آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۱
بازديد روز قبل: ۲۷
بازديد هفته: ۱۱۸
بازديد ماه: ۵۴۰
بازديد کل: ۶۲۸۶۰۲۴
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
مقالات حقوقي > آيين دادرسي مدني > ۱۳۹۵/۰۶/۰۷
۱۰۴۱ بازدید
 
   

نمونه دادنامه و استفاده صحیح از قوانین و استنادات در اصدار دادنامه مولف:دکترمحمدشکیبی نژاد


(*نمونه دادنامه و استفاده صحیح از قوانین و استنادات در اصدار دادنامه*) مولف:دکترمحمدشکیبی نژاد[۱] اگرملك موضوع دعوی قبل از صدور دادنامه بغیرمنتقل گردیده و از ملكیت خوانده دعوی (فروشنده ) خارج شده باشددراین صورت الزام به تنظیم سندرسمی آن محكوم به رداست [۲] ۱۵/۸/۶۴۶۶ تاریخ رسیدگی : ۲۲/۱/۷۲ شماره دادنامه : ۴۵/۱۵ تجدیدنظرخواه : آقای محمد مهدی ماهریان مقیم تهران ... تجدیدنظرخوانده : آقای احمد لطیفی مقیم تهران ... تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره ۵۸۹و۱۲۵۸۵/۱۲/۷۰ صادره از شعبه ۲۹ دادگاه حقوقی یك تهران مرجع رسیدگی : شعبه پانزدهم دیوانعالی كشور هیئت شعبه : آقایان محمد شكیبی رئس ومشكوه الدین جلیلی عضو معاون خلاصه جریان پرونده بدوا" در تاریخ ۲۶/۲/۶۹ آقای ارسطو كاظمی بوكالت ازآقای احمد لطیفی بطرفیت آقای محمدمهدی ماهرویان داخواستی بخواسته الزام خوانده به تنظیم و امضاء سند رسمی انتقال خانه پلاك ۸۹۴/۲۸بخش ۱۱ تهران و ملحقات و منضمات آن و یك رشته تلفن شماره ۸۳۶۵۳ جمعا" بمبلغ ۰۰۰/۳۰۰/۲ ریال و پرداخت خسارات و تجویز مراجعه بشهرداری برای اخذ پایان كار بدادگاههای حقوقی یك تهران تسلیم و دعوی مطروحه را بخلاصه چنین توجیه نموده كه موكل بموجب مبایعه نامه عادی شماره ۵۱۰۱/۹/۶۸ خانه پلاك ۸۹۴/۲۸ بخش ۱۱ تهران ملكی خوانده را از وی خریده و بشرح مبایعه نامه مرقوم یك هشتم ثمن معامله را نقدا" پرداخته و توافق شده بقیه ثمن را هنگام تنظیم سند بپردازد در جریان امر متوجه شده كه گواهی پایان كارساختمان صادره ازشهرداری مربوط بسال ۶۳ بوده و بلحاظ احتمال وقوع تخلفات برای تنظیم سند وفق تبصره ۸ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تحصیل گواهی پایان كار جدید ضروری است با ارسال اظهارنامه های متعدد برای فروشنده از وی میخواهد بااخذ گواهی مزبور برای تنظیم سند در دفترخانه حاضرگردد لكن با توجه به ترقی بهاء ساختمان خوانده از اجابت درخواست خودداری و با وصف آمادگی موكل برای حضور در دفترخانه وتنظیم سند از تهیه مدارك لازم و حضور در دفترخانه امتناع میناید درتاریخ ۱۰/۱۲/۶۸ كه باارسال اظهارنامه خوانده را بدفترخانه دعوت نموده نامبرده بدون در دست داشتن گواهی پایان كار جدید مراجعه و چون تنظیم سند ممكن نبوده بدون تنظیم سند آنجا را ترك مینماید لذا با تقدیم دادخواست تقاضای رسیدگی و صدور حكم را برابر خواسته نموده وبمدارك مذكور در دادخواست استناد كرده است پرونده بشعبه ۲۹ دادگاه حقوقی یك تهران ارجاع و با تعیین وقت و ابلاغ دعوی طرفین دعوت شده اند آقای منوچهر صداقت نژاد بوكالت از خوانده به شرح لایحه دفاعیه ضمن اعلام تقدیم دادخواست تقابل اظهارداشته طبق مندرجات قولنامه مستند دعوی قرار بوده طرفین در روز ۱/۱۱/۶۸ در دفترخانه شماره ۳۱۶ تهران حاضر و تشریفات قانونی معامله راانجام دهند خواهان دو سه روز بعد از امضاء قرارداد در آژانس واسطه معامله حاضر وعدم رضای خود را بانجام معامله اعلام و درخواست استرداد وجه پرداختی را مینماید موكل پس از اطلاع از جریان به آژانس مزبور مراجعه با اخذ سندمالكیت خود آمادگی برای استرداد بیعانه دریافتی را اعلام میدارد خواهان قبل از موعد مقرربه بهانه احتیاج به پایان كار مجدد تمسك جسته در حالكیه در بند سه قرار داد مشخصات بنا قید گردیده موكل در تاریخ ۱/۱۱/۶۸ راس ساعت مقرر با در دست داشتن مدارك لازم بدفترخانه مراجعه لیكن خواهان حاضر نمیشود و مراتب بگواهی نماینده واسطه معامله رسیده موكل طی اظهارنامه خواهان را بمنظور انجام معامله برای تاریخ ۲۰/۱۲/۶۸ دعوت مینماید در تاریخ اخیر نیز موكل با در دست داشتن مدارك در دفترخانه حاضر گردیده ولی خواهان بعلت در اختیار نداشتن وجه برای پرداخت بقیه ثمن نتوانسته معامله را انجام دهد در حالیكه تنظیم سند بدون پایان كار جدید هم مقدور بوده و در نتیجه معامله انجام نیمگردد لذا با توجه باینكه خواهان از انجام مفادقولنامه امتناع نموده قرارداد فسخ شده تلقی میشود و حقی نسبت بمطالبه مبلغ تودیعی بموكل نیزندارد در تاریخ ۱۶/۴/۶۹ آقای منوچهر صداقت نژاد بوكالت از آقای محمدمهدی ماهرویان بطرفیت آقای احمدلطیفی دادخواستی بعنوان دعوی تقابل بخواسته مطالبه مبلغ بیست میلیون ریال و تائید فسخ قولنامه مقوم بمبلغ دو میلیون و ده هزار ریال بدادگاههای حقوقی یك تهران تسلیم و با اشاره بكلاسه پرونده اصلی ادعا نموده كه خوانده دعوی تقابل برابر بند۵ قولنامه مورخ ۵/۹/۶۸ بایستی در ساعت ۹ صبح روز۱/۱۱/۶۸ در دفترخانه شماره ۳۱۶ تهران حاضر و نسبت به تنظیم سند انتقال پلاك ۳۹۴/۲۸اقدام مینمودمتاسفانه با حضور موكل نامبرده حاضر نگردیده ناچارطی اظهارنامه ازاوخواسته شده ظرف دو روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه برای تنظیم سنددردفتر خانه مذكور حاضر شود ایشان بشرح اظهارنامه ارسالی تاریخ تنظیم سند را۲۰/۱۲/۶۸اعلام داشته موكل در آن تاریخ نیز در دفترخانه حاضر و آقای لطیفی بدون همراه داشتن بقیه ثمن حضور یافته و عدم وجود پایان كار جدید را بهانه قرار داده و با اینكه آقای سردفتر بایشان توضیح داده اند كه پایان كار مورخ ۱۳/۳/۶۳ كافی برای تنظیم سند بوده و نیازی به پایان كار جدیدنیست نامبرده ازانجام معامله امتناع نموده ودرنتیجه عدول وی ازانجام قرارداد، موكل دادخواستی برای فسخ قولنامه تقدیم داشته كه بلحاظ مشخص نبودن نشانی خوانده قرار رد دادخواست صادر شده اینك با تقدیم این دادخواست بعنوان دعوی تقابل تقاضای تایید فسخ قولنامه و محكومیت خوانده تقابل را بپرداخت مبلغ بیست میلیون ریال وجه التزام و كلیه خسارات را دارم این پرونده بشعبه ۲۹ دادگاه حقوقی یك تهران ارجاع و بكلاسه ۶۹/۱۷۴ ثبت و ضمیمه پرونده اصلی با ابلاغ دعوی طرفین هردوپرونده برای رسیدگی دعوت شده اند با استعفاء آقای صداقت نژاد وآقای علی اصغر رزاقی بوكالت از خوانده دعوی اصلی هر دو پرونده دخالت و مدافعاتی بعمل آورده دادگاه پس از استماع مدافعات وكلای طرفین به شرح مندرج در نظریه مورخ ۱۱/۳/۷۰ ووقوع عقد بیع بین طرفین رامحرز تشخیص و با توجه بعدم جواز فسخ آن قرارداد، بر صدور حكم بالزام خوانده دعوی اصلی به تنظیم و امضاء سند انتقال خانه وتلفن مورد معامله و عدم ضرورت اظهارنظر قضائی در مورد قائم مقامی خریدار برای اخذ پایان كار و رد دعوی تقابل اعلام نظریه نموده نظریه دادگاه بر اثر اعتراض خوانده دعوی اصلی و وكیل ایشان طبق دادنامه شمار۷۲۳/۱۹۱۵/۱۱/۷۰ دیوانعالی كشور در مورد الزام خوانده بحضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال مورد معامله و رد دعوی تقابل در مورد تایید فسخ قولنامه تایید گردیده و درخصوص رددعوی مطالبه مبلغ بیست میلیون ریال موضوع خواسته دعوی تقابل بلحاظ مغایرت نظر دادگاه با مستندات پرونده و عدم توجیه نظریه واجد ایراد قضائی تشخیص داده شده پس از اعاده پرونده دادگاه برابردادنامه تجدیدنظرخواسته ضمن احراز تحقق عقد بیع نسبت بخانه وتلفن مورد معامله بین طرفین وا ستناد بمواد۱۰و۱۹۱و۱۹۲ قانون مدنی و عدم وجود موجب برای فسخ و ابطال معامله و تایید نظریه صادره در این قسمت در دیوانعالی كشور حكم بر محكومیت خوانده دعوی اصلی بحضور در دفتراسناد رسمی وانتقال خانه پلاك ۸۹۴/۲۸ بخش ۱۱ تهران واقع در آجودانیه و تلفن شماره ۲۸۳۶۵۳ بنام خواهان با رعایت شرایط مذكور در قرارداد مستند دعوی و رد دعوی تائید فسخ معامله را صادر ودر مورد مطالبه مبلغ بیست میلیون ریال موضوع قسمتی از خواسته دعوی تقابل با متابعت از رای دیوانعالی كشور و اینكه با وجود مدارك ابرازی فروشنده تنظیم سندانتقال مورد معامله مقدوربوده وخریدار از اجراء تعهدات خود امتناع نموده و بااشاره به بند۳ قرارداد مستند دعوی حكم بر محكومیت خوانده دعوی تقابل بپرداخت مبلغ بیست میلیون ریال در وجه خواهان تقابل صادر كرده است آقای محمد مهدی ماهرویان (خوانده دعوی اصلی ) با تقدیم دادخواست نسبت به دادنامه صادره تجدیدنظرخواهی و بخلاصه با تكرار مدافعات قبلی اعلام داشته كه در تاریخ ۲/۱۱/۷۰ پلاك مورد بحث را به آقایان علی اكبر محمد دباغ و محمدتقی منائی طبق سند شماره ۲۴۸۳۰۲/۱۱/۷۰ دفترخانه شماره ۱۰۴ تهران فروخته و به آنها تحویل داده ودرپلاك مذكور مالكیت ندارد لذا تقاضای تجدیدنظر در حكم را نموده است پرونده با اظهار نظر مورخ ۲۹/۴/۷۱ دادگاه بدیوانعالی كشورارسال و بشعبه پانزدهم ارجاع و تشریفات قانونی انجام گردیده لازم به تذكر است دو فقره پرونده بكلاسه ۷۰/۷۱۵۸۶۲۰ ضمیمه پرونده میباشد كه در پرونده كلاسه ۷۰۶۲۰ در تاریخ ۲۷/۱۲/۷۰ آقای محمدتقی امامی بوكالت از آقایان علی اكبر آقامحمددباغ و محمدتقی منائی بطرفیت آقایان احمدلطیفی و محمدمهدی ماهرویان دادخواستی بعنوان اعتراض ثالث بر نظریه مورخ ۱۱/۳/۷۰ شعبه ۲۹ دادگاه حقوقی یك تهران ورای شماره ۷۲۳/۱۵ دیوانعالی كشور تقدیم و بااستنادبفتوكپی سندمالكیت و اشاره بمالكیت موكلین خود و اینكه خانه مورد معامله در تاریخ تنظیم قرارداد مورخ ۵/۹/۶۸ در دررهن بوده بنظریه و حكم مذكور اعتراض و رد و بطلان دعاوی معترض علیهم را تقاضا نموده در پرونده كلاسه ۷۱/۵۸ آقای ارسطو كاظمی در تاریخ ۱۹/۲/۷۱ بوكالت از آقای احمد لطیفی بطرفیت آقایان علی اكبرآقامحمد دباغ و محمدتقی منائی و محمدمهدی ماهرویان دادخواستی بخواسته صدور حكم بطلان فروش خانه پلاك ۸۹۴/۲۸ بخش ۱۱ تهران و ابطال سند شماره ۳۴۸۳۰۲/۱۱/۷۰دفتر۱۰۴ تهران و پرداخت خسارات و صدور دستور موقت بر منع فروش خانه مورد بحث تسلیم نموده كه بشعبه ۲۹ دادگاه حقوقی یك تهران ارجاع و پس از صدور دستور موقت وابلاغ دعوی و دعوت طرفین در جلسه مقرردادگاه با توضیح جریان و پرونده هاو اینكه از حكم صادره در پرونده اصلی تجدیدنظرخواهی شده و قبل از تعیین تكلیف تجدیدنظرخواهی رسیدگی بموضوع دعاوی دو فقره پرونده موجه نیست در پرونده های مذكورفعلا" وقت نوبتی معین نموده است در تاریخ ۲۲/۱/۷۲ هیئت شعبه پانزدهم دیوانعالی كشور تشكیل است پس از قرائت گزارش تنظیمی و بررسی و مطالعه محتویات پرونده و شور چنین رای میدهد۰ با ملاحظه محتویات پرونده و مستندات دو فقره پرونده های كلاسه ۷۰/۶۲۰۲۹و۷۱/۵۸۲۹ كه ضمیمه گردیده است اعتراض تجدیدنظرخواه بر دادنامه تجدیدنظرخواسته در قسمتی كه مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته وارد بنظر میرسد زیرا حسب مندرجات صفحات ۶و۷ فتوكپی سند مالكیت ابرازی و نامه شماره ۲۰۶۶۳۵/۳/۷۱ اداره ثبت قلهك پلاك موضوع دعوی قبل از صدور دادنامه تجدیدنظرخواسته بغیرمنتقل گردیده و از ملكیت خوانده دعوی اصلی (تجدیدنظرخواه ) خارج شده است با وصف بقاء اعتبار سند رسمی انتقال بشماره ۲۴۸۳۰۲/۱۱/۷۰دفتراسناد رسمی شماره ۱۰۴ تهران الزام خوانده مذكور بانتقال پلاك یاد شده محمل و مجوز قانونی ندارد لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته رادر قسمت مذكوربلحاظ مرقوم مخدوش تشخیص میدهد با استناد به بندالف ماده ۱۰ قانون تعیین موارد تجدیدنظر از احكام دادگاهها نقض آنرا اعلام و تجدیدرسیدگی رابشعبه دیگر دادگاه حقوقی یك تهران محول مینماید% شعبه پانزدهم دیوانعالی كشور _______________________________________________________________ ۱: استاددانشگاه،کنسولرارشدقضایی رفرنس: ۲: http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=۴۹۹۸نام
پست الکترونيک
پيام شما