آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۱۵
بازديد روز قبل: ۲۲
بازديد هفته: ۱۲۸
بازديد ماه: ۵۱۴
بازديد کل: ۶۲۸۶۵۵۲
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
نظريات مشورتي > نظريات مشورتي > ۱۳۹۰/۰۱/۲۰
۱۴۲ بازدید
 
   

شغل تلقی نشدن عضویت در كمیسیون معاملات


س:  آیا حضور مقامات شركت فولاد خوزستان در كمیسیون معاملات شغل دوم محسوب می گردد؟


نظریه كمیسیون حقوقی                              شماره و تاریخ نظریه ۱۰/۶/۷۸-۴/۳۱۷۳/۷۸/۳۰۲/۳


با توجه به این كه در تبصره ۲ قانون ممنوعیت تصدی بیش از یك شغل دولتی(۱)  مقرر شده است منظور از شغل عبارت است از وظایف مستمر مربوط به پست سازمانی یا شغل یا پستی كه به طور تمام وقت انجام می شود با توجه به این كه در ماده ۸۳ قانون محاسبات عمومی(۲) مقرر شده است تركیب هیئت ترك مناقصه و مزایده سه نفر از مقامات مذكور در ماده۸۴ قانون مذكور می باشد لذا چنانچه درمورد سوال عضوبت در كمیسیون معاملات لازمه تصدی پست سازمانی نباشد و یا این كه به طور مستمر و تمام وقت در آن شغل انجام وظیفه نگردد و برای عضویت در كمیسیون معاملات شرایط احراز یكی از مقامات مذكور در ماده ۸۴ قانون محاسبات وجود داشته باشد تصدی عضویت در كمیسیون معاملات شركت فولاد خوزستان شغل دوم محسوب نمی گردد.


منبع:
1. تبصره 2 ماده واحد ممنوعيت تصادي بيش از يك شغل مصوب 11/10/1373 ، منظور از شغل عبارت است از وظايف مستمر مربوط به پست ثابت سازماني يا شغل و يا پستي كه به طور تمام وقت انجام مي شود
2. ماده 83 قانون محاسبات عمومي مصوب1366:‌در مواردي كه انجام مناقصه يا مزايده بر اساس گزارش توجيهي دستگاه اجرايي مربوط به تشخيص يك هيئت سه نفره مركب از مقامات مذكور ر ماده84 اين قانون ميسر يا به مصلحت تنباشد مي توان معامله را به طريق ديگري انجام داد و در اين صورت هيئت مزبور با رعايت صرفه و صلاح دولت ترتيب انجام اين گونه معاملات را با رعايت ساير مقررات مربوط در هر مورد يا به طور كلي براي يك نوع كالا يا خدمات تعيين و اعلان خواهد نمود.
ماده84:
تركيب هيئت ترك مناقصه و مزايده موضوع ماده 43 اين قانون در مورد دستگاه هاي اجرايي در مركز و استان ها به شرح ذيل خواهد بود:
الف) در مورد اعتبارات جاي و عمراني واحد هاي مركزي وزارتخانه ها و موسسات دولتي و همچنين در مورد موسسات دولتي مستقر در خارج از مراكز ،‌معاون اداري و يا مقام مشابه وزارتخانه يا موسسه دولتي حسب مورد و ذيحساب مربوط و يك نفر ديگر از كاركنان خبره و متعهد دولت به انتخاب وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذيربط.
ب) در مورد اعتبارات جراي و عمراني غير استاني واحد هاي خارج زا مركز وزارتخانه ها و موسسات دولتي ، ديوارن محاسبات كشور و ساير موسسات دولتي كه به صورت مستقل اداره مي شوند و تابع هيچ يك از وزارتخانه ها نمي باشند به جاي نماينده وزير به ترتيب نماينده شوراي عالي قضايي ، نماينده شوراي سرپرستي صدا و سيما و نماينده رئيس ديوان محاسبات كشور و نماينده بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذيربط در هيئت موضوع اين ماده شركت خواهند نمود.
د)در مورد اعتبارات جاري و عمراني استاني: استاندار يا نماينده او بالاتين مقام اجرايي محلي ذيربط و ذيحساب مربوط.
هـ ) در مورد عمليات جاري و طرح هاي عمراني شركت هاي دولتي، مدير عامل يا بالاترين مقام اجرايي و ذيحساب مربوط و يك نفر به انتخاب مجمع عمومي.
و) در مورد موسسات و نهاد هاي عمومي و غير دولتي مادام كه از محل درآمد عمومي وجهي دريافت نمايند در صورتي كه به موجب مقررات مربوط زير نظر شورا و يا ارگان مشابه اداره مي شوند، ذيحساب و دو نفر به انتخاب شورا يا ارگان مربوط و در صورتي كه فاقد شورا با اركان متشابه مي باشند، ذيحساب و دو نفر به انتخاب بالاترين مقام اجرايي موسسه يا نهاد مربوط.
ز) در مورد معاملات نيرو هاي سه گانه ارتش جمهوري اسالايم ايران ونيرو هاي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران در مركر، فرمانده نيروي مربوط و ذيحساب مربوط يا يك نفر به انتخاب رئيس ستاد مشترك ارتش جمهوري السامي يا رئيس ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي حسب مورد و در خارج از مركز ترتيب نماينده نيروي مربوط و عامل ذيحساب در محل و نماينده رئيس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي و يا رئيس ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي حسب مورد (اصلاحي 12/2/1375) .
ح) در مورد وزارت دفاع و پشتيباني نيرو هاي مسلح به ترتيب مقرر در بند الف اين ماده و در مورد معاملات مربو طبه ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي و ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ذيحساب ….
منبع:مصوبات کميسيون حقوقي سازمان بازرسي کل کشور www.gio.ir


نام
پست الکترونيک
پيام شما