آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۳
بازديد روز قبل: ۵۱
بازديد هفته: ۱۶۸
بازديد ماه: ۵۸۱
بازديد کل: ۶۲۸۶۱۰۱
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
قوانين اساسي کشورها > فارسي > ۱۳۸۷/۰۴/۳۱
۳۶۴ بازدید
 
   

قانون‏ اساسی‏ اندونزی‏


اصل ۱
۱ - دولت‏ اندونزی‏ یك‏ دولت‏ واحد و دارای‏ شكل‏ جمهوری‏ خواهد بود. ۲ - حاكمیت‏ از آن‏ ملت‏ بوده‏ و توسط مجلس‏ نمایندگان‏ اعمال‏ خواهد شد.

اصل‏۲
۱ - مجلس‏ شورای‏ خلق‏ مركب‏ از اعضای‏ مجلس‏ نمایندگان‏ و نمایندگان‏ مناطق‏ محلی‏ و گروه‏ ها، طبق‏ موازین‏ مقرر در قانون‏ می‏ باشد. ۲ - مجلس‏ شورای‏ خلق‏ لااقل‏ هر پنج‏ سال‏ یكبار در پایتخت‏ كشور تشكیل‏ جلسه‏ می‏ دهد. ۳ - كلیه‏ تصمیمات‏ مجلس‏ شورای‏ خلق‏ با اكثریت‏ آرا اتخاذ می‏ گردد.

اصل‏۳
مجلس‏ شورای‏ خلق‏، قانون‏ اساسی‏ و خطوط اصلی‏ سیاست‏ كشور را تعیین‏ و مقرر می‏ نماید.

اصل‏۴
۱ - رییس‏ جمهور اندونزی‏ اختیار حكومت‏ را به‏ موجب‏ قانون‏ اساسی‏ عهده‏ دار خواهد بود. ۲ - یك‏ معاون‏، رییس‏ جمهور را در انجام‏ وظایف‏ خود یاری‏ خواهد كرد.

اصل‏۵
۱ - رییس‏ جمهور با توافق‏ مجلس‏ شورای‏ خلق‏، اختیار وضع قانون‏ را خواهد داشت‏. ۲ - رییس‏ جمهور مقررات‏ لازم‏ برای‏ اجرایی‏ قوانین‏ را تعیین‏ و مقرر خواهد كرد.

اصل۶
۱ - رییس‏ جمهور باید بومی‏ بوده‏ و در اندونزی‏ متولد شده‏ باشد. ۲ - رییس‏ جمهور و معاون‏ وی‏ با اكثریت‏ رای‏ مجلس‏ شورای‏ خلق‏ انتخاب‏ خواهند شد.

اصل‏۷
رییس‏ جمهور و معاون‏ رییس‏ جمهور برای‏ یك‏ دوره‏ پنج‏ ساله‏ انتخاب‏ می‏ شوند و حق‏ انتخاب‏ مجدد را دارند.

اصل‏۸
اگر رییس‏ جمهور فوت‏ كند یا از سمت‏ خود كناره‏ گیری‏ نماید و یا قادر به‏ انجام‏ وظایف‏ خویش‏ نباشد، معاون‏ رییس‏ جمهور تا خاتمه‏ دوره‏ ریاست‏ جمهوری‏، وظایف‏ و اختیارات‏ وی‏ را عهده‏ دار خواهد بود.

اصل‏۹
رییس‏ جمهور و معاون‏ رییس‏ جمهور پیش‏ از تصدی‏ مقام‏ خود، طبق‏ موازین‏ مذهبی‏ سوگند یاد خواهند كرد و یا به‏ شرح‏ زیر در برابر مجلس‏ شورای‏ خلق‏ یا نمایندگان‏ رسما متعهد خواهند شد: سوگند رییس‏ جمهور ( معاون‏ رییس‏ جمهور ) "در پیشگاه‏ خداوند سوگند یاد می‏ نمایم‏ كه‏ با تمام‏ توان‏ وظایف‏ ریاست‏ جمهوری‏ ( معاونت‏ ریاست‏ جمهوری‏ ) را تا آنجا كه‏ ممكن‏ است‏ به‏ درستی‏ و صحت‏ انجام‏ دهم‏ و نسبت‏ به‏ قانون‏ اساسی‏ وفادار بمانم‏ وهمه‏ قوانین‏ و مقررات‏ را وجدانا اجرا كنم‏ و خود را وقف‏ خدمت‏ به‏ مملكت‏ و ملت‏ نمایم‏." تعهد رییس‏ جمهور ( معاون‏ رییس‏ جمهور ) موكدا متعهد می‏ شوم‏ كه‏ با تمام‏ توان‏ وظایف‏ ریاست‏ جمهوری‏ ( معاونت‏ ریاست‏ جمهوری‏ ) را تا آنجا كه‏ ممكن‏ است‏ به‏ درستی‏ و صحت‏ انجام‏ دهم‏. من‏ نسبت‏ به‏ قانون‏ اساسی‏ وفادار خواهم‏ ماند و همه‏ قوانین‏ و مقررات‏ را وجدانا اجرا و خود را وقف‏ خدمت‏ به‏ مملكت‏ و ملت‏ خواهم‏ نمود.

اصل‏۱۰
رییس‏ جمهور بالاترین‏ قدرت‏ را بر ارتش‏، نیروی‏ دریایی‏ و نیروی‏ هوایی‏ اعمال‏ خواهد كرد.

اصل‏۱۱
رییس‏ جمهور با موافقت‏ مجلس‏ نمایندگان‏ حق‏ اعلان‏ جنگ‏، انعقاد صلح‏ و عهدنامه‏ با سایر دولتها را دارد.

اصل‏۱۲
رییس‏ جمهور حق‏ اعلام‏ وضعیت‏ اضطراری‏ را دارد. شرایط حاكم‏ بر وضعیت‏ اضطراری‏ و آثار آن‏ به‏ موجب‏ قانون‏ تعیین‏ خواهد شد.

اصل‏۱۳
۱ - رییس‏ جمهور نمایندگان‏ سیاسی‏ و كنسولها را منصوب‏ می‏ نماید. ۲ - رییس‏ جمهور استوارنامه‏ نمایندگان‏ سیاسی‏ سایر دولتها را می‏ پذیرد.

اصل‏۱۴
رییس‏ جمهور حق‏ عفو، بخشودگی‏، لغو و استرداد حقوق‏ را دارا می‏ باشد.

اصل‏۱۵
رییس‏ جمهور حق‏ اعطای‏ عناوین‏، درجات‏، نشانها و سایر علایم‏ افتخاری‏ را دارد.

اصل۱۶
۱ - تركیب‏ شورای‏ عالی‏ مشورتی‏ به‏ موجب‏ قانون‏ تعیین‏ خواهد شد. ۲ - این‏ شورا به‏ موضوعاتی‏ كه‏ توسط رییس‏ جمهور مطرح‏ می‏ شود، رسیدگی‏ می‏ كند و حق‏ ارایه‏ پیشنهاد به‏ دولت‏ را دارد.

اصل‏ ۱۷
۱ - وزرای‏ دولت‏، رییس‏ جمهور را یاری‏ می‏ نمایند. ۲ - وزرا توسط رییس‏ جمهور منصوب‏ و معزول‏ می‏ شوند. ۳ - اداره‏ و سازماندهی‏ وزارتخانه‏ های‏ دولتی‏ بر عهده‏ وزرا می‏ باشد.

اصل۱۸
تقسیم‏ قلمرو اندونزی‏ به‏ مناطق‏ كوچك‏ و بزرگ‏ و نیز ساختار اداری‏ آنها را، قانون‏ با رعایت‏ اصلی‏ مشورت‏ در نظام‏ حكومتی‏ كشور و با رعایت‏ حقوق‏ سنتی‏ در سرزمینهای‏ ناحیه‏ ای‏ كه‏ دارای‏ ویژگیهای‏ مخصوص‏ به‏ خود هستند تعیین‏ می‏ نماید.

اصل‏ ۱۹
۱ - ساختار مجلس‏ نمایندگان‏ به‏ موجب‏ قانون‏ معین‏ خواهد شد. ۲ - مجلس‏ نمایندگان‏ لااقل‏ یكبار در سال‏ تشكیل‏ جلسه‏ می‏ دهد.

اصل‏۲۰
۱ - كلیه‏ قوانین‏ باید به‏ تصویب‏ مجلس‏ نمایندگان‏ برسد. ۲ - اگر یك‏ لایحه‏ قانونی‏ مورد تصویب‏ مجلس‏ نمایندگان‏ قرار گیرد، نمی‏ توان‏ لایحه‏ مذكور را مجددا در همان‏ دوره‏ اجلاسیه‏ به‏ مجلس‏ تقدیم‏ كرد.

اصل‏۲۱
۱ - اعضای‏ مجلس‏ نمایندگان‏ اختیار تهیه‏ و تقدیم‏ طرح‏ تقدیم‏ طرح‏ قانونی‏ را به‏ مجلس‏ دارند. ۲ - چنانچه‏ لوایح‏ مزبور با وجود تصویب‏ مجلس‏ نمایندگان‏ مورد تایید و تنفیذ رییس‏ جمهور نباشد نمی‏ توان‏ آنها را در آن‏ دوره‏ مجددا مطرح‏ كرد.

اصل‏۲۲
۱ - اگر مصلحت‏ ایجاب‏ نماید، رییس‏ جمهور اختیار وضع مقررات‏ حكومتی‏ را به‏ جای‏ قوانین‏ دارد. ۲ - مقررات‏ یاد شده‏ باید در اجلاسیه‏ بعدی‏ مجلس‏ نمایندگان‏ به‏ تصویب‏ برسد. ۳ - اگر مقررات‏ مذكور به‏ تصویب‏ مجلس‏ نمایندگان‏ نرسد، منسوخ‏ خواهند شد.

اصل‏۲۳
۱ - پیش‏ بینی‏ درآمد و هزینه‏ همه‏ ساله‏ به‏ موجب‏ قانون‏ به‏ عمل‏ می‏ آید. اگر مجلس‏ نمایندگان‏ پیش‏ بینی‏ دولت‏ را نپذیرفت‏، دولت‏ بر اساس‏ پیش‏ بینی‏ سال‏ قبل‏ عمل‏ خواهد كرد. ۲ - وضع هر نوع‏ مالیات‏ برای‏ رفع احتیاجات‏ كشور باید به‏ موجب‏ قانون‏ صورت‏ گیرد. ۳ - انواع‏ پول‏ و ارزشهای‏ آن‏ را قانون‏ مقرر می‏ دارد. ۴ - دیگر امور مالی‏ كشور را قانون‏ تنظیم‏ می‏ نماید. ۵ - به‏ منظور رسیدگی‏ به‏ حسابرسی‏ مالی‏ دولت‏، هیات‏ رسیدگی‏ به‏ امور مالی‏ تشكیل‏ خواهد شد و قواعد ناظر بر آن‏ را قانون‏ تعیین‏ خواهد كرد. نتایج‏ رسیدگی‏ هیات‏ مذكور به‏ اطلاع‏ مجلس‏ نمایندگان‏ می‏ رسد.

اصل‏۲۴
۱ - اختیارات‏ قضایی‏ توسط یك‏ دادگاه‏ عالی‏ و سایر دادگاه‏ ها مطابق‏ با مقررات‏ قانونی‏ اعمال‏ می‏ شود. ۲ - سازمان‏ و اختیارات‏ دادگاههای‏ یاد شده‏ را قانون‏ تعیین‏ می‏ نماید.

اصل‏۲۵
شرایط نصب‏ و عزل‏ قضات‏ به‏ موجب‏ قانون‏ تعیین‏ خواهد شد.

اصل‏ ۲۶
۱ - اتباع‏ اندونزی‏ اشخاصی‏ هستند كه‏ یا متولد و بومی‏ اندونزی‏ می‏ باشند و یا اشخاصی‏ از سایر ملیتها كه‏ قانون‏ آنها را تبعه‏ شناخته‏ است‏. ۲ - شرایط مربوط به‏ تابعیت‏ را قانون‏ تعیین‏ می‏ نماید.

اصل‏۲۷
۱ - بدون‏ استثنا همه‏ اتباع‏ موضوع‏ و جایگاه‏ برابر در مقابل‏ قانون‏ و حكومت‏ دارند و باید قانون‏ و دولت‏ را حمایت‏ نمایند. ۲ - هر تبعه‏ ای‏ حق‏ كار و حیات‏ شایسته‏ انسان‏ را دارد.

اصل‏۲۸
آزادی‏ تشكیل‏ انجمن‏ و اجتماعات‏ و آزادی‏ ابراز عقیده‏ و قلم‏ و نظایر آن‏ به‏ موجب‏ قانون‏ تعیین‏ خواهد شد.

اصل‏۲۹
۱ - اساس‏ دولت‏ اعتقاد به‏ خدای‏ واحد متعال‏ می‏ باشد. ۲ - دولت‏ آزادی‏ هر كس‏ را به‏ ثیروی‏ از دین‏ و مذهب‏ و اجرای‏ مراسم‏ و وظایف‏ مذهبی‏ خود تضمین‏ می‏ نماید.

اصل‏۳۰
۱ - همه‏ اتباع‏ كشور موظف‏ و مكلف‏ به‏ دفاع‏ از كشور می‏ باشند. ۲ - شرایط مربوط به‏ دفاع‏ به‏ موجب‏ قانون‏ تعیین‏ می‏ شود.

اصل‏۳۱
۱ - هر تبعه‏ ای‏ حق‏ تحصیل‏ و برخورداری‏ از آموزش‏ را دارد. ۲ - دولت‏ مكلف‏ است‏ نظام‏ آموزش‏ همگانی‏ را به‏ موجب‏ موازین‏ قانونی‏ دایر نماید.

اصل‏۳۲
دولت‏ جهت‏ رشد و توسعه‏ فرهنگ‏ ملی‏ اندونزی‏ تلاش‏ می‏ كند.

اصل‏۳۳
۱ - اقتصاد كشور به‏ عنوان‏ تلاش‏ مشترك‏ بر مبنای‏ اصل‏ نظام‏ خانواده‏ سازمان‏ خواهد یافت‏. ۲ - صنایع تولیدی‏ كه‏ برای‏ كشور از اهمیت‏ خاصی‏ برخوردار است‏ و در زندگی‏ اكثر مردم‏ تاثیر دارد، از جانب‏ دولت‏ كنترل‏ خواهد شد. ۳ - زمین‏، آب‏ و ثروتهای‏ طبیعی‏ توسط دولت‏ كنترل‏ شده‏ و برای‏ استفاده‏ همه‏ مردم‏ مورد بهره‏ برداری‏ قرار خواهد گرفت‏.

اصل‏۳۴
فقرا و اطفال‏ نیازمند باید تحت‏ مراقبت‏ دولت‏ قرار گیرند.

اصل‏۳۵
پرچم‏ كشور اندونزی‏ مزین‏ به‏ رنگهای‏ سرخ‏ و سفید است‏.

اصل۳۶
زبان‏ كشور، اندونزیایی‏ است‏.

اصل۳۷
۱ - به‏ منظور اصلاح‏ قانون‏ اساسی‏ باید لااقل‏ دو سوم‏ كل‏ اعضای‏ مجلس‏ شورای‏ خلق‏ حضور داشته‏ باشند. ۲ - اخذ تصمیم‏ با موافقت‏ لااقل‏ دو سوم‏ كل‏ اعضای‏ حاضر در جلسه‏ صورت‏ خواهد گرفت‏.


نام
پست الکترونيک
پيام شما