آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱۶
بازديد امروز: ۹۴۴
بازديد روز قبل: ۱۲۶۷
بازديد هفته: ۶۲۵۴
بازديد ماه: ۳۰۰۲۸
بازديد کل: ۵۱۶۰۵۸۵
آي پي: ۵۴.۱۶۶.۷۳.۱۹۰
انتخاب مرجع تصویب قوانین و مقررات مورد نظر:

قوانین و مقررات

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون لزوم تهيه طرح ويژه براي شهرهاي شوش و سلطانيه
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۲۵/۰۷/۱۳۹۵ - تاريخ تصويب: ۲۸/۰۶/۱۳۹۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۸۵۷
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع ـ تفصيلي شهر کياکلا
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۲۵/۰۷/۱۳۹۵ - تاريخ تصويب: ۰۳/۰۶/۱۳۹۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۸۵۷
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع ـ تفصيلي شهر کاخک
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۲۵/۰۷/۱۳۹۵ - تاريخ تصويب: ۰۳/۰۶/۱۳۹۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۸۵۷
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر نجف شهر
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۲۵/۰۷/۱۳۹۵ - تاريخ تصويب: ۰۳/۰۶/۱۳۹۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۸۵۷
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون اراضي عباس‌آباد
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۲۵/۰۷/۱۳۹۵ - تاريخ تصويب: ۱۵/۰۷/۱۳۹۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۸۵۷
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح ويژه مجتمع فرهنگي و تفريحي و توريستي کوثر و شهرک مسکوني الغدير يزد
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۲۵/۰۷/۱۳۹۵ - تاريخ تصويب: ۱۰/۰۶/۱۳۹۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۸۵۷
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر بجنورد
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۲۵/۰۷/۱۳۹۵ - تاريخ تصويب: ۱۰/۰۶/۱۳۹۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۸۵۷
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون ماده ۴۲ آيين‌نامه نحوه بررسي و تصويب طرح‌هاي توسعه و عمران...
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۲۵/۰۷/۱۳۹۵ - تاريخ تصويب: ۱۰/۰۶/۱۳۹۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۸۵۷
شيوه نامه تشکيل شوراي عالي مهندسي مخازن نفت و گاز
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۲۵/۰۷/۱۳۹۵ - تاريخ تصويب: ۱۴/۰۷/۱۳۹۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۸۵۷
الحاق بند (ک) به ماده (۹) آيين‌نامه اجرايي شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۲۵/۰۷/۱۳۹۵ - تاريخ تصويب: ۱۴/۰۷/۱۳۹۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۸۵۷
تصويب‌نامه در خصوص تعيين شرکت‌هاي دولتي مکلّف به انجام حسابرسي عملياتي در مرحله دوم
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۲۵/۰۷/۱۳۹۵ - تاريخ تصويب: ۱۱/۰۷/۱۳۹۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۸۵۷
اصلاح ماده (۴) آيين‌نامه اجرايي بند (و) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۹/۰۷/۱۳۹۵ - تاريخ تصويب: ۱۰/۰۷/۱۳۹۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۸۵۴
اصلاح ماده (۲) آيين‌نامه صدور رواديد اتباع خارجي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۹/۰۷/۱۳۹۵ - تاريخ تصويب: ۱۱/۱۲/۱۳۹۴ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۸۵۴
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۱۵۱۹۹/ت۵۲۵۳۴هـ مورخ ۱۲/۲/۱۳۹۵
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۹/۰۷/۱۳۹۵ - تاريخ تصويب: ۱۴/۰۷/۱۳۹۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۸۵۴
اصلاح تبصره (۲) ماده (۱۴) آيين‌نامه اجرايي ماده (۸) قانون تشکيل صندوق حمايت وکلا و کارگشايان دادگستري
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۹/۰۷/۱۳۹۵ - تاريخ تصويب: ۰۹/۱۰/۱۳۹۴ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۸۵۴
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۵۳۵۶۲/ت۵۳۳۲۹هـ مورخ ۶/۵/۱۳۹۵
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۹/۰۷/۱۳۹۵ - تاريخ تصويب: ۱۱/۰۷/۱۳۹۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۸۵۴
آيين‌نامه صدور رواديد اتباع خارجي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۹/۰۷/۱۳۹۵ - تاريخ تصويب: ۰۲/۱۲/۱۳۹۴ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۸۵۴
تصويب‌نامه در خصوص تعيين اعضاي شوراي عالي بورس و اوراق بهادار
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۵/۰۷/۱۳۹۵ - تاريخ تصويب: ۲۳/۰۳/۱۳۹۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۸۵۴
رأي شماره ۴۱۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بندهاي ۱ و ۳ مصوبه شماره ۲۵۷۹۰۲/ت۴۸۶۶۳هـ ـ ۲۳/۱۲/۱۳۹۱ هيأت وزيران از تاريخ تصويب
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۹/۰۷/۱۳۹۵ - تاريخ تصويب: ۳۱/۰۶/۱۳۹۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۸۵۴
قانون اصلاح مواد (۳)، (۶) و (۲۴) قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۹/۰۷/۱۳۹۵ - تاريخ تصويب: ۰۷/۰۶/۱۳۹۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۸۵۴
تصويب‌نامه در خصوص صدور مجوز احداث سايت دفع پسماندهاي پزشکي و صنعتي در محدوده يکصد و بيست کيلومتري تهران
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۵/۰۷/۱۳۹۵ - تاريخ تصويب: ۱۴/۱۱/۱۳۹۴ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۸۵۱
قانون موافقتنامه دوجانبه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري زيمباوه
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۵/۰۷/۱۳۹۵ - تاريخ تصويب: ۱۰/۰۶/۱۳۹۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۸۵۱
قانون تصويب مقررات بين‌المللي جلوگيري از تصادم در دريا
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۵/۰۷/۱۳۹۵ - تاريخ تصويب: ۱۰/۰۶/۱۳۹۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۸۵۱
قانون انتزاع کميته ملي پارالمپيک از کميته ملي المپيک جمهوري اسلامي ايران
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۵/۰۷/۱۳۹۵ - تاريخ تصويب: ۱۰/۰۶/۱۳۹۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۸۵۱
قانون موافقتنامه حمل و نقل بين‌المللي مسافر و کالا از طريق جاده بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قزاقستان
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۵/۰۷/۱۳۹۵ - تاريخ تصويب: ۱۰/۰۶/۱۳۹۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۸۵۱
قانون تصويب اصلاحات مقررات بين‌المللي ايمني جان اشخاص در دريا
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۵/۰۷/۱۳۹۵ - تاريخ تصويب: ۱۰/۰۶/۱۳۹۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۸۵۱
قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان در زمينه ساخت و بهره‌برداري از نيروگاههاي برق آبي مارازاد و اردوباد
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۵/۰۷/۱۳۹۵ - تاريخ تصويب: ۱۰/۰۶/۱۳۹۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۸۵۱
اصلاح عنوان دبير شوراي عالي فضاي مجازي
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۴/۰۷/۱۳۹۵ - تاريخ تصويب: ۲۸/۰۷/۱۳۹۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۸۵۰
اساسنامه مؤسسه عمومي غيردولتي بنياد فرهنگي شهداي انقلاب اسلامي (يادمان هفتم تير)
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۴/۰۷/۱۳۹۵ - تاريخ تصويب: ۲۸/۰۷/۱۳۹۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۸۵۰
آيين‏ نامه اجرايي مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۴/۰۷/۱۳۹۵ - تاريخ تصويب: ۰۶/۰۴/۱۳۹۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۸۵۰
تصويب‌نامه درخصوص تأمين اعتبارات موردنياز طرح‌ها و پروژه‌هاي مصوب کارگروه نجات درياچه اروميه در سال ۱۳۹۵
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۴/۰۷/۱۳۹۵ - تاريخ تصويب: ۰۴/۰۷/۱۳۹۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۸۵۰
رأي شماره هاي ۴۰۱ ـ ۴۰۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال مصوبه شماره ۱۴۱۳/ش ب ـ ۸/۹/۱۳۸۶ شوراي اسلامي شهر بهارستان از تاريخ تصويب
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۰۸/۰۷/۱۳۹۵ - تاريخ تصويب: ۰۹/۰۶/۱۳۹۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۸۴۵
قانون الحاق سازمان تعاوني مصرف کادر نيروهاي مسلح (اتکا) به فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۰۸/۰۷/۱۳۹۵ - تاريخ تصويب: ۰۲/۰۶/۱۳۹۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۸۴۵