آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۱۵
بازديد روز قبل: ۲۲
بازديد هفته: ۱۲۸
بازديد ماه: ۵۱۴
بازديد کل: ۶۲۸۶۵۵۲
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
نظريات مشورتي > نظريات مشورتي > ۱۳۸۹/۰۸/۰۸
۹۴ بازدید
 
   

نشست قضایی دادگستری لرستان


پرسش:
چنانچه رأی نقض شده از دیوان عالی کشور به دادگاه عمومی همعرض ارجاع شود، با توجه به ماده ۲۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در مقام تجدیدنظر است یا بدوی؟


پاسخ:
الف) نظر اکثریت
از آنجا که به پرونده در دادگاه عمومی رسیدگی می شود و این دادگاه بدوی است، دلیلی برای این که دادگاه مذکور را در مقام تجدیدنظر محسوب نماییم، وجود ندارد. ماده ۲۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری نیز که مقرر داشته است: "آرایی که در مرحله تجدیدنظر صـادر مـی شـود، بـه جـز در خــصـوص رأی اصـراری قـابـل درخـواسـت مـجـدد تجدیدنظر نمی باشد" ناظر به آرایی است که در دادگاه های تجدیدنظر صادر می شود، نه دادگاه عمومی؛ زیرا در دادگاه تجدیدنظر نیز ممکن است رأی اصراری صادر شود. به علاوه این که ممکن است دادگاه عمومی مرجوع الیه نه از نظر دادگاه اولیه تبعیت نماید تا رأی اصراری شود و نه از دیوان عالی کشور تا گفته شود رأی مطابق نظر دیوان عالی کشور صادر شده است و نیاز به تجدیدنظرخواهی ندارد؛ بلکه رأی سومی صادر می کند و بدیهی است که در صورت قطعی محسوب کردن این رأی، حق اصحاب دعوا تضییع می شود.
ب) نظر اقلیت
قید "در مقام دادگاه بدوی و تجدیدنظر" مذکور در ماده ۲۴۸ اعم از دادگاه تجدیدنظر و دادگاه عمومی است که رسیدگی تجدیدنظر می نمایند. از سویی، دیوان عالی کشور همیشه رسیدگی شکلی نموده و رسیدگی ماهوی را به دادگاه عمومی محول می کند. بدیهی است که در مورد اخیر دادگاه عمومی رسیدگی ماهوی را به قائم مقامی دیوان عالی کشور انجام می دهد و چنانچه بر اساس استدلال دیوان عالی کشور مبادرت به صدور رأی نماید، همان نظر دیوان عالی کشور به منصه عمل رسیده و نیازی به تـجـدیـدنظر مجدد نمی باشد؛ اما اگر دادگاه عمومی استدلال دیوان عالی کشور را نپذیرد و مبادرت به صدور رأی اصراری نماید، برابر ماده ۲۴۸ این رأی مجدداً قابلیت تجدیدنظر را دارد. در برخی مواد قانون آیین دادرسی کیفری قید شده است که آرای صادر شده از دادگاه عمومی پس از ارجاع دیوان عالی کشور قطعی محسوب می شوند. تبصره ۳ ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، بند (ج) ماده ۲۶۶ و مواد ۴۰۱ و ۴۰۸ آیین دادرسی مدنی دارای حکم مشابه می باشند.


نظریه گروه
در صورتی که رأی دادگاه بدوی در دیوان عالی کشور نقض و به شعبه همعرض ارجاع شود، دادگاه دوم دارای همان خصوصیتی است کـه دادگـاه قـبلی داشته و حکمی که صادر می کند، حسب مورد قابل تجدیدنظر می باشد.

منبع:
www.maavanews.ir- چهارشنبه 5 آبان 1389


نام
پست الکترونيک
پيام شما