آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۲
بازديد امروز: ۳۷۵
بازديد روز قبل: ۴۳۱
بازديد هفته: ۲۸۹۸
بازديد ماه: ۱۰۷۲۳
بازديد کل: ۶۱۹۹۶۰۶
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
نظريات مشورتي > نظريات مشورتي سازمان قضايي نيروهاي مسلح > ۱۳۹۱/۱۲/۲۲
۲۷۰ بازدید
 
   

موضوعات متفرقه


عــدم تسویه حساب و یا خودداری از تحویل كارت شناسایی و مدارك تحویلـی، فاقد وصف كیفری است
شماره و تاریخ نظریه : ۱۳۸۶/۳۴/۷- ۱۳/۱۱/۸۳


سؤال :


برخی كاركنان منفصل شده، از انجام تسویه حساب و ارائه كارت شناسایی و مدارك تحویلی خودداری می كنند، با توجه به اینكه احتمال سوء استفاده از مدارك مزبور وجود دارد، نحــــــوه برخورد با این گونه كاركنان را مشخص فرمایید ؟


نظریه كمیسیون :


عدم تسویه حساب و یا خودداری از تحویل كارت شناسایی و مدارك تحویلی، فاقد وصــــف كیفری است .


*********************************
درصورتی كه مأمور، مواد سوختی توقیف شده را با آب جایگزین كند، عمــل وی دخالت در اموال توقیفی محسوب می شود 


شماره و تاریخ نظریه : ۱۱۹۲/۳۴/۷- ۲۴/۱۰/۸۴


سؤال :


در پرونده ای سه نفر غیرنظامی به اتهام حمل هجده گالن بیست لیتری نفت دستگیرشده و تحویل یك نفر سرباز می شود تا آنها را به همراه مواد سوختی مكشوفه به آگاهی شهرستان بیرجنــــــد تحویل دهد. مأمور یادشده در بین راه مبادرت به تخلیه مواد سوختی می كند و به جای آن آب داخل گالن های بیست لیتری می ریزد كه موضوع كشف می شود . سازمان تعزیرات حكومتی حمل این مقدار مواد سوختی را قاچاق ندانسته است. حال با عنایت به مراتب اخیر، مستدعی است بیان دارید كه آیا عمل متهم (سرباز وظیفه) دخالت در اموال توقیف شده محسوب می شود یا اختلاس و آیا دستور استرداد مواد مكشوفه به مالك تأثیری در نوع جرم سرباز وظیفه مذكور خواهد داشت یا خیر ؟ ضمناً، در صورتی كه موضوع اختلاس باشد، آیا نرخ تمام شده نفت برای دولت كه هرلیتر حدود۳۴۰۰ ریال می باشد باید محاسبه شود یا نرخ دولتی آن كه لیتری ۱۷۵ ریال می باشد ؟


نظریه كمیسیون :


در فرض سؤال، با عنایت به اینكه مواد سوختی از طرف مقام ذی صلاح برابر مقررات توقیف و جهت حمل به اداره آگاهی مركز در اختیار مأمور بدرقه قرارگرفتــه و نامبرده برابر ضـــــــوابط قانونی مكلف به تحویل آن به مقام مافـــوق بوده است، اقدام وی مبنی بر ریختن آب به جای نفت در گالن های بیست لیتری از مصادیق دخالت در اموال توقیفی موضوع ماده (۶۶۳) ق. م.ا، می باشد.


***********************************
حصول نتیجه و كسب منفعت شرط تحقق بزه « ســـوء استفاده از لباس، موقعیت، شغل و كارت شناسایی» نیست 


شماره و تاریخ نظریه  : ۶۲۴۸۹/۸۶/۲/۷- ۵/۱۰/۸۶


سؤال :
در ماده (۱۲۶) ق.م.ج.ن.م، مصوب سال ۸۲ آمده است: « هرنظامی از لباس، موقعیت، شغل و كارت شناسایی خود برای مقاصد غیرقانونی استفاده كند، به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال محكوم می شود»، با عنایت به مفاد ماده مزبور، خواهشمند است نظریه مشورتی را در خصوص سؤالات مطرح شده ذیل بیان فرمایید:


الف- منظور از عبارت « استفاده برای مقاصد غیرقانونی» چیست؟


ب- آیا منظور از « قصد غیرقانونی» كسب منفعت برای مرتكب است؟


ج- آیا هرعمل خلاف قانون را شامل می شود؟
نظریه كمیسیون :


۱- منظور از عبارت «مقاصد غیرقانونی» تصریح شده در ماده (۱۲۶) ق.م.ج.ن.م، هرنوع سوءاستفاده از لباس، موقعیت، شغل و كارت شناسایی است كه با قوانین و سایر مقررات موضوعه مانند آیین نامه، دستورالعمل و بخشنامه مغایرت داشته باشد.


۲- حصول نتیجه و كسب منفعت شرط تحقق بزه «سوء استفاده از لباس، موقعیت، شغل و كارت شناسایی» نیست و با صرف سوء استفاده از موارد یادشده جهت مقاصد غیرقانونی، جرم مزبور محقق می شود.


۳- در فرض سؤال، چنانچه فعل ارتكابی دارای عناوین متعدد جرم باشد، مرتكب به مجازات جرمی محكوم می شود كه كیفر آن اشدّ است.
*********************************
چنانچه شخصی به هر نحوی در استخدام وزارت دفاع باشد، انعقاد قرارداد مشاوره حقوقی با وی ممنوع است


شماره و تاریخ نظریه : ۲۲۶/۳۴/۷- ۴/۳/۸۴


سؤال :


شخصی برابر قرارداد به عنوان مشاور عالی وزیر دفاع مشغول انجام وظیفه است ، حال چنانچه در پرونده خاصی نیاز به مشاوره و استفاده از خدمت وی باشد، آیا با توجه به قانون منع مداخله كارمندان دولت در معاملات دولتی، امكان پرداخت وجهی به عنوان حق مشاوره به وی می باشد یا خیر ؟


نظریه كمیسیون :


چنانچه شخص مورد نظر به هر نحوی در استخدام وزارت دفاع باشد، انعقاد قرارداد مشاوره حقوقی با وی به استناد بند «۵» تبصره «۳» ماده (۱) لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و كارمندان دولت درمعاملات دولتی وكشوری* مصوب۱۳۳۷، ممنــــــــوع است و قرارداد منعقدشده نیز به صراحت مقررات ماده(۲) لایحه قانونی مزبور باطل است و اقدام انجام شده موجب تعقیب كیفری و مسئولیت مدنی متخلف خواهد شد .


*- ماده (۱)- .............


تبصره ۳- ...............


بند ۵- قرارداد مطالعات و مشاورات فنی و مالی و حقوقی .
**********************************
ورق پاسور جزو آلات قمار بوده و بازی كردن با آن حتی اگر بدون برد و باخت نیز باشد، حرام است


شماره و تاریخ نظریه : ۴۰/۳۴/۷- ۱۷/۱/۸۴


سؤال :


آیا پاسور از آلات قمار است یا خیر ؟ و بازی كردن بدون برد و باخت با آن چه حكمی دارد؟


نظریه كمیسیون :


بازی كردن با وسایلی كه عرفاً جزء آلات قمار محسوب می شود تا مادامی كه آن وسیلـه از آلت قماربودن خارج نشده باشد حرام است حتی اگر بدون برد و باخت باشد، و برابر مـــــاده (۶۳۸) ق.م.ا، تظاهر به عمل حرام در انظار و اماكن عمومی قابل مجازات است . ورق پاسور نیز جزء آلات قمار می باشد و مشمول همین حكم است، مگر اینكه یقین حاصل شود كه در حال حاضر از آلت قمار بودن خارج شده است .


**********************************
صدور حكم خلع ید در پرونده حقوقی مانع تعقیب كیفری متهم نیست


شماره و تاریخ نظریه : ۲۲۱/۳۴/۷- ۴/۳/۸۴


سؤال :
چنانچه ضمن رسیدگی به شكایت كیفری تحت موضوع تصرف عدوانی، معلوم شود كه شاكی قبل یا بعد از طرح شكایت كیفری، دادخواست خلع ید به محكمه حقوقی تقدیم كرده و از سوی آن مرجع حكم به خلع ید صادر شده است ، با فرض اجتماع عناصر جرم تصرف عدوانی، آیا اقدام شاكی در مراجعه به دادگاه حقوقی و صدور رأی به خلع ید ، مانعی برای تعقیب كیفری متصرف خواهد بود یا خیر ؟


نظریه كمیسیون :


با عنایت به اینكه تصرف عدوانی برابر ماده (۶۹۰) ق.م.ا، علاوه بر وصف حقوقی دارای جنبه كیفری نیز می باشد ، شاكی می تواند علاوه بر تقاضای خلع ید از طریق محاكم حقوقی تقاضای تعقیب كیفری متهم را نیز بنماید، بنابراین، صدور حكم خلع ید در پرونده حقوقی مانع تعقیب كیفری متهم نیست؛ زیرا وجه كیفری تصرف عدوانی با طرح دعوای حقوقی و صدور حكم به خلع ید زایل نخواهد شد .


**********************************
اشخاصی كه مانع انجام وظیفه مأموران دولتی شوند متمرد محسوب شده و قابــل تعقیب و مجازات هستند


شماره و تاریخ نظریه : ۱۰۸۵/۳۴/۷- ۲۳/۹/۸۴ 


سؤال :


در مواردی كه در پرونده حكم ورود به منزل وجود دارد و والدین و اقوام متهم از اجرای حكم جلوگیری كرده و اجازه ورود نمی دهند، آیا می توان آنان را به عنوان متمرد (مانع اجرای حكم) دستگیر كرد و یا باید از اجرای حكم صرف نظر شود؟


نظریه كمیسیون :


ممانعت والدین یا بستگان متهم نمی تواند موجب عدم اجرای دستور مقام قضایی شود و مأموران باید با اعمال قوة قاهره نسبت به اجرای دستور مرجع قضایی اقدام كنند و اشخاصی كه مانع انجام وظیفه مأموران دولت شوند متمرد محسوب شده و برابر مقررات ماده (۶۰۷) ق.م.ا، قابل تعقیب و مجازات هستند .


**********************************
صرف نگهداری فیلم وعكس مستهجن در تلفن همراه و لوح فشرده توسط اشخاص، فاقد وصف كیفری است


شماره و تاریخ نظریه : ۲۳۵۵۴/۸۷/۳۴/۷- ۲۷/۷/۸۷


سؤال :


آیا نگهداری فیلم و عكس مستهجن در تلفن همراه و لوح فشرده جرم است یا خیر؟


نظریه كمیسیون :


با عنایت به اینكه در تبصره «۲» از قسمت «ب» ماده (۳) قانون نحوه مجازات اشخاصی كه در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می نمایند* مصوب ۸۶ ، به دارندگان نوارها و دیسكت ها و لوح های فشرده مستهجن و مبتذل «موضوع این قانون» تأكید شده است و عنوان قانون مزبور خصوصاً مقررات ماده (۳) آن دلالت بر مجازات افرادی دارد كه در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می نمایند و حرفه ای هستند. بنابراین، صرف نگهداری اشیای مورد اشاره توسط اشخاص عادی به لحاظ اینكه اشاعه فحشا نبوده وموجب جریحه دارشدن عفت و اخلاق عمومی نمی شود، فاقد وصف كیفری است؛ لكن در مواردی كه اقدام به توزیع و تكثیر آنها شود، برابر مقررات قانون موصوف، موضوع قابل تعقیب كیفری می باشد .
* - ماده (۳)- ........


ب- ...........


تبصره ۲- دارندگان نوارها و دیسكت های مستهجن و مبتذل موضوع این قانون به جزای نقدی از پانصدهزار تا پنج میلیون ریال و نیز ضبط تجهیزات و نوارها محكوم خواهند شد. ضمناً لازم است نوارها و دیسكت های مكشوفه امحاء گردد.


**********************************
حضور توهین شونده در زمان توهین، شرط تحقق بزه موضوع ماده (۶۰۸) ق.م.ا، نمی باشد


تاریخ نظریه   : ۱۷/۳/۸۴


سؤال :


آیا توهین موضوع مواد (۶۰۸ و ۶۰۹) ق.م.ا، و (۴۶، ۴۸، ۴۹و۵۰) ق.م.ج.ن.م، بایستی حضوری باشد یا اینكه به صورت غیرحضوری هم قابل تحقق می باشد ؟


نظریه كمیسیون :


حضور توهین شونده در زمان توهین، شرط تحقق بزه موضوع ماده (۶۰۸) ق.م.ا، نیست و به صـورت غیـرحضوری نیز قابل تحقق می باشد؛ لكن توهین به مأموران رسمی موضوع ماده (۶۰۹) ق.م.ا، و مواد (۴۶ و ۴۸) ق.م.ج.ن.م، با عنایت به قید « در حال انجام وظیفه » و « حین خدمت » در مواد قانونی مزبور، چنانچه در حال انجام وظیفه یا حین خدمت صورت گیرد، حضور توهین شونده شرط تحقق بزه مواد قانونی مزبور می باشد، لكن چنانچه توهین به سبب انجام وظیفه صورت گیرد، حضور توهین شونده در این صورت نیز شرط تحقق بزه مزبور نمی باشد .


منبع:
imj.ir


نام
پست الکترونيک
پيام شما