آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۳
بازديد روز قبل: ۲۰
بازديد هفته: ۱۱۶
بازديد ماه: ۵۱۹
بازديد کل: ۶۲۸۶۵۱۸
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
نظريات مشورتي > نظريات مشورتي > ۱۳۸۹/۱۲/۱۴
۳۸۴ بازدید
 
   

تصدی مدیریت عامل و یا عضویت در هیأت مدیره مؤسسات غیر تجاری برای كارمندان دولت موضوع قانون ممنوعیت تصدی بیش از یك شغل


س: با عنایت به ماده ۵۸۴ قانون تجارت و آئین نامه اصلاحی ثبت تشكیلات و مؤسسات غیر تجاری مصوب ۱۳۷۷، اولاً: آیا مدیریت عامل و یا عضویت در هیأت مدیره تشكیلات و مؤسسات غیر تجاری برای كارمندان دولت ممنوع است یا خیر، ثانیاً: مشخص فرمائید عبارت 'ادارات' است یا عطف به عبارت 'شركت های خصوصی'


نظریه كمیسیون حقوقی                                   شماره و تاریخ نظریه ۲۲/۳/۷۸-۱۸۲/۷۸/۳۰۲/۳


در خصوص بند ۱ سئوال با توجه به اینكه در اصل ۱۴۱ قانون اساسی(۱)و در ذیل تبصره ۴(۲) قانون ممنوعیت تصدی بیش از یك شغل مصوب ۱۳۷۳ مدیریت عامل و عضویت در شركت های خصوصی بجز شركت های تعاونی ادارات و مؤسسات ممنوع شده است و به استناد ماده یك(۳) آئین نامه اصلاحی ثبت تشكیلات و مؤسسات غیر تجاری مصوب ۱۳۲۷ مقصود از تشكیلات و مؤسسات غیر تجاری مذكور در ماده ۵۸۴ قانون تجارت كلیه تشكیلات و مؤسساتی است كه برای مقاصد تجاری از قبیل امور علمی ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشكیل می گردد و در ماده ۲۰ قانون تجارت باب سوم شركت های تجاری فصل اول در اقسام مختلف شركت ها و قواعد راجع به آنها اقسام شركت های تجاری بیان گردیده است و مؤسسات و تشكیلات موضوع ماده ۵۸۴(۴) قانون تجرت داخل در تعریف مذكور در ماده ۲۰ قانون تجارت نمی باشد. لذا با توجه به قسمت اخیر اصل ۱۴۱ قانون اساسی تبصره ۴ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یك شغل دولتی عضویت در تشكیلات و مؤسسات موضوع ماده ۵۸۴ قانون تجارت مشمول ممنوعیت مذكور در ماده واحده فوق الذكر بنظر نمی رسد.


در خصوص بند ۲ سئوال نیز با توجه به سیاق نگارشی قسمت اخیر تبصره ۴ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یك شغل دولتی كلمه ادارات و مؤسسات به هیچ یك از عبارات مذكور در سئوال عطف نمی شود، بلكه كلمه مؤسسات و ادارات معطوف به شركت های تعاونی است.


منبع:
1. اصل 141 قانون اساسي: رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور، وزيران، كارمندان دولت نمي توانند بيش از يك شغل دولتي داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت يا مؤسسات عمومي است و نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و وكالت دادگستري و مشاوره حقوقي و نيز رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيذت مديره انواع مختلف شركت هاي خصوصي، جز شركت هاي تعاوني ادارات و مؤسسات براي آنان ممنوع است. سمت هاي آموزش در دانشگاهها و مؤسسات تحقيقاتي از اين علم مستثني است.
2. تبصره 4 ذيل ماده واحده قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل دولتي مصوب 1373.
تصدي هر نوع شغل دولتي ديگر در مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت و يا مؤسسات عمومي است و نمايندگي مجلس شوراي اسلامي، وكالت دادگستري، مشاوره حقوقي و رياست و مديريت عامل
3. ماده 1 آئين نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و مؤسسات غير تجاري مصوب 1377
مقصود از تشكيلات و مؤسسات غير تجاري مذكور در ماده 584 قانون تجارت كليه تشكيلات و مؤسساتي است كه براي مقاصد تجاري از قبيل امور علمي ادبي يا امور خيريه و امثال آن تشكيل مي گردد.
4. ماده 584 قانون تجارت
منبع:مصوبات کميسيون حقوقي سازمان بازرسي کل کشور www.gio.ir


نام
پست الکترونيک
پيام شما