آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۳
بازديد روز قبل: ۵۱
بازديد هفته: ۱۶۸
بازديد ماه: ۵۸۱
بازديد کل: ۶۲۸۶۱۰۱
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
آشنائي با مجلس شوراي اسلامي > آشنايي با مراكز پژوهشهاي مجلس > ۱۳۸۷/۰۴/۱۱
۱۳۸۳ بازدید
 
   

معرفی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی


در جهان امروز، طرح پرسش های نو و مسائل پیچیده و چندوجهی در حوزه های مختلف، نهادهای قانونگذاری را ناگزیر از تأسیس مراكز علمی و پژوهشی ساخته تا با اتكا به تخصص ها و مطالعات فراهم آمده در آن مراكز و بهره گیری از آن ها، به شناخت كارشناسانه مسائل و پاسخگویی به نیازهای نو در تدوین قوانین توفیق یابند.مجالسی كه چنین تكیه گاه های علمی و تحقیقاتی سازمان یافته ای در اختیار دارند، با مجالسی كه نمایندگان شان با اتكا به توان علمی و تجربی خود به كارشناسی و تدوین قوانین مبادرت می ورزند، در روش و در نتیجه قابل مقایسه نیستند. مجلس شورای اسلامی با درك این ضرورت ، مركز پژوهش های خود را بنا نهاده است.


 

مجلس شورای اسلامی از نخستین دوره، برای كارشناسی طرح ها و لوایح، از مشورت موردی كارشناسان استفاده می كرد. در عین حال ، اساس كار برفهم شخصی و توان علمی خود نمایندگان متكی بود؛ لكن از اواخر سال ۱۳۷۱ به دستور هیأت رئیسه محترم مجلس، نهادی مستقل ، دائمی و سازمان یافته به نام «مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی» برای ارائه خدمات مستمر كارشناسی و مطالعاتی در كنار مجلس قرار گرفت. مراحل قانونی تأسیس این مركز در پاییز سال ۱۳۷۴ به انجام رسید.


 

 


 

 


 

۱. اهداف و شرح وظایف مركز
 


 

 مطابق قانون «شرح وظایف مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی»، هدف از تأسیس مركز، انجام دادن طرح های مطالعاتی و تحقیقاتی به منظور ارائه نظرهای كارشناسی و مشورتی به نمایندگان، كمیسیون ها و هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی است.


 

وظایف این نهاد در مادة (۲) قانون «شرح وظایف مركز پژوهش ها» مذكور به شرح زیر است:


 

الف) مطالعه، بررسی و ارائه نظرهای كارشناسی بر روی تمام طرح ها و لوایح


 

ب) گردآوری، نقد و تنظیم نظرهای محققان و پژوهشگران مراكز دانشگاهی و تحقیقاتی، دستگاه های اجرایی، نهادها، گروه ها و احزاب سیاسی و افكار عمومی در مورد نیازهای جامعه


 

ج) مطالعه، بررسی و تحقیق نسبت به حسن اجرای قوانین و سایر ابعاد نظارتی مجلس و ارائه پیشنهادهای كارشناسانه برای
رفع موانع و مشكلات اجرایی


 

د) تأمین نیازهای اطلاعاتی كمیسیون ها و نمایندگان مجلس از طریق تدارك و برقراری
نظام اطلاع رسانی


 

هـ) انجام پژوهش های موردی حسب درخواست هیأت رئیسه، كمیسیون ها و نمایندگان مجلس


 

و) انجام مأموریت های محوله در رابطه با كتابخانه های مجلس كه این گونه موارد زیرنظر مستقیم رئیس مجلس قرار می گیرند؛


 

ز) اشاعه نتایج مطالعات پژوهشی از طریق:


 

- نشر كتب و نشریات


 

- انعكاس نظرات به واحدها و دستگاه های ذیربط با نظر هیأت رئیسه مجلس.


 

 
 


 

 
 ۲. اركان مركز
 


 

 براساس تصریح ماده (۳) قانون «شرح وظایف مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی»، اركان مركز عبارتند از:


 

۱. هیأت امنا: متشكل از رئیس مجلس، اعضای هیأت رئیسه مجلس و رئیس مركز


 

۲. رئیس مركز


 

۳. شورای پژوهشی.


 

تصویب خط مشی كلی مركز بنا بر پیشنهاد رئیس مركز، تأیید بودجه، تأیید زیرمجموعة سازمانی و آیین نامه های استخدامی، مالی و معاملاتی و نصب و عزل رئیس مركز ، از جمله وظایف هیأت امناست.


 

رئیس مركز را هیأت امنا با توجه به مادة (۷) قانون «شرح وظایف مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی»، برای مدت چهار سال از میان افرادی ذی صلاح كه دارای مدارج بالای علمی و تجربة كافی باشند، انتخاب می كند. اهم وظایف رئیس عبارتند از: ارائه خط مشی و پیشنهاد بودجه و نظارت عالیه بر امور اجرایی و پژوهشی.


 

شورای پژوهشی ، متشكل از رئیس مركز، پنج نفر از شخصیت های علمی و كارشناسی از بین نمایندگان مجلس به انتخاب هیأت امنای مركز و پنج نفر از پژوهشگران متخصص دارای حداقل مرتبه استادیاری با معرفی رئیس مركز و تصویب هیأت امنا است. بررسی و تأیید طرح های پژوهشی، همكاری در تدوین برنامه سالانه مركز، نظارت بر انتشار نشریه های علمی و پژوهشی مركز و تعیین برنامه های اجرایی مركز برای ارتباط علمی با سایر مراكز آموشی و پژوهشی داخل و خارج كشور ، جزء وظایف شورای پژوهشی است.


 


 
 


 

 ۳. ساختار مركز
 


 

 در ساختار سازمانی مركز پژوهش ها یك معاونت پژوهشی و یك معاونت اجرایی كه هر یك در امری خاص به عنوان بازوی معین رئیس مركز عمل می كنند ، پیش بینی شده است:


 

رئیس مركز(دكتر احمد توكلی)


 

قائم مقام(دكتر لطف الله فروزنده)


 

الف) معاونت پژوهشی (دكتر سیدبهزاد پورسید)
اهم وظایف حوزه معاونت پژوهشی، اجرای طرح های تحقیقاتی و مطالعاتی در كلیه زمینه های مرتبط با مجلس شورای اسلامی است.
مطالعات و تحقیقات در مركز پژوهش ها عمدتاً در دفترهای تخصصی ، برنامه ریزی، مطالعه و انجام می شوند. ساختار تشكیلاتی گروه های دفترهای تخصصی، مركب از
یك مدیر ، چندین محقق ارشد و دستیاران تحقیقاتی است. دفترها موظف به تعریف، نظارت و در صورت لزوم هدایت طرح های پژوهشی، تضمین هویت عمومی و تخصصی آن ها هستند؛ همچنین موظفند روند پیشرفت امور و دستاوردها و نتایج فعالیت ها را به معاونت پژوهشی منتقل كنند. گروه های پژوهشی، كانون های اصلی فعالیت های پژوهشی مركز شناخته می شوند. همچنین «شورای مشاوران تخصصی» دفترها، دفترهای تخصصی را در زمینه های مختلف مطالعاتی از نظر ارزیابی فنی و علمی مطالعات انجام
یافته، حمایت می كند. مركز پژوهش های مجلس دارای تعدادی دفتر تخصصی است. هر دفتر با یك یا چند كمیسیون مجلس مرتبط است. فعالیت های دفترها همچنین متناسب با حوزه وظایف آن ها با چند دستگاه اجرایی ارتباط می یابند.


 


دفاتر پژوهشی و گروه های آنها به شرح زیر است:
۱_ دفتر مطالعات حقوقی (دكتر همایون حبیبی)


 

۱_۱_ گروه حقوق خصوصی
۲_۱_ حقوق جزا


 

۳_۱_ حقوق بین الملل
۴_۱_
حقوق عمومی


 

۲_ دفتر مطالعات زیربنایی (مهندس محمدرضا محمدخانی)


 

۱_۲_ گروه نفت و گاز
۲_۲_ گروه برق
۳_۲_ گروه پست و مخابرات
۴_۲_ گروه صنعت و معدن


 

۵_۲_ گروه مسكن و شهرسازی
۶_۲_ گروه راه و ترابری
۷_۳_ گروه آب


 

۸_۲_ گروه كشاورزی


 

۳_ دفتر مطالعات اقتصادی (دكتر سیدمحمدرضا سیدنورانی)


 

۱_۳_ گروه بازار مالی


 

۲_۳_ گروه تجارت خارجی
۳_۳_ گروه اقتصاد كلان


 

۴_۳_ گروه بخش عمومی


 


۴_ دفتر مطالعات برنامه و بودجه (دكتر قاسمی)
۱_۴_ گروه برنامه


 

۲_۴_ گروه بودجه


 

۵_ دفتر مطالعات سیاسی (دكتر طباطبایی)
۱_۵_ گروه سیاست داخلی


 

۲_۵_ گروه سیاست خارجی
۳_۵_ گروه سیاست دفاع


 

۶_ دفتر مطالعات فرهنگی (دكتر مرندی)
۱_۶_ گروه فرهنگ، هنر و رسانه


 

۲_۶_ گروهآموزش عالی
۳_۶_ گروه آموزش و پرورش
۴_۶_ گروه خانواده و زنان


 

۵_۶_ گروه تربیت بدنی و جوانان
۶_۶_ گروه میراث فرهنگی
و گردشگری


 

۷_۶_ گروه ارشاد و تبلیغات اسلامی


 

۷_ دفتر مطالعات اجتماعی (دكتر قلی پور)


 

۱_۷_ گروه اجتماعی
۲_۷_ گروه مدیریت و تشكیلات
۳_۷_ گروه بهداشت و درمان


 

۸_ گروه مطالعات بنیادین حكومت (آقای ادیانی)


 

۹_ گروه ارتباطات و فناوری های نوین (مهندس باقری)


 

۱۰_ كتابخانه (خانم معیری)


 

 


 

 


 

ب) معاونت اجرایی (دكتر سید ابراهیم ابراهیمی)


 


معاونت اجرایی وظیفه پشتیبانی از فعالیت های معاونت پژوهشی و زیرمجموعه های آن را برعهده دارد. این معاونت متشكل از بخش های زیر است.


 


۱ _ امور فناوری اطلاعات و ارتباطات(آقای مهندس كرمی)
۲_ امور اداری(آقای منادی)
۳_ امور مالی(آقای عبدالمجید عظیمی)
۴_ كمیته امور رفاهی
 نام
پست الکترونيک
پيام شما