آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۴۶
بازديد روز قبل: ۲۴
بازديد هفته: ۱۳۳
بازديد ماه: ۵۴۵
بازديد کل: ۶۲۸۶۰۹۳
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
مقالات حقوقي > آيين دادرسي مدني > ۱۳۹۰/۱۰/۲۱
۵۵۴ بازدید
 
   

نحوه رسیدگی دادگاه به درخواست فروش ملک غیرقابل افراز


زمانی که یک ملک قابل افراز نباشد و اداره ثبت و دادگاه عدم قابلیت افراز آن را تشخیص دهند، مطابق ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع که مقرر می دارد: <ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص داده شود، با تقاضای هر یک از شرکا و به دستور دادگاه شهرستان فروخته می شود>، در پی ارائه درخواست فروش از سوی یک یا چند نفر از مالکان مشاع، دادگاه با صدور یک دستور صرف و اعلام آن به اجرای احکام نسبت به فروش این ملک اقدام خواهد نمود.


ماده ۹ آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۵۸ وزارت دادگستری نیز در این زمینه اشعار داشته است : <در صورت صدور حکم قطعی بر غیر قابل افراز بودن ملک، دادگاه شهرستان حسب درخواست یک یا چند نفر از شرکا، دستور فروش آن را به دایره اجرای احکام خواهد داد. مدیر اجرا نسبت به فروش ملک مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مربوط به فروش اموال غیر منقول اقدام می نماید.>


در رسیدگی دادگاه به این گونه درخواست ها نکاتی باید مورد توجه قرار گیرند که به طور خلاصه عبارتند از:  


  ۱- با عنایت به ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع و ماده ۹ آیین نامه اجرایی این قانون، برای صدور دسـتـور فـروش ملک غیر قابل افراز نیازی به تقدیم دادخـواسـت، پـرداخـت هـزیـنـه دادرسـی، تـعیین وقت رسیدگی و درنهایت، صدور حکم نیست؛ زیرا مانند درخواست اجرای حکم می باشد.( ۱) 


۲- تــصــمــیــمــی کــه دادگــاه در بــرابــر ایــن گــونــه درخواست ها اتخاذ می کند، در قالب حکم یا قرار نیست؛ بلکه دستور تلقی می شود و نظر به این که تابع تشریفات رسیدگی آیین دادرسی مدنی نمی باشد، قابل تجدید نـظـرخـواهـی و فـرجـام خـواهـی نـیـسـت. اداره حقوقی دادگستری در نظریه شماره ۴۵۵/۷- ۸ اسفندماه ۱۳۶۶ چنین اظهارنظر نموده است: ( ۲)


<با توجه به مقررات ماده ۴ قانون افراز مصوب ۲۲ آبان ۱۳۵۸، ملک مشاعی که در مرجع ثبتی غیر قابل افراز تشخیص داده شده، به دستور دادگاه فروخته می شود و ازاین رو نیازی به صدور حکم نیست. بنابراین در مرحله اجرا، واحد اجرای احکام می تواند برای تعیین حدود اربعه و قیمت پایه و تنظیم کروکی و ... رأساً اقدام نماید.>


۳- دستور فروش ملک غیر قابل افراز فاقد اعتبار قضیه محکوم بها است. اداره حقوقی دادگستری در این زمینه در نظریه شماره ۱۳۲۲/۷ - ۴ مرداد ماه ۱۳۶۲ بیان داشته است:(۳) <مطابق ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷ و ماده ۹ آیین نامه اجرایی آن، ملکی که به موجب تصمیم قطعی دادگاه غیر قابل افراز تشخیص داده شود، به تقاضای هریک از شرکا و به دستور دادگاه فروخته می شود. بنابراین در مورد فروش، دادگاه حکم صادر نمی کند؛ بلکه دستور فروش می دهد و این دستور فاقد اعتبار قضیه محکوم بها است.>


۴- در رسیدگی به تقاضای فروش ملک غیر قابل افراز، چنانچه تشریفات آیین دادرسی مدنی رعایت گردد، تخلف انتظامی محسوب می شود. در این خصوص به عـنـوان نـمـونـه، رأی دادگـاه عـالـی انـتظامی قضات به شماره های ۳۹۱ تا ۳۹۳ صادر شده در تاریخ ۲۱ آذرماه ۱۳۸۵ آورده می شود: 


دادســـــرای انـــتـــظـــــامـــــی قـــضـــــات بـــــه مــــوجــــب کیفرخواست های شماره ۲۹ تا ۳۱ - ۵ اردیبهشت ماه ۱۳۸۵ تخلف رئیس دادگاه بدوی و مستشاران دادگاه تجدیدنظر استان را به این شرح اعلام نموده است


به رغم صراحت قانونی و نظریات اداره حقوقی و اعلام این که دستور صادر شده قابل تجدیدنظر نیست و ورود در ماهیت و تعیین اوقات رسیدگی و احتیاطی و معطل نگهداشتن پرونده بدون علت قانونی بالغ بر ۱۷ ماه تخلف است، دادگاه  عالی انتظامی قضات پس از ابلاغ کیفرخواست ها و وصول لوایح دفاعیه قضات موصوف و کسب عقیده نماینده دادستان انتظامی قضات مبنی بر تقاضای صدور حکم دایر بر تعیین مجازات انتظامی قضات ... به شرح زیر مبادرت به صدور رأی کرده است


رأی شماره ۳۹۱ تا ۳۹۳ - ۲۱ آذر ماه ۱۳۸۵


با عنایت به صراحت ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع که مقرر می دارد : "حکمی که به موجب تصمیم قطعی غیرقابل افراز تشخیص داده شود، با تقاضای هر یک از شرکا و به دستور دادگاه شهرستان فروخته می شود "، در ما نحن فیه دادگاه باید دستور فروش ملک را صادر می نمود و این دستور چون حکم نیست، قابل تجدیدنظر نمی باشد. با این وجود، رئیس دادگاه بدوی برخلاف مقررات ضمن رسیدگی مبادرت به صدور حکم نـمـوده و آن را قـابـل تـجـدیـدنظر اعلام داشته است. مستشاران دادگاه تجدیدنظر هم بدون توجه به این امر با تعیین اوقات رسیدگی و احتیاطی وارد ماهیت قضیه شده و رأی صادر کرده اند که تخلف است و دفاع قضات امر، مؤثر تشخیص داده نشد. 


بنا به مراتب، هر یک از آقایان و مستشاران دادگاه تجدیدنظر استان و رئیس دادگاه عمومی را با انطباق عملشان بر صدر ماده ۲۰ نظام نامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات قضات، به توبیخ کتبی با درج در برگ خدمت محکوم می نماید. رأی صادره قطعی است. 


در قسمتی از رأی صادر شده از سوی شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر دادگستری استان تهران در دادنامه شماره ۹۰۴ - ۱۶دی ماه ۱۳۷۴ نیز آمده است: < به این ترتیب، تصمیم دادگاه درخصوص مورد، تصمیم قضایی در قـالـب حـکـم یـا قـرار تـلـقـی نـمی شود تا قابل تجدیدنظر باشد. به همین اعتبار، مسئله قابل طـرح و استماع در دادگاه تجدیدنظر نمی باشد.(> ۴ )


۵- از آنجا که دستور فروش حــکــم نـیـســت، بـنــابــرایــن مـسـتـلـزم تـقـاضـای صدور اجراییه نبوده و صرف تقاضای اجرای حکم توسط یکی از شرکا کافی به نظر می رسد. 


در این بخش، درج نشست قضایی دادگـسـتـری بـهـشـهـر در مـورد ایـن کـه چـنین درخواستی از سوی محکوم علیه آیا دارای آثار قانونی است یا خیر، خالی از لطف نمی باشد. در این نشست قضایی چنین آمده است: ( ۵ )


<شخصی با توجه به قانون افراز درخواست افراز یک قطعه زمین اعیانی را می کند؛ اما اداره ثبت آن ملک را غیر قابل افراز اعلام می نماید. ازاین رو موضوع در دادگاه مطرح شده و شعبه پس از بررسی و تعیین کارشناس به دلیل غیرقابل افراز بودن ملک، حکم به فروش آن صادر می کند و رأی قطعی می شود. خواهان (محکوم له) از درخواست اجراییه خودداری نموده؛ اما محکوم علیه درخواست صدور اجراییه را با توجه به ذی نفع بودن می کند. آیا درخواست وی توجیه قانونی دارد؟ 


اکثریت در نظریه اعلامی خود آورده اند: وفق ماده ۹ آیین نامه قانون افراز، دستور فروش به درخواست یک یا چند نفر از مالکان مشاع صادر می شود و انجام عملیات فروش به درخواست هر یک از شرکای ملک مشاع قابل تعقیب است و دادخواست محسوب نمی شود. برابر وحـــدت مـــلاک از مــواد ۳۲۶ و ۳۱۷ امــور حـسـبــی، درخصوص تقسیم ترکه نیز این امر به درخواست هر یک از مالکان صورت می گیرد و با توجه به ذی نفع بودن محکوم علیه و این که دادگاه مکلف به حل مرافعات و رفع خصومت است، از این رو درخواست اجراییه از سوی محکوم علیه توجیه قانونی دارد .


اما اقلیت نیز در نظریه اعلامی خود بیان داشته اند: تنها محکوم له و خواهان می تواند درخواست صدور اجراییه را بنماید. از این رو وفق مقررات قانون اجرای احکام، درخــواســت اجــرایـیــه از سـوی مـحـکـوم عـلـیـه امکان پذیر نیست .


در نظریه گروه هم آمده است: با توجه به وضعیت خاص دعوای افراز و ماده ۴ آن که به هر یک از شرکا حق داده است پس از صدور حکم قطعی مبنی بر غیر قـــابـــل افـــراز بــودن، از دادگاه تقاضای فروش ملک را بنماید و ماده ۹ آیین نامه قانون مزبور که هیچ ترتیبی را مقرر نداشته است، بنابراین باوجود صدور حکم به غـیـر قابل افراز بودن، هر شریک ذی نفع می تواند از دادگاه درخواست فروش ملک را به عمل آورد و دادگاه دستور فروش ملک را صادر می کند. به دلالت قسمت اخیر این ماده، مدیر اجرا نسبت به فروش ملک وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی اقدام می نماید.>


۶- واحــد اجــرای احـکـام مـدنـی پـس از وصـول درخواست و ثبت آن، مطابق ماده ۵ قانون افراز( ۶) و مواد۹  و ۱۰ آیین نامه قانون افراز( ۷) مکلف به اجرای دستور فروش خواهد بود. 


۷- به منظور تقسیم وجوه نقد حاصل از فروش ملک غیرقابل افراز -نظر به این که مشاع میان شریکان است- دادگاه به تناسب سهام آنان، این مبلغ را بین مالکان تقسیم می نماید. به همین جهت، اجبار به فروش را نیز می توان نوعی تقسیم غیرمستقیم برشمرد.( ۸ )


منبع:
‌1- نظريه مشورتي شماره 503/7-3 خردادماه 1382 اداره حقوقي دادگستري ‌

2- ايراني ارباطي،بابک؛ مجموعه نظرات مشورتي حقوقي، ص 252

3- منبع پيشين، ص205

4- معاونت آموزش قوه قضاييه؛ مجله تخصصي پيام آموزشي، ش 27، ص 56 ‌

5 -‌معاونت آموزش قوه قضاييه؛ مجموعه نشست‌هاي قضايي، ص 183

6- ماده 5 قانون افراز مقرر مي‌دارد: <در صورت صدور حکم قطعي بر غير قابل تقسيم بودن ملک، دادگاه شهرستان برحسب درخواست يک يا چند نفر از شرکا، دستور فروش آن را به دايره اجرا و دادگاه خواهد داد. مدير اجرا نسبت به فروش ملک وفق مقررات اجراي احکام مدني مربوط به فروش اموال غيرمنقول اقدام مي‌نمايد.>

7- ماده 10 آيين‌نامه قانون افراز بيان مي‌دارد: <وجوه حاصل از فروش ملک غيرقابل افراز پس از کسر هزينه عمليات اجرايي مطابق دستور دادگاه شهرستان بين شرکا به نسبت سهام تقسيم خواهد شد.>

اداره حقوقي دادگستري نيز طي نظريه شماره 1753/7-19 تيرماه 1363 در همين زمينه اعلام نموده است: <در صورتي‌که ملک مشاع قابل افراز نباشد، از طريق مزايده فروخته مي‌شود و هر يک از شرکا مي‌تواند در مزايده و خريد آن شرکت نمايند.>

8- کاتوزيان، دکتر ناصر؛ حقوق مدني(مشارکت‌ها، صلح)، ص 72.
نويسنده : ‌ حسين قربانيان، کارشناس ارشد حقوق خصوصي و کارشناس امور قضايي دادگاه عمومي بسطام نقل ازنشريه ماوي
www.vekalat.org


نام
پست الکترونيک
پيام شما