و پرواز هواپیما باشد. (بند الف ماده ۱ از لایحه قانونی تعیین بهای خدمات فرودگاهی و پروازی مصوب ۲۱/۵/۱۳۵۸ شورای انقلاب)


 


فروش اجباری: عبارت است از فروش اجباری كالا به همراه كالای دیگر در سطح عمده فروش یا خرده فروشی. (از ماده ۱۵ قانون تعزیرات حكومتی مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام)


 


فروش ارزی ریالی: عبارت است از فروش كالا یا خدمات در مقابل دریافت ارز یا واریزنامه ارز صادراتی بابت تمام یا قسمتی از بهای كالا یا خدمات در داخل كشور برخلاف مقررات قانون و مصوبات دولت. (از ماده ۱۴ قانون تعزیرات حكومتی مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام)  


فرهنگستان علوم: فرهنگستان مؤسسه ای است با شخصیت حقوقی مستقل كه به نهاد ریاست جمهوری وابسته است و اعتباراتی كه برای فرهنگستان در بودجه سالانه كشور منظور می شود در ردیف اعتبارات نهاد ریاست جمهوری منظور خواهد شد. (ماده ۱۵ اصلاح اساسنامه فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۴/۸/۱۳۷۳ شورا ی عالی انقلاب فرهنگی)


 


فرهنگستان علوم پزشكی: فرهنگستان مؤسسه ای است با شخصیت حقوقی مستقل كه به نهاد ریاست جمهوری وابسته است و اعتباراتی كه برای فرهنگستان در بودجه سالانه كشور منظور می شود در ردیف اعتبارات نهاد ریاست جمهوری منظور خواهد شد. (ماده ۱۵ اصلاح اساسنامه فرهنگستان علوم پزشكی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۴/۸/۱۳۷۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی)


 


فرهنگستان علوم پزشكی: فرهنگستان مؤسسه ای است با شخصیت حقوقی مستقل كه به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی وابسته است، اعتباراتی كه برای فرهنگستان در بودجه سالانه كشور منظور می شود در ردیف خاص و به صورت كمك خواهد بود. (ماده ۱۵ اساسنامه فرهنگستان علوم پزشكی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۰/۵/۱۳۶۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی)


 


فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران: فرهنگستان مؤسسه ای است مستقل كه امور اداری و اجرایی آن از طریق دبیرخانه ای انجام می گیرد كه در وزارت فرهنگ و آموزش عالی دایر می گردد. (بند ۱ ماده ۳ ضوابط تأسیس فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۶۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی)فرهنگ عمومی هنر: مقصود از فرهنگ عمومی هنر فعالیت های هنری در گستره عام آن می باشد كه صدا و سیما و مراكز تولید هنری عمومی و خصوصی ... را در بر می گیرد. هنر با توجه به گستردگی و اهمیت حیاتی آن فرصت و فراغتی دیگر را می طلبد كه در صورت لزوم بدان پرداخته خواهد شد. (بند ب موافقت اصولی با طرح پیشنهادی برای تقویت رشته های هنر مصوب ۱۹/۲/۱۳۷۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی)


 


فسخ: فسخ به هر لفظ یا فعلی كه دلالت بر آن نماید حاصل می شود. (ماده ۴۴۹ قانون مدنی)


 


فسخ فعلی: تصرفاتی كه نوعاً كاشف از به هم زدن معامله باشد فسخ فعلی است. (ماده ۴۵۱ قانون مدنی)


 


فعالیت: منظور یك سلسله عملیات و خدمات مشخص است كه برای تحقق بخشیدن به هدف های سالانه برنامه طی یك سال اجرا می شود و منابع مورد نیاز آن از محل اعتبارات مربوط به هزینه تأمین می گردد. (ماده ۷۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰)


 


فعالیت جاری: منظور یك سلسله عملیات و خدمات مشخصی است كه برای تحقق بخشیدن به هدف های برنامه سالانه طی یك سال اجرا می شود و هزینه آن از محل اعتبارات جاری تأمین می گردد. (بند ۹ ماده ۱ قانون برنامه و بودجه كشور مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۵۱)فعالیت های معدنی: این فعالیت ها شامل كلیه عملیات پی جویی برای یافتن كانسارها و اكتشاف و استخراج معادن و كانه آرایی كانسنگ و فراوری مواد معدنی و متالوژی استخراجی می شود. (ماده ۱ قانون نظام مهندسی معادن مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۷۹)


فلات قاره: عبارت است از بستر، زیربستر، كف و زیركف مناطق دریایی ماورای دریای سرزمین ایران و در امتداد و دنباله طبیعت قلمرو سرزمینی كشور تا لبه بیرونی حاشیه فلات قاره حداكثر تا مساحت دویست (۲۰۰) مایل دریایی از خط مبدأیی كه برای تعیین عرض دریای سرزمین در قوانین ایران پیش بینی شده است. (بند الف ماده ۱ آیین نامه احداث و استفاده از تأسیسات در فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب ۲۸/۹/۱۳۷۵ هیأت وزیران)فلزات قیمتی: مروارید اصل، سنگ های گرانبها، فلزات گرانبها و اشیای ساخته شده از آن ها. (تبصره ۲ بخش شصت و یكم قانون اصلاح تعرفه گمركی مصوب ۱۰/۴/۱۳۳۷)فلزات قیمتی: مروارید اصل ـ سنگ های گرانبها ـ فلزات گرانبها و اشیا ساخته شده از آن ها به ۶۸۲ تا ۶۹۲ (تبصره ۲ فصل ۱۴ بخش ۶۱ قانون تعرفه گمركی مصوب ۶/۴/۱۳۳۴)فوت ناشی از قیود خدمت: كسانی كه در حین انجام وظیفه یا به سبب خدمت در اثر حوادث كشته شده یا فوت نمایند فوت آنان فوت ناشی از قیود خدمت خواهد بود. (ماده ۸ آیین نامه بیمه افسران و كارمندان نیروهای مسلح و ژاندارمری مصوب ۱/۱۱/۱۳۳۷)فوق العاده و مزایا (بانك): عبارت است از وجوه نقدی یا غیرنقدی كه علاوه بر حقوق به كاركنان تعلق می گیرد. (بند ط ماده ۱۰ آیین نامه استخدامی نظام بانكی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۶/۱۱/۱۳۷۹ هیأت وزیران)فهرست نرخ ها: فهرست نرخ ها سند رسمی است كه به منظور مشخص كردن اوراق معامله شده و تعداد آن ها و قیمت هایی كه داد و ستد این اوراق به آن قیمت ها انجام یافته است تنظیم و اعلان می شود. (بند ۴ ماده ۱ قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب ۲۷/۲/۱۳۴۵)فهرست نویسی قبل از انتشار: تهیه اطلاعات كتاب شناختی قبل از چاپ و انتشار اثر، كه معمولاً در پشت صفحه عنوان چاپ می شود. (ردیف ب بند ۱ موظف بودن كلیه ناشران به انتشار كتب همراه با حذف فهرست نویسی پیش از انتشار و شماره استاندارد بین المللی كتاب (شابك) مصوب ۵/۱۲/۱۳۷۵ هیأت وزیران)