آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۳
بازديد روز قبل: ۵۱
بازديد هفته: ۱۶۸
بازديد ماه: ۵۸۱
بازديد کل: ۶۲۸۶۱۰۱
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
نظريات مشورتي > نظريات مشورتي > ۱۳۹۱/۰۶/۲۶
۲۷۶ بازدید
 
   

نشست قضایی دادگستری خرم آباد


پرسش:
شخص (الف) به موجب صورتجلسه تنظیمی توسط دادگاه، یک دستگاه ساختمان را به مدت ۴ سال از تاریخ ۲۸/۹/۱۳۷۸ لغایت ۲۸/۹/۱۳۸۲ به صورت مجانی و بدون پرداخت اجاره بها جهت سکونت به شخص)ب( می دهد و مشارالیه متعهد می شود که پس از انقضای مدت مقرر بدون هیچ گونه عذر و بهانه ای ساختمان مذکور را تخلیه و تحویل شخص )الف( دهد و چنانچه تخلیه نکند متصرف عدوانی محسوب می شود. شخص) الف( دادخواستی به طرفیت شخص) ب( به خواسته الزام به انجام تعهد مبنی بر تخلیه ملک استیجاری مطرح نموده است. آیا براساس صورتجلسه مذکور، دادگاه می تواند حکم به تخلیه منزل و الزام به انجام تعهد مبنی بر تخلیه صادر نماید؟ با این توضیح که ملک موصوف فاقد سند رسمی بوده و به لحاظ نداشتن سند رسمی شکایت کیفری تحت عنوان تصرف عدوانی و خلع ید و اقامه دعوا مبنی بر رفع تصرف به لحاظ قفد سبق تصرف خواهان ممکن نیست.
پاسخ:
اتفاق نظر
در فرض سؤال به نظر می¬رسد که دعوی الزام به انجام تعهد از طرف دادگاه قابل پذیرش بوده و نیازی به ارائه سند رسمی از طرف خواهان نیست. به طور مثال ممکن است شخصی ملکی را به مدت پنج سال اجاره نموده و آن را به شخص دیگری اجاره دهد. موجر دوم پس از انقضای مدت اجاره برای تقاضای تخلیه نیازی به ارائه سند رسمی ملکی ندارد، لذا در خصوص سؤال طرح شده دادگاه به استناد قرارداد منعقده می¬تواند خوانده را به الزام انجام تعهد و تخلیه ملک مورد ادعا محکوم نماید.
نظر کمیسیون
اولاً از طرف شخص( الف) به مدت ۴ سال به شخص(ب) اجازه استفاده از یک دستگاه ساختمان به موجب صورت¬مجلس تنظیمی در دادگاه داده شده است. شخص (ب) هم متعهد شده که پس از انقضای مدت، ساختمان را تخلیه و تحویل شخص(الف) دهد و در صورت عدم تخلیه، متصرف عدوانی محسوب شود.
بر طبق اصول کلی و تعهد ایجاد شده شخص(ب) ملزم است که به عهد خود عمل کند. ماده ۱۸۳ قانون مدنی مشعر بر همین معنی است که مقرر می¬دارد: «عقد عبارت از این است که یک نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نماید و مورد قبول آنها باشد» که در نتیجه تعهد الزام آور است. بنابه مراتب دادگاه می¬تواند پس از رسیدگی های لازم حکم به انجام تعهد مبنی بر تخلیه را صادر نماید.


منبع:
www.maavanews.ir


نام
پست الکترونيک
پيام شما