آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۱۵
بازديد روز قبل: ۲۲
بازديد هفته: ۱۲۸
بازديد ماه: ۵۱۴
بازديد کل: ۶۲۸۶۵۵۲
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
کتابخانه > بانك فهرست كتابهاي حقوقي > ۱۳۸۷/۱۰/۰۸
۱۵۶ بازدید
 
   

م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت ای‍ادی م‍ت‍ع‍اق‍ب‍ه در غ‍ص‍ب [پ‍ای‍ان ن‍ام‍ه ]


‏شماره بازیابی : ۵۱-۱۸۶۷۷
‏شماره کتابشناسی ملی : ۴۱۲۲۲۲
‏پدیدآور : ن‍اص‍ری دول‍ت آب‍ادی ، م‍ه‍دی
‏عنوان و نام پدیدآور : م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت ای‍ادی م‍ت‍ع‍اق‍ب‍ه در غ‍ص‍ب [پ‍ای‍ان ن‍ام‍ه ]اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ح‍س‍ی‍ن م‍ه‍رپ‍وراس‍ت‍اد م‍ش‍اور اح‍م‍د ت‍وی‍س‍رک‍ان‍ی ، ع‍ل‍ی م‍ح‍م‍د م‍ک‍رم‍ی
‏محل و سال اخذ مدرک : اص‍ف‍ه‍ان ۱۳۷۷
‏نام دانشگاه/ پژوهشگاه : آزاد اس‍لام‍ی ، واح‍د خ‍وراس‍گ‍ان ، دان‍ش‍ک‍ده ت‍ح‍ص‍ی‍لات ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی
‏شناسه افزوده : م‍ه‍رپ‍ور، ح‍س‍ی‍ن
‏شناسه افزوده : ت‍وی‍س‍رک‍ان‍ی ، اح‍م‍د
‏شناسه افزوده : م‍ک‍رم‍ی ، ع‍ل‍ی م‍ح‍م‍د
‏چکیده : غ‍ص‍ب ، اس‍ت‍ی‍لاآ ب‍رح‍ق غ‍ی‍ر ب‍ه ن‍ح‍و ع‍دوان م‍ی ب‍اش‍د. ک‍س‍ی ک‍ه م‍ال دی‍گ‍ری را ب‍ه زور م‍ت‍ص‍رف ش‍ده غ‍اص‍ب ب‍وده و آن‍ک‍ه م‍ال‍ش م‍ورد ت‍ص‍رف ق‍رار گ‍رف‍ت‍ه ، م‍غ‍ص‍وب م‍ن‍ه و آن م‍ال را م‍غ‍ص‍وب‍ه م‍ی ن‍ام‍ن‍د. چ‍ن‍ان‍چ‍ه ک‍س‍ی م‍ال‍ی را، از م‍ال‍ک آن غ‍ص‍ب ک‍ن‍د و س‍پ‍س ش‍خ‍ص دی‍گ‍ری م‍ال را از غ‍اص‍ب اول غ‍ص‍ب ن‍م‍ای‍د و ش‍خ‍ص س‍وم‍ی از غ‍اص‍ب دوم ... و ی‍ا ای‍ن‍ک‍ه غ‍اص‍ب اول ، م‍غ‍ص‍وب‍ه را ب‍ه دوم‍ی ان‍ت‍ق‍اد ده‍د و او ن‍ی‍ز ب‍ه ش‍خ‍ص دی‍گ‍ری م‍ن‍ت‍ق‍ل ک‍ن‍د، در ت‍م‍ام‍ی ای‍ن م‍وارد ت‍ع‍اق‍ب ای‍ادی ی‍ا ای‍ادی م‍ت‍ع‍اق‍ب‍ه و م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت آن‍ه‍ا پ‍ی‍ش م‍ی ی‍د ک‍ه م‍وض‍وع پ‍ای‍ان ن‍ام‍ه م‍ی ب‍اش‍د در ای‍ن م‍س‍ال‍ه ح‍داق‍ل دو م‍ت‍ص‍رف غ‍ی‍رق‍ان‍ون‍ی وج‍ود دارن‍د ک‍ه ب‍ای‍د م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت آن‍ه‍ا را ن‍س‍ب‍ت ب‍ه ع‍ی‍ن (اص‍ل م‍ال ) در ص‍ورت ب‍اق‍ی ب‍ودن و ی‍ا ت‍ل‍ف ش‍دن‍ش و ن‍ی‍ز در م‍ورد م‍ن‍اف‍ع م‍ال م‍غ‍ص‍وب ب‍ررس‍ی ن‍م‍ود. ع‍لاوه ب‍ر راب‍طه م‍ال‍ک ب‍ا غ‍اص‍ب‍ی‍ن ی‍ا خ‍ری‍دار م‍غ‍ص‍وب‍ه ، ب‍ح‍ث‍ه‍ای ج‍ال‍ب‍ی در م‍ورد راب‍طه غ‍اص‍ب‍ی‍ن ب‍ا ی‍ک‍دی‍گ‍ر و ب‍ا م‍ش‍ت‍ر و ب‍ای‍ع وج‍ود دارد ه‍دف از ت‍ح‍ق‍ی‍ق ح‍اض‍ر ب‍ررس‍ی س‍والات‍ی اس‍ت ک‍ه در م‍ورد رواب‍ط ف‍وق ب‍وج‍ود م‍ی آی‍د، م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت ن‍س‍ب‍ت ب‍ه ع‍ی‍ن در ص‍ورت ب‍اق‍ی ب‍ودن آن در دس‍ت ی‍ک‍ی از ای‍ادی و ی‍ا ت‍ل‍ف ش‍دن آن ، و ن‍ی‍ز در م‍ورد م‍ن‍اف‍ع آن ک‍ه آی‍ا غ‍اص‍ب‍ی‍ن ب‍ای‍د ع‍وض م‍ن‍اف‍ع (اع‍م از م‍س‍ت‍وف‍ات و غ‍ی‍ر م‍س‍ت‍وف‍ات ) را ب‍ه م‍ال‍ک ب‍پ‍ردازن‍د ی‍ا خ‍ی‍ر؟ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن ب‍ررس‍ی ض‍م‍ان خ‍ری‍دار و ف‍روش‍ن‍ده در ص‍ورت ف‍روش م‍ال دی‍گ‍ری ، ام‍ک‍ان ب‍ری ش‍دن غ‍اص‍ب ی‍ا غ‍اص‍ب‍ی‍ن از م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت ، ت‍اث‍ی‍ر ی‍ا ع‍دم ت‍اث‍ی‍ر ج‍ه‍ل و ع‍ل‍م خ‍ری‍دار ی‍ا غ‍اص‍ب در م‍ی‍زان م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت ای‍ش‍ان و س‍والات دی‍گ‍ری ک‍ه ب‍ع‍ل‍ت ع‍دم ان‍ج‍ام ت‍ح‍ق‍ی‍ق ی‍ا ک‍ن‍ک‍اش‍ی م‍س‍ت‍ق‍ل در ای‍ن زم‍ی‍ن‍ه از س‍وی دی‍گ‍ران ، ان‍گ‍ی‍زه ب‍ررس‍ی م‍وض‍وع را ب‍ی‍ش‍ت‍ر م‍ی ن‍م‍ود ب‍ه ه‍م‍ی‍ن م‍ن‍ظور ب‍ا م‍راج‍ع‍ه ب‍ه ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه ه‍ا و ن‍ی‍ز ج‍م‍ع آوری ک‍ت‍ب م‍رب‍وطه و در م‍واردی ب‍ا م‍راج‍ع‍ه ب‍ه ف‍ق‍ه‍ای ص‍اح‍ب ن‍ظر و ج‍وی‍ا ش‍دن ن‍ظر آن‍ان و ن‍ی‍ز اس‍ت‍ف‍اده از ن‍ظری‍ات اس‍ات‍ی‍د ح‍ق‍وق و ب‍ررس‍ی ن‍ک‍ت‍ه ه‍ا و گ‍ف‍ت‍ه ه‍ای گ‍اه م‍ت‍ض‍اد و م‍ت‍ن‍اق‍ض ب‍ه ن‍ت‍ی‍ج‍ه گ‍ی‍ری از آن‍ه‍ا و ان‍ت‍خ‍اب و ت‍رج‍ی‍ح داده ی‍ک ن‍ظری‍ه ب‍ا ذک‍ر دلائ‍ل اق‍دام ش‍ده اس‍ت ب‍ن‍اب‍ران روش ت‍ح‍ق‍ی‍ق را م‍ی ت‍وان ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه ای و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی - اس‍ت‍دلال‍ی ن‍ام‍ی‍د ب‍ع‍ن‍وان ن‍ت‍ای‍ج م‍ه‍م ب‍ای‍د م‍ت‍ذک‍ر ش‍د ک‍ه : در ص‍ورت ب‍اق‍ی ب‍ودن ع‍ی‍ن ، غ‍اص‍ب م‍ل‍زم اس‍ت ک‍ه ه‍م‍ان را ب‍ه م‍ال‍ک ب‍رگ‍ردان‍د و ای‍ن وظی‍ف‍ه در درج‍ه ن‍خ‍س‍ت ب‍ع‍ده ک‍س‍ی اس‍ت ک‍ه م‍ال را در اخ‍ت‍ی‍ار دارد، س‍ای‍ر غ‍اص‍ب‍ی‍ن ن‍ی‍ز ب‍واس‍طه م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت ت‍ض‍ام‍ن‍ی و ت‍ع‍ه‍د ب‍ه ف‍ع‍ل غ‍ی‍ر م‍س‍ئ‍ول و ض‍ام‍ن م‍ی ب‍اش‍ن‍د اگ‍ر م‍غ‍ص‍وب‍ه ت‍ل‍ف ش‍ود ک‍ل‍ی‍ه ای‍ادی در ب‍راب‍ر م‍ال‍ک ض‍ام‍ن م‍ی ب‍اش‍ن‍د و او م‍ی ت‍وان‍د م‍ث‍ل ی‍ا ق‍ی‍م‍ت م‍ال‍ش را از ی‍ک‍ی از آن‍ان ی‍ا ه‍م‍گ‍ی آن‍ه‍ا ب‍ه ن‍ح‍و م‍س‍اوی ی‍ا غ‍ی‍ر م‍اوی دری‍اف‍ت دارد. ول‍ی ض‍م‍ان س‍ران‍ج‍ام ب‍ر ع‍ه‍ده ک‍س‍ی م‍س‍ت‍ق‍ر اس‍ت ک‍ه م‍ال م‍غ‍ص‍وب ن‍زد او ت‍ل‍ف ش‍ده اس‍ت . ب‍ن‍اب‍رای‍ن غ‍اص‍ب‍ی ک‍ه م‍ورد رج‍وع م‍ال‍ک ق‍رار گ‍رف‍ت‍ه م‍ی گ‍ی‍رد ب‍ه ن‍ف‍ر ب‍ع‍دی خ‍ود ی‍ا ب‍ه م‍ل‍ت‍ف م‍راج‍ع‍ه ک‍ن‍د و آن‍چ‍ه را ب‍ه م‍ال‍ک پ‍رداخ‍ت‍ه ، از وی دری‍اف‍ت دارد ن‍س‍ب‍ت ب‍ه م‍اف‍ع م‍ال م‍غ‍ص‍وب ، ه‍ری‍ک از غ‍اص‍ب‍ی‍ن ب‍ه ان‍دازه م‍ن‍اف‍ع زم‍ان ت‍ص‍رف خ‍ود و م‍اب‍ع‍د خ‍ود ض‍ام‍ن اس‍ت ک‍ه اع‍م از م‍ن‍اف‍ع م‍ورد اس‍ت‍ف‍اده (م‍س‍ت‍وف‍ات ) و م‍ن‍اف‍ع‍ی ک‍ه از آن اس‍ت‍ف‍اده ای ب‍ه ع‍م‍ل ن‍ی‍ام‍ده (غ‍ی‍ر م‍س‍ت‍وف‍ات ) م‍ی ب‍اش‍د م‍ال‍ک م‍ی ت‍وان‍د ی‍ک‍ی از غ‍اص‍ب‍ی‍ن را از م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت ب‍ری ک‍ن‍د ک‍ه در ای‍ن ص‍ورت ح‍ق رج‍وع ب‍ه دی‍گ‍ران را ن‍خ‍واه‍د داش‍ت . ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن م‍ی ت‍وان‍د ح‍ق خ‍ود را ب‍ه وی م‍ن‍ت‍ق‍ل ک‍ن‍د. ع‍لاوه ب‍ر اب‍راآ ن‍س‍ب‍ت ب‍ه ع‍ن ، م‍ال‍ک م‍ی ت‍وان‍د غ‍اص‍ب را از م‍ن‍اف‍ع زم‍ان ت‍ص‍رف‍ش ب‍ری ک‍ن‍د. ه‍ی‍چ ت‍ف‍اوت‍ی ب‍ی‍ن غ‍اص‍ب و خ‍ری‍دار م‍ال م‍غ‍ص‍وب وج‍ود ن‍دارد و م‍ال‍ک م‍ی ت‍وان‍د ب‍ه ه‍ری‍ک از آن‍ان ک‍ه اراده ن‍م‍ود رج‍وع ک‍رده و ب‍دل م‍ال و م‍ن‍اف‍ع آن را از وی دری‍اف‍ت دارد، ول‍ی چ‍ن‍ان‍چ‍ه م‍ش‍ت‍ری ج‍اه‍ل ب‍ه غ‍ص‍ب و م‍غ‍رور ب‍وده و م‍ال‍ک ب‍ه او رج‍وع ک‍ن‍د، وی ن‍ی‍ز م‍ی ت‍وان‍د ن‍س‍ب‍ت ب‍ه ث‍م‍ن و خ‍س‍ارات ب‍ه ب‍ای‍ع م‍راج‍ع‍ه ن‍م‍ای‍د اگ‍رچ‍ه م‍ب‍ی‍ع ن‍زد خ‍ود م‍ش‍ت‍ری ت‍ل‍ف ش‍ده ب‍اش‍د ل‍ی‍ک‍ن اگ‍ر م‍ش‍ت‍ری ب‍ا ع‍ل‍م ب‍ه م‍غ‍ص‍وب‍ه ب‍ودن م‍ال ، اق‍دام ب‍ه خ‍ری‍د آن ن‍م‍وده ب‍اش‍د ف‍ق‍ط ن‍س‍ب‍ت ب‍ا اص‍ل ث‍م‍ن‍ی ک‍ه ب‍ه ب‍ای‍ع ف‍ض‍ول پ‍رداخ‍ت‍ه ح‍ق رج‍وع ب‍ه وی خ‍واه‍د داش‍ت


نام
پست الکترونيک
پيام شما