آشنائي با مجلس شوراي اسلامي > راهنماي مجالس قانونگذاري جهان > ۱۳۸۷/۰۸/۰۷
۱ بازدید
 

لهستان


موقعیت جغرافیایى( قاره) : اروپا
مساحت:۳۱۲۶۸۵ (كیلومترمربع)
جمعیت: ۳۸۹۰۵۲۰۰
پایتخت: ورشو
زبان رسمى: لهستانی
واحد پول: زلوتى
عنوان ملى پارلمان : Zgromadzenie  Narodowe
ساختار: دو پارلمانى
مجلس :Sejm 
ریاست: آقاى ماسیج پلازینسكى
مدیر كل: آقاى ماسیج گرانیسكى
تعداد قانونى نمایندگان: ۴۶۰ نفر( انتخاب مستقیم)
تعداد نمایندگان موجود: ۶۰ ۴ نفر
زنان نماینده: ۶۰ نفر(۰۴/۱۳%)
طول دوره نمایندگى: ۴ سال
تاریخ آخرین انتخابات و تاریخ تمدید انتخابات( از/ تا ): از تاریخ: ۲۱ سپتامبر۱۹۹۷ تا تاریخ۲۱ سپتامبر۱۹۹۷