آشنائي با مجلس شوراي اسلامي > راهنماي مجالس قانونگذاري جهان > ۱۳۸۷/۰۸/۰۶
۱ بازدید
 

مالدیو


 
موقعیت جغرافیایى(قاره) : جنوب آسیا
مساحت:۲۹۸ (كیلومتر مربع)
جمعیت:۲۷۰۲۰۰ 
پایتخت: ماله
زبان رسمى: انگلیسی، دیوهى
واحد پول: روفیا
عنوان ملى پارلمان :Majlis
ساختار: تك پارلمانى
مجلس: Majlis
ریاست: آقاى عبدالله حمید
مدیر كل: آقاى محمد ناشید
تعداد قانونى نمایندگان: ۵۰ نفر:۴۲ نفر(انتخاب مستقیم)، ۸ نفر انتصابى
تعداد نمایندگان موجود: ۵۰ نفر
زنان نماینده: ۳ نفر(۶ %) 
طول دوره نمایندگى: ۵ سال
تاریخ آخرین انتخابات و تاریخ تمدید انتخابات ( از/ تا ): از تاریخ: ۱۹نوامبر۱۹۹۹ ، تا تاریخ:   ۱۹ نوامبر۱۹۹۹