آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۲
بازديد امروز: ۹۶
بازديد روز قبل: ۴۲۴
بازديد هفته: ۲۱۸۲
بازديد ماه: ۱۰۵۶۴
بازديد کل: ۶۱۹۷۷۷۱
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
واژه نامه هاي تخصصي > ترمينولوژي حقوقي > ۱۳۸۸/۰۲/۰۷
۳۹۳ بازدید
 
   

چ


چك
(تجارت) نوشته اى است كه بموجب آن صادر كننده چك وجوهى را كه نزد دیگرى دارد كلا یا بعضا بنفع خود یا ثالث مسترد مى دارد (ماده ۳۱۰ قانون تجارت ایران)چك بسته
(تجارت) چكی است كه برروى آن دو خط كشیده اند وفقط بانك دیگری میتواند آن چك را دریافت كند و باشخاص متفرقه پرداخته نمیشود Cheque barreچك بى محل
(تجارت – جزا) چكى كه صادركننده آن، وجه یا اعتبارى نزد محال علیه چك نداشته باشد اگر پس ازتاریخ صدورچك
هم وجه آنرا كشیده باشد ویا كمتر ازوجه چك محل داشته باشد بازچك بی محل است (بند الف ماده سوم قانون چكهاى
بى محل مصیوب ۱۳۳۷ كه منسوخ به قانون صدور چك ۱۳۴۴ مى باشد) (رك. چك وعده دار)چك وعده دار
(تجارت) چكى كه بموجب آن صادركننده به محال علیه چك دستور پرداخت وجه آنرا در رأس موعد معینى بدهد. (ماده پنج قانون چكهاى بى محل مصوب ۱۳۳۷ منسوخ بقانون صدور چك ۱۳۴۴) وعده دار بودن چك، مانع صدق مفهوم چك بر آن نیست (ماده ۳۱۱ قانون تجارت) لذا عرف وعده دار بودن دلیل بی محل بودن چك نیست وتنها گواهى بانك بر عدم محل، ماخذ احراز بی محل بودن چك است. صدور اجرائیه بماخذ قانون چك ۱۳۴۴ براى چك وعده دار اشكال ندارد.چم
رك. حقوق زارعانهچوب زن حراج
كسیكه چوب حراج را در دست گرفته و عرضه حراج با اواست این شخص عضو رسمى و مطلقا مستخدم دولت نیست ولى از طرف ادارات مربوطه باین كار (بطور غیررسمی) گماشته میشود و ازمحل  حق حراج سهمى باو بعنوان دستمزد میدهند و چون این كاراحتیاج بخبرگی ندارد عنوان كارشناس هم باو داده نمیشود تا مشمول مقررات كارشناسى باشد (ماده ۹۵ آئین نامه اجراء اسناد رسمى مصوب ۱۳۲۲)چهار زن
(مدنى- فقه) چهار زن كه بعقد دوام درحباله نكاح مردى باشند.


منبع:
ترمينولو‍‍ ژي حقوق ،دكتر محمد جعفر جعفري لنگرودي ،چاپ چهارم ،زمستان 1368 ،ناشر گنج دانش


نام
پست الکترونيک
پيام شما