آشنائي با مجلس شوراي اسلامي > راهنماي مجالس قانونگذاري جهان > ۱۳۸۷/۰۸/۰۵
۱ بازدید
 

مراكش 
موقعیت جغرافیایى( قاره ): آفریقاى شمالى
مساحت:۴۵۷۸۳۰ ( كیلومتر مربع)
جمعیت:۲۷۲۲۵۳۰۰
پایتخت: رباط
زبان رسمى: عربى، فرا نسوى، اسپانیا یى
واحد پول: درهم مغرب
عنوان ملى پارلمان: Barlaman 
ساختا ر: دو پارلما نى
مجلس:Majlis al Nawab   
ریاست: آقاى عبدالواحد رادى
مدیر كل: آقاى راشد ادریسى كیتونى
تعداد قانونى نمایندگان :۳۲۵ نفر( انتخاب مستقیم)
تعداد نمایندگان موجود: ۳۲۵ نفر
زنان نماینده: ۲ نفر( ۶۲/۰%) 
طو ل دوره نمایندگى: ۹ سال
تاریخ آخرین انتخابات و تاریخ تمدید انتخابات(از/ تا):از تاریخ: ۱۴ نوامبر۱۹۹۷،تا تاریخ: ۱۴نوامبر۱۹۹۷