آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۳
بازديد روز قبل: ۵۱
بازديد هفته: ۱۶۸
بازديد ماه: ۵۸۱
بازديد کل: ۶۲۸۶۱۰۱
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
قوانين اساسي کشورها > فارسي > ۱۳۸۷/۰۴/۳۱
۳۲۵ بازدید
 
   

قانون اساسی كانادا (۲)


قانون اساسی ۱۹۸۲

ضمیمه ب

قانون اساسی ۱۹۸۲

بخش یكم

منشور حقوق و آزادیهای كانادا

چون كانادا بر اصولی پایه گذاری شده است كه خداوند متعال و اصل حاكمیت قانون را به رسمیت می شناسد:

تضمین حقوق و آزادیها

اصل یكم

منشور حقوق و آزادیهای كانادا، حقوق و آزادیهای مطروحه در منشور مزبور را تضمین می كند. فقط مقررات قانونی در محدوده ای معقول كه توجیه آن در چارچوب جامعه ای آزاد و دمكراتیك اثبات شود، می تواند این حقوق و آزادیها را محدود كند.آزادیهای بنیادین

اصل دوم

همه افرادی از آزادیهای بنیادین ذیل برخوردارند:

الف) آزادی عقیده و مذهب؛

ب) آزادی فكر، عقیده، نظر و بیان از جمله آزادی مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی؛

پ) آزادی برگزاری گردهمایی های آرام؛

ت) آزادی انجمنها؛حقوق دمكراتیك

اصل سوم

همه شهروندان كانادایی حق رأی دادن و نامزد شدن در انتخابات مجلس فدرال یا ایالت را دارند.اصل چهارم

(۱) حداكثر طول دوره قانونگذاری مجلس عوام و مجالس قانونگذاری، از تاریخ تعیین شده برای جمع آوری برگه های آراء انتخابات عمومی مربوط به آن، پنج سال است.

(۲) پارلمان یا قوه مقننه موردنظر هنگام جنگ، تهاجم یا شورش واقعی یا قابل پیش بینی می تواند، طول دوره قانونگذاری مجلس عوام یا یكی از مجالس قانونگذاری را پس از پنج سال تمدید كند مشروط بر اینكه تمدید فوق موضوع مخالفت علنی آراء بیش از یك سوم نمایندگان مجلس عوام یا مجلس قانونگذاری واقع نگردد.اصل پنجم

پارلمان و قوای مقننه در هر دوازده ماه حداقل یك جلسه تشكیل می دهند:آزادی نقل مكان و اقامت

اصل ششم

(۱) شهروند كانادایی حق اقامت در كانادا، ورود یا خروج از آن را داراست.

(۲) هر شهروند كانادایی و هر فرد دارای برگه اقامت دائمی در كانادا از حقوق زیر برخوردار است:

الف) جابجایی در تمامی كشور و اقامت در تمام ایالات؛

ب) كسب و كار در تمام ایالات.

(۳) حقوق مذكور در بند (۲) بر قوانین زیر مترتب است:

الف) قوانین یا رویه های با كاربرد كلی مجری در ایالت موردنظر، غیر از قوانینی كه عمدتاً به لحاظ اقامت قبلی یا فعلی آنها تمایز قائل می شود؛

ب) قوانینی كه شرایط دقیق اقامت را به منظور دستیابی به خدمات اجتماعی و عمومی، پیش بینی می كنند.

(۴) چنانچه سطح اشتغال در ایالتی كمتر از سطح متوسط ملی باشد، هدف بندهای (۲) و (۳) نقض قوانین، برنامه ها یا فعالیتهای مختص به اصلاح وضعیت افرادی كه در هر ایالت به لحاظ اجتماعی یا اقتصادی محروم محسوب می شوند، نیست.حقوق قضایی

اصل هفتم

هر كسی از حق حیات، آزادی و امنیت شخصی برخوردار است؛ این حق فقط طبق اصول عدالت بنیادین خدشه پذیر است.اصل هشتم

هر كس در مقابل تجسس، بازرسی یا مصادره غیرمنطقی از حق مصونیت برخوردار است.اصل نهم

هر كس حق دارد در مقابل بازداشت یا زندانی شدن غیرقانونی مورد حمایت قرار گیرد.اصل دهم

هر كس در صورت دستگیری یا بازداشت حق دارد:

الف) در كوتاهترین مدت از علل دستگیری یا بازداشت خود مطلع شود؛

ب) بدون فوت وقت از كمك یك وكیل بهره مند یا از داشتن این حق مطلع شود؛
ج) قانونی بودن بازداشت وی از طریق قانون قرار احضار زندانی به دادگاه (به منظور رسیدگی به اینكه بازداشت وی قانونی است یا خیر) بررسی شود و در صورت غیرقانونی بودن بازداشت، آزادی خود را به دست آورد.اصل یازدهم

هر متهمی حق دارد:
الف) بدون فوت وقت غیرعادی از اتهام خاص وارده به خود مطلع گردد؛
ب) در مهلتی معقول به اتهام وی رسیدگی شود؛
ج) در جریان تحقیقات در مورد اتهام منتسب به وی مجبور به شهادت (اقرار) علیه خود نشود؛
د) مادامی كه براساس قانون و از سوی دادگاهی مستقل و بی طرف و در نتیجه دادرسی علنی و عادلانه به عنوان مجرم معرفی نگردیده است، به عنوان بی گناه به اتهام وی رسیدگی شود؛
هـ) بدون علت محكمه پسند از آزادی ناشی از ضمانت معقول محروم نشود؛
و) بجز اتهامات دادگاههای نظامی، هنگامی كه حداكثر مجازات پیش بینی شده برای اتهام وارده معادل پنج سال حبس یا مجازاتی سنگین تر باشد از رسیدگی در دادگاهی با حضور هیأت منصفه برخوردار شود؛
ز) به علت فعل یا ترك فعلی كه در زمان وقوع آن براساس حقوق داخلی كانادا یا حقوق بین الملل جرم محسوب نمی شده است و براساس اصول كلی حقوقی كه از سوی جامعه ملل به رسمیت شناخته شده، فاقد ویژگی جنایی است، متهم اعلام نگردد؛
ح) به علت اتهامی كه از آن به طور قطعی تبرئه شده است مجدداً محاكمه نشود، از سوی دیگر به علت جرمی كه موجب محكومیت و مجازات قطعی وی گردیده بود، مجدداً محاكمه و مجازات نگردد؛
ط) در صورتی كه مجازات اتهام وارده بین زمان ارتكاب جرم و زمان صدور رأی تغییر كرده باشد، از كمترین مجازات برخوردار شود.اصل دوازدهم

هر كس حق دارد در مقابل هر برخورد یا مجازات خشن یا غیرعادی مورد حمایت قرار گیرد.اصل سیزدهم

هر كس حق دارد كه بواسطه هیچ یك از شهادتهای محكوم كننده ای كه در سایر دعاوی ارائه می نماید، جز در مورد ادای سوگند دروغ یا شهادتهای متناقض در دادرسی، محكوم نشود.اصل چهاردهم

طرف دعوی یا شاهدی كه به علت عدم فهم یا عدم قدرت تكلم به زبان مورد استفاده و یا به علت آسیب دیدگی شنوایی قادر به دنبال كردن جریان رسیدگی نیست، می تواند از یك مترجم شفاهی استفاده كند.حق برابری

اصل پانزدهم

(۱) همه افراد در برابر قانون از حقوق مساوی برخوردارند و همه به طور یكسان در حمایت از قانون مستقل از هر تمایزی، بخصوص تمایزات مبتنی بر نژاد، اصالت ملی یا قومی، رنگ، مذهب، جنسیت، سن یا ناتواناییهای ذهنی یا جسمی، قرار دارند.

(۲) بند (۱) موجب محدودیت قوانین، برنامه ها یا فعالیتهای مختص اصلاح وضعیت افراد و گروههای محروم، به ویژه به علت نژاد، اصالت ملی یا قومی، رنگ، مذهب، جنسیت یا ناتواناییهای ذهنی یا جسمی، نمی شود.زبانهای رسمی كانادا

اصل شانزدهم

(۱) زبانهای فرانسه و انگلیسی زبانهای رسمی كانادا بوده و دارای موقعیت، حقوق و امتیازات برابری در امر كاربرد در نشستهای پارلمان و دولت كانادا هستند.
(۲) زبانهای فرانسه و انگلیسی زبانهای رسمی نیوبرونزویك بوده و دارای موقعیت، حقوق و امتیازات برابر در كاربرد در نشستهای قوه مقننه و دولت نیوبرونزویك هستند.

(۳) منشور حاضر قدرت پارلمان و قوای مقننه را در امر توسعه موقعیت برابر یا كاربرد زبانهای فرانسه و انگلیسی محدود نمی كند.اصل شانزدهم مكرر

(۱) جامعه زبانی فرانسه و جامعه زبانی انگلیسی نیوبرونزویك دارای موقعیت، حقوق و امتیازات برابر هستند، بخصوص حقوق مربوط به مؤسسات آموزشی و مؤسسات فرهنگی مجزا كه برای توسعه و پیشرفت آنها الزامی است.

(۲) نقش قوه مقننه و دولت نیوبرونزویك در حمایت و توسعه موقعیت، حقوق و امتیازات موردنظر بند (۱) تأیید می شود.اصل هفدهم

(۱) هر كس حق استفاده از زبانهای فرانسه یا انگلیسی را در مباحث و سایر گزارشات پارلمان داراست.

(۲) هركس حق استفاده از زبانهای فرانسه یا انگلیسی را در مباحث و سایر گزارشات قوه مقننه نیوبرونزویك داراست.

اصل هجدهم

(۱) قوانین، اسناد بایگانی، یادداشتها و صورت جلسه های پارلمان به زبانهای فرانسه و انگلیسی چاپ و منتشر می شوند، چون هر دو برگردان قوانین دارای قدرت قانونی و هر دو برگردان سایر اسناد نیز دارای همین اعتبار است.
(۲) قوانین، اسناد بایگانی، یادداشتها و صورت جلسه های قوه مقننه نیوبرونزویك به زبانهای فرانسه و انگلیسی چاپ و منتشر می شود، هر دو برگردان قوانین دارای قدرت قانونی و هر دو برگردان سایر اسناد نیز دارای همین اعتبار است.اصل نوزدهم
(۱) هر كس حق دارد در كلیه دعاوی محاكمی كه پارلمان تشكیل داده است و در كلیه اقدامات قضایی ناشی از آن از زبانهای فرانسه یا انگلیسی استفاده نماید.
(۲) هركس حق دارد در كلیه دعاوی محاكم نیوبرونزویك و در كلیه اقدامات قضایی ناشی از آن از زبانهای فرانسه یا انگلیسی استفاده نماید.اصل بیستم

(۱) در كانادا مردم حق دارند زبانهای فرانسه یا انگلیسی را برای برقراری ارتباط با دفتر یا اداره مركزی نهادهای پارلمان یا دولت كانادا یا برای دریافت خدمات از آنها به كار برند؛ مردم از همین حق در سایر ادارات در موارد ذیل برخوردارند:

الف) هنگامیكه نیاز مبرم به برقراری ارتباط و دریافت خدمات از اداره مزبور به زبانهای فرانسه یا انگلیسی باشد.
ب) هنگامیكه به علت ماهیت اداره مزبور برقراری ارتباط و دریافت خدمات به هر دو زبان انگلیسی و فرانسه معقول می باشد.
(۲) مردم نیوبرونزویك حق دارند زبانهای فرانسه یا انگلیسی را برای برقراری ارتباط با دفتر مؤسسات قوه مقننه یا دولت یا برای دریافت خدمات از آنها به كار گیرند.اصل بیست و یكم

اصول شانزدهم تا بیستم، در مورد آنچه به زبانهای فرانسه یا انگلیسی یا به هر دو زبان مربوط می شود، به حقوق، امتیازات یا تعهدات موجود موردنظر هر یك از اصول قانون اساسی كانادا، لطمه ای وارد نمی كند.

اصل بیست و دوم

اصول شانزدهم تا بیستم، به حقوق و امتیازاتی كه زبانهایی به جز زبانهای فرانسه و انگلیسی، پیش یا پس از اجرای این منشور، به واسطه قانون یا عرف از آن برخوردارند، لطمه ای وارد نمی كند.حق مربوط به آموزش به زبان اقلیت

اصل بیست و سوم

(۱) شهروندان كانادایی كه:

الف) زبان اول آنان زبان اقلیت فرانسه یا انگلیسی زبان ایالتی است كه در آن زندگی می كنند؛ یا

ب) زبان آموزش سطح ابتدایی آنها در كانادا به زبانهای فرانسه یا انگلیسی است و در ایالتی اقامت دارند كه در آن زبان آموزش ابتدایی آنها زبان اقلیت فرانسه یا انگلیسی آن ایالت است ، در هر مورد حق دارند فرزندان خود را در سطح ابتدایی یا متوسطه به این زبان آموزش دهند.
(۲) آن دسته از شهروندان كانادایی كه یكی از فرزندان آنان آموزشهای سطح ابتدایی یا متوسطه خود را در كانادا به زبانهای فرانسه یا انگلیسی سپری كرده است یا می كند، حق دارند كلیه فرزندان خود را در سطوح ابتدایی و متوسطه به این زبان آموزش دهند.
(۳) حق اعطا شده به شهروندان كانادایی در بندهای (۱) و (۲) مبنی بر آموزش فرزندان خود در سطوح ابتدایی و متوسطه به زبان اقلیت فرانسه یا انگلیسی زبان،
الف) در ایالتی كه تعداد فرزندان شهروندان دارای این حق برای توجیه مخارج آموزش به زبان اقلیت بر هزینه های دولتی كافی باشد اعمال می شود؛
ب) هنگامی كه تعداد این نوع فرزندان توجیه گر هزینه ها باشد، حق آموزش آنها در مؤسسات آموزشی اقلیت زبانی كه با سرمایه دولتی است وجود دارد.اعمال حقوق و آزادیها

اصل بیست و چهارم

(۱) هر فردی كه قربانی تجاوز یا نقض حقوق و آزادیهایی شود كه این منشور برای او تضمین نموده است، می تواند برای جبران خسارت به دادگاه صالحه مراجعه نماید و به نحوی كه دادگاه مزبور با توجه به شرایط مقتضی و عادلانه تشخیص دهد خسارت بگیرد.

(۲) هنگامی كه در اقامه دعوای قضایی موردنظر بند (۱)، دادگاه به این نتیجه برسد كه مدارك در شرایطی به دست آمده اند كه می تواند به حقوق و آزادیهای تضمین شده این قانون لطمه وارد نماید، چنانچه، با توجه به وضعیت موجود، محرز شود كه استفاده از آنها موجب بی اعتباری اجرای عدالت است، مدارك فوق كنار گذاشته می شوند.مقررات كلی

اصل بیست و پنجم

این امر كه این منشور اغلب حقوق و آزادیها را تضمین می نماید لطمه ای به حقوق و آزادیهای- اجدادی ناشی از قراردادها یا غیره- مردم بومی كانادا وارد نمی سازد، بخصوص:

الف) حقوق یا آزادیهایی كه در بیانیه سلطنتی ۷ اكتبر ۱۷۶۳ به رسمیت شناخته شده است؛
ب) حقوق و آزادیهای موجود، ناشی از توافقهای مربوط به ادعاهای ارضی یا حقوق و آزادیهایی كه بدین ترتیب كسب می شوند.اصل بیست و ششم

این امر كه این منشور اغلب حقوق و آزادیها را تضمین می نماید موجب رد سایر حقوق و آزادیهای موجود در كانادا نمی شود.اصل بیست و هفتم

هرگونه تفسیر این منشور باید با هدف حفاظت از میراث چند فرهنگی كانادایی ها و ارزش دهی بیشتر به آن مطابقت داشته باشد.

اصل بیست و هشتم

حقوق و آزادیهای مذكور در این قانون، مستقل از سایر مقررات این منشور، برای همه افراد اعم از زن و مرد بطور یكسان تضمین می شود.اصل بیست و نهم

مقررات این منشور هیچ لطمه ای به حقوق یا امتیازاتی كه به موجب قانون اساسی كانادا برای مدارس فرقه ای و مدارس مذهبی تضمین شده اند وارد نمی سازد.اصلی سی ام

در این منشور مقررات مربوط به ایالات، هیأتها یا مجالس قانونگذاری آنها، به منطقه یوكون، مناطق شمال غرب یا مسؤولین قانونگذاری ذی صلاح آنها نیز مربوط می شود.

اصل سی و یكم

این منشور موجب توسعه اختیارات قانونی هیچ سازمان یا مسؤولی نمی گردد.اجرای منشور

اصل سی و دوم

(۱) این منشور در موارد مشروحه ذیل اجرا می شود:
الف) در مورد پارلمان و دولت كانادا برای كلیه موارد مربوط به پارلمان از جمله موارد مربوط به منطقه یوكون و مناطق شمال غرب؛
ب) در مورد قوه مقننه و دولت هر ایالت، برای كلیه موارد مشمول حیطه عمل قوه مقننه مزبور.
(۲) علی رغم بند (۱)، اصل پانزدهم سه سال پس از قابلیت اجرا یافتن این اصل مجری خواهد بود.اصل سی و سوم

(۱) پارلمان یا قوه مقننه ایالت می تواند قانونی را به تصویب برساند كه در آن به وضوح بیان شده باشد كه قانون فوق یا یكی از مواد آن مستقل از مواد موضوعه اصل دوم یا اصول هفتم تا پانزدهم این منشور مجراست.

(۲) قانون یا ماده ای از آن، بجز ماده مورد اشاره منشور در بیانیه، كه موضوع بیانیه ای مجرا و مطابق با این اصل است به اندازه خود بیانیه قدرت اجرایی دارد.

(۳) بیانیه مورد نظر بند (۱) تا تاریخی كه در آن تعیین شده است یا حداكثر پنج سال پس از تاریخ اجرای آن مجراست.
(۴) پارلمان یا قوه مقننه ایالت می تواند درخصوص بند (۱) بیانیه جدیدی، را تصویب نماید.

(۵) بند (۳) در مورد هر بیانیه مصوب مطابق بند (۴) به اجرا درمی آید.عنوان

اصل سی و چهارم

عنوان این بخش عبارت است از: منشور حقوق و آزادیهای كانادا.بخش دوم

حقوق مردم بومی كانادا

اصل سی و پنجم
(۱) حقوق فعلی- اجدادی یا قراردادی- مردم بومی كانادا بدینوسیله به رسمیت شناخته و تأیید می شود.

(۲) در این قانون، مردم بومی كانادا عبارتند از: سرخپوستان، اسكیموها و متیسهای كانادا.

(۳) حقوق فعلی ناشی از قراردادها، مربوط به موافقتنامه های ادعاهای ارضی یا حقوقی كه بدین ترتیب استیفا می گردد، در زمره حقوق ناشی از قراردادهای مذكور در بند (۱) قرار می گیرند.
(۴) حقوق- اجدادی یا ناشی از قراردادهای- موردنظر بند (۱)، مستقل از كلیه مقررات این قانون، برای همه افراد اعم از زن و مرد بطور یكسان تضمین می شوند.اصل سی و پنجم مكرر

دول فدرال و ایالتها نسبت به این اصل مبنی بر این كه نخست وزیر كانادا، پیش از هر اصلاحی در ردیف ۲۴ اصل نود و یكم «قانون اساسی ۱۸۶۷» و اصل بیست و پنجم این قانون یا این بخش، موارد ذیل را انجام دهد متعهد می شوند:
الف) نشست قانون اساسی را با حضور كلیه نخست وزیران ایالتی و نیز خود وی تشكیل دهد، دستور كار این نشست طرح اصلاحیه خواهد بود؛
ب) نمایندگان مردم بومی كانادا را برای شركت در مباحثات مربوط به این موضوع دعوت كند.بخش سوم

برابرسازی و نابرابریهای منطقه ای

اصل سی و ششم

(۱) طبق صلاحیتهای قانونگذاری پارلمان و قوای مقننه و حقوق آنها در اعمال صلاحیتهای مزبور، پارلمان و قوای مقننه و همچنین دول فدرال و ایالتی متعهد می شوند كه:
الف) برابری فرصت تمامی كاناداییها در تلاش برای رفاه آنها را افزایش دهند؛

ب) از رشد و توسعه اقتصادی در جهت كاهش نابرابری فرصتها حمایت كنند؛
پ) برای تمام كاناداییها، خدمات دولتی اساسی را در سطح قابل قبول، فراهم نمایند.

(۲) پارلمان و دولت كانادا را نسبت به این اصل متعهد می كند تا از درآمدهای دولتی، تحت عنوان برابرسازی، به دول ایالتی به میزان كافی پرداخت نمایند تا دول مزبور قادر شوند خدمات دولتی را در سطح و به میزانی قابل مقایسه با مالیات ارائه نمایند.بخش چهارم

نشست قانون اساسی

اصل سی و هفتم

منسوخه.بخش چهارم مكرر

نشستهای قانون اساسی

اصل سی و هفتم مكرر

منسوخه.

بخش پنجم

روش اصلاح قانون اساسی كانادا

اصل سی و هشتم

(۱) بیانیه فرماندار كل ممهور به مهر بزرگ دولت كانادا می تواند قانون اساسی كانادا را اصلاح كند كه این اقدام بواسطه قطعنامه های ذیل مجاز محسوب می شود:

الف) قطعنامه های سنا و مجلس عوام
ب) قطعنامه های مجالس قانونگذاری حداقل دو سوم ایالاتی كه كل جمعیت آنها، براساس آخرین سرشماری عمومی وقت حداقل پنجاه درصد كل جمعیت ایالات باشد.
(۲) اصلاح طبق بند (۱) كه حقوق مالكیت یا كلیه حقوق یا امتیازات قوه مقننه یا دولت ایالتی را از قوای مقننه سلب می كند، مستلزم قطعنامه مصوب اكثریت سناتورها، نمایندگان فدرال و نمایندگان هر یك از مجالس قانونگذاری ایالات، است.

(۳) اصلاح مطروحه در بند (۲) در ایالتی كه مجلس قانونگذاری آن، پیش از دریافت بیانیه مربوط به اصلاح مخالفت خود را از طریق قطعنامه ای مصوب اكثریت نمایندگان اعلام كرده باشد، مجری نیست، مگر اینكه این مجلس از طریق قطعنامه ای مصوب اكثریت، مخالفت خود را بازپس گیرد و اصلاح را مجاز بداند.

(۴) لغو قطعنامه مخالفت، مطروحه در بند (۳) در هر زمان، قبل یا پس از تاریخ انتشار بیانیه مربوط به آن، امكان پذیر است.اصل سی و نهم

(۱) بیانیه مطروحه در بند (۱) اصل سی و هشتم باید یك سال پس از تصویب قطعنامه روش اصلاح قانون اساسی منتشر شود مگر اینكه مجلس قانونگذاری هر ایالت پیشاپیش قطعنامه موافقت یا عدم موافقت را تصویب كرده باشد.
(۲) بیانیه مطروحه در بند (۱) اصل سی و هشتم باید حداكثر سه سال پس از تصویب قطعنامه روش اصلاح قانون اساسی منتشر شود.اصل چهلم

دولت كانادا برای ایالاتی كه در مورد آنها اصلاحیه مطروحه در بند (۱) اصل سی و هشتم و مربوط به انتقال اختیارات قانونگذاری ایالتی به پارلمان در زمینه آموزش و پرورش و سایر زمینه های فرهنگی اجرا نمی شود خسارت معقولی را پرداخت می كند.اصل چهل و یكم

كلیه اصلاحات قانون اساسی كانادا در موارد ذیل از طریق بیانیه فرماندار كل ممهور به مهر بزرگ كانادا و با مجوز قطعنامه های سنا، مجلس عوام و مجلس قانونگذاری هر ایالت انجام می گیرد، این موارد عبارتند از:
الف) مسؤولیت ملكه، فرماندار كل و قائم مقام فرماندار كل؛

ب) حق هر ایالت مبنی بر دارا بودن تعدادی نماینده در مجلس عوام حداقل به تعداد سناتورهایی كه به وسیله آنها، به هنگام اجرای این بخش، صلاحیت نمایندگی ایالت محرز می شود؛
ج) بكارگیری زبانهای فرانسه یا انگلیسی طبق اصل چهل و سوم؛
د) تركیب دیون عالی كانادا؛
هـ) اصلاح این بخش.اصل چهل و دوم

(۱) كلیه اصلاحات قانون اساسی كانادا مربوط به مسایل ذیل طبق بند (۱) اصل سی و هشتم انجام می پذیرد:

الف) اصل نمایندگی متناسب ایالات در مجلس عوام كه در قانون اساسی كانادا پیش بینی شده است؛

ب) اختیارات سنا و شیوه انتخاب سناتورها؛
ج) تعداد سناتورهایی كه به وسیله آنها صلاحیت نمایندگی ایالت در سنا محرز می شود و شرایط اقامت كه سناتورها باید واجد آن باشند؛
د) دیوان عالی كانادا طبق بند (د) اصل چهل و یكم؛
هـ) الحاق ایالات موجود به مناطق؛
و) ایجاد ایالات جدید علی رغم هر قانون یا عرف دیگری.
(۲) بندهای (۲) تا (۴) اصل سی و هشتم در مورد اصلاحات مربوط به موضوعات مذكور در بند (۱) مجری نیست.اصل چهل و سوم

اصول قانون اساسی كانادا را، كه در مورد اغلب ایالات قابل اجراست، فقط بیانیه فرماندار كل كانادا كه قطعنامه های سنا، مجلس عوام و مجلس قانونگذاری ایالات موردنظر آن را مجاز شناخته و همچنین به مهر بزرگ كانادا ممهور شده باشد، می تواند اصلاح نماید. این اصل فقط در موارد ذیل مجراست:
الف) در تغییرات خطوط مرزی بین ایالتی؛
ب) در اصلاحات قانون مربوط به كاربرد زبانهای فرانسه یا انگلیسی در یك ایالت.اصل چهل و چهارم

طبق اصول چهل و یكم و چهل و دوم، پارلمان در مورد اصلاح اصول قانون اساسی مربوط به قوه مجریه فدرال، مجالس سنایا عوام دارای اختیارات مطلق است.اصل چهل و پنجم

طبق اصل چهل و یكم، قوه مقننه در مورد اصلاح قانون اساسی ایالت خویش دارای اختیارات مطلق است.اصل چهل و ششم

(۱) اقدام به اصلاحات مطروحه در اصول سی و هشتم، چهل و یكم، چهل و دوم یا چهل و سوم برعهده سنا، مجلس عوام یا مجلس قانونگذاری ایالت است.

(۲) لغو قطعنامه اعلام موافقت، مصوب در چارچوب این بخش، در زمان لازم، پیش از صدور بیانیه ای كه این قطعنامه مجاز می داند، امكان پذیر است.اصل چهل و هفتم

(۱) چنانچه سنا در مهلت یك صد و هشتاد روز پس از تصویب قطعنامه مجلس عوام اقدام به تصویب قطعنامه نكرده باشد و چنانچه مجلس عوام، پس از انقضاء مهلت، قطعنامه دیگری را در همین زمینه تصویب كرده باشد، اصلاح قانون اساسی كانادا به موجب بیانیه مطروحه در اصول سی و هشتم، چهل و یكم، چهل و دوم یا چهل و سوم ممكن است بدون مجوز سنا انجام پذیرد.

(۲) در محاسبه مهلت یك صد و هشتاد روزه مورد اشاره در بند (۱) مدتی كه پارلمان در حال تعطیل یا انحلال است محاسبه نمی شود.اصل چهل و هشتم

شورای خبرگان سلطنتی ملكه در امور كانادا از فرماندار كل می خواهد كه، به محض تصویب قطعنامه های پیش بینی شده این بخش در مورد اصلاحات از طریق بیانیه مطابق با مفاد این بخش، نسبت به صدور بیانیه اقدام نماید.اصل چهل و نهم

پانزده سال پس از به اجرا درآمدن این بخش نخست وزیر كانادا نشست قانون اساسی را با حضور نخست وزیران ایالات و خود وی، به منظور بازنگری مقررات این بخش، تشكیل می دهد.بخش ششم

اصلاح قانون اساسی ۱۸۶۷

اصل پنجاهم

اصل پنجاه و یكمبخش هفتم

مفاد كلی

اصل پنجاه و دوم

(۱) قانون اساسی كانادا برترین قانون كاناداست؛ و هر قانونی كه با اصول این قانون مغایرت داشته باشد از حیز اعتبار ساقط است.

(۲) قانون اساسی كانادا دربرگیرنده موارد ذیل است:

الف) قانون ۱۹۸۲ در مورد كانادا، از جمله قانون حاضر؛

ب) متون قانونی و احكام مندرج در ضمیمه؛

ج) اصلاحات متون قانونی و احكام مذكور در بند (الف) و (ب).

(۳) قانون اساسی كانادا فقط طبق اختیارات پیش بینی شده در قانون اساسی اصلاح می شود.اصل پنجاه و سوم

(۱) مصوبات مندرج در ستون شماره ۱ ضمیمه بدینوسیله در محدوده بیان شده در ستون شماره ۲ منسوخ یا اصلاح می شوند. به جز موارد نسخ، مابقی به عنوان قانون كانادا تحت عناوین مذكور در ستون شماره ۳ كماكان مجری هستند.

(۲) همه مصوبات، جز قانون ۱۹۸۲ كانادا، تحت عنوان قانون، كه در ضمیمه تحت عنوان موجود در ستون شماره ۱ از آن نام برده می شود با جایگزینی عنوانی متناسب با این عنوان كه در ستون ۳ آمده است اصلاح می گردد؛ كلیه قوانین آمریكای شمالی بریتانیا كه در ضمیمه از آنها یاد نشده است تحت عنوان قانون اساسی با ذكر سال تصویب و احتمالاً شماره ممكن است از آنها نام برده شود.اصل پنجاه و چهارم

بخش چهارم یك سال پس از اجرای این بخش منسوخ می شود و فرماندار كل می تواند با صدور اعلامیه ممهور به مهر بزرگ كانادا این اصل را منسوخ، و در نتیجه این نسخ دوگانه، این قانون را دوباره شماره گذاری كند.

اصل پنجاه و چهارم مكرر

منسوخه.اصل پنجاه و پنجم

وزیر دادگستری كانادا موظف است در كوتاه ترین مدت برگردان فرانسه بخشهایی از قانون اساسی كانادا را كه در ضمیمه آمده اند، تهیه نماید؛ هر بخش نسبتاً مهم به محض آماده شدن باید برای تصویب، از طریق بیانیه فرماندار كل ممهور به مهر بزرگ دولت كانادا و طبق آیین نامه مجرای وقت در مورد اصلاحات اصول قانون اساسی، تقدیم گردد.اصل پنجاه و ششم

نسخ فرانسه و انگلیسی بخشهای قانون اساسی كانادا كه به این دو زبان به تصویب رسیده اند به یك اندازه دارای اعتبار قانونی هستند. علاوه بر این به محض تصویب بخشی از برگردان فرانسه قانون اساسی، در چارچوب اصل پنجاه و پنجم این بخش، و برگردان دقیق انگلیسی آن به یك اندازه از اعتبار قانونی برخوردارند.اصل پنجاه و هفتم

نسخ فرانسه و انگلیسی این قانون از اعتبار قانونی برابر برخوردارند.اصل پنجاه و هشتم

طبق اصل پنجاه و نهم، این قانون از تاریخ تعیین شده در بیانیه ملكه یا بیانیه فرماندار كل ممهور به مهر بزرگ دولت كانادا، قابلیت اجرا می یابد.اصل پنجاه و نهم
(۱) بند (الف) (۱)، اصل بیست و سوم از تاریخ تعیین شده در بیانیه ملكه یا بیانیه فرماندار كل ممهور به مهر بزرگ دولت كانادا، در مورد كبك قابلیت اجرا می یابد.

(۲) بیانیه مطروحه در بند (۱) پس از صدور مجوز مجلس قانونگذاری یا دولت كبك منتشر می شود.

(۳) این اصل از تاریخ اجرای قسمت (الف) بند (۱)، اصل بیست و سوم در مورد كبك منسوخ می گردد و این قانون به محض نسخ مذكور با صدور بیانیه ملكه یا بیانیه فرماندار كل، ممهور به مهر بزرگ كانادا، مورد اصلاح و تغییرات شمارشی ناشی از آن قرار می گیرد.اصل شصتم

عنوان ملخص این قانون عبارت است از: قانون اساسی ۱۹۸۲؛ عنوان مشترك قوانین اساسی سال های ۱۸۶۷ تا ۱۹۷۵ (شماره ۲) و این قانون، عبارت است از: قوانین اساسی از ۱۸۶۷ تا ۱۹۸۲.اصل شصت و یكم

هر ارجاعی به «قوانین اساسی ۱۸۶۷ تا ۱۹۸۲» نیز به مثابه ارجاع به «بیانیه اصلاحی ۱۹۸۳ قانون اساسی» است.


نام
پست الکترونيک
پيام شما