آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۴
بازديد روز قبل: ۱۵
بازديد هفته: ۱۵۶
بازديد ماه: ۲۲۳۸
بازديد کل: ۶۲۸۵۵۲۱
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
آموزش های حقوقی > حقوق به زبان ساده > ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
۲۰۰ بازدید
 
   

شرایط حقوقی ساخت و سازها


امروزه‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬سامان بخشی‭ ‬به‭ ‬سیمای‭ ‬شهر،‭ ‬ملاحظاتی‭ ‬از‭ ‬قبیل‭ ‬اصول‭ ‬معماری،‭ ‬فنی‭ ‬و‭ ‬بهداشتی‭ ‬در‭ ‬احداث‭ ‬بنا‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬محلی‭ ‬تابع‭ ‬یك سلسله‭ ‬ضوابط‭ ‬و‭ ‬قواعدی‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬الزاماً‭ ‬باید‭ ‬رعایت‭ ‬شود‭ ‬لذا‭ ‬دانستن‭ ‬قوانین‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬ساخت‭ ‬و‭ ‬سازها‭ ‬در‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬افرادی‭ ‬كه‭ ‬قصد‭ ‬تغییر‭ ‬در‭ ‬بنای‭ ‬مسكونی‭ ‬یا‭ ‬تجاری‭ ‬خود‭ ‬دارند،‭ ‬یكی‭ ‬از‭ ‬ضرورت هایی‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬طرح‭ ‬پرونده های‭ ‬وقت گیر‭ ‬و‭ ‬پرهزینه‭ ‬دادگستری‭ ‬می‎كاهد‭. ‬به طور‭ ‬مثال‭ ‬باید‭ ‬دانست‭ ‬در‭ ‬هنگام‭ ‬صدور‭ ‬پروانه‭ ‬جهت‭ ‬ساختمان‭ ‬جدید‭ ‬باید‭ ‬در‭ ‬طرح‭ ‬ساختمانی‭ ‬یا‭ ‬تغییرات‭ ‬آن‭ ‬حداقل‭ ‬تعداد‭ ‬محل های‭ ‬پاركینگ،‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬معیارهای‭ ‬مشخص شده‭ ‬در‭ ‬ضوابط‭ ‬مربوطه‭ ‬پیش بینی‭ ‬شده‭ ‬باشد‭ ‬همچنین‭ ‬اگر‭ ‬سازه‭ ‬از‭ ‬لحاظ‭ ‬فنی‭ ‬قابل‭ ‬تحكیم‭ ‬و‭ ‬مقاوم سازی‭ ‬نباشد‭ ‬یا‭ ‬ذی نفع‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬تعیین شده‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬مقاوم سازی‭ ‬اقدام‭ ‬نكند،‭ ‬حكم‭ ‬مقتضی‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬قلع‭ ‬بنا‭ ‬صادر‭ ‬می شود‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬اجرا‭ ‬گذاشته‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭. ‬جزییات‭ ‬این‭ ‬ضوابط‭ ‬و‭ ‬مقررات‭ ‬در‭ ‬سایت‭ ‬شهرداری‭ ‬هر‭ ‬استان‭ ‬قابل‭ ‬دسترسی‭ ‬است‭ ‬زیرا‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬ضوابط‭ ‬بسته‭ ‬به‭ ‬وضعیت‭ ‬هر‭ ‬استان‭ ‬به‭ ‬تناسب‭ ‬شرایط‭ ‬بومی‭ ‬یا‭ ‬حتی‭ ‬نواحی‭ ‬مختلف‭ ‬یك‭ ‬شهر،‭ ‬متفاوت‭ ‬است‭.‬

در‭ ‬شرایط‭ ‬كنونی‭ ‬با‭ ‬پیچیده‭ ‬شدن‭ ‬مسایل‭ ‬شهری،‭ ‬تنوع‭ ‬و‭ ‬كثرت‭ ‬نیازها‭ ‬و‭ ‬احتیاجات‭ ‬نمی توان‭ ‬شهرها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬حال‭ ‬خود‭ ‬رها‭ ‬كرد‭ ‬تا‭ ‬بدون‭ ‬اتكا‭ ‬به‭ ‬طرح های‭ ‬جامع،‭ ‬هادی‭ ‬و‭ ‬تفصیلی‭ ‬شكل‭ ‬گیرند‭. ‬از‭ ‬این‭ ‬رو‭ ‬رعایت‭ ‬طرح های‭ ‬شهری‭ ‬در‭ ‬ساخت‭ ‬و‭ ‬سازها‭ ‬به عنوان‭ ‬یكی‭ ‬از‭ ‬بنیادی ترین‭ ‬ابزار‭ ‬شكل دهی‭ ‬شهرها‭ ‬براساس‭ ‬نظم‭ ‬و‭ ‬برنامه‭ ‬از‭ ‬پیش تعیین شده‭ ‬ضروری‭ ‬است‭. ‬به‭ ‬گزارش‭ ‬روابط‭ ‬عمومی‭ ‬معاونت‭ ‬فرهنگی‭ ‬قوه قضاییه،‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬ارتباط‭ ‬طرح‭ ‬جامع‭ ‬شهری‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬مشخص‭ ‬كردن‭ ‬جهت های‭ ‬توسعه‭ ‬و‭ ‬تدوین‭ ‬برنامه‭ ‬شهری‭ ‬و‭ ‬نیز‭ ‬تأمین‭ ‬نیازمندی های‭ ‬آن‭ ‬بر‭ ‬مبنای‭ ‬پیش بینی ها‭ ‬و‭ ‬اهداف‭ ‬توسعه‭ ‬شهری،‭ ‬تهیه‭ ‬می شود‭. ‬به‭ ‬علاوه‭ ‬طرح‭ ‬هادی‭ ‬شهری‭ ‬عبارت‭ ‬از‭ ‬طرحی‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬جهت‭ ‬گسترش‭ ‬آتی‭ ‬شهر‭ ‬و‭ ‬نحوه‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬زمین های‭ ‬شهری‭ ‬برای‭ ‬عملكردهای‭ ‬مختلف‭ ‬استفاده‭ ‬می شود‭. ‬طرح‭ ‬تفصیلی‭ ‬نیز‭ ‬كه‭ ‬رعایت‭ ‬آن‭ ‬الزامی‭ ‬است،‭ ‬عبارت‭ ‬از‭ ‬طرحی‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬معیارها‭ ‬و‭ ‬ضوابط‭ ‬كلی‭ ‬طرح‭ ‬جامع‭ ‬شهر؛‭ ‬نحوه‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬زمین های‭ ‬شهری‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬محلات‭ ‬مختلف‭ ‬شهر‭ ‬و‭ ‬موقعیت‭ ‬و‭ ‬مساحت‭ ‬دقیق‭ ‬زمین‭ ‬برای‭ ‬هر‭ ‬یك‭ ‬از‭ ‬آنها،‭ ‬وضع‭ ‬دقیق‭ ‬و‭ ‬تفصیلی‭ ‬شبكه‭ ‬عبور‭ ‬و‭ ‬مرور،‭ ‬میزان‭ ‬تراكم‭ ‬جمعیت‭ ‬و‭ ‬تراكم‭ ‬ساختمانی‭ ‬در‭ ‬واحدهای‭ ‬شهری‭ ‬و‭ ‬اولویت های‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬مناطق‭ ‬بهسازی‭ ‬و‭ ‬نوسازی‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬و‭ ‬حل‭ ‬مشكلات‭ ‬شهری‭ ‬و‭ ‬موقعیت‭ ‬كلیه‭ ‬عوامل‭ ‬مختلف‭ ‬شهری‭ ‬در‭ ‬آن،‭ ‬تعیین‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬نقشه ها‭ ‬و‭ ‬مشخصات‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬مالكیت‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬مدارك‭ ‬ثبتی‭ ‬تهیه‭ ‬و‭ ‬تنظیم‭ ‬می شود‭.‬

‭ ‬موارد‭ ‬تخلفات‭ ‬ساختمانی

تخلفات‭ ‬ساختمانی‭ ‬به‭ ‬معنای‭ ‬نقض‭ ‬قوانین‭ ‬و‭ ‬ضوابط‭ ‬شهرسازی،‭ ‬فنی،‭ ‬ایمنی‭ ‬و‭ ‬بهداشتی‭ ‬در‭ ‬احداث‭ ‬ساختمان‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬ابهام‭ ‬در‭ ‬قوانین‭ ‬و‭ ‬مقررات‭ ‬ناظر‭ ‬بر‭ ‬ساخت‭ ‬و‭ ‬ساز‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬علل‭ ‬تخلف‭ ‬ساختمانی‭ ‬است‭. ‬مبنا‭ ‬و‭ ‬مستند‭ ‬رسیدگی‭ ‬به‭ ‬تخلفات‭ ‬ساختمانی‭ ‬در‭ ‬محدوده‭ ‬قانونی‭ ‬و‭ ‬حریم‭ ‬مصوب‭ ‬شهرها‭ ‬ماده‭ ‬صد‭ ‬قانون‭ ‬شهرداری ها‭ ‬و‭ ‬تبصره های‭ ‬یازده گانه‭ ‬آن‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬حریم‭ ‬مصوب‭ ‬شهرها،‭ ‬كمیسیون‭ ‬بند‭ ‬۳‭ ‬تبصره‭ ‬۲‭ ‬ماده‭ ‬۹۹‭ ‬قانون‭ ‬شهرداری ها‭ ‬است‭.‬

در‭ ‬این‭ ‬ارتباط‭ ‬به‭ ‬هرگونه‭ ‬ساخت‭ ‬و‭ ‬سازی‭ ‬كه‭ ‬فاقد‭ ‬مجوز‭ ‬كتبی‭ ‬از‭ ‬مرجع‭ ‬صدور‭ ‬پروانه‭ ‬باشد‭ ‬بنای‭ ‬فاقد‭ ‬پروانه‭ ‬گفته‭ ‬می شود‭. ‬حتی‭ ‬اگر‭ ‬مراحل‭ ‬صدور‭ ‬پروانه‭ ‬ساختمانی‭ ‬و‭ ‬پرداخت‭ ‬عوارض‭ ‬نیز‭ ‬توسط‭ ‬مؤدی‭ ‬انجام‭ ‬شده‭ ‬اما‭ ‬مبادرت‭ ‬به‭ ‬اخذ‭ ‬پروانه‭ ‬نكرده‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬شروع‭ ‬به‭ ‬احداث‭ ‬ساختمان‭ ‬خود‭ ‬كند،‭ ‬باز‭ ‬هم‭ ‬می توان‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬ساخت‭ ‬و‭ ‬ساز‭ ‬بدون‭ ‬پروانه‭ ‬به‭ ‬شمار‭ ‬آورد‭.‬

حسب‭ ‬قانون‭ ‬چنانچه‭ ‬پلاكی‭ ‬فاقد‭ ‬پلاك‭ ‬ثبتی‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬ملك‭ ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬احداث‭ ‬بنای‭ ‬غیرمجاز‭ ‬شده‭ ‬باشد،‭ ‬نداشتن‭ ‬سند‭ ‬مالكیت‭ ‬مانع‭ ‬رسیدگی‭ ‬و‭ ‬طرح‭ ‬موضوع‭ ‬در‭ ‬كمیسیون‭ ‬ماده‭ ‬۱۰۰‭ ‬شهرداری‭ ‬نخواهد‭ ‬بود‭.‬

در‭ ‬مورد‭ ‬ساخت‭ ‬اضافه‭ ‬بنای‭ ‬زائد‭ ‬بر‭ ‬مساحت‭ ‬مندرج‭ ‬در‭ ‬پروانه‭ ‬ساختمانی‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬عدم‭ ‬ضرورت‭ ‬قلع‭ ‬اضافه‭ ‬بنا‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬موقعیت‭ ‬ملك‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬مكانی،‭ ‬كمیسیون‭ ‬شهرداری‭ ‬می تواند‭ ‬به‭ ‬جای‭ ‬حكم‭ ‬تخریب،‭ ‬سازنده‭ ‬را‭ ‬موظف‭ ‬به‭ ‬پرداخت‭ ‬جریمه ای‭ ‬كند‭ ‬كه‭ ‬متناسب‭ ‬با‭ ‬نوع‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬فضای‭ ‬ایجاد شده‭ ‬و‭ ‬نوع‭ ‬ساختمان‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬مصالح‭ ‬مصرفی‭ ‬باشد‭. (‬كه‭ ‬در‭ ‬تعیین‭ ‬قیمت‭ ‬اعیانی‭ ‬آن‭ ‬تاثیرگذار‭ ‬است‭) ‬

بدیهی‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬فرضی‭ ‬كه‭ ‬ذی نفع‭ ‬از‭ ‬پرداخت‭ ‬جریمه‭ ‬خودداری‭ ‬كند،‭ ‬مرجع‭ ‬صدور‭ ‬مكلف‭ ‬است‭ ‬مجدداً‭ ‬پرونده‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬كمیسیون‭ ‬مذكور‭ ‬ارجاع‭ ‬و‭ ‬صدور‭ ‬رأی‭ ‬تخریب‭ ‬را‭ ‬تقاضا‭ ‬كند‭. ‬كمیسیون‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مورد‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬صدور‭ ‬رأی‭ ‬تخریب‭ ‬اقدام‭ ‬خواهد‭ ‬كرد‭.‬

از‭ ‬طرفی‭ ‬دیگر،‭ ‬هر‭ ‬نوع‭ ‬احداث‭ ‬بنا‭ ‬مغایر‭ ‬با‭ ‬كاربری‭ ‬تعیین شده‭ ‬برای‭ ‬زمین‭ ‬به عنوان‭ ‬تغییر‭ ‬كاربری‭ ‬محاسبه‭ ‬می شود‭ ‬و‭ ‬قابل‭ ‬طرح‭ ‬در‭ ‬كمیسیون‭ ‬ماده‭ ‬۱۰۰‭ ‬شهرداری‭ ‬است‭.‬

لازم‭ ‬است‭ ‬اشاره‭ ‬شود،‭ ‬تخلف‭ ‬تراكم‭ ‬اضافی‭ ‬اصولاً‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬تخلف‭ ‬از‭ ‬اصول‭ ‬شهرسازی‭ ‬و‭ ‬بعضاً‭ ‬از‭ ‬ضوابط‭ ‬فنی‭ ‬یا‭ ‬بهداشتی‭ ‬قابل‭ ‬رسیدگی‭ ‬است‭. ‬مرجع‭ ‬صدور‭ ‬پروانه‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬اخذ‭ ‬جریمه‭ ‬باید‭ ‬گواهی‭ ‬پایان‭ ‬ساخت‭ ‬را‭ ‬صادر‭ ‬كند‭. ‬

در‭ ‬هر‭ ‬مورد‭ ‬كه‭ ‬مرجع‭ ‬صدور‭ ‬پروانه،‭ ‬حكم‭ ‬صادره‭ ‬درباره‭ ‬جریمه‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬اجرا‭ ‬بگذارد،‭ ‬احداث‭ ‬بنای‭ ‬مازاد‭ ‬كه‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬غیرمجاز‭ ‬محسوب‭ ‬می شد،‭ ‬مجاز‭ ‬شناخته‭ ‬می شود‭ ‬اما‭ ‬نكته‭ ‬مهم‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬اعتبار‭ ‬رأی‭ ‬بقای‭ ‬جریمه‭ ‬كمیسیون‭ ‬بر‭ ‬تراكم‭ ‬اضافه‭ ‬تنها‭ ‬تا‭ ‬زمانی‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬آن‭ ‬ساختمان‭ ‬پابرجا‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬تخریب‭ ‬و‭ ‬تجدید‭ ‬بنا،‭ ‬استناد‭ ‬به‭ ‬رأی‭ ‬صادرشده‭ ‬برای‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬تراكم‭ ‬مازاد‭ ‬در‭ ‬ساخت‭ ‬مجدد‭ ‬به‭ ‬هیچ‭ ‬وجه‭ ‬قابل‭ ‬قبول‭ ‬نخواهد‭ ‬بود‭.‬

 

‭ ‬چگونگی‭ ‬تعبیه‭ ‬پاركینگ‭ ‬در‭ ‬مجتمع های‭ ‬آپارتمانی

تأمین‭ ‬و‭ ‬احداث‭ ‬تمامی‭ ‬پاركینگ های‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ ‬طبق‭ ‬ضوابط‭ ‬مصوب‭ ‬كمیسیون‭ ‬ماده‭ ‬۵‭ ‬شهر‭ ‬تهران‭ ‬تعیین شده‭ ‬در‭ ‬پروانه های‭ ‬ساختمانی‭ ‬هر‭ ‬یك‭ ‬از‭ ‬كاربری ها،‭ ‬برای‭ ‬تمامی‭ ‬ساختمان ها‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬همه‭ ‬پهنه ها‭ ‬الزامی‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬صدور‭ ‬هر‭ ‬گونه‭ ‬عدم‭ ‬خلاف‭ ‬یا‭ ‬گواهی‭ ‬پایان‭ ‬كار،‭ ‬منوط‭ ‬به‭ ‬تأمین‭ ‬كلیه‭ ‬پاركینگ های‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ ‬مذكور،‭ ‬در‭ ‬همان‭ ‬ساختمان‭ ‬یا‭ ‬در‭ ‬پاركینگ های‭ ‬مشاعی‭ ‬با‭ ‬فاصله‭ ‬حداكثر‭ ‬۲۵۰‭ ‬متر‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬خصوص،‭ ‬تفكیك‭ ‬پاركینگ ها‭ ‬در‭ ‬مجتمع های‭ ‬آپارتمانی‭ ‬با‭ ‬رعایت‭ ‬كلیه‭ ‬حقوق‭ ‬مالكان‭ ‬و‭ ‬خریداران‭ ‬بدون‭ ‬اشكال‭ ‬و‭ ‬موانع‭ ‬بعدی‭ ‬صورت‭ ‬می گیرد‭. ‬در‭ ‬واقع،‭ ‬این‭ ‬اقدام‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬تفكیك‭ ‬اعیان‭ ‬مطلوبیت‭ ‬بیشتری‭ ‬یافته‭ ‬و‭ ‬صورت مجلس‭ ‬تفكیكی‭ ‬با‭ ‬رعایت‭ ‬همه‭ ‬جوانب‭ ‬قانون‭ ‬تنظیم‭ ‬می شود‭.‬

به‭ ‬این‭ ‬ترتیب‭ ‬در‭ ‬صورت مجالس‭ ‬تفكیكی‭ ‬همواره‭ ‬تعداد‭ ‬پاركینگ ها‭ ‬در‭ ‬قسمت‭ ‬مفروزات‭ ‬با‭ ‬مساحت،‭ ‬حدود‭ ‬و‭ ‬شماره‭ ‬قطعه‭ ‬تعیین‭ ‬می شوند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬هنگام‭ ‬انتقال‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬صورت مجلس‭ ‬پاركینگ‭ ‬متعلق‭ ‬به‭ ‬آپارتمان‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬شماره،‭ ‬مساحت‭ ‬و‭ ‬حدود‭ ‬دقیقاً‭ ‬در‭ ‬سند‭ ‬قید‭ ‬خواهند‭ ‬كرد‭.‬

بنابراین‭ ‬چون‭ ‬پاركینگ ها‭ ‬جزو‭ ‬مفروزات‭ ‬ساختمان ها‭ ‬هستند،‭ ‬جای‭ ‬اعتراض‭ ‬برای‭ ‬كسانی‭ ‬كه‭ ‬پاركینگ‭ ‬نداشته‭ ‬باشند‭ ‬باقی‭ ‬نمی گذارد‭. ‬مطلبی‭ ‬كه‭ ‬باید‭ ‬مورد‭ ‬توجه‭ ‬قرار‭ ‬گیرد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬واحدهای‭ ‬ثبتی‭ ‬مربوط‭ ‬می شود،‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬تنظیم‭ ‬صورت مجلس‭ ‬تفكیكی‭ ‬برای‭ ‬تعاریف‭ ‬حدود‭ ‬آپارتمان‭ ‬و‭ ‬مفروزات،‭ ‬دیگر‭ ‬ابعاد‭ ‬ذكر‭ ‬نمی شود‭ ‬و‭ ‬عدم‭ ‬ذكر‭ ‬ابعاد‭ ‬در‭ ‬مفروزاتی‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬یك‭ ‬طبقه‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬باشند،‭ ‬مثل‭ ‬انباری ها‭ ‬و‭ ‬پاركینگ ها‭ ‬و‭ ‬بعضاً‭ ‬موقعیت‭ ‬مكانی‭ ‬چند‭ ‬واحد‭ ‬مفروز‭ ‬انباری‭ ‬یا‭ ‬پاركینگ‭ ‬یا‭ ‬انباری‭ ‬به‭ ‬راحتی‭ ‬مقدور‭ ‬نخواهد‭ ‬بود‭. ‬

به‭ ‬عنوان‭ ‬مثال،‭ ‬چند‭ ‬واحد‭ ‬پاركینگ‭ ‬حدود‭ ‬چهارگانه‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬محوطه‭ ‬مشاعی‭ ‬محدود‭ ‬می دارند‭ ‬كه‭ ‬فقط‭ ‬ملاحظه‭ ‬نقشه،‭ ‬شماره‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬مشخص‭ ‬خواهد‭ ‬كرد‭ ‬لذا‭ ‬نقشه برداران‭ ‬و‭ ‬نماینده‭ ‬ثبت‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬نكته‭ ‬توجه‭ ‬كنند‭ ‬كه‭ ‬ذكر‭ ‬حدود‭ ‬پاركینگ ها‭ ‬و‭ ‬انباری های‭ ‬مفروز‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬ترتیبی‭ ‬باشد‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬تعریف‭ ‬یك‭ ‬یا‭ ‬دو‭ ‬حد،‭ ‬موقعیت‭ ‬مكانی‭ ‬آنها‭ ‬معلوم‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬تعاریف‭ ‬بسیار‭ ‬مختصر‭ ‬كه‭ ‬چند‭ ‬پاركینگ‭ ‬یا‭ ‬انباری‭ ‬را‭ ‬شبیه‭ ‬به‭ ‬هم‭ ‬معرفی‭ ‬می كند،‭ ‬پرهیز‭ ‬كنند‭ ‬تا‭ ‬موجبات‭ ‬اشكال‭ ‬بعدی‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬نیاورد‭.‬

لازم‭ ‬به‭ ‬یادآوری‭ ‬است،‭ ‬با‭ ‬انتقال‭ ‬قطعات‭ ‬آپارتمانی‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬وجود‭ ‬انباری‭ ‬و‭ ‬پاركینگ‭ ‬یا‭ ‬یكی‭ ‬از‭ ‬آنها،‭ ‬دفترخانه‭ ‬اسناد‭ ‬رسمی‭ ‬تعلق‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬آپارتمان‭ ‬در‭ ‬سند‭ ‬انتقال‭ ‬صراحتاً‭ ‬قید‭ ‬و‭ ‬اعلام‭ ‬می كند‭ ‬كه‭ ‬خریدار‭ ‬با‭ ‬مراجعه‭ ‬به‭ ‬واحد‭ ‬ثبتی،‭ ‬سند‭ ‬مالكیت‭ ‬آپارتمان‭ ‬و‭ ‬ملحقات‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬كه‭ ‬انباری‭ ‬یا‭ ‬پاركینگ‭ ‬یا‭ ‬احتمالاً‭ ‬چند‭ ‬انباری‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬چند‭ ‬پاركینگ‭ ‬باشد‭ ‬در‭ ‬یك‭ ‬جلد‭ ‬سند‭ ‬مالكیت‭ ‬دریافت‭ ‬می دارد‭. ‬

بدین‭ ‬ترتیب‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر،‭ ‬انباری‭ ‬و‭ ‬پاركینگ‭ ‬یا‭ ‬انباری ها‭ ‬و‭ ‬پاركینگ های‭ ‬متعلق‭ ‬به‭ ‬آپارتمان‭ ‬مشخص‭ ‬می شود‭ ‬و‭ ‬معمولاً‭ ‬در‭ ‬صورت مجلس‭ ‬تفكیكی‭ ‬قید‭ ‬می شود‭ ‬انباری ها‭ ‬و‭ ‬پاركینگ ها‭ ‬به‭ ‬تنهایی‭ ‬قابل‭ ‬انتقال‭ ‬نیست‭.‬

در‭ ‬اینجا‭ ‬این‭ ‬پرسش‭ ‬مطرح‭ ‬می شود‭ ‬كه‭ ‬آیا‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬صدور‭ ‬اسناد‭ ‬مالكیت‭ ‬قطعات‭ ‬و‭ ‬اختصاص‭ ‬یافتن‭ ‬انباری ها‭ ‬و‭ ‬پاركینگ ها‭ ‬به‭ ‬قطعات‭ ‬آپارتمانی،‭ ‬مالك‭ ‬آن‭ ‬می تواند‭ ‬انباری‭ ‬یا‭ ‬پاركینگ‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬غیر‭ ‬انتقال‭ ‬دهد؟‭ ‬یا‭ ‬به‭ ‬عكس‭ ‬مالك‭ ‬می تواند‭ ‬فقط‭ ‬آپارتمان‭ ‬را‭ ‬مورد‭ ‬انتقال‭ ‬قرار‭ ‬داده‭ ‬و‭ ‬انباری‭ ‬یا‭ ‬پاركینگ‭ ‬متعلق‭ ‬به‭ ‬آپارتمان‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬خود‭ ‬باقی‭ ‬بگذارد؟‭ ‬

در‭ ‬پاسخ‭ ‬باید‭ ‬گفت‭ ‬هرچند‭ ‬انباری ها‭ ‬و‭ ‬پاركینگ ها‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬مفروز‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬حدود‭ ‬برای‭ ‬آنها‭ ‬مشخص‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬اما‭ ‬مستقل‭ ‬تام‭ ‬نیستند‭ ‬و‭ ‬جزو‭ ‬ملحقات‭ ‬مجموعه‭ ‬ساختمانی‭ ‬مورد‭ ‬تفكیك‭ ‬محسوب‭ ‬می‎ شوند‭ ‬و‭ ‬انتقال‭ ‬آنها‭ ‬به‭ ‬اشخاص‭ ‬غیر‭ ‬یعنی‭ ‬افرادی‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬مجموعه‭ ‬مالكیتی‭ ‬ندارند،‭ ‬ممكن‭ ‬نیست‭ ‬یا‭ ‬اگر‭ ‬انتقال‭ ‬به نحوی‭ ‬صورت‭ ‬پذیرد‭ ‬كه‭ ‬انباری‭ ‬یا‭ ‬پاركینگ‭ ‬یا‭ ‬فقط‭ ‬آن‭ ‬دو‭ ‬در‭ ‬ید‭ ‬مالك‭ ‬آن‭ ‬باقی‭ ‬باشد‭ ‬صحیح‭ ‬نیست‭.‬

اما‭ ‬انتقال‭ ‬واحدهای‭ ‬انباری‭ ‬و‭ ‬پاركینگ‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬صدور‭ ‬اسناد‭ ‬مالكیت‭ ‬به‭ ‬اشخاصی‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬مجموعه‭ ‬مورد‭ ‬تفكیك‭ ‬مالكیت‭ ‬دارند‭ ‬بلامانع‭ ‬است‭.‬

واحدهای‭ ‬ثبتی‭ ‬می توانند‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬انجام‭ ‬معامله‭ ‬و‭ ‬اخذ‭ ‬مدارك‭ ‬انتقال‭ ‬رسمی‭ ‬با‭ ‬توضیح‭ ‬لازم‭ ‬در‭ ‬سوابق‭ ‬ثبتی‭ ‬و‭ ‬پیش نویس‭ ‬سند‭ ‬مالكیت،‭ ‬قطعه‭ ‬یا‭ ‬قطعات‭ ‬خریداری‭ ‬جدید‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬واحد‭ ‬آپارتمانی‭ ‬مورد‭ ‬مالكیت‭ ‬قبلی‭ ‬خریدار‭ ‬ملحق‭ ‬كنند‭.


منبع:
http://www.hemayatonline.ir/newspaper/item/18571


نام
پست الکترونيک
پيام شما