آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۳
بازديد روز قبل: ۲۰
بازديد هفته: ۱۱۶
بازديد ماه: ۵۱۹
بازديد کل: ۶۲۸۶۵۱۸
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
آرای وحدت رویه دیوان عالی كشور
۶۰۵ بازدید
 
   
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۷۲/۰۱/۳۱ - تاريخ تصويب: ۱۳۷۱/۱۲/۲۳ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۴۰۱۳


رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد لزوم تقدیم دادخواست جهت مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم


رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد لزوم تقدیم دادخواست جهت مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم
رأی وحدت رویه شماره ۵۸۲ هیأت عمومی دیوانعالی کشور ( صفحه ۸۱۸)
روزنامه رسمی شماره ۱۴۰۱۳-۱۳۷۲.۱.۳۱
شماره .۱۵۷۵ هـ ۱۳۷۱.۱۲.۲۳
[z] پرونده وحدت رویه ردیف ۵۶.۷۱ هیأت عمومی
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار می رساند، آقای معاون اول محترم دادسرای عمومی تهران بشرح نامه ۲۰.۲۱۴۶۰-۷۱.۷.۸ بعنوان جناب آقای دادستان محترم کل کشور با ارسال دو فقره پرونده های کلاسه ج - ۳۶۴.۷۱ و ج - ۱۹.۷۱ اعلام داشته که از طرف شعب ۱۴۰ و ۱۵۰ دادگاههای کیفری یک تهران در موضوع واحد آراء مختلف صادر گردیده است و تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده و اینک بشرح آتی خلاصه جریان پرونده های مذکور را معروض می دارد. ۱ - به حکایت پرونده کلاسه ج۳۶۴.۷۱. آقای سعادتی راننده خودروی تویوتای شماره ۵۵۵۴۹ نزاجا حسب نظر کاردان فنی بعلت عدم رعایت فاصله مناسب و بی احتیاطی مرتکب تصادف منجر به بروز خسارت به خودروی پیکان شماره ۸۷۷۴۲-ط گردیده و پرونده به استناد مواد ۲۱۷ و ۲۲۴ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری به شعبه ۱۹۲ دادگاه کیفری ۲ تهران ارسال شده و دادگاه پس از تعیین میزان خسارت توسط کارشناس رسمی دادگستری با حضور طرفین تشکیل و اقدام به رسیدگی کرده و مستنداً به ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی آقای سعادتی را با احراز تقصیر به پرداخت مبلغ ۸۷۵۰۰ تومان خسارت در حق شاکی ( بدون تقدیم دادخواست ضرر و زیان) و از لحاظ عدم رعای
ت نظامات دولتی به پرداخت سه هزار ریال جریمه محکوم و اضافه کرده اجرای احکام در صورت عدم پرداخت وجه خسارت طبق تقاضای شاکی وفق ماده ۱۳۹ قانون تعزیرات اقدام نماید و محکوم علیه به لحاظ عجز از پرداخت خسارت زندانی شده و سپس اعتراض و تقاضای صدور حکم بر اعسار خود را نیز نموده است و با اعتراض وی شعبه ۱۵۰ دادگاه کیفری یک تهران طبق دادنامه شماره ۲۰-۷۱.۴.۲۸ ضمن رد اعتراض دادنامه تجدید نظر خواسته را عیناً تأیید نموده است.
۲ - به حکایت پرونده کلاسه ج۱۹.۷۱.: آقای خاکپور راننده تویوتا وانت به شماره ۳۸۷۷۵- نزاجا، به لحاظ عدم رعایت نظامات دولتی و بی احتیاطی در امر رانندگی مرتکب تصادف منجر به بروز خسارت به خودروهای شماره ۸۷۱۶۳ تهران و ۲۲۴۴۵ تهران گردیده و دادسرا پس از اخذ نظریه کارشناس رسمی دادگستری در مورد میزان خسارات وارده مستنداً به مواد ۲۱۷ و ۲۲۴ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری پرونده را به شعبه ۱۹۲ کیفری ۲ تهران ارسال داشته ضمناً یکی از شاکیان گذشت نموده و دادگاه با حضور شاکی دیگر و متهم تشکیل و اقدام به رسیدگی کرده و با احراز تقصیر متهم در ایراد خسارت مستنداً به ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی نامبرده را به پرداخت مبلغ ۲۲۰۰۰۰ تومان بابت خسارت در حق شاکی و از لحاظ عدم رعایت نظامات دولتی به پرداخت سه هزار ریال جزای نقدی محکوم نموده و اضافه کرده اجرای احکام در صورت استنکاف راننده از پرداخت وجه خسارت طبق تقاضای شاکی وفق ماده ۱۳۹ قانون تعزیرات اقدام نماید و با اعتراض محکوم علیه پرونده جهت تجدید نظر به شعبه ۱۴۰ دادگاه کیفری یک تهران ارسال و دادگاه طبق دادنامه شماره ۲۷۷-۷۱.۳.۲۳ دادنامه را در خصوص محکومیت متهم به جزای نقدی
تأیید و در مورد محکومیت به خسارت با توجه به عدم تقدیم دادخواست ضرر و زیان از طرف شاکی خلاف موازین دانسته ضمن نقض حکم شاکی را به دادگاه حقوقی هدایت نموده است و اینک با توجه به مراتب فوق به شرح زیر اظهارنظر می نماید.
نظریه - بطوری که ملاحظه می فرمایید بین آراء صادره از شعب ۱۴۰ و ۱۵۰ کیفری یک تهران تهافت وجود دارد بدین توضیح که شعبه ۱۴۰ دادگاه کیفری یک تهران محکومیت متهم را به پرداخت خسارت به لحاظ عدم تقدیم دادخواست ضرر و زیان از طرف شاکی برخلاف موازین دانسته و دادنامه بدوی را در این قسمت نقض نموده ولی شعبه ۱۵۰ محکومیت به پرداخت خسارت در حق شاکی را بدون تقدیم دادخواست ضرر و زیان مطابق موازین دانسته و دادنامه بدوی را در این قسمت تأیید کرده است بنا به مراتب مستنداً به ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مردادماه ۱۳۳۷ تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد دارد.
معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری
[z] جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۱.۱۲.۲ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر" با توجه به اینکه ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی تصریح دارد راننده مقصر در صورت ایجاد خسارت ضامن است. لذا با تشکیل پرونده و تقاضای مطالبه خسارت و احراز تقصیر، به نظر می رسد دادگاه، در مورد خسارت وارده بدون لزوم تقدیم دادخواست ضرر و زیان می تواند حکم مقتضی صادر نماید و در مواد دیگر این قانون نیز دادگاهها در موارد ضمان مکلف به صدور حکم شده اند، لذا رأی شعبه ۱۵۰ دادگاه کیفری یک تهران تأیید می شود" مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده اند.
[z] رأی شماره : ۵۸۲-۱۳۷۱.۱۲.۲
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم که طبق تبصره ماده ۱۶ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۳۱ خرداد ماه ۱۳۶۸ در دادگاه کیفری مطرح می شود عنوان دعوی حقوقی دارد، شروع رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگاههای دادگستری هم بصراحت ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی مستلزم دادن دادخواست با شرایط قانونی آن می باشد بنابراین رأی شعبه ۱۴۰ دادگاه کیفری یک تهران که مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم را بدون دادن دادخواست نپذیرفته صحیح تشخیص می شود. این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اول مردادماه ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
مدیر دفتر هیأت عمومی دیوان عالی کشور