آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۲
بازديد امروز: ۸۴
بازديد روز قبل: ۴۲۴
بازديد هفته: ۲۱۸۲
بازديد ماه: ۱۰۵۶۴
بازديد کل: ۶۱۹۷۷۵۹
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
واژه نامه هاي تخصصي > ترمينولوژي حقوقي > ۱۳۸۷/۱۲/۱۷
۳۶۷ بازدید
 
   

ژ


ژران دافر Gerant d,affaire
(مدنی) دراصطلاحات حقوق مدنى فرانسه بكسى گفته میشود كه ازطرف غیرو بحساب او و بدون اخذ نیابت و نمایندگى از او كارى انجام دهد. این عمل را Gestion d,affaire نامند وكسیكه كار بنفع او شده است Gere نامیده میشود (ماده ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۵ قانون مدنى فرانسه) مؤلفان كلاسیك آنرا عمل حقوقى یكطرفى وشبه عقد میدانند (رك. شبه عقد) مؤلفان جدید قصد یكطرفى عامل را كافى براى ایجاد تعهد ندانسته و آن قصد را بحكم قانون منشاء تعهد مى شمرند. انتقاد - همه ایقاعات همین خاصیت را دارند یعنى قصد یكطرف بانضمام حكم قانون منشاء اثرحقوقى است نهایت اینكه پاره اى از این ایقاعات(مانند ابراء) احكام امضائى هستند( یعنى قبل از قانونگذاری درعرف وعادت وجود داشت و مقنن آنها را تایید كرده است.) و پاره اى دیگر مانند مورد مانحن فیه از احكام تاسیسی هستند. موضوع عمل ژران دافر امور مالى است خواه بصورت عمل حقوقى (محتاج بقصد انشاء) باشد چون اجاره مال غیر بنغع او، یاعمل مادى صرف باشد مانند تعمیر دیوار همسایه كه مشرف بخرابى است. ماده ۳۰۶ قانون مدنی تأسیس حقوقى ژران دافر را از حقوق فرانسه اقتباس كرده است و چون دراین زمینه اصطلاح خاصى بپارسى بوجود نیامده فعلا همان اصحللاح باخترى عینا بكار میرود. (شرح لمعه - جلد اول صفحه ۴۴۱ -۴۴۲)


ژنوسید Genocide
(جزاى بین الملل) اعمال ذیل كه بمنظور نابودى تمام یا قسمتی از گروهی ملى و قومی و نژادى و یا مذهبی ارتكاب شود ژنوسید محسوب است:
الف- قتل اعضاء آن گروه.
ب- صدمه شدید بسلامت جسم یا روح افراد گروه.
ج - قرار دادن عمدى گروه در معرض وضع زندگی نامناسبی كه منتهی بزوال قواى جسمى  (كلی یا جزئى) آنان بشود.
د- اقداماتى كه بمنظور جلوگیرى از  توالد و تناسل آن گروه صورت گیرد.
هـ - انتقال اجبارى اطفال آن گروه به گروه دیگر (ماده دوم قرارداد جلوگیرى ازكشتار دسته جمعى و مجازات آن) با توجه بمراتب بالاترجمه ژنوسید بكشتار دسته جمعى غلط فاحش است. وبهتراست خود اصطلاح خارجی مزبور را زبان فارسى بپذیرد و دنبال معادل فارسى آن نرود.


ژوره  Jure
(دادرسى كیفرى) عضو هیات منصفه را گویند.


ژورى Jury criminel
(دادرسى كیفرى) گروهی از اشخاص غیر رسمى كه در رسیدگى ببرخى از بزه ها تحت شرائط خاصى با قضات دادگاهها همكاری مى كنند و سؤالات مخصوصی از آنها از طرف قضات میشود مانند:
الف - آیا متهم مجرم است؟
ب- درصورت مجرم بودن آیا استحقاق تخفیف را دارد؟ (ماده ۳۴ قانون مطبوعات سال ۱۳۳۴) پاسخ آنان را Verdict نامند و آن گروه را Verdict de jugement هم مى نامند و هر یك از افراد این گروه را jure نامیده اند. (رك. هیأت منصفه)


ژوریسپرودانس Jurisprudence
سابقأ به علم حقوق گفته مى شد. بمعنى تفسیر قانون بوسیله دادگاهها بكار رفته است. هم چنین بمعنى مجموعه تصمیمات محاكم درموضوع واحد استعمال شده است مانند تصمیمات مربوط به حادثه اتومبیل. درفارسى بجاى آن رویه قضائى وگاهى ژوریسپرودانس بكار رفته است.


منبع:
ترمينولو‍‍ ژي حقوق ،دكتر محمد جعفر جعفري لنگرودي ،چاپ چهارم ،زمستان 1368 ،ناشر گنج دانش


نام
پست الکترونيک
پيام شما