آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۴
بازديد روز قبل: ۱۶
بازديد هفته: ۱۲۵
بازديد ماه: ۴۷۲
بازديد کل: ۶۲۸۶۵۸۷
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
نظريات مشورتي > نظرات مشورتي اداره كل حقوقي و اسناد قوه قضائيه > ۱۳۸۸/۰۷/۱۵
۲۸۸ بازدید
 
   

دعوی علیه متصرفین مفروزی چند نفر در یك ملك از جمله دعاوی متعدده است..


دعوی علیه متصرفین مفروزی چند نفر در یك ملك از جمله دعاوی متعدده است ولی تصرف مشاعی آنان در یك ملك یك دعوی است.
        سؤال ـ ۱ ـ در صورتی كه چندین نفر ملكی را متصرف و هر یك در قسمتی از آن تصرف داشته باشند آیا می توان علیه همه آنها در یك دادخواست طرح دعوی نمود و اگر چنین دادخواستی داده شود تكلیف دادگاه چیست. همچنین اگر متصرفین بطور مشاعی آن را در تصرف داشته باشند و مالك در یك دادخواست علیه همه آنها طرح دعوی كرده باشد؟
        ۲ـ آیا در جلسه نخستین اداری می توان تعداد خواندگان را افزایش داد؟


نظریه شماره۷۱۰/۷ ـ۱۰/۲/۱۳۸۴


نظریه اداره كل امور حقوقی و اسناد قوه قضائیه


        ۱ـ تصرف ملك توسط چندین نفر، چنانچه تصرف هر یك از آنها بطور مفروز و در قسمت جداگانه ای از ملك باشد، دعاوی مطروحه از ناحیه مالك، علیه متصرفین از جمله دعاوی متعدده بوده كه دارای خواندگان جدا و موضوع خواسته جداگانه نیز می باشد و لذا خواهان باید علیه هر یك از خواندگان دعوی خلع ید مجزا تقدیم نماید. طرح یك دعوی علیه متصرفین و تقویم تمام آن به ده میلیون ریال از جمله دادخواست های ناقص بوده كه دادگاه باید وفق مقررات ماده (۲)۶۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی جهات نقص را در صورتجلسه قید و پرونده را جهت اخطار به خواهان به دفتر اعاده نماید.
        ۲ـ افزایش تعداد خواندگان در جلسه دادرسی وجهه قانونی ندارد مگر اینكه نسبت به خواندگان مذكور نیز دادخواست جداگانه داده شود در این صورت دادگاه برحسب مورد ممكن است قرار رسیدگی توأم صادر نماید یا به دادخواستهای مزبور جداگانه رسیدگی نماید.


منبع:
2ـ ماده 66 قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني:
در صورتي كه دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسيدگي كند، جهات نقص را قيد نموده، پرونده را به دفتر اعاده مي‌دهد موارد نقص طي اخطاريه به خواهان ابلاغ مي‌شود خواهان مكلف است ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ، نواقص اعلام شده را تكميل نمايد وگرنه دفتر دادگاه به موجب صدور قرار دادخواست را رد خواهد كرد. اين قرار ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل شكايت در همان دادگاه مي‌باشد. رأي دادگاه در اين خصوص قطعي است.


نام
پست الکترونيک
پيام شما