آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۱۵
بازديد روز قبل: ۲۲
بازديد هفته: ۱۲۸
بازديد ماه: ۵۱۴
بازديد کل: ۶۲۸۶۵۵۲
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
نظريات مشورتي > نظريات مشورتي > ۱۳۹۰/۰۱/۲۰
۱۳۶ بازدید
 
   

میزان تأثیر و ارتباط ممنوعیت های مندرج در تبصره های ۱۳ قانون بودجه سنواتی با تبصره ۱۵


س:  میزان تأثیر و ارتباط و تسری ممنوعیت های مندرج در بند های س ، ط ، هـ ، تبصره ۱۳ قانون بودجه سال های ۷۶-۷۷-۷۸ به اعتبارات تبصره ۱۵ قانون بودجه سنواتی تا چه حد است؟


نظریه كمیسیون حقوقی                                           شماره و تاریخ نظریه ۲۴/۷/۷۸-۳۶۷/۷۸/۳۰۲/۳


به موجب تبصره ۱۳ قانون بودجه سنواتی پرداخت هر گونه وجه تحت هر عنوان به كاركنان شاغل  استفاده كننده از بودجه كل كشور از محل اعتبارات جاری و عمرانی دستگاه مربوط و اعتبارات خارج از مشمول (قانون محاسبات عمومی) به غیر از پرداخت های مجاز قانونی ممنوع گردیده است در حالی كه به موجب تبصره ۱۵ قانون بودجه سنواتی (سال های مذكور) انی تبصره معطوف به پرداخت مبالغی از محل در صد های مذكور در تبصره یاد شده از اعتبارات عمومی دولت و با تصویب دولت بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و دیگر قوانین و مقررات عمومی است.


لذا با توجه به این كه ممنوعیت مذكور در تبصره ۱۳ قانون بودجه سنواتی منصرف به اعتبارات جاری و عمرانی دستگاه های استفاده كننده از بودجه كل كشور و اعتبارات خارج از مشول قانون محاسبات عمومی است انجام هزینه و پرداخت به كاركنان دولت از محل اعتبارات تبصره ۱۵ قنون یا بر اساس سایر قوانین و مقررات خاص كه انجام هزینه خارج از شمول قانون محاسبات عمویم و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت را تجویز نموده  مشمول ممنوعیت تبصره ۱۳ نبوده و طریق مصرف آن هزیه ها با رعایت قانون نحوه هزیه كردن اعتباراتی كه به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و دیگر  مقررات عمومی دولت مستثنی هشتند تعیین گردیده است.


منبع:
مصوبات کميسيون حقوقي سازمان بازرسي کل کشور www.gio.ir


نام
پست الکترونيک
پيام شما